İçeriğe geç

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ YEŞİL YILDIZ BELGESİ

Dünya kaynaklarının yavaş yavaş tükenmesi, ekolojik dengenin  tehlikeye girmesi, tüm dünya da çevre bilincinin hızla gelişmesine yol açmıştır.  ATIA (Austuralian Tourism Association) Avusturalya  Code of  Environmental Practice “Çevresel Uygulama Standardı” oluşturarak bu alandaki  öncü olmuştur. Aynı sebeplerle ülkemizde de AB ve uluslararası kriterler göz  önüne alınarak gönüllülük esasına dayanan “Yeşil Yıldız” projesini  hazırlamıştır.

 

Konakladıkları tesislerin çevreye duyarlı olduğunu görmek  istemeyenlerin oranı.

Bu oran

Almanya’dan gelen turistlerin % 42 si,

ABD’den gelen turistlerin % 66 sı,

Avusturalya’dan gelen turistlerin % 65 i

İngiltere’den gelen turistlerde % 66’sı

Çevreye duyarlı otelleri tercih etmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı önemli bir çalışma yaparak 22 Eylül  2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğele çevre bilincinin  geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik  edilmesi amacıyla, çevreye duyarlı konaklama tesislerine “Yeşil Yıldız”  belgesi verilmesi uygulamasına başlamıştır.

Bu belge, AB (Avrupa Birliği) uyum yasaları çevresinde, tüm  dünya tarafından tanınan Eco-Label (European Flower) ile değiştirilmesi  planlanmaktadır.

YEŞİL YILDIZ ALMAK İÇİN

Yeşil yıldız turizm belgesi.

İşletmenin, su, ısıtma ve soğutmadaki enerji tüketimi,  kullanılan kimyasal maddeler ve ortaya çıkan atık miktarını gösteren verileri  toplaması ve izlemesi, ilerlenecek yolun oluşturulmasında kullanılacak en önemli  verilerdendir. Havalandırmadan bulaşık ve çamaşır makinelerine tüm tesisat ve  donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik hale getirilmesi,  kontrollerle işleyişin gözetim altına alınması yapılacak çalışmalar arasındadır.

Odalarda elektrik sisteminin, müşteri odadan ayrıldığında  otomatik kapanması, ısıtma ve soğutmada merkezi sistem kullanılması, enerjide  sera gazı yayan kömür ve ağır petrollerden uzak durulması ve odaların en az  yarısının sigara içilmez olması, yerel yönetim ve idarelerle çevreye duyarlılık  çalışmaları yapma ile tesisteki peyzaj düzenlemesi ve ağaçlandırma işleri,  işletmede harekete duyarlı ışıklandırmanın bulunması,” EMAS, ISO 9001:2000  Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve Mavi Bayrak gibi  sahip olunan her sertifika da işletmelere artı puanlar kazandıracaktır..

HAZIRLANAN TESİSLERİN BAŞVURULARI

farklı puanlara sahip 122 kriter üzerinden  değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda yeşil yıldız almaya hak kazanan  tesisin, otelin, tatil köyünün girişindeki plakette sınıfını gösteren yıldızlar  yeşile boyanıp, plaket üzerinde ”Çevreye Duyarlı Tesis” ibaresi yer alır.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldızlı) Tesislere  Elektrik İndirimi

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) Belgeli  İşletmelere Elektrik İndirimi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Çevreye Duyarlı Konaklama  Tesisi (yeşil yıldız) (yeşil yıldız) belgesi almış işletmelerin tükettikleri  elektrik enerji bedellerinin bir kısmı bütçeden karşılanacak Kültür ve Turizm  Bakanlığı’ndan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) (yeşil yıldız)  belgesi almış olması gerekiyor.

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ (yeşil yıldız) BELGELİ  İŞLETMELERE ELEKTRİK İNDİRİMİ   Kültür ve Turizm  Bakanlığı’ndan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) (yeşil yıldız)  belgesi almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerji bedellerinin bir kısmı  bütçeden karşılanacak. Elektrik enerjisi  desteği tutarı, Bakanlık tarafından Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil  yıldız) (yeşil yıldız) belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinde,  tüketilen elektrik enerjisi giderlerinin tesisin bulunduğu ildeki mesken ve  sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna  uygulanan tarife arasındaki fark kadar olacak.

YEŞİL YILDIZLI TESİSLERİN ELEKTRİK ENERJİSİ DESTEĞİ  ÖDEMELERİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Elektrik enerjisi desteği ödemeleri, Kültür ve Turizm  Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) (yeşil yıldız)  Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar Resmi Gazete’de  yayımlandı. Karar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın talebi üzerine  Bakanlar Kurulu’nca 8 Temmuz 2013 tarihinde kararlaştırıldı. Karar, Kültür ve  Turizm Bakanlığı’ndan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) belgesi  almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerji bedellerinin bir kısmının  bütçeden karşılanmasını temin etmeyi amaçlıyor.

Elektrik enerjisi desteği tutarı, Bakanlık tarafından Çevreye  Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) belgesi ile belgelendirilmiş turizm  işletmelerinde, tüketilen elektrik enerjisi giderlerinin tesisin bulunduğu  ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi  abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark kadar olacak. Elektrik enerjisi  desteği ödemeleri, Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

YEŞİL YILDIZ BAŞVURUSU

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) Belgeli  işletmelere ait elektrik enerjisi giderlerine ilişkin farkın Bakanlık tarafından  karşılanabilmesi için belge sahiplerinin il müdürlüklerine yapacakları ilk  müracaatlarda bulundurmaları gereken belgeler arasında turizm işletmesini temsil  ve ilzama yetkili firma temsilcisi tarafından imzalanmış dilekçe, taahhütname,  vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası, abonesi olduğu bölge dağıtım  şirketi, özel tedarikçi veya lisans sahibinin adı ve abone numarası ile  başvurulacak. Elektrik enerjisi desteği ödemelerinin başlamasını müteakip her  dönem için belge örneği ile birlikte Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil  yıldız) Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmesinin bulunduğu bölgede  faaliyet gösteren perakende satış lisansı sahibi elektirik dağıtım şirketine  başvurulacak. İl müdürlükleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda bu  destekten yararlanabilecek Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız)  Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerine ilişkin il bazında  hazırlanacak olan liste, tabloya uygun olarak işletmenin bulunduğu bölgede  faaliyet gösteren dağıtım şirketine gönderilecek.

Dağıtım şirketlerince, il müdürlüklerinden gelen bilgiler  doğrultusunda o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en  düşüğü ile bu abonelere uygulanan tarife arasındaki fark, tamamı fatura  döneminde peşin olarak ödenmiş faturalarda yer alan aktif enerji bedeli  üzerinden fon, pay, gecikme faizleri ve tüm vergiler hariç olarak üzere  hesaplanarak yararlanılacak destek tutarı aylık olarak tespit edilecek. Bu  destekten yararlanacak Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) belgesi  ile belgelendirilmiş turizm işletmelerine ilişkin liste “Çevreye Duyarlı  Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) belgeli turizm işletmelerine ilişkin elektrik  enerjisi fark tablosu” şeklinde il kültür ve turizm müdürlüklerine iletilecek.  İl müdürlükleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde ödemeye hak kazanan  işletmeler tespit edilecek.

Dağıtım şirketi dışındaki bir başka tedarikçiden elektrik  enerjisi temin eden Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) Belgesi ile  belgelendirilmiş turizm işletmeleri için, dağıtım şirketi tarafından şirketi  tarafından belirlenen bu esaslar dahilinde özel tedarikçinin satış bedeli ile  işletmenin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketi tarafından mesken ve  sanayi abonelerine uygulanan birim enerji bedellerinden en düşüğü arasındaki  fark enerji desteğine esas bedel olarak alınacak. Ancak, bu bedel o bölgedeki  dağıtım şirketi tarafından mesken ve sanayi abonelerine uygulanan birim enerji  bedellerinden en düşüğü arasındaki fark enerji desteğine esas bedel olarak  alınacak. Ancak bu bedel o bölgedeki dağıtım şirketinin uyguladığı tarifeler  üzerinden tespit edilecek farkın üzerinde olamayacak.

Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi dışında  kalan tedarikçilerden elektrik enerji temin eden Çevreye Duyarlı Konaklama  Tesisi (yeşil yıldız) Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinin  talepleri, dağıtım şirketine ibraz ettikleri faturalara istinaden dağıtım  şirketince belirlenerek, yararlanacakları enerji desteği bilgileri ve tutarları  liste halinde il müdürlüğüne gönderilecek.

Yapılan nihai değerlendirme sonucunda elektrik enerjisi  desteğine hak kazanmış Çevreye Duyarlı Konaklama tesisi Belgesi ile  belgelendirilmiş turizm işletmelerinin ödemeleri Bakanlık tarafından  işletmelerin banka hesaplarına aktarılacak.

İşletmeler elektrik enerjisi desteğinin uygun görüldüğünün  Çevreye Duyarlı Konaklamak Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm  işletmesine bildirilmesini takip eden aybaşı itibarıyla ödemeye hak  kazanacak.

Elektrik enerjisi desteğinden yararlanan işletmeler aynı dönem  için mükerrer olarak diğer kamu kurum ve kuruluşların elektrik enerjisi  desteklerinden yararlanamayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşların elektrik  enerjisi desteklerinden yararlanan veya yararlanacak işletmeler bu karar  kapsamındaki elektrik enerjisi desteğinden yararlanmak üzere müracaat  edemeyecek.

24 Mayıs 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe  konulan Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında  Karar yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan bu karar kapsamında bugüne  kadar faturalandırılmış olan enerji desteği ödemeleri Bakanlık bütçesinden  karşılanacak.

Turizm İşletmesi Belgesi İle İşletilen Konaklama Tesislerine  Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi

1  – Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin  geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik  edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin  sınıflandırılmasına ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları  düzenlemektir.
2 –  Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletmesi  Belgesi sahibi tesislerin, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi  başvurularını, başvuru için istenilen belgeleri, başvuruların  değerlendirilmesini, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin standartlarını ve  sınıflandırma çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
3  – 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe  giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin  Yönetmeliğin 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Başvurusu  Sırasında İstenilen Belgelere İlişkin Usul ve Esaslar 

Tebliğin ek1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri  İçin Sınıflandırma Formu, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama  işletmelerinin talebi üzerine uygulanır.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi talebi aşağıda belirtilen belgeler  ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına  yapılır:

a) Tesisin adı, adresi,  tür ve sınıfı ile turizm işletmesi belgesi numarasının yer aldığı  dilekçe,
b) İşletmenin çevre  politikası ve eylem planını, bu plana uygun olarak yaptığı tüm faaliyetleri  içeren rapor,
c) Tesiste eylem  planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması durumunda, bu kişiye ait uzmanlık  belgesi ve tesiste çalıştığına dair belge, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman  firmadan alınması durumunda, bu uzman veya firmaya ilişkin belgeler, sözleşme  örneği,
ç) İşletme tarafından,  çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının  uygulanmasını temin etmek için personele verilen eğitime ilişkin bilgi ve  belgeler, eğitim programı, sertifikalar, personele dağıtılan ve ilan edilen  doküman,
d) Çevreye duyarlı atık  su planı, bu konuda ilgili idarenin yazısı,
e) Turizm konaklama işletmesinde  kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının  periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtlar, bakım  raporları,
f) İşletmenin, su  tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel  enerji tüketimi konusunda verileri topladığına ve izlediğine ilişkin raporlar  (Kapalı alan m2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi,  aylık, üç aylık ve yıllık  raporlar),
g) İşletmede kullanılan  kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin  toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme  başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık  raporlar),
h) Tesiste ortaya çıkan  atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık)  izlendiğine ve verilerin  toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme  başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık  raporlar),
ı) Bu Tebliğin ek-1  inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunda  ayrıntılı olarak belirtilen, kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin  çevreye duyarlı olduğuna, bakımlarının düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan  çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım  broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların  yazısı, mühendislik, mimarlık raporu, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb.  evrak,
i) Çevreye duyarlılık  konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan  işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin  evrak,
j) Gerekli görülmesi  halinde istenebilecek ilave evrak.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınıflandırma Çalışmalarına  İlişkin Usul ve Esaslar

 Yapılan inceleme sonucunda başvuru  talepleri uygun görülen tesisler sınıflandırma programına alınır. Uygun  bulunmayan talepler gerekçeli olarak iade edilir.

Turizm  Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu  maddesi uyarınca oluşturulan Sınıflandırma Komisyonu üyeleri tarafından, bu  Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin  Sınıflandırma Formunun uygulanması sonucunda verilen puanların ortalaması  alınarak, aynı formda tesisin tür ve sınıfı için belirlenmiş olan asgari puanı  aşıp aşmadığı tespit edilir. Belirlenmiş asgari puanı aşan tesislere Çevreye  Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi düzenlenir.

       Simgesi yıldız olan  konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızlar yeşil renkli  düzenlenir. Ayrıca plaket üzerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi yer  alır.        Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi  Belgesi sahibi işletmeler iki yılda bir yeniden sınıflandırılırlar.

       Bu Tebliğ yürürlüğe  girmeden önce Kültür ve Turizm Bakanlığından Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam  Simgesi) almış olan konaklama tesisleri, bu Tebliğin yayımlanma tarihinden  itibaren bir yıl içinde, bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama  Tesisleri İçin Sınıflandırma Formu ile sınıfları için belirlenen asgari puanı  oluşturan standartları sağlarlar. Sınıfları için belirlenen asgari puanı  sağlayan tesislere Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi (Yeşil Yıldız  Simgesi) ve plaketi  düzenlenir.          Sınıfları  için belirlenen asgari puanı sağlayamayan tesislere ait Çevre Dostu Kuruluş  Belgesi (Çam Simgesi) iptal edilir.

Bu Tebliğ ve bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı  Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formu yayımı tarihinde yürürlüğe  girer.

 

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli (yeşil yıldız) İşletmelere Elektrik İndirimi

1 – Bu Kararın amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığından  Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi almış işletmelerin tükettikleri  elektrik enerjisi bedellerinin bir kısmının bütçeden karşılanmasını temin  etmektir.

2 – Bu Kararda geçen;      a) Bakanlık:  Kültür ve Turizm Bakanlığını,      b) Dağıtım şirketi:  Perakende satış lisansı sahibi elektrik dağıtım  şirketini,      c) Ö müdürlüğü: İl Kültür ve Turizm  Müdürlüğünü, ifade eder.

Elektrik enerjisi desteği  Elektrik enerjisi desteği tutan, Bakanlıkça Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi  Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinde, tüketilen elektrik enerjisi  giderlerinin; tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan  tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark  kadardır. Elektrik enerjisi desteği ödemeleri, Bakanlık bütçesine konulan  ödenekten karşılanır.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli  işletmelere ait elektrik enerjisi giderlerine ilişkin farkın Bakanlıkça  karşılanabilmesi için, söz konusu Belge sahiplerinin ilk müracaatlarında  aşağıdaki bilgi ve belgelerle il müdürlüklerine başvurmaları gerekir.

a)  Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm  işletmesini temsil ve ilzama yetkili firma temsilcisi/temsilcileri tarafından  imzalanmış dilekçe,

b) EK l ‘deki örneğe uygun taahhütname,

c) Vergi  dairesi adı ve vergi kimlik numarası, aktarım yapılacak bankanın şube adı ve  hesap numarası,

ç) Abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi, özel tedarikçi veya  lisans sahibinin adı ve abone numarası,

Elektrik enerjisi desteği  ödemelerinin başlamasını müteakip her dönem için belge örneği ile birlikte  Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm  işletmesinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren dağıtım şirketine (perakende  satış lisansı sahibi dağıtım şirketi dışında kalan tedarikçilerden elektrik  enerjisi temin edilmesi hali dâhil) başvurulur.

İl Müdürlükleri  tarafından yapılacak inceleme sonucunda bu destekten yararlanabilecek Çevreye  Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerine  ilişkin il bazında hazırlanacak olan liste, EK 2’de yer alan tabloya uygun  olarak işletmenin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren dağıtım şirketine  gönderilir.

Dağıtım şirketlerince, İl Müdürlüklerinden gelen bilgiler  doğrultusunda o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en  düşüğü ile bu abonelere uygulanan tarife arasındaki fark, tamamı fatura  döneminde peşin olarak ödenmiş faturalarda yer alan aktif enerji bedeli  üzerinden fon, pay, gecikme faizleri ve tüm vergiler hariç olmak üzere  hesaplanarak yararlanılacak destek tutan aylık olarak tespit edilir ve bu  destekten yararlanacak Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile  belgelendirilmiş turizm işletmelerine ilişkin liste EK 3’te yer alan tablo  şeklinde İl Müdürlüklerine iletilir. İl Müdürlükleri tarafından yapılan  incelemeler neticesinde ödemeye hak kazanan işletmeler tespit edilir.

Dağıtım şirketi dışındaki bir başka tedarikçiden elektrik enerjisi temin eden  Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmeleri  için, dağıtım şirketi tarafından yukarıda yer alan esaslar dahilinde özel  tedarikçinin satış bedeli ile işletmenin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım  şirketi tarafından mesken ve sanayi abonelerine uygulanan birim enerji  bedellerinden en düşüğü arasındaki fark enerji desteğine esas bedel olarak  alınır. Ancak, bu bedel o bölgedeki dağıtım şirketinin uyguladığı tarifeler  üzerinden tespit edilecek farkın üzerinde olamaz.

Perakende satış lisansı  sahibi dağıtım şirketi dışında kalan tedarikçilerden elektrik enerjisi temin  eden Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm  işletmelerinin talepleri, dağıtım şirketine ibraz ettikleri faturalara istinaden  dağıtım şirketince belirlenerek yararlanacakları enerji desteği bilgileri ve  tutarları liste halinde İl Müdürlüğüne gönderilir.

Yapılan nihai  değerlendirme sonucunda elektrik enerjisi desteğine hak kazanmış Çevreye Duyarlı  Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinin ödemeleri  Bakanlıkça işletmelerin banka hesaplarına aktarılır.

Belgelerin herhangi  bir nedenle iptal edilmesi halinde, iptalin gerçekleştiği döneme ait fatura  tutan da dahil olmak üzere, iptal tarihinden itibaren elektrik enerjisi  desteğinden yararlanılamaz. Ancak, iptalin kaldırılması halinde iptalin  kaldırıldığı tarihten sonraki döneme ait faturadan başlamak üzere destek  uygulamasına devam edilir.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi  değişikliklerinde bu değişikliği müteakip elektrik enerjisi desteğinden bu  Belgede kayıtlı yeni işletme bu Belgeyi alış tarihini takip eden aybaşından  itibaren yararlanabilir.

İşletmeler elektrik enerjisi desteğinin uygun  görüldüğünün Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş  turizm işletmesine bildirilmesini takip eden aybaşı itibariyle ödemeye hak  kazanırlar. 5 – Bu Karar kapsamında Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi  sahipleri tarafından yanıltıcı veya gerçeğe aykın bilgi ve belge verilmesinden  dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde geri alma işlemi için 6183  sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezai  müeyyide gerektiren diğer hallerde ise, ilgililer hakkında ayrıca gerekli  takibat yapılır. Ödemelere ilişkin işlemler Valiliklerce ve/veya gerekli  görülmesi halinde Bakanlıkça denetlenir.

Elektrik enerjisi desteğinden  yararlanamayacaklar

Bu Karar kapsamındaki elektrik  enerjisi desteğinden yararlanan işletmeler aynı dönem için mükerrer olarak diğer  kamu kurum ve kuruluşların elektrik enerjisi desteklerinden yararlanamaz. Diğer  kamu kurum ve kuruluşların elektrik enerjisi desteklerinden yararlanan veya  yararlanacak işletmeler, bu Karar kapsamındaki elektrik enerjisi desteğinden  yararlanmak üzere müracaat edemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde,  bu Karar kapsamında yararlanılan destek ilgili mevzuat çerçevesinde geri  alınır. Yürürlükten kaldırılan hükümler 7 – 24/5/2010 tarihli ve  2010/478 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Turizm Belgeli  Yatırım ve işletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar yürürlükten  kaldırılmıştır.  l – 7 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Turizm  Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar  kapsamında bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihe kadar faturalandırılmış olan  enerji desteği ödemeleri Bakanlık bütçesinden karşılanır. Yürürlük  8  – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi İle İlgili Turizm Elektrik Enerjisi Desteğine İlişkin Beyan ve Taahhüt

2013 tarihli ve 2013/ sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile  yürürlüğe konulan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere  Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karara istinaden elektrik enerjisi  desteğinden yararlanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatının ve İşletmeler  Genel Müdürlüğüne yaptığım/yaptığımız müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve  belgelerin varlığını, muhteviyatı itibariyle doğruluğunu, diğer kamu kurum ve  kuruluşlarının elektrik enerjisi desteklerinden yararlanmadığımızı beyan; destek  uygulamasının herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde ise yararlanılan  desteğin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde  tahsil edileceğini kabul ve taahhüt ederiz. Firma Adı/Unvanı Yetkili  imzalar

 

Çevreye Duyarlılık Kampanyası

Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre  bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının  teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, 1993 yılından itibaren talep eden ve  aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı  Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmiştir.

Çevrenin korunmasına yönelik önlemler ülkemizde giderek daha  fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle, çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için  uygulanmakta olan sınıflandırma formu, güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş olup  “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi  Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ” ekinde, 22.09.2008 tarih ve 27005  sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve  atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını,  yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama  işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak  planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi  güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık  konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla  işbirliği yapılmasını kapsamaktadır.

Tebliğ ekinde bulunan sınıflandırma formu, çevreye duyarlılık  konusunda çalışma yapan turistik işletmelerin talebi üzerine, formun uygulama  esaslarında belirlenen temel kriterlere sahip olan konaklama tesislerine  uygulanacaktır.

Asgari puanlar, konaklama işletmelerinin kapasiteleri ve  çevreye olan etkileri dikkate alınarak, işletmelerin tür ve sınıflarına göre  belirlenmiştir. Konaklama işletmelerinin bu formda bulunan bütün kriterleri  yerine getirmesinin uygulanabilir olmadığı düşüncesiyle, tesislerin tür ve  sınıfları dikkate alınarak, asgari puanlar formda bulunan bütün kriterlerin  puanlarının toplamı olan azami puandan düşük tutulmuştur. Böylece, işletmelere  temel kriterler dışında kalan, diğer kriterler arasında seçim yapma imkanı  sağlanmıştır.

Tür ve sınıfına ilişkin belirlenen asgari puanı aşan  tesislerden, simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde  sınıflarını gösteren yıldızlar yeşil renkli düzenlenecektir. Ayrıca plaket  üzerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi yer alacaktır.

Yukarıda anılan Tebliğ yürürlüğe girmeden önce Kültür ve  Turizm Bakanlığından Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) almış olan  konaklama tesislerinin, bu Tebliğin yayımlanma tarihinden itibaren bir yıl  içinde, bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin  Sınıflandırma Formu ile sınıfları için belirlenen asgari puanı oluşturan  standartları sağlamaları gerekmektedir. Verilen süre içinde sınıfları için  belirlenen asgari puanı oluşturan standartları sağlayan ve Tebliğ ile belirlenen  usul ve esaslara uygun olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuruda bulunan  tesisler değerlendirilmek üzere sınıflandırma çalışması programına  alınacaklardır. Verilen süre içinde, sınıfları için belirlenen asgari puanı  oluşturan standartları sağlayamayan ve Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara  uygun olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca başvuruda bulunmayan (Son başvuru  tarihi 22 Eylül 2009) tesislere ait Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi)  iptal edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi  (Yeşil Yıldız Simgesi) Belgesi alacak tesislerin, çevrenin korunmasına katkıda  bulunurken, aynı zamanda tanıtım ve pazarlamalarında bir ayrıcalık  yaratabilecekleri, hizmet kalitelerinden ödün vermeden, işletmelerine ve ülkemiz  ekonomisine tasarruf yolu ile katkıda bulunabilecekleri, çevrenin korunmasında  üstlenecekleri roller ile yörelerinde örnek tesisler olabilecekleri  düşünülmektedir.

Çevreye Duyarlılık Kampanyası Amacı

Çevrenin korunması, Çevre bilincinin  geliştirilmesi, Turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı  yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesidir.

Çevreye Duyarlılık Kampanyasının Kapsadıkları

 
– Su tasarrufunu,
– Enerji verimliliğinin  arttırılmasını,
– Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının  azaltılmasını,
– Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik  edilmesini,
– Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye  duyarlı olarak planlanmalarını,
– Turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi  güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi,
– Çevreye  duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve  kuruluşlarla işbirliği yapılmasını,
– Kültür ve Turizm Bakanlığının 1993  yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgili kurum ve kuruluşların  görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin (Eco-label) genelini  içermektedir.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi  İşletme Belgeli İşletmelere Elektrik İndirimi

Yeşil Yıldızlı Otellere Elektrik  İndirimi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan çevreye  duyarlı konaklama tesisi belgesi almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerji  bedellerinin bir kısmı bütçeden karşılanacak Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan  çevreye duyarlı konaklama tesisi (yeşil yıldızlı tesis) belgesi almış olması  gerekiyor.