EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA RAPORU

(ETBAR) “DOĞAL SİT ALANLARI”

Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu (ETBAR) Nedir?

“2863 sayılı Kanun, 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109 uncu maddesi ile; 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” kapsamında yürürlüğe girmiştir. Doğal Sit Alanlarının değerlendirilmesi, yeni alanların belirlenmesi ve mevcut doğal sit alanlarının statü değişikliğinin yapılması için bilimsel temellere hazırlanan rapordur. Hedefi, doğal sit alanlarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi için rehberlik sağlamaktır.

Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu (ETBAR)’nun Kapsamı Nedir?

Potansiyel veya Mevcut Doğal Sit Alanlarının sahip olduğu flora, fauna, habitat, jeolojik, hidrojeolojik, jeomorfolojik ve peyzaj değerleri ile bu alanların sınırlarının ve Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte tanımlanan doğal sit kategorilerinin belirlenmesidir.

Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu (ETBAR) Nasıl Hazırlanır?

“Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar” kapsamında alanlarında uzman akademik ekip tarafından arazi ve diğer gerekli çalışmalar yapılarak raporlama işlemi gerçekleştirilir.