YATIRIM TEŞVİK TAMAMLAMA VİZESİ

TEŞVİK TAMAMLAMA VİZESİ (YATIRIM TEŞVİK KAPATMA)

Yatırımlarda devlet yardımları ve muafiyetlerden yararlanmak için Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yatırım teşvik belgesinin, teşvik belgesin de ön görülen yatırım süresi sonunda vizesinin yapılmasına yatırım teşvik belgesi kapatma yatırım teşvik belgesi vizesi denir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. İlgili mevzuatı gereği kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve  ruhsat gibi diğer belgelerin temini veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları sonucu firmaların faaliyetlerini durdurmalarından veya yürütememelerinden kaynaklanan süre nedeniyle, yatırımın verilen ek süreler de dahil belgede kayıtlı yatırım süresi sonuna kadar gerçekleştirilemediğinin yatırımcılar tarafından teşvik edilmesi halinde veya tebliğle belirlenecek mücbir sebep veya fevkalade hal durumlarında Ekonomi Bakanlığı’nca proje bazında ek süre verilebilir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için, teşvik belgesini düzenleyen mercihe veya Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilmesi gerekir. Bu süre içinde müracaat edilmemesi hâlinde, Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü resen tamamlama vizesi işlemlerini başlatabilir.

Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülmesi halinde, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için ticaret ve sanayi odaları, sanayi odaları, ticaret odaları, deniz ticaret odaları, bankalar veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.
Yatırımların öngörülen süre içinde tamamlanamaması veya 4 üncü Maddede belirtilen asgarî yatırım tutarlarına uyulmaması halinde, teşvik belgeleri iptal edilerek veya kısmî olarak müeyyide uygulanarak, sağlanmış olan destek unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde yatırımcılardan geri alınır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA İŞLEMLERİ

 

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 

TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENEN BELGELER LİSTESİ
1- Yatırım Teşvik Belgesi Aslı
2- İthal Makine ve Teçhizat Listesi Aslı
3- Yerli Makine ve Teçhizat Listesi Aslı
4- Gerçekleşen Yerli Makine ve Teçhizat Listesi (2 Nüsha) (örneği yer almaktadır)
5- Gerçekleşen İthal Makine ve Teçhizat Listesi (2 Nüsha) (örneği yer almaktadır)
6- Gerçekleşen Diğer Harcamalar Listesi (örneği ekte yer almaktadır)
7- Gerçekleşen Bina-İnşaat Harcamalar Listesi (örneği ekte yer almaktadır)
8- Yatırım Takip Formu (örneği yer almaktadır)
9- Noter onaylı imza sirküleri
10- Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname (örneği yer almaktadır)
11- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı.
12- Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.
13- Gümrük Beyanname ve yerli harcama fotokopileri
14- Talep edilmesi halinde alt sekmedeki örneğe uygun olarak hazırlanan “YMM Raporu” sunulabilir. Bu durumda, (4), (5),(6),(7),(8) (10), (12) ve (13) numaralı sıralarda yer alan belgeler aranmaz.
15- Genel Müdürlükçe talep edinilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

 

TEŞVİK DOSYASI KAPATMA İŞLEMLERİ

Teşvik belgenizi kapatmak için, “yatırım teşvik belgesi“ni  almış olduğunuz kuruma istemiş oldukları belgelerle birlikte müracaat etmeniz gerekmektedir.

Yatırım teşvik belgesinin aslı, harcama faturaları, yevmiye kayıtları, yatırım takip formu vs belgelerle müracaat edilir. Teşvik uygulama genel müdürlüğü tarafından görevlendirilen kurum personeli ekspertiz yapmak için yatırım yerini incelemeye gelir. İnceleme sonucu ekspertiz raporlarını yazarlar eksik belge, bilgi yoksa teşvik belgenizin kapandığına dair yazı tarafınıza gönderilir.

TEŞVİK KAPATMAK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

Yatırım teşvik belgesi“ni kapatmak için yukarıda sıralamış olduğumuz belgeleri hazırlamanız gerekmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL VİZE EDİLİR

 

TEŞVİK BELGESİ VİZESİ

Yatırım teşvik belgesinin kapatılabilmesi için Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmek gerekmektedir.

Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nün istemiş olduğu belgelerle müracaat edildikten sonra müracaat ek’inde sunulan belgeler incelenip kurum tarafından kurum personeli ekspertizler görevlendirilir. Yatırım yerini inceleyen ekspertizlerin yazdığı olumlu rapor ve eksiksiz sunulmuş müracaat dosyasıyla teşvik belgesi kapatılır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN KAPATILMASI NE KADAR SÜRER

Teşvik belgesi kapatırken eğer Ekonomi Bakanlığı’na sunmuş olduğunuz belgeler incelenip expertiz yapıldıktan sonra yaklaşık 1 hafta sürer.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA İŞLEMLERİ BAŞVURU YERİ

Yatırım teşvik belgesi” kapatma işlemlerini yerli ve yabancı sermaye yatırımlarının teşvik belgesini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılır.

Yatırım Teşvik Belgesi” almak yada, yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi için.