İçeriğe geç

BASİT KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ

 

Basit Konaklama Tesislerinin Turizm Belgesi

 

Basit Konaklama Tesis Belgesinin Amacı: Basit konaklama tesislerinin belgelendirilmesiyle ilgili asgari nitelikleri ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Basit konaklama tesislerine belge verilmesine, uymak zorunda oldukları fiziki şartların ve işletmecilik esaslarının belirlenmesine, tanıtım, bilgilendirme ve uygulanacak fiyat tarifelerinin onaylanmasına ve tesislerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Belgelendirme İşlemleri ve İşletmelerinin Nitelikleri

 

Belgenin niteliği

– 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hak oluşturmaz.

– işletme bütünlüğünün sağlanması kaydıyla fiilen işletmecinin kullanımında bulunan ve müşteriye hizmet sunumu gerçekleştirilen tüm üniteler dikkate alınır.

Basit Konaklama Tesisi Belgesinde Bulunan Bilgiler

a) Tesisin adı,
b) Adresi,
c) Belge sahibinin adı veya unvanı,
ç) Şerh talep edilmesi halinde alt işletmecinin adı veya unvanı,
d) Belge tarihi ile tesisin bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası,
e) Kapasite,
bilgilerine yer verilir.

– Basit konaklama turizm işletmesi belgelerinde;
Bu belge 2634 sayılı turizm teşvik kanununun geçerli 11. maddesinnin 2. fıkrakına tabidir. 3194 sayılı imar kanunu, 3621 sayılı kıyı kanununa göre hak oluşturmaz.
ibaresine yer verilir.

 

Basit Konaklama Tesisi Başvuru Nasıl yapılır

– Belgelendirmeye ilişkin tüm başvurular elden veya posta yoluyla il müdürlüğüne yapılır. Gerekli teknik altyapının oluşturulması halinde elektronik ortamda da başvurular kabul edilebilir.

Basit Konaklama Tesisi Belgesi İçin Yapılan Başvurularda Aşağıda ki Bilgi ve Belgeler Gerekir

– Tesisin adı, adresi, iletişim bilgileri, tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemlere ve tesis kapasitesine ilişkin bilgilerin de yer aldığı EK-1’deki örneğe uygun düzenlenen başvuru dilekçesi.

– Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi.

– Basit konaklama tesisi başvurularında, tesisin mevcut adresi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen adresin farklı olması durumunda, güncel adresi belirten ilgili kurum yazısı.

– İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, ruhsatın tarihinin 28/7/2021 tarihinden sonra olması ve ruhsat üzerinde devir ibaresinin bulunmaması durumunda, ruhsatın devir, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal gibi nedenlerle yeniden düzenlendiğine ilişkin belge.

Not: Eksik evrakla yapılan basik konaklama tesisi belgesi başvuruları il müdürlüğü tarafından gerekçesi belirtilerek reddedilir.

 

Başvurusu Uygun Görülen Tesislerin Belgelendirilmesi Aşağıda ki Esaslara Göre Yapılır:

– Başvuru evrakı incelenerek uygun görülen konaklama tesislerinin kapasitelerinin yerinde tespiti yapılır. Oda ve yatak kapasitesinin hesabında her yatak odası iki yataklı kabul edilir. Tesis mahallerinin adlandırılmasında 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen mahaller esas alınır.

– Kapasite tespiti yapılan konaklama tesislerine yedinci fıkra uyarınca basit konaklama turizm işletmesi belgesi düzenlenir.

Tanıtım, Bilgilendirme ve Tarifeler

– Tesis tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir; yanıltıcı olabilecek veya ülke turizmini zedeleyecek tanıtımlarda bulunulamaz. Konaklama tesislerinin tanıtımında, yıldız simgesi veya bu simgeyi çağrıştıracak semboller kullanılamaz.

– Tesislerin uygulayacağı tarifeler il müdürlüğü tarafından onaylanır.

Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye, uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta her türlü bilgi ve belgeyi istemeye ve bu Yönetmelikte yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir.