YEŞİL YILDIZ

YEŞİL YILDIZ (Ekolojik Otel)

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ

TURİZM ÇEVRELERİNDE YENİ BİR KAVRAM “YEŞİL  YILDIZ”

Dünya kaynaklarının yavaş yavaş tükenmesi, ekolojik dengenin  tehlikeye girmesi, tüm dünya da çevre bilincinin hızla gelişmesine yol açmıştır.  ATIA (Austuralian Tourism Association) Avusturalya  Code of  Environmental Practice “Çevresel Uygulama Standardı” oluşturarak bu alandaki  öncü olmuştur. Aynı sebeplerle ülkemizde de AB ve uluslararası kriterler göz  önüne alınarak gönüllülük esasına dayanan “Yeşil Yıldız” projesini  hazırlamıştır.

Konakladıkları tesislerin çevreye duyarlı olduğunu görmek  istemeyenlerin oranı.

Bu oran

Almanya’dan gelen turistlerin % 42 si,

ABD’den gelen turistlerin % 66 sı,

Avusturalya’dan gelen turistlerin % 65 i

İngiltere’den gelen turistlerde % 66’sı

Çevreye duyarlı otelleri tercih etmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı önemli bir çalışma yaparak 22 Eylül  2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğele çevre bilincinin  geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik  edilmesi amacıyla, çevreye duyarlı konaklama tesislerine “Yeşil Yıldız”  belgesi verilmesi uygulamasına başlamıştır.

Bu belge, AB (Avrupa Birliği) uyum yasaları çevresinde, tüm  dünya tarafından tanınan Eco-Label (European Flower) ile değiştirilmesi  planlanmaktadır.

YEŞİL YILDIZ ALMAK İÇİN

İşletmenin, su, ısıtma ve soğutmadaki enerji tüketimi,  kullanılan kimyasal maddeler ve ortaya çıkan atık miktarını gösteren verileri  toplaması ve izlemesi, ilerlenecek yolun oluşturulmasında kullanılacak en önemli  verilerdendir. Havalandırmadan bulaşık ve çamaşır makinelerine tüm tesisat ve  donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik hale getirilmesi,  kontrollerle işleyişin gözetim altına alınması yapılacak çalışmalar arasındadır.

Odalarda elektrik sisteminin, müşteri odadan ayrıldığında  otomatik kapanması, ısıtma ve soğutmada merkezi sistem kullanılması, enerjide  sera gazı yayan kömür ve ağır petrollerden uzak durulması ve odaların en az  yarısının sigara içilmez olması, yerel yönetim ve idarelerle çevreye duyarlılık  çalışmaları yapma ile tesisteki peyzaj düzenlemesi ve ağaçlandırma işleri,  işletmede harekete duyarlı ışıklandırmanın bulunması,” EMAS, ISO 9001:2000  Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve Mavi Bayrak gibi  sahip olunan her sertifika da işletmelere artı puanlar kazandıracaktır..

HAZIRLANAN TESİSLERİN BAŞVURULARI

farklı puanlara sahip 122 kriter üzerinden  değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda yeşil yıldız almaya hak kazanan  tesisin, otelin, tatil köyünün girişindeki plakette sınıfını gösteren yıldızlar  yeşile boyanıp, plaket üzerinde ”Çevreye Duyarlı Tesis” ibaresi yer alır.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldızlı) Tesislere  Elektrik İndirimi

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) Belgeli  İşletmelere Elektrik İndirimi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Çevreye Duyarlı Konaklama  Tesisi (yeşil yıldız) (yeşil yıldız) belgesi almış işletmelerin tükettikleri  elektrik enerji bedellerinin bir kısmı bütçeden karşılanacak Kültür ve Turizm  Bakanlığı’ndan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) (yeşil yıldız)  belgesi almış olması gerekiyor.

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ (yeşil yıldız) BELGELİ  İŞLETMELERE ELEKTRİK İNDİRİMİ   Kültür ve Turizm  Bakanlığı’ndan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) (yeşil yıldız)  belgesi almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerji bedellerinin bir kısmı  bütçeden karşılanacak. Elektrik enerjisi  desteği tutarı, Bakanlık tarafından Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil  yıldız) (yeşil yıldız) belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinde,  tüketilen elektrik enerjisi giderlerinin tesisin bulunduğu ildeki mesken ve  sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna  uygulanan tarife arasındaki fark kadar olacak.

YEŞİL YILDIZLI TESİSLERİN ELEKTRİK ENERJİSİ DESTEĞİ  ÖDEMELERİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Elektrik enerjisi desteği ödemeleri, Kültür ve Turizm  Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) (yeşil yıldız)  Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar Resmi Gazete’de  yayımlandı. Karar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın talebi üzerine  Bakanlar Kurulu’nca 8 Temmuz 2013 tarihinde kararlaştırıldı. Karar, Kültür ve  Turizm Bakanlığı’ndan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) belgesi  almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerji bedellerinin bir kısmının  bütçeden karşılanmasını temin etmeyi amaçlıyor.

Elektrik enerjisi desteği tutarı, Bakanlık tarafından Çevreye  Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) belgesi ile belgelendirilmiş turizm  işletmelerinde, tüketilen elektrik enerjisi giderlerinin tesisin bulunduğu  ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi  abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark kadar olacak. Elektrik enerjisi  desteği ödemeleri, Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

YEŞİL YILDIZ BAŞVURUSU

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) Belgeli  işletmelere ait elektrik enerjisi giderlerine ilişkin farkın Bakanlık tarafından  karşılanabilmesi için belge sahiplerinin il müdürlüklerine yapacakları ilk  müracaatlarda bulundurmaları gereken belgeler arasında turizm işletmesini temsil  ve ilzama yetkili firma temsilcisi tarafından imzalanmış dilekçe, taahhütname,  vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası, abonesi olduğu bölge dağıtım  şirketi, özel tedarikçi veya lisans sahibinin adı ve abone numarası ile  başvurulacak. Elektrik enerjisi desteği ödemelerinin başlamasını müteakip her  dönem için belge örneği ile birlikte Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil  yıldız) Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmesinin bulunduğu bölgede  faaliyet gösteren perakende satış lisansı sahibi elektirik dağıtım şirketine  başvurulacak. İl müdürlükleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda bu  destekten yararlanabilecek Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız)  Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerine ilişkin il bazında  hazırlanacak olan liste, tabloya uygun olarak işletmenin bulunduğu bölgede  faaliyet gösteren dağıtım şirketine gönderilecek.

Dağıtım şirketlerince, il müdürlüklerinden gelen bilgiler  doğrultusunda o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en  düşüğü ile bu abonelere uygulanan tarife arasındaki fark, tamamı fatura  döneminde peşin olarak ödenmiş faturalarda yer alan aktif enerji bedeli  üzerinden fon, pay, gecikme faizleri ve tüm vergiler hariç olarak üzere  hesaplanarak yararlanılacak destek tutarı aylık olarak tespit edilecek. Bu  destekten yararlanacak Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) belgesi  ile belgelendirilmiş turizm işletmelerine ilişkin liste “Çevreye Duyarlı  Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) belgeli turizm işletmelerine ilişkin elektrik  enerjisi fark tablosu” şeklinde il kültür ve turizm müdürlüklerine iletilecek.  İl müdürlükleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde ödemeye hak kazanan  işletmeler tespit edilecek.

Dağıtım şirketi dışındaki bir başka tedarikçiden elektrik  enerjisi temin eden Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) Belgesi ile  belgelendirilmiş turizm işletmeleri için, dağıtım şirketi tarafından şirketi  tarafından belirlenen bu esaslar dahilinde özel tedarikçinin satış bedeli ile  işletmenin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketi tarafından mesken ve  sanayi abonelerine uygulanan birim enerji bedellerinden en düşüğü arasındaki  fark enerji desteğine esas bedel olarak alınacak. Ancak, bu bedel o bölgedeki  dağıtım şirketi tarafından mesken ve sanayi abonelerine uygulanan birim enerji  bedellerinden en düşüğü arasındaki fark enerji desteğine esas bedel olarak  alınacak. Ancak bu bedel o bölgedeki dağıtım şirketinin uyguladığı tarifeler  üzerinden tespit edilecek farkın üzerinde olamayacak.

Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi dışında  kalan tedarikçilerden elektrik enerji temin eden Çevreye Duyarlı Konaklama  Tesisi (yeşil yıldız) Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinin  talepleri, dağıtım şirketine ibraz ettikleri faturalara istinaden dağıtım  şirketince belirlenerek, yararlanacakları enerji desteği bilgileri ve tutarları  liste halinde il müdürlüğüne gönderilecek.

Yapılan nihai değerlendirme sonucunda elektrik enerjisi  desteğine hak kazanmış Çevreye Duyarlı Konaklama tesisi Belgesi ile  belgelendirilmiş turizm işletmelerinin ödemeleri Bakanlık tarafından  işletmelerin banka hesaplarına aktarılacak.

İşletmeler elektrik enerjisi desteğinin uygun görüldüğünün  Çevreye Duyarlı Konaklamak Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm  işletmesine bildirilmesini takip eden aybaşı itibarıyla ödemeye hak  kazanacak.

Elektrik enerjisi desteğinden yararlanan işletmeler aynı dönem  için mükerrer olarak diğer kamu kurum ve kuruluşların elektrik enerjisi  desteklerinden yararlanamayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşların elektrik  enerjisi desteklerinden yararlanan veya yararlanacak işletmeler bu karar  kapsamındaki elektrik enerjisi desteğinden yararlanmak üzere müracaat  edemeyecek.

24 Mayıs 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe  konulan Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında  Karar yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan bu karar kapsamında bugüne  kadar faturalandırılmış olan enerji desteği ödemeleri Bakanlık bütçesinden  karşılanacak.

 

Ankara Danışmanlık