TURİZM BELGESİ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BELGE DEVRİ

 

TURİZM BELGESİ BELGE DEVRİ

Turizm belgeleri belge devri, işletmeci, kiracı şerhine ilişkin usul ve esaslar:

MADDE 13 – (1) Belgeli tesislerde, belge sahibi veya ana faaliyet konusuna ilişkin işletmeci şirketin ticaret unvanının tadili veya değişikliği ya da şirket türünün değişikliği durumunda, işletme iznine esas belgeler talep edilmeksizin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan belgeler istenilerek tesise ait belge güncellenir.

(2) Kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgeli tesislerin ana faaliyet konusu dışındaki alt ünitelerinin işletmecilerinin belge sahibi tarafından belgeye şerh düşülmesi taleplerinde, işletme iznine esas belgeler talep edilmeksizin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılan belgeler istenilerek talep sonuçlandırılır.

(3) Turizm yatırımı belgeli tesislere ilişkin belge devri taleplerinde; belge sahibi ile belge talep eden kişi tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi ve devir alan kişiye ilişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen belge ve beyanlar sunularak başvuru yapılır.

(4) Kısmi turizm işletmesi belgesi nin veya turizm işletmesi belgesi nin farklı bir gerçek kişiye veya şirkete devri taleplerinde, belge devri talep eden kişiden Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentleri, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler istenilir. Gönderilen belgelerde eksiklik bulunması durumunda eksikliklerin giderilmesi için üç ay süre verilir. Verilen süre sonunda istenilen belgelerin gönderilmemesi durumunda Kanunun 34 üncü maddesi kapsamında işlem tesis edilir.

(5) Kısmi turizm işletmesi belgeli veya turizm işletmesi belgeli tesislerin ana faaliyet konusuna ilişkin işletmeci/kiracı şerhi taleplerinde, belge sahibi ile adına şerh düşülmesi talebinde bulunan kişi tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi ve adına şerh düşülecek kişiye ilişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentleri, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler ve beyanlar ile başvurulur. Gönderilen belgelerde eksiklik bulunması durumunda eksikliklerin giderilmesi için üç ay süre verilir. Verilen süre sonunda işletme iznine esas belgelerin gönderilmemesi durumunda Kanunun 34 üncü maddesi kapsamında, diğer belgelerin gönderilmemesi durumunda ise Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında işlem tesis edilir. Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında idari para cezası uygulanması durumunda, eksik evrakın gönderilmesi için verilecek süre otuz gün olarak uygulanır.

(6) Uygun görülen taleplerle ilgili olarak talep inceleme raporu düzenlenerek Makam Oluru alınır ve belge düzenlenir.

(7) Bakanlığa başvuru olmaksızın, kısmi turizm işletmesi belgeli veya turizm işletmesi belgeli tesislerin ana faaliyet konusuna ilişkin belge sahibinden farklı bir işletmecinin Bakanlık tarafından tespiti veya diğer kamu kurum veya kuruluşu tarafından tespit edilerek Bakanlığa bildirilmesi durumunda, Kanun uyarınca idari para cezası uygulanır ve üç ay içerisinde belge devri veya işletmeci/kiracı şerhi taleplerinin olup olmadığının bildirilmesi ve aynı süre içerisinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentleri, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler ve beyanlar ile başvurulması belge sahibinden ve tespit edilen işletmeciden istenilir. Verilen süre sonunda talebin bildirilmemesi durumunda Kanunun 34 üncü maddesi kapsamında işlem tesis edilir. Talebin bildirilmesi durumunda, talebe göre, evrak eksikliğinde üç aylık süre verilmesine ilişkin hüküm dışında, bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları uygulanır.

(8) Turizm işletmesi belgesi olan özel tesisler, özel konaklama tesisleri, gastronomi turizm belgesi olan tesislerinde belge devri veya ana faaliyet konusuna ilişkin kiracı/işletmeci şerhi taleplerinde belgelerin incelenerek uygun bulunması sonrasında tesis mahallinde denetim yapılır ve yeni belge düzenlenip düzenlenmeyeceği hususu Değerlendirme Kuruluna sunulur.