KISMİ TURİZM İŞLETME BELGESİ

KISMİ TURİZM İŞLETME BELGESİ

Turizm  Yatırımı Belgesinin Turizm Deneme veya Kısmi Deneme İşletmesi Belgesine  Çevrilmesi Talebi

KISMİ TURİZM İŞLETME BELGESİ İÇİN İSTENİLEN  EVRAKLAR

Kısmi Turizm İşletme Belgesi İçin Başvuru dilekçesi:  Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu  açıkça belirtilir, tesisin adı ve belge numarası, belge başvurusunda bulunan  kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres  bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise dilekçede, kaşe ve  tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur.

Belediye hudutları ve mücavir alanlar  içerisinde;

Turizm İşletme Belgesi İçin İşyeri açma ve çalışma  ruhsatı : İlgili belediyesinden alınmış, belge talebinde bulunan gerçek ya da  tüzel kişiye ait, tesisin mevcut durumu ile uyumlu işyeri açma ve çalışma  ruhsatının gönderilmesi gerekmektedir. Geçici işyeri açma ve çalışma ruhsatı  kabul edilmeyecektir.

Belediye hudutları ve mücavir alanlar dışında;

Kısmi Turizm İşletme Belgesi İçin Yapı kullanma izin belgesi: İlgili  idaresinden alınmış, tesisin mevcut durumu ve kullanım amacı ile uyumlu yapı  kullanma izin belgesinin gönderilmesi gerekmektedir. Kısmi Turizm İşletme  Belgesi İçin İtfaiye Müdürlüğü veya ilgili kuruluş yazısı: Tesiste yangına karşı  gerekli önlemlerin alındığına ilişkin İtfaiye Müdürlüğü veya ilgili kuruluş  tarafından verilen yeni tarihli yazı istenir. Kısmi Turizm İşletme Belgesi  İçin Atık su sisteminin çözümüne ilişkin yazı: Tesisin atık su sisteminin  çözümüne ilişkin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınacak uygun görüş yazısı  istenir. Kısmi Turizm İşletme Belgesi İçin Genel güvenlik, asayiş ve ahlak  yönünden ilgili mülki idarenin görüş yazısı Turizm Bakanlığınca gerekli  görülmesi halinde, konaklama tesisleri, yeme-içme ve eğlence tesisleri için  genel güvenlik, asayiş ve ahlak yönünden tesisin faaliyet göstermesinde sakınca  bulunmadığını belirten yazı istenir. Turizm Bakanlığına, belgelerin aslı veya  aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış örnekleri verilir. İlgili  belediyesince onaylanması durumunda; onaylayan kişinin adı, görev unvanı ve  imzasının bulunması gerekmektedir. Tapu, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı  kullanma izin belgesi, rapor vb. belgelerde yer alan tesisin adı, adresi,  ada-pafta-parsel numarası gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.  Turizm Yatırım belgesi alırken Bakanlığa verilen evrak bilgilerinde değişiklik  olması durumunda, bu değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösterir belgeler  Bakanlığa ayrıca verilir.

KISMİ TURİZM İŞLETME BELGESİ BAŞVURU

Turizm  belgesi taleplerinde başvurular; Yönetmelikte ve bu Tebliğ ile istenilen  belgeler ile Turizm Bakanlığına yapılır. Başvuru dilekçesi Bakanlığa  verilecek olan başvuru dilekçesi; belge talebinde bulunan gerçek kişi veya  temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel  kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim,  adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

Turizm belgesi taleplerinde ve belgeli tesislerde kapasite  değişikliği taleplerini içeren başvurularda, düzenlenecek rapor içeriğinde  bilgilere yer verilir.

Turizm belgesi taleplerinde başvuru belgeleri içerisinde yer  alan işyeri açma ve çalışma ruhsatı; geçici, süreli, şartlı gibi ifadelerle  verilmiş olmamalıdır.

Turizm belgeli tesislerde; verilen süre içerisinde işyeri açma  ve çalışma ruhsatının gönderilmemesi veya işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına  dair yetkili idarelerden olumsuz görüş gelmesi halinde tesis belge almaya esas  vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesinin (e) bendi  hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

Fikir Projesi

Eğlence merkezleri ve temalı  parklar için turizm yatırımı belgesi başvurularında tesisin konumu, yakın  çevresiyle ilişkisi, mimari kitlesel çözümü, mekânsal ilişkileri, yapısal  özellikleri gibi konularda tesis hakkında genel olarak bilgi verebilecek fikir  projesi istenilir.

Tatil siteleri ve müstakil apart otellerin başvuru  belgelerine ilişkin düzenlemeler

Başvuru  sahipleri; a)Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) bendi kapsamında olup Kültür  ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri dışında olan  tesislere ve Müstakil Apart Otellere ilişkin Turizm Yatırımı Belgesi  başvurularında Yönetmelikte istenilen diğer belgelerle birlikte imar durum  belgesini, b)Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (b) bendi kapsamındaki turizm  işletmesi belgesi başvurularında turizm amaçlı kullanıma ilişkin tüm kat  maliklerinin muvaffakatını, Turizm Bakanlğına vermek zorundadırlar.

İmar planlarında ikinci konutlar için ayrılan yerlerdeki  tesisler için; Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) bendi kapsamında Tatil Sitesi  ve Müstakil Apart Otel olarak yapılan turizm yatırımı belgesi başvuruları  değerlendirmeye alınmaz, talepler Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (b) bendi  kapsamında değerlendirilir. Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) ve (b) bendi  kapsamındaki tesislere ilişkin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında belge  kapsamındaki ünitelerin kapı numaraları açıkça belirtilir.

KISMİ TURİZM İŞLETME BELGESİ  TALEPLERİ

1 – Belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere Makam  Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge düzenlenir.

2 – Gönderilmiş  olan evrakın uygun görülmemesi durumunda belge sahibine tebliğ tarihinden  itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenir. Verilen süre  içerisinde istenilen evrakın gönderilmemesi halinde 2634 sayılı Kanun’un 33 üncü  maddesinin (a) fıkrası hükmü uyarınca işlem yapılır ve talep reddedilerek  başvuru evrakı iade edilir.

Sınıflandırma çalışmaları

Turizm deneme  işletme, turizm işletme, kısmi turizm deneme işletme ve kısmi turizm işletmesi  belgeli tesislerde; Bakanlıkça gerekli görülen hallerde veya işletmenin talebi  halinde, tesisin tür ve varsa sınıfının asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki  özellikleri, kullanılan malzemenin standardı, işletme ve hizmet kalitesi,  personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin yer aldığı  değerlendirme formları Sınıflandırma Komisyonunca uygulanır. Sınıflandırma  Komisyonu üyelerinin değerlendirme formu uygulaması sonucundaki puanlarının  ortalamasının alınması ile tesisin türünün ve varsa sınıfının asgari puan  barajını aşıp aşmadığı belirlenir.

Üst sınıf için belirlenen puan barajını aşan üstün hizmet  düzeyindeki işletmelere; yeni sınıfının gerektirdiği asgari fiziksel niteliklere  bakılmaksızın bir üst sınıf verilebilir. Yapılan sınıflandırma formu uygulaması  sonucunda alınan puan esastır. Bu puanın sağladığı sınıfın altında bir sınıfın  verilmesinin talep edilmesi halinde bu talep değerlendirmeye alınmaz.  Sınıflandırma Komisyonunca yapılacak değerlendirmeler sonucunda tesisin kendi  türüne ilişkin belirlenen puanını tutmaması, tesisin işletme döneminde  belgelendirmeye esas vasıflarını yitirmiş olduğu şeklinde değerlendirilir ve  tesisin durumu denetim raporuna bağlanarak 2634 sayılı Kanun’un 34 üncü  maddesinin (e) fıkrası hükmü gereği belgesi iptal edilir. Sınıflandırma  Komisyonunun sınıf yükseltme, düşürme ve belgeli olarak faaliyet göstermesinde  fayda görülmediğine ilişkin kararları, alınacak makam olurları ile  sonuçlandırılır. Sınıflandırma formu uygulaması sonucu belge düzenlemesi işlemi  tamamlanmadan tesise ilişkin yeni sınıflandırma talebi işleme konulmaz.

Sınıflandırma çalışmalarında; yatırım kapsamında tutulan  üniteler ile konaklama tesisi bünyesindeki Yönetmeliğin 31 inci maddesinin 2 nci  fıkrasında yer alan nitelikleri sağlamayan, yüzme havuzu puanlandırılmaz.  Puanlandırılmayan bu havuzlar “B Tipi”, nitelikleri sağlayarak puanlandırılan  diğer havuzlar ise “A Tipi” olarak isimlendirilir.

Tesis bünyesinde işletmede olan tüm üniteler puanlandırılır.  Tesiste belge sahibi ve/veya kapasite değişikliği bulunması sınıflandırma  çalışması yapılmasını engellemez. Bu tespitlere ilişkin olarak ayrıca denetim  raporu düzenlenerek işlem yapılması önerilir.

Sınıflandırma form uygulaması esnasında tespit edilen eksiklik  ve aksaklıklar sınıflandırma formunun işleme konulmasını  engellemez. Otellerin sınıfının belirlenmesinde sınıflandırma formunun 1 inci  bölüm puanları esas alınır. Turizm Belgeli tesislerde sınıflandırma form  uygulaması ve denetimlerde tespit edilerek uygun görülen kapasite değişiklikleri  için cezai işlem uygulanmaz.

Üst sınıf için belirlenen puan barajını aşan ve bir üst sınıf  verilen üstün hizmet düzeyindeki işletmelerden, ayrıca yeni sınıfına göre  Ek-3’de yer alan hizmet arttırıcı unsurlar istenilmez.

Turizm işletme belgeleri

Ankara Danışmanlık