TURİZM YATIRIM BELGESİ

 

2023 Yılında olduğu gibi sık, sık şu ifadeyi duymuş veya görmüşüzdür. Türkiye’de turizm yatırımları artmış, şu kadar turizm yatırım belgesi alınmış diye. Yatırımlarda devlet yardımlarından yararlanmak için yani yatırım teşvik belgesi almak için gerekli belgelerden biri de turizm yatırım belgesidir. Turizm yatırım belgesinin yatırımcısına teşvik ile sağladığı avantajlarından bahsetmeden önce turizm yatırım belgesi nedir, avantajları nelerdir bunlardan bahsedelim.

TURİZM YATIRIMI BELGESİ NEDİR

Turizm yatırımı belgesi, turizm Tesisleri  için yatırım aşamasında verilen belgedir. Turizm yatırımı belgesi talep  edilirken tesisin tür ve sınıfına göre asgari nitelikleri yazılır. Yazılan  rapordaki nitelikler istenilen sınıfın kriterlerini taşıyorsa belge o sınıftan  tanzim edilir. “Turizm yatırımı belgesi” ne turizm tesisleri yönetmeliğindeki  asgari nitelikler hesaba katılarak müracaat edilmelidir.

TURİZM YATIRIM BELGESİ NE İŞE YARAR

Turizm yatırım belgesi daha çok yatırım teşvik belgesi almak  için tercih edilir. Teşvik belgesi almak için turizm yatırım belgesi almak şart  olduğundan genellikle yatırımcılar bu yüzden bu zorunluluğa tabi oluyorlar.

Bunun dışında yatırım yerinin bağlı bulunduğu Belediye’de  yatırımı turizm yatırımı olarak sıfatlandırmaları için kullanılır. Turizm  yatırım belgesi alınan yatırımlar Kültür ve Turizm Bakanlığı  tarafından da turizm yatırımı olarak tanınmış olur.

TURİZM YATIRIMI BELGESİNİN AVANTAJLARI

Turizm yatırım belgesi, turizm işletme belgesi yerine  kullanılamaz. Yatırım yerinizin turizm alanı statüsünde değerlendirilmesi ve  daha çok imar emsali alabilmeniz için belediye tarafından istenebilir. Yani  daha çok imar emsali ve turizm yatırım belgesiyle yatırım teşvik belgesi alma  avantajları vardır.

TURİZM YATIRIMI BELGES NASIL ALINIR

Turizm yatırım belgesi Kültür ve Turizm bakanlığının istemiş  olduğu yukarıda sıralamış olduğumuz belge ve bilgilerle Yatırım ve İşletmeler  Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilerek alınır. Turizm yatırım belgesi almak için  bakanlığın istemiş olduğu belge ve bilgilerin eksiksiz olması şarttır. Bakanlık  tarafından titizlikle incelenen müracaatınız eksiksizse harç yazısı çıktığında  harç yatırılıp turizm yatırım belgesi alınır.

Turizm yatırımı belgesi verilmesi için yapılan başvurularda aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler aranır:
a) Talebin gerçek kişi adına yapılması halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, tüzel kişilik adına yapılması halinde ticaret sicil veya MERSİS numarası ve vergi sicil numaraları.
b) Tesisin adı, yatırımın amacı, yeri, süresi, kapasitesi, tür ve sınıfına ilişkin beyanlar ile kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi başvurusuna kadar işletme faaliyeti gösterilmeyeceğine ilişkin taahhüt.
c) Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi (…)(1).(1) ç) İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge.
d) Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yapılması durumunda; yatırımcı, yatırım süresi, türü, sınıfı ve kapasitesi konularında ilgili kurum veya kuruluşun uygunluk yazısı.
e) Özel konaklama tesisleri için yatırımın gerçekleştirileceği taşınmazın, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olduğuna ilişkin ilgili kurum veya kuruluştan alınacak belge.
f) Termal tesisler ve sağlıklı yaşam tesisleri için ilgili kurum veya kuruluştan alınacak izin yazısı veya belgesi.
g) Tahsisli kamu taşınmazları hariç tapu örneği, talebin mülkiyet sahibi dışındaki gerçek veya tüzel kişilerce yapılması halinde yatırıma konu taşınmazda talep edilen tesisin yapılmasına izin veren sözleşme veya muvafakatname ile mal sahibi gerçek kişi ise imza beyannamesi, tüzel kişi ise MERSİS numarası veya ticaret sicil numarası.
(2) Özel tesislere, gastronomi tesislerine, apart otellere, pansiyonlara ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan yapılarda yer almayan özel konaklama tesislerine turizm yatırımı belgesi verilmez.
(3) Turizm yatırımı belgeli tesislerin işletmeye açılma süresi, yatırım belgesi verilmesinden itibaren iki yıla kadar olmak üzere, yatırımın özellikleri ve yatırıma başlama koşulları dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. Bu süre, belge sahibinin talebi üzerine, başlangıçta verilen yatırım süresini geçmemek kaydıyla bir defaya mahsus uzatılabilir. Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yapılması durumunda, yatırım süresi ve bu sürenin uzatılması konusunda ilgili kurum veya kuruluşun görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir.
–  Turizm yatırımı belgeli tesislere ilişkin, işletmeye açılma süresi uzatımı, kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesi veya yatırım belgesi iptal işlemleri devam ettiği sürece turizm yatırımı belgeli olarak kabul edilir.
(5) Bakanlık tarafından kabul edilebilir, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, yatırımcının talebi üzerine, bu sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre boyunca yatırım süreleri dondurulur.
– İşletme faaliyeti gösteren tesisler için turizm yatırımı belgesi talebinde bulunulamaz.
– Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinde yer alan konaklama tesisleri için planlarında belirtilen kullanım amacına aykırı başvurulara turizm yatırımı belgesi düzenlenmez.

 8/4/2021 tarihli ve 31448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3793 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci
maddesiyle, (a) bendine “ticaret sicil” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya MERSİS numarası” ibaresi eklenmiş, (c) bendine “başvuru sahibinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerçek kişi olması durumunda” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “veya imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (g) bendinde yer alan “mal sahibinin imza sirküleri veya imza beyannamesi” ibaresi “mal sahibi gerçek kişi ise imza beyannamesi, tüzel kişi ise MERSİS numarası veya ticaret sicil numarası” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Turizm yatırımı belgesinden kısmi turizm işletmesi belgesine veya turizm işletmesi belgesine geçiş
– Turizm yatırımı belgeli tesisin kısmen veya tamamen işletmeye açıldığının tespit edilmesi veya belge sahibi tarafından bildirilmesi halinde; belgede belirtilen süreye bakılmaksızın yatırım süresi sona erer. Bu durumda, Bakanlık tarafından tesise kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesine esas süreç başlatılarak, belge sahibinden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir:
a) Tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemler.
b) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı.
c) 29 uncu maddede belirtilen spor tesisleri için ilgili kurum veya kuruluştan alınacak uygunluk yazısı veya belgesi. ç) Kış sporları mekanik tesisleri için ilgili kurum veya kuruluştan alınacak uygunluk yazısı veya belgesi.
d) Termal tesisler ve sağlıklı yaşam tesisleri için ilgili kurum veya kuruluştan alınacak işletme iznine esas yazı veya belge.

e) Personel eğitim tesisleri için ilgili kurum veya kuruluştan alınacak uygunluk yazısı veya belgesi.
f) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığında yer alan özel konaklama tesisleri için görsel ve yazılı doküman.

Turizm yatırım belgesi Talebinde İstenilen  Belgeler Turizm yatırımı belgesi Talebi Başvuru dilekçesi Rapor  Ticaret sicili gazetesi İmza sirküleri Fikir projesi Kültür ve  Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı Referans kişi veya kuruluş yazısı  Sağlık Bakanlığı yazısı İsim tescil belgesi ( Başvurular Doğrudan  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Yapılır. )  Bakanlıkça incelenerek uygun bulunmuş başvurular sonucunda; Genel Müdürlük  onayının alınması ve belgeye ilişkin gereken vergi ve harçların yatırılmasını  takiben yatırım belgesi düzenlenir.

TURİZM YATIRIMI BELGESİ İÇİN GEREKLİ  EVRAKLAR

“Turizm yatırımı belgesi” taleplerinde ve belgeli tesislerde  kapasite değişikliği taleplerini içeren başvurularda, düzenlenecek rapor  içeriğinde aşağıdaki bilgilere yer verilir.

1) Tesisin açık adresi,

2) Yatırım belgesi taleplerinde  pafta-ada-parsel numaraları,

3) Türü, varsa; sınıfı ve belge numarası,

4) Talep veya belge sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu,

5) Yatırım belgesi  taleplerinde mal sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu,

6) “Turizm yatırımı  belgesi” taleplerinde yatırıma ilişkin genel bilgiler, yatırıma başlama ve  yatırımın tahmini tamamlanma süresi,

7) Tesis bünyesinde yer alan ünitelerin  adları, ünitenin niteliğine göre yatak, kişi veya metrekarelerinin belirtildiği  ayrıntılı kapasitesi,

8) UTES Adresi

9) Mersis Numarası

Turizm işletme belgesi olup yenileme, modernisazyon, kapasite artışı gibi yatırım yapacak tesislerde turizm yatırım belgesi alabilir.

“Turizm  yatırımı belgesi” taleplerinde başvuru belgeleri içerisinde yer alan iş yeri açma  ve çalışma ruhsatı; geçici, süreli, şartlı gibi ifadelerle verilmiş  olmamalıdır.

Turizm yatırımlarında kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, yatırımda  öncelikli yerler.

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ LİSTESİ
Adana Karataş Yumurtalık
Ankara Kızılcahamam
Antalya (Kuzey)
Antalya Demre
Antalya Kemerağzı-Kundu
Antalya Kent Merkezi
Antalya Oymapınar
Aydın Didim K.T.K.G.B.
Balıkesir-Marmara Güneyi Adalar
Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe
Denizli Termal
Edirne Çanakkale Saroz Körfezi
Elazığ Harput
Elazığ Tunceli Fırat Havzası
Erzincan Ergan Dağı
İzmir Bergama-Allanoi-Manisa Soma Menteşe Termal
İzmir Dikili Termal
Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı
Kuzey Van Gölü Selçuklu
Mersin Tarsus Gülek Karboğazı
Mersin Tarsus
Muğla Milas Fesleğen
Nevşehir Kapadokya
Ordu Bolaman
Rize Anzer
Rize Çamlıhemşin Ayder
Samsun Ayvacık

“Turizm yatırımı belgesi” olan tesislerde; verilen süre  içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatının gönderilmemesi veya işyeri açma ve  çalışma ruhsatlarına dair yetkili idarelerden olumsuz görüş gelmesi halinde  tesis belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanun’un 34  üncü maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

Fikir projesi Eğlence merkezleri ve temalı  parklar için turizm yatırımı belgesi başvurularında tesisin konumu, yakın  çevresiyle ilişkisi, mimari kitlesel çözümü, mekânsal ilişkileri, yapısal  özellikleri gibi konularda tesis hakkında genel olarak bilgi verebilecek fikir  projesi istenilir.

TATİL SİTELERİ VE  MÜSTAKİL  APART OTELLERİN BAŞVURU BELGELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Başvuru sahipleri;

a)Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) bendi kapsamında olup  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri dışında olan  tesislere ve Müstakil Apart Otellere ilişkin Turizm Yatırımı Belgesi  başvurularında Yönetmelikte istenilen diğer belgelerle birlikte imar durum  belgesini,

b)Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (b) bendi kapsamındaki turizm  işletmesi belgesi başvurularında turizm amaçlı kullanıma ilişkin tüm kat  maliklerinin muvvaffakatını, Turizm Bakanlığına vermek zorundadırlar.

İmar planlarında ikinci konutlar için ayrılan yerlerdeki  tesisler için; Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) bendi kapsamında Tatil Sitesi  ve Müstakil Apart Otel olarak yapılan turizm yatırımı belgesi başvuruları  değerlendirmeye alınmaz, talepler Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (b) bendi  kapsamında değerlendirilir.

Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) ve (b) bendi kapsamındaki  tesislere ilişkin İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında belge kapsamındaki  ünitelerin kapı numaraları açıkça belirtilir.

TURİZM YATIRIMI BELGESİ İÇİN HAZIRLANMASI GEREKEN  EVRAKLAR

. Kapasite Bilgileri

. Tapu ve/veya tapu tescil belgesi veya kiralama, izin, irtifak haklarını  gösterir belge

. Ticaret  sicili gazetesi

. İmza sirküleri

. Varsa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı

. Mersis Numarası

. İlgili Belediyeden Alınmış İmar Durumu Belgesi

. Varsa İsim tescil  belgesi

. UTES adresi

TURİZM YATIRIM BELGESİ VERİLMEYEN YATIRIMLAR

Özel tesislere, gastronomi tesislerine, apart otellere, pansiyonlara ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan yapılarda yer almayan özel konaklama tesislerine turizm yatırımı belgesi verilmez.

TURİZM YATIRIMI BELGESİNİN TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN  DEĞERLENDİRİLMESİ

Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler ile yapılan  başvuruları incelenerek uygun bulunan tesisler için inceleme raporu düzenlenir.

– Tesisin adı,

– Tesisin pafta, ada, parsel  numarasının da belirtildiği açık adresi,

– Türü ve varsa  sınıfı,

– Ayrıntılı kapasitesi,

– Belge sahibinin adı  veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası,

– Mal sahibinin adı  veya ünvanı,

– İnşaata başlama tarihi,

– İşletmeye  açılma tarihi,

– Yatırımın Yönetmelik hükümlerine uygunluğu,

– İhtiyaç duyulması halinde diğer hususlar, belirtilir.

Yapılan inceleme sonucunda;

1 – Belgelendirilmeleri uygun  görülen tesislere Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge  düzenlenir.

2 – Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen tesislerin durumları  ise gerekçeli yazı ile başvuru sahibine tebliğ edilerek başvuru evrakı iade  edilir.

TURİZM YATIRIMI BELGESİ ÖRNEĞİ

 

 

Turizm yatırımı belgesi örnekleri aşıda sunulmuştur;

TURİZM YATIRIMI BELGESİNDE OLMASI GEREKEN  BİLGİLER

a) Tesisin adı,

b) Adresi veya pafta-ada-parsel  numarası,

c) Türü ve varsa sınıfı,

d) Kapasitesi,

e) İnşaata başlama  tarihi,

f) İşletmeye açılma tarihi,

g) Belge sahibinin adı veya  unvanı,

h) Yatırımın tahsisli arazide gerçekleştirilmesi durumunda mal  sahibi,

i) Belge tarih ve numarası,

j) Belge düzenlenme nedeni ile buna  ilişkin olur veya Değerlendirme Kurulu Kararı tarih ve sayısı, bilgilerine  yer verilir.

  İklim Koşullarına Göre Klima Sisteminin  İstenilmesine İlişkin Yöre ve Esaslar

İklim koşullarına göre klima sistemi istenilecek yöre ve  esaslar

a) İklim koşullarına göre klima sistemi bulundurulması zorunlu olan  iller aşağıda belirtilmiştir.

 Adana,  Gaziantep, Ordu,   Adıyaman,   Giresun,  Osmaniye, Amasya,  Hatay,  Rize, Ankara,  Iğdır, Sakarya,  Antalya,  İçel,  Samsun,  Aydın, İstanbul,  Siirt,   Balıkesir,  İzmir,  Sinop,  Batman,  Kahramanmaraş,  Şanlıurfa,  Bursa, Kilis, Şırnak,  Çanakkale,  Kocaeli, Tekirdağ,  Denizli,  Konya,  Trabzon, Diyarbakır, Malatya, Yalova, Düzce, Manisa,  Zonguldak, Edirne,  Mardin,  Elazığ,  Muğla.

TURİZM YATIRIMLARINDA BEDENSEL ENGELLİLER İÇİN  DÜZENLEMELER

Bedensel Engelliler İçin Düzenlemeler Yönetmeliğin 18 inci  maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca bedensel özürlüler için yapılacak  düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.

a) Farklı seviyedeki yerler birbirine rampalarla bağlanmalıdır.  Rampa eğimleri beş dereceden dik olmamalı, yanlarında trabzan düzenlenmeli ve  temiz geçiş genişliği en az yüz santimetre olmalıdır.

b) Tesis giriş kapısı genişliği en az yüz santimetre  olmalıdır.

c) Genel tuvaletler: 1 – Kapı genişliği en az seksen beş  santimetre olmalıdır. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması  halinde en fazla bir buçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak  yapılmalıdır. 2 – Klozet, lavabo, sifon, batarya gibi donatılar bedensel  özürlünün kullanabileceği şekilde düzenlenmelidir. 3 – Aynalar göz hizasında  veya inip çıkan ayarlı veya öne doğru on-on beş derece eğik olmalıdır. 4 –  Tekerlekli sandalyenin dönüşüne uygun büyüklükte düzenlenmeli ve zemini kaygan  olmayan malzeme ile kaplanmalıdır.

d) Yatak odaları:

1 – Odalar, bedensel özürlünün rahatça  hareket edip odayı kullanabileceği şekilde, uygun büyüklük ve konumdaki  eşyalarla tefriş ve dekore edilir, dengesiz duran, sivri köşeli eşyalar  bulundurulmaz.

2 – Oda giriş kapısı genişliği en az seksen beş santimetre  olmalıdır.

3 – Zemini kaygan olmamalı, kalın, yumuşak, tutan halı  kullanılmamalıdır.

4 – Dolap kapıları sürgülü ve askı yüksekliği en fazla  yüz kırk santimetre olacak şekilde düzenlenmelidir.

5 – Elektrik düğme ve  prizleri zemin döşemesinden en fazla yüz, en az kırk santimetre yükseklikte  olacak şekilde düzenlenmelidir.

6 – Yatak baş ucunda merkezi aydınlatma  düğmesi bulunmalıdır.

7 – Oda banyolarında; genel tuvaletlerde yapılan  düzenlemelere ilave olarak bedensel özürlü kullanımına uygun şekilde küvet veya  duş düzenlemesi yapılır. Bu bölümlerde oturma yeri ile uygun yerlerde tutunma  bantları sağlanır. Banyo kapısı açılımı rahat hareket imkanı verecek şekilde  düzenlenir. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en  fazla bir buçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak yapılır.

8-Oda  düzenlemeleri için öngörülen %1 oranı değerlendirilmesinde küsuratlar dikkate  alınmaz

e) Bedensel özürlü kullanımına ayrılan oda veya yeme içme  ünitesinin zemin kattan farklı bir katta olması durumunda üniteler arasındaki  ulaşım uygun donanımdaki asansör veya merdiven asansörüyle sağlanır. Bu durumda  asansörde aşağıdaki düzenlemeler sağlanır. 1 – Kapı fotoselli olmalıdır. 2  – Kumanda düğmelerinin zemin döşemesinden yüksekliği yaklaşık yüz santimetre  olmalıdır. 3 – Kabin içinde zemin döşemesinden yaklaşık doksan santimetre  yüksekliğinde tutunma bantları sağlanır. 4 – Kabin içi, halı kaplı  olmamalıdır.

TURİZM YATIRIMI BELGESİ OLAN TESİSLERDE BELGE  DEVRİ

“Turizm yatırımı belgesi” olan tesisler için yapılacak belge  devri taleplerinde; belge sahibi ve belge talep eden kişi veya Bakanlıkça  gerekli görüldüğü durumlarda mal sahibi ile belge talep eden kişi tarafından  yazılı olarak Bakanlığa başvurulur. Talebin şirket adına yapılması halinde  şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirkete ait imza  sirküleri dilekçeye eklenir. Yapılan inceleme sonucunda;

a) Belge devri uygun görülen tesisler için olur alınır ve belge  düzenlenir.

b) Belge devri uygun görülmeyen tesislerin durumları ise  gerekçeli yazı ile başvuru sahiplerine tebliğ edilir.

TURİZM YATIRIMI BELGESİYLE İŞLETMEYE AÇILAN  TESİSLER

Turizm yatırım belgeli olup işletmeye açılmış, ancak yatırım  belgesi süresi sona ermemiş olan tesislere gerekli evrakın gönderilmesi için  altı ay süre verilir. Gönderilmemesi halinde tesisin belge almaya esas vasfını  yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (e) bendi hükmü  uyarınca belgesi iptal edilir.

ÖZEL TESİSLERİN  İSİMLENDİRİLMESİ

Yönetmeliğin 42 nci maddesi kapsamına giren  konaklama tesisleri özel konaklama tesisi, diğer tesisler ise özel tesis ismi  altında belgelendirilir.

TESİSİN ADI

Turizm belgesinde yer alacak  tesis adı; talep edilen isim veya isimler göz önüne alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca  belirlenir.

Tesis adının belirlenmesi veya değişiklik talebi halinde  aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır.

a) Yetkili idareden isim tescili  yaptırmış olan tesislere söz konusu isim verilir.

b) İsim tescilinin  yaptırılmamış olması halinde, Bakanlığa başvuru tarihi önceliği göz önüne  alınarak talep edilen isim verilir. Talep edilen isimler bir başka turizm  belgeli tesis ile karıştırılabilecek veya aynı ismi çağrıştırabilecek nitelikte  olamaz.

c) Aynı belge sahibine ait ayrı işletmeler aynı işletme adını  kullanabilirler. Bakanlıkça daha önce verilmiş bir isim, bu ismi kullanan  işletmenin süresiz ve kesin izni ile başka bir belgeli tesis tarafından  kullanılabilir.

Lokantalarda salon düzenlemesi Birinci sınıf lokantaların  toplam kapasitesi tek bir salonda düzenlenebildiği gibi en az elli kişilik bir  ana salon düzenlenmek kaydı ile kapasitenin kalan kısmı ayrı salonlarda da  düzenlenebilir.

Tahsisli arazilerde yer alan tesislerle ilgili  işlemler Kültür ve Turizm Bakanlığından veya diğer kamu kurumlarından  tahsisli arazilerde yer alan yatırım ve işletmelerin belge devri, kapasite,  sınıf ve tür değişikliği taleplerine ilişkin işlemleri ilgili birim ve  kurumlarca uygun görüldükten sonra sonuçlandırılır.

 

TURİZM YATIRIMI BELGESİ ALIP YATIRIM YAPTIĞINIZDA DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bir Yıldızlı Oteller 06:00-24:00 saatleri  arasında büfe hizmeti.

İki Yıldızlı Oteller Odalarda saç  kurutma makinesi, Odalara içecek hizmeti, 06:00-24:00 saatleri arasında  büfe hizmeti.

Üç Yıldızlı Oteller Rezervasyon  işlemlerinin bilgisayarla yapılması, Odalara içecek hizmeti, Odaların  yüzde ellisinde mini bar ile mevcut yiyecek ve içecek türlerine uygun servis  malzemesi bulundurulması, Yirmidört saat büfe hizmeti.

Dört Yıldızlı Oteller Bagaj  odasında emanet hizmeti, Odalarda ve genel mahallerde klima, Odalara;  mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi, Odalarda yatak  örtüsü, Sürekli doktor hizmeti verilmesi, müşterilerin bu konuda  bilgilendirilmesi.

Beş Yıldızlı Oteller Bagaj  odasında emanet hizmeti, Odalarda yatak baş ucunda merkezi aydınlatma  düğmesi, priz, Odalarda boy aynası, yatak örtüsü, banyoda büyüteçli  ayna, Odalarda en az on adet amblemli malzeme, Odalarda ve genel  mahallerde klima, Oda sayısının yüzde onu oranında internet imkanı  sağlanması, Odalara; mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet  verilmesi, Altı odadan az olmamak üzere oda kapasitesinin asgari yüzde beşi  oranında tütün ürünleri içilmeyen oda düzenlemesi, Kat koridorlarında  resepsiyonla bağlantılı telefon, Sürekli doktor hizmeti verilmesi,  müşterilerin bu konuda bilgilendirilmesi, Garaj veya üzeri kapalı otoparkta  yirmi dört saat görevli personel.

Moteller Telefon, faks, internet  hizmeti, Yirmi dört saat büfe hizmeti.

Dört Yıldızlı Tatil Köyleri Bagaj emanet  hizmeti, Oda banyolarında saç kurutma makinesi, Odalarda  minibar, Odalara mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet  verilmesi, Müşterilere tesisin bütününü tanıtıcı ve tüm birimlere ulaşımını  kolaylaştırıcı görsel doküman gibi hizmet sunumu, Müşterilerin oda ve diğer  ünitelere rahatça ulaşımını sağlayacak ve karanlıkta da görülebilecek nitelikte  yönlendirme işaretleri, Sürekli hizmet verilmesine yönelik doktor ve hemşire  anlaşması, müşterilerin hizmet konusunda bilgilendirilmesi.

Beş Yıldızlı Tatil Köyleri Odalarda en  az beş adet amblemli malzeme, Oda banyolarında saç kurutma makinesi,

 

TURİZM YATIRIMI YAPMAK İSTİYORSUNUZ

Birikimlerinizi yatırım yaparak değerlendirmeye karar verdiniz.

Ülke Ekonomisi ve dünya içerisindeki yerimizi de göz önüne  alarak, kaynaklarınızı en yararlı bir biçimde değerlendirecek yatırım konusu  seçeceksiniz.

TURİZM SEKTÖRÜ SİZİN İÇİN İYİ BİR YATIRIM KONUSU  OLABİLİR Mİ?

TURİZM: İnsanların sürekli çalıştıkları  ve/veya oturdukları yerler dışındaki seyahatleri ve konaklamalarından oluşan  ilişki ve olaylar bütünüdür. Uluslararası platformda, çağımızın en geniş  ekonomik ve sosyal faaliyeti olup, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal  kalkınma süreçlerinde çok yönlü yardımcı bir sektördür. Ekonomiyi geliştiren  itici bir faktördür. Tüketimin önemli bir elemanıdır. İstihdam yaratıcı  ve istihdamı devam ettirici bir niteliğe sahiptir. Doğal, kültürel ve sosyal  çevreyi korumanın ve geliştirmenin etkili bir aracıdır. Dış ödemeler  dengesini etkileyen bir sektördür. Hizmetin yerinden ihracıdır. Altyapı  eksikliklerinin giderilmesinde önemli bir faktördür.

Kalkınma Planlarına da  Yansıyan Temel Turizm İlkeleri ve Politikaları Bu İlkeler Doğrultusunda  Turizm Sektörünün Gelişmesi İçin Sağlanan Teşvikler

DENİZ TURİZMİ TURİZM YATIRIM BELGESİ

 

 

DENİZ TURİZMİ TURİZM YATIRIM BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

– Turizm Yatırım Belgesi Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış dilekçe doldurulur. Turizm yatırımı belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

– Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Talebin şirket veya adi ortaklık adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi istenir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, faaliyet konuları arasında deniz turizmi araçları yatırım ve işletmeciliğinin bulunması gerekir. İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge istenir.

– İmza sirküleri: Belge başvurusunun şirket veya adi ortaklık adına yapılması durumunda imza sirküleri verilir. İmza sirküleri noter tarafından düzenlenir ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin isimleri ve temsil yetkisinin sınırlarını içerir.

– Yetkilendirme Muvafakatnamesi: Ortaklardan birinin veya birkaçının adına yatırımcı veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen muvafakatname istenir.

– Deniz turizmi aracı Türkiye’de inşa edilecek ise: Gemi Mühendisleri Odasınca tasdikli 2 takım projenin, deniz aracı yatırımının başlayış ve bitiş tarihlerini belirten tersane sözleşmesinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan gemi inşa izin belgesinin verilmesi gerekir.

Deniz turizmi aracı ithal edilecek ise: Global listenin, proforma faturanın, deniz turizmi aracı katalogunun verilmesi gerekir.

– Yatırım ve deniz aracı hakkında bilgi:Yatırımın yaklaşık maliyeti ve finansal kaynakları; öz sermaye, iç kredi ve dış kredilerden herhangi birinden yararlanarak yatırımı tamamlayacaklarını belirten açıklayıcı yazının ve yatırımın işletmeye yönelik pazarlaması hakkında bilgilerin dosyada bulunması gerekmektedir.

– Bakanlığımıza, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii tarafından aslı gibidir onaylı suretleri veya noterce onaylanmış suretleri ile yazılı olarak başvurulur. İstenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde ise, belgenin ibraz edilen belgeye uygunluğu kontrol edildikten sonra, ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
– Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki adresle başvuru dilekçesindeki adresin aynı olması gerekir.
– Bakanlığa verilen evrak bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösterir belgeler Bakanlığa ayrıca verilir.

– Vekaletname: Talep sahibi tarafından talebine ilişkin işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen yetkilendirme yazısı istenir.

İŞLEMLER

-Bakanlıkça incelenerek uygun bulunmuş başvurular sonucunda, Makam Onayı alınır.
-Belge ücretinin Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, turizm yatırımı belgesi düzenlenir.
-İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli duyuru yapılır.
-Yatırımın kısmen tamamlanması durumunda, söz konusu işletmenin kısmi turizm işletmesi belgesi talebinde bulunması gerekir.
-Belge kapsamında bulunan deniz araçlarının tümünün yatırımının tamamlanması halinde ise turizm işletme belgesi için Bakanlığa başvuruda bulunulması gerekmektedir.
-Yatırım süresi tamamlandığı halde başvuruda bulunulmamış ise, şirkete yazı ile uyarıda bulunulur. Şirketten herhangi bir cevap alınamaması halinde 2634 sayılı Kanun gereği belgesi iptal edilir.

 

DENİZ TURİZMİ TESİSLERİ TURİZM YATIRIM BELGESİ

||| TESİSLER |||

DENİZ TURİZMİ TESİSLERİ TURİZM YATIRIM BELGESİ TALEBİNDE İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanmış dilekçe doldurulur. Turizm yatırım belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

2. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Talebin şirket ve adi ortaklık adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi istenir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde faaliyet konuları arasında turizm yatırım ve işletmeciliğinin bulunması gerekir. İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge istenir.

3. Mülkiyet belgeleri: Deniz turizmi tesisinin gerçekleştirileceği kara alanına ilişkin tapu, söz konusu alanın kamu arazisi olması durumunda tahsise ilişkin belge ön izin yazısı, irtifak hakkı ve/veya kullanma izni gibi belge istenir.

4. İmza sirküleri: Belge başvurusunun şirket veya adi ortaklık adına yapılması durumunda imza sirküleri verilir. İmza sirküleri noter tarafından düzenlenir ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin isimleri ile temsil yetkisinin sınırlarını içerir.

5. İmar plan onay yazısı: İlgili idaresinden alınmış (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Kültür ve Turizm Bakanlığı) imar planının onaylandığına ilişkin yazı istenir.

6. Kıyı yapıları projesi: Onaylı uygulama imar planına uygun olarak hazırlanacak kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılacak kıyı yapıları projelerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğünce onaylandığına ilişkin yazı istenir.

7. Vaziyet planı: Kara alanında ve denizde yapılacak yapıların mahal adlarını ve yerleşim durumlarını gösteren uygun ölçekli vaziyet planı istenir.

8. Muvafakatname: Ortaklardan birinin veya birkaçının adına yatırımcı veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen muvafakatname istenir.

9. Rapor: Belge talebinde bulunan yatırımcı tarafından hazırlanacak deniz turizmi tesisi raporunda; yatırımın türü, tür ve sınıfının asgari nitelikleri, adı, adresi, ada, pafta, parsel numarası, mülkiyet durumu hakkında bilgi, mal sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu, belge sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu, elektronik posta adresi, yatırımın başlama ve yatırımın tahmini tamamlanma süresi, toplam liman alanı metrekaresi, toplam inşaat alanı, denizde bağlama, karada park kapasitesi, rıhtım ve iskeleler, konaklama, yeme-içme, spor tesisleri, duş, tuvalet gibi ünitelerin kullanım kapasitesi, limanın yerleşim merkezlerine uzaklığı, ulaşım durumu, akaryakıt ikmal imkanları, elektrik, haberleşme, su temini, yangın ihbar ve ikaz sistemi ve istasyonu, drenaj, otopark, kanalizasyon, katı ve sıvı atıkların imhası, bedensel engellilere ilişkin düzenlemeler, finansman ve pazarlaması ile ilgili bilgiler yer alır. Söz konusu raporda temsile yetkili kişinin imzası bulunur.

10. Fikir projesi: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca gerekli görülmesi durumunda, turizm yatırımı belgesi başvurularında tesisin konumu, yakın çevresiyle ilişkisi, mimari kitlesel çözümü, mekânsal ilişkileri, yapısal özellikleri gibi konularda tesis hakkında genel olarak bilgi verebilecek fikir projesi istenir.

11. Vekaletname: Talep sahibi tarafından talebine ilişkin işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen yetkilendirme yazısı istenir.

– Bakanlığımıza belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii tarafından “aslı gibidir” onaylı suretleri veya noterce onaylanmış suretleri ile yazılı olarak başvurulur. İstenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde ise, belgenin ibraz edilen belgeye uygunluğu kontrol edildikten sonra, ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
– Belgelerde yer alan tesisin adı, adresi, ada, pafta, parsel numarası gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.
– Bakanlığa verilen evrak bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösterir belgeler Bakanlığa ayrıca verilir.

– Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belgelendirilmeleri uygun bulunan başvurular için Makam Onayı alınır.
– Belge ücret ve harcının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesinden sonra, turizm yatırımı belgesi düzenlenir.
– İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli duyuru yapılır.

DENİZ TURİZMİ TESİSLERİ TURİZM YATIRIM BELGESİNİN TURİZM İŞLETME BELGESİNE ÇEVRİLMESİ

1.Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış  wordmatbu dilekçe doldurulur. Turizm işletme belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

2. İşletme izni ve/veya geçici işletme izni: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınacak işletme izni veya geçici işletme izni belgesi ya da yazısı istenir.

3. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Belediye sınırları içerisindeki tesislerde ilgili belediyesinden alınmış, belediye sınırları dışındaki tesislerde ise il özel idaresi tarafından düzenlenmiş tesisin kullanım türü ile uyumlu işyeri açma ve çalışma ruhsatı istenir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, geçici, süreli, şartlı gibi ifadelerle verilmiş olmamalıdır.

4. İşletme iç talimatı: Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi hükmü gereği, deniz turizmi tesisinin türüne göre işletmecisi tarafından o deniz turizmi tesisi için özel olarak hazırlanarak iki nüsha olarak Bakanlığa verilir. Bakanlık söz konusu talimatı ilgili Yönetmelik hükmüne göre inceleyerek onaylar ve bir nüshasını işletmeciye verir.

5. Teminat: Deniz turizmi tesisleri, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesi uyarınca, müşterilerine sunacakları hizmetler ve faaliyetleri nedeniyle yapacakları işlemlerinden doğacak yükümlülüklerine karşılık teşkil etmek üzere miktarı Bakanlıkça tespit edilecek miktarda Bakanlık emrine kati ve süresiz banka teminatı mektubunu veya Merkez Bankası Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına para bloke edildiğine dair makbuzu Bakanlığa vermek zorundadır.

6. Sigorta poliçesi: Deniz turizmi tesisi işletmeleri bu Yönetmeliğin 51 inci maddesi uyarınca 3 üncü şahıs mali mesuliyet veya marina sorumluluk veya liman sorumluluk sigortasını kapsayan sigorta poliçesini vermek zorundadır.

7. Mülkiyet belgeleri: Deniz turizmi tesisinin gerçekleştirileceği kara alanına ilişkin tapu, söz konusu alanın kamu arazisi olması durumunda tahsise ilişkin belge ön izin yazısı, irtifak hakkı ve/veya kullanma izni gibi belge istenir.

8. İşletme müdürü: Deniz turizmi tesisi işletmelerine Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki nitelikleri haiz işletme müdürü atanır. Bu kişilerin Türk vatandaşı olması, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 36 ncı maddesi veya 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan suçlardan ve organize suçlardan cezalı olmadıklarına ilişkin adli sicil kaydı istenir. İşletme müdürünün lise mezunu olması durumunda tahsil belgesinin yanı sıra denizcilik veya turizm sektöründe en az üç yıl çalıştığına ilişkin belgenin ya da yüksekokul mezunu olduğuna dair belgenin ibrazı istenir.

– Bakanlığımıza belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii tarafından “aslı gibidir” onaylı suretleri veya noterce onaylanmış suretleri ile yazılı olarak başvurulur. İstenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde ise, belgenin ibraz edilen belgeye uygunluğu kontrol edildikten sonra, ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
– Belgelerde yer alan liman adı, adresi, ada, pafta, parsel numarası gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.
– Bakanlığa verilen evrak bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösterir belgeler Bakanlığa ayrıca verilir.

– Başvurusu Bakanlıkça uygun bulunan tesislerin Deniz Turizmi Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre denetimi yapılır.
– Denetim sonucu olumlu ise Makam Onayı alınır.
– Belge ücret ve harcının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesinden sonra, turizm işletme belgesi düzenlenir.
– İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli duyuru yapılır.

Turizm Yatırım Belgesi Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Turizm yatırımı belgeli tesisin 1 - Kısmen veya tamamen işletmeye açıldığının tespit edilmesi, 2 - Turizm yatırım belgesi sahibi tarafından bildirilmesi halinde. Belgede belirtilen tarihe bakılmaksızın yatırım süresi sona erer. Bu durumda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tesise kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesine esas süreç başlatılarak, belge sahibinden müracaat ederek bilgi ve belgeler göndermesi istenir.
Turizm yatırımı belgesinin süresi talep edilen süre ile tespit edilir ve en fazla 3 yıldır.