İçeriğe geç

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yeni yatırım teşvik belgesi.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR

Yatırım teşvik belgesi yatırımcıların devlet desteklerinden yararlanabilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından E-Tuys sistemi üzerinden verilen belgedir. Önceden basılı belge olarak verilen Yatırım Teşvik Belgesi, daha sonra E-Tuys üzerinden İD numarası olarak verilmektedir. Yani artık basılı teşvik belgesi verilmemektedir.

Yatırım teşvik belgesi nedir.

Kısaca Yatırım Teşvik sisteminin tarihçesini özetlersek Ülke uygulamaları açısından “yatırım teşvikleri” coğrafi bölgeler ve kıtalar açısından benzer yönlere sahip olmakla beraber önemli farklılıklar da göstermektedir.

100 yıllık bir geçmişe sahip olan yatırım teşvikleri 19. yüzyıl Amerika’sında şehirlerin demiryolu firmalarına, demiryolunu kendi şehirlerinden geçirmeleri karşılığında verdikleri parasal teşvikler şeklinde ortaya çıkmıştır (Sbragia, 1996).

 

Avrupa ülkelerinden özellikle İrlanda yabancı yatırımların çekilmesi noktasında öne çıkan ülkedir. Bunda 1998 yılına kadar yaygın olarak uygulanan düşük vergi oranlarının ve yatırımın %75’ine kadar yükselebilen cömert hibelerin büyük etkisi vardır (Thomas, 2000:102).

Güneydoğu Asya ülkelerinin tamamında yeni yatırımlara önemli oranda vergi muafiyeti tanınmaktadır. Ancak ülkelerin bir kısmı, öncelikli sektörlere
daha uzun süreli muafiyet tanırken, bir kısmı muafiyetin süresini yatırım yapılan bölgeye göre farklılaştırmaktadır.

Orta Doğu bölgesi ülkeleri petrol dışı sektörlere düşük vergi uygularken, bunun dışında çok az bir yatırım teşviki vermektedirler. Bu durum Bahreyn,
Kuveyt, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan için geçerlidir. Buna karşılık İsrail, yatırım teşviklerini çok önemli bir araç olarak yaygın bir
şekilde kullanmaktadır.

Afrika bölgesinde Fas, bölgesel farklılaştırılmış bir teşvik sistemine sahiptir. Bu sisteme göre Casablanca bölgesine çok az bir teşvik verilirken,
ülkenin en az gelişmiş bölgelerinde sermaye malı yatırımlarının %20’sine kadar hibe, %20 oranında yatırım indirimi, 5 ya da 10 yıllık vergi istisnası
verilmektedir.

Türkiye’de Yatırım Teşvikleri 2009 yılında Türkiye’de yeni bir teşvik sistemi hayata geçirilmiştir. Sektörel-bölgesel ve büyük proje bazlı yeni teşvik sistemi, özünde oldukça geniş çaplı teşvik araçlarının kullanıldığı üç ayaklı bir yapıdır.

Şirketlerin gelişimi için lokomotif etkisi yaratan destek ve teşvikler, ülkemizde özellikle KOBİ’ler için oldukça değerli. Peki öyleyse Yatırım Teşvik nedir? Ülkeler, özel sektöre yatırım teşvikleri, işletme dönemi destekleri, araştırma-geliştirme teşvikleri gibi birçok başlık altında ve vergi indirimi/muafiyeti, yatırım indirimi, arazi tahsisi, gümrük muafiyeti, vergi iadesi, hızlandırılmış amortisman gibi birçok farklı araçlarla çeşitli teşvikler ve destekler sunmaktadır. Tüm bu enstrümanların genel özelliği, kamunun özel sektöre doğrudan ya da dolaylı fon transferini içermesidir. Söz konusu finansal teşviklerden özellikle “yatırım teşvikleri” doğrudan yatırım yerinin belirlenmesine etki etmesi yönüyle diğer ar-ge, işletme
desteklerinden farklılaşmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi nedir?, nereden ve nasıl alınır?, amaç ve yatırım süresi nedir?, ne gibi destekler sağlanır? gibi önemli sorularınıza “Ankara Danışmanlık” olarak vermiş olduğumuz danışmanlık hizmeti doğrultusunda destek sağlayabilmekteyiz.

 

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMLARI

a) Yatırım Teşvik Sistemi
– Amaç ve İlgili Mevzuat
– Destek Unsurları
– Yatırım Teşvik Uygulamaları
– Destek Oran ve Süreleri
– 6. Bölge Destekleri
b) Cazibe Merkezleri Programı

c) Hamle Programı

Yatırım Teşvik Mevzuatı
Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (19.06.2012 tarihli Resmi Gazete) 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği (20.06.2012 tarihli Resmi Gazete)

Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı
Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması, Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

Yatırım teşvik sistemi.

 

 

 

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir: “Yatırım Teşvik belgesi” yatırımın konusunu, yatırım yerini, kullanacakları teşvikleri ve yatırım tutarını belirleyen belgedir. Yatırım teşvik belgesi almış yatırımcı bu belge ile yatırım desteklerinden yararlanır. Aşağıda da belirtiğimiz üzere sıralamış olduğumuz desteklerden yararlanmanız ciddi katkılar sağlayabilir. “Yatırım teşvik belgesi” almadan önce yararlanabileceğiniz teşvikleri bilmeniz çok önemlidir. “Teşvik belgesi“, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belge olup Yatırımlarda Devlet Yardımlarına ilişkin Karar’ın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından verilen yatırım teşvik belgesinin süresi 3 yıldır.

Yatırım teşvik belgesi destekleri.

 

 

YATIRIM TEŞVİK KDV İSTİSNASI

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

YATIRIM TEŞVİK GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

YATIRIM TEŞVİK VERGİ İNDİRİMİ

Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

FAİZ VEYA KARPAYI DESTEĞİ

– Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.
– Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.
– Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE YATIRIM YERİ TAHSİSİ

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

TEŞVİK SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

– Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.
– Stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için
uygulanır.

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ

– Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır.
– Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6.Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir.

GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ

-Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir.
-Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir.

KDV İADESİ

-Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.
– 2017-2021 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek yatırım teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

ASGARİ YATIRIM TUTARI

Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;
– I. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL,
– III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 bin TL’dir.
– Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.
– Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Bölgesel Teşvikler
İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.
– İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.
– Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir.
– İller SEGE 2017 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmıştır.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar.
*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek
yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.
** Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, desteğin sabit yatırım tutarına oranı, yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında; Karar ekinde iller itibarıyla
belirlenen sektörler, asgari kapasite veya tutarları sağlamaları
halinde aşağıdaki desteklerden yararlanır.

YATIRIM TEŞVİK DESTEK UNSURLARI
– KDV İstisnası
– Gümrük Vergisi Muafiyeti
– Vergi İndirimi
– Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
– Faiz veya Kâr Payı Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)
– Yatırım Yeri Tahsisi
– Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)
– Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)

YATIRIM TEŞVİK ÖNÇELİKLİ YATIRIMLAR

ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR TEŞVİK
– AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar
– Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik
test merkezi yatırımları
– Madencilik ve Maden Arama Yatırımları
– Savunma alanındaki yatırımlar
– Belirli otomotiv ve motor yatırımları
– Eğitim yatırımları
(Hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları dahil)
– Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.
– Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimi yatırımları.
– Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları
– Yerli kömüre dayalı termik santraller
– Karbon elyaf veya entegre kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
– Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları
– Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimi yatırımları
– Yerli kömüre dayalı termik santraller
– Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar
– Demiryolu taşımacılığı
– Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.
– Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimi yatırımları.
– Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları
– Yerli kömüre dayalı termik santraller
– Karbon elyaf veya entegre kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar
– Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları
– Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimi yatırımları
– Yerli kömüre dayalı termik santraller
– Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar
– Demiryolu taşımacılığı
– Denizyolu taşımacılığı
– Kültür ve Turizm Koruma ve
– Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda yapılacak turizm konaklama yatırımları
– Yenilenebilir Enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları
– Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar
– Havayolu taşımacılığı
– Asgari 500 milyon TL tutarında Orta-Yüksek teknolojili yatırımlar.
– Nükleer enerji santrali yatırımları
– Belirli nitelikteki laboratuvar yatırımları
– Çevre Lisansına tabi yatırımlar
– Asgari 25 milyon TL tutarında 25 Dekar ve üzeri yerli aksam ihtiva eden otomasyona dayalı sera yatırımları
– Lisanslı depoculuk yatırımları
– Yaşlı-Engelli bakım merkezleri ve wellness yatırımları
– İhtisas SB’de yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları
– Ar-Ge ve Çevre Yatırımları
– Elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçların imalatı

ÖNCELİKLİ YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER

*1-5. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için 5. Bölge desteği; 6. Bölgede yapılacak yatırımlar için 6. Bölge desteği
**İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.
***TCMB kaynaklı Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri için 5 puan faiz desteği uygulanır.
-2017-2021 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden
yararlanabilmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) Kapsamında stratejik yatırım olarak desteklenmesi Bakanlıkça uygun görülen yatırımlar yukarıdaki kriterler aranmaksızın stratejik yatırım olarak kabul edilir.

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

TEVŞİKLER
– KDV İstisnası
– Gümrük Vergisi Muafiyeti
– Vergi İndirimi
– Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
– Yatırım Yeri Tahsisi
– KDV İadesi
– Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölgede ve TOSHP Kapsamında
stratejik olarak desteklenen yatırımlarda)
– Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede ve TOSHP Kapsamında stratejik
olarak desteklenen yatırımlarda)

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım
harcamaları için yatırıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının
yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.
**TOSHP Kapsamında stratejik olarak desteklenen yatırımlarda ürün yüksek teknolojili ise azami 500, diğerlerinde ise azami 300 çalışan için uygulanabilir.
***TCMB kaynaklı Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri için 5 puan faiz desteği uygulanır.
-2017-2021 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

Bölge ayrımı yapılmaksızın;
– Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları
kapsamında yer almayan ve
– Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır.
DESTEKLER:
– KDV İstisnası
– Gümrük Vergisi Muafiyeti
– Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)

ALT BÖLGE TEŞVİK DESTEKLERİ
– Yatırımın OSB/EB’de gerçekleştirilmesi veya aynı sektörde faaliyet gösteren en az 5 beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından entegrasyon sağlayacak bir yatırım yapılması halinde, yatırımcılar vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölgede sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.
– OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik yatırımlar, İstanbul hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.
İstanbul ilinde OSB/EB’de, komple yeni yatırım hariç olmak üzere, orta-yüksek teknolojili yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.

ALT BÖLGE DESTEKLERİ
– Yatırımın OSB/EB’de gerçekleştirilmesi veya aynı sektörde faaliyet gösteren en az 5 beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından entegrasyon sağlayacak bir yatırım yapılması halinde, yatırımcılar vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölgede sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden
yararlanabilir.
– OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik yatırımlar, İstanbul hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.
İstanbul ilinde OSB/EB’de, komple yeni yatırım hariç olmak üzere, orta-yüksek teknolojili yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.

DESTEK ORAN VE SÜRELERİ

İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;
*Her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilir.
** Vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında uygulanır.

TEŞVİK VERGİ İNDİRİMİ

Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde
edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde
yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini
geçmemek üzere yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği
kazançlar üzerinden uygulanabilecektir.
– İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik
belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bu oran % 100 olarak uygulanır.

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bu oran % 100 olarak uygulanır.

Stratejik yatırımlar için uygulama süresi 6. bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıldır. TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlarda destek tavanı uygulanmaz.
*Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, desteğin sabit yatırım tutarına oranı, yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak
uygulanır.

* Stratejik, Öncelikli ve TOSHP kapsamındaki yatırımlar için uygulanacak faiz ve kar payı desteği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” için beş puan olarak belirlenmiştir.

6 NCİ BÖLGE TEŞVİKLERİ

6. Bölge için 3 Temel Yaklaşım:
– Genişleyen Sektörel Kapsam
– İşgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik Destekler
– Finansman İmkanlarının Genişletilmesi

Cazibe Merkezleri Teşvik

– Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 sayılı Karar 25 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
– Görece az gelişmiş bölgelerde yatırım ortamının canlandırılarak üretim, istihdam ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanmaktadır.
– Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki illerin OSB’lerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları desteklenebilir.
– Program kapsamında 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak olan müracaatlar değerlendirilecektir.

İmalat sanayi yatırımları için:
– Organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi
– Asgari 2 milyon TL sabit yatırım tutarı
– Çağrı merkezi yatırımları için asgari 200 kişilik istihdam
– Veri merkezi yatırımları için asgari 5.000 m2 beyaz alan

TEŞVİK CAZİBE MERKEZİ MÜRACAAT
– Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki desteklerden yararlanabilmek için, gerekli belgeler ile birlikte
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na müracaat edilmesi gerekir.
– Bakanlık tarafından ön değerlendirmesi yapılan yatırım projeleri, dönemler itibariyle Değerlendirme
Komitesi’ne sunulur.
– Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen projeler için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenir.

Hamle Programı
– Bu program, dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin «Öncelikli Ürün Listesi» ile belirlenmesi ve bu ürünlerin Ar-Ge, yatırım ve üretim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesine yönelik bir destek programıdır.
– Program kapsamındaki başvurular Program Değerlendirme Komitesi’nce değerlendirilerek destek kararı
alınır.
– Program, Bakanlık tarafından belirlenecek çağrı planları dahilinde yürütülür. Programa yapılan başvurular,
Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirli kriterler dikkate alınarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutulur.
– Destek çeşidi, oran ve süreleri Komite tarafından belirlenir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir. Teşvik belgesinin düzenlenmiş olması teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili olarak diğer mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi belgelerin verilmesi gerekliliğine dair dayanak teşkil etmeyeceği gibi söz konusu belgelerin temin edilmesi gerekliliğini de ortadan kaldırmaz.

Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belge olup Kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN TANIMI

“Yatırım Teşvik Belgesi” alınması Devlet tarafından yatırımcıya kredi verileceği anlamına gelmez. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete aşağıda sıralayacağımız hususlar da avantajlar sağlar.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR

Yatırım teşvik belgesi nasıl alınır.

 

Yatırım teşvik belgesi nasıl alınır diye araştıranlar için yazıyoruz.

Yatırım teşvik belgesi önceden belge olarak veriliyordu. Değişiklik yaparak artık id numarası ile işlem yapılıyor. Yatırım teşvik belgesi almak için öncelikle E-Tuys sistemine taahhütname ve yetkilendirme belgesi göndermeniz gerekiyor. Daha sonra yatırım teşvik belgesi almak için gerekli işlemler E-Tuys sisteminden yapılıyor.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME

– (1) (Değişik: RG-16/10/2020-31276) Bu Tebliğin amacı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

 – (1) (Değişik: RG-16/10/2020-31276) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 387 inci ve 393 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar

– (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) (Değişik: RG-16/10/2020-31276) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Elektronik imza: Elektronik imza mevzuatında tanımlanan şekilde başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

c) Elektronik imza mevzuatı: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan diğer mevzuatı,

ç) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları: Elektronik imza mevzuatı uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini,

d) Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS): Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı,

e) Genel Müdürlük: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,

f) Kullanıcı: Yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için bu Tebliğ kapsamındaki yatırımcıdan istenecek bilgileri, E-TUYS aracılığıyla yatırımcı adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere yetkilendirilmiş kişileri,

g) Nitelikli elektronik sertifika: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri taşıyan elektronik sertifikayı,

ğ) Yatırımcı: Teşvik belgesi kapsamı yatırımı gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri,

h) (EK: RG-16/10/2020-31276) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

ı) (EK: RG-16/10/2020-31276) Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS): 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirket ile başvuru yapması ve gerekli koşulları sağlaması hâlinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idareyi,

i) (EK: RG-16/10/2020-31276) KEP hesabı: Orijinal ileti gönderme ve alma ile KEP iletisi alma yeteneğine sahip KEP sisteminde oluşturulan elektronik posta hesabını, ifade eder.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İÇİN NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA VE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABI EDİNME

– (Değişik:RG-16/10/2020-31276)

(1) Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya, yatırımcılar kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından temin edilecek kayıtlı elektronik posta hesabına sahip olmak zorundadır.

(2) Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar ve kayıtlı elektronik posta hesapları E-TUYS için kullanılabilir.

E- TUYS YETKİLENDİRME BAŞVURUSU

– (1) (Değişik: RG-16/10/2020-31276) Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir:

a) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce hazırlanmış müracaat dilekçesi,

b) (Mülga: RG-26/03/2021-31435)

c) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütname (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir). Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri) için taahhütnamenin noterde düzenlenmiş olması şartı aranmaz.

ç) Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.

(2) Yetkilendirme başvurusu bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda yapılabilir. Bu durumda, E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre taahhütnamede belirtilir.

(3) (Mülga: RG-26/03/2021-31435)

(4) (Değişik: RG-16/10/2020-31276) Kullanıcıların sertifikalarını ve yatırımcıların KEP hesaplarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika veya KEP hesabı temin edilmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapılması gerekmez.

(5) (EK: RG-16/10/2020-31276) Yatırımcılar başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmek ile yükümlüdürler. Yatırımcının E-TUYS da tanımlanması ve yetkilendirme onayı 1 Bu madde başlığı “Nitelikli elektronik sertifika temini” iken, 16/10/2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğe ilişkin Tebliğin 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

– (1) Yetkilendirme başvurusu üzerine, yatırımcıya ait bilgilerin E-TUYS da tanımlanmasını ve sunulan belgelerin usulüne uygunluğunun kontrolünü müteakip, Genel Müdürlük tarafından E-TUYS aracılığıyla onay işlemleri başlatılır. Usulüne uygun olmayan başvurular işleme alınmaz.

(2) Genel Müdürlük, sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili mevzuat çerçevesinde değişiklik ve güncelleme isteme, ek bilgi ve belge talep etme ya da yatırımcının tanımlama ve yetkilendirme başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.

(3) Genel Müdürlük, yetkilendirme talebinin sonucunu, kullanıcının beyan ettiği elektronik posta adresine bildirir. Genel Müdürlük, ulaşmayan bildirimlerden sorumlu değildir. Kullanıcı yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde, Bakanlık internet sayfasında yer alan E-TUYS da “Yatırımcı” ve “Ortak Listesi” alanlarındaki bilgileri elektronik ortamda doldurur ve kaydeder. Genel Müdürlükçe, işlemin sonuçlandırılmasını müteakip yatırımcı tarafından beyan edilen elektronik posta adresine bildirimde bulunulur.

YATIRIM TEŞVİK İÇİN E-TUYS YETKİ SÜRESİNİN UZATILMASI

– (1) (Değişik: RG-16/10/2020-31276) Kullanıcının yetkisi, taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, her kişi için ayrı ayrı olmak üzere yeni E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır.

(2) Süre uzatımında, daha önce yatırımcı tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca sunulan ve geçerliliği devam eden diğer belgeler tekrar istenmez. Ancak, belgelerde değişiklik olması veya içerdikleri bilgilerin taahhütname ve kullanıcı yetkilendirme formu ile farklı olması durumunda belgelerin yenilenmesi zorunludur.

(3) İflas etmiş ya da iflas süreci devam eden yatırımcı adına işlem yapan kullanıcıların, yetki süresinin uzatılması ya da yeni bir kişinin yetkilendirilmesi için gereken taahhütnameyi noter kanalıyla temin edememesi durumunda, iflas idaresinin kararına dayanarak İflas Müdürlüklerince usulüne uygun olarak düzenlenen taahhütname kabul edilir. Ayrıca mevcut kullanıcı bilgilerinde değişiklik olması veya yeni bir kişinin yetkilendirilmesi durumunda kullanıcı yetkilendirme formu yeniden düzenlenir.

E-TUYS YETKİNİN İPTALİ

– (1) (Değişik: RG-16/10/2020-31276) Kullanıcının yetkisi, yatırımcının noter tarafından düzenlenmiş azilnameyi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün KEP adresine göndermesinden sonra iptal edilir. Başvuruda, yatırımcıyı temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.

(2) (Değişik: RG-16/10/2020-31276) Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, söz konusu durumun noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak yatırımcıya bildirildiğini tevsik eden belgelerin Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesini müteakip yetki iptal edilir.

(3) Fiil ehliyetinin sınırlandırıldığı, gaipliği, ölümü veya adına işlem yaptığı yatırımcının tüzel kişiliğini kaybettiği öğrenilen ve gerekli görülen diğer hallerde nitelikli elektronik sertifika sahibi kişilerin yetkileri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca re’sen iptal edilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İÇİN  VERİLEN YETKİNİN ASKIYA ALINMASI

– (1) Yatırımcının Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapacağı başvuru ile kullanıcıların yetkisi, geçici süreyle askıya alınabilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İÇİN GÜNCELLEM İŞLEMLERİ

– (1) Yatırımcı bilgilerinde (unvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri ile diğer bilgiler) değişiklik yapılması durumunda Genel Müdürlüğe müracaat olmaksızın yatırımcı adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri E-TUYS’ta günceller.

(2) (Değişik: RG-16/10/2020-31276) Yatırımcının vergi numarasında değişiklik yapılması durumunda, yatırımcı söz konusu değişiklikleri tevsik eden belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. Genel Müdürlükçe yatırımcının önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal edilir. Yeni vergi numaralı yatırımcı bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının yetkilendirilmesi için 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir.

(3) (Değişik: RG-16/10/2020-31276) Faaliyetine son veren veya verilen yatırımcı söz konusu durumu tevsik eden belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. Genel Müdürlük yatırımcının bilgisini güncelleyerek kullanıcı yetkilerini iptal eder. (4) (Değişik: RG-16/10/2020-31276) Yatırımcı veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, E-TUYS’ta güncellenir veya Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN E-TUYS YETKİSİ

– (1) Bakanlık; bu Tebliğde yer alan hususlarda önlem almaya, düzenleme yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, muhtemel ihtilafları idari yoldan çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları gidermeye yetkilidir.

(2) E-TUYS’un uygulanmasında, Bakanlıktan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan Bakanlık sorumlu değildir. (3) E-TUYS’un uygulanmasında yatırımcı ile kullanıcı arasında doğabilecek hukuki ihtilaflardan Bakanlık sorumlu değildir.

UYGULAMA

– (1) E-TUYS vasıtasıyla işlem yapmak isteyen kullanıcılar için yetkilendirme işlemleri Genel Müdürlük tarafından yapılır.

(2) Yatırım teşvik belgelerine ilişkin tüm müracaatların elektronik ortama alınmasına ilişkin esaslar Bakanlık tarafından 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de yapılacak düzenlemeler ile belirlenir. (3) (Ek: RG-16/10/2020-31276) E-TUYS üzerinden yapılacak tüm işlemler için gerekli olan başvuru evrakları, Bakanlık internet sitesinde yayınlanacak usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir. Yetkilendirme başvuruları için geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek: RG-16/10/2020-31276) (1) Yetkilendirme başvuruları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süre ile 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılabilir.

 

GÜNCELLENMİŞ TEŞVİKLER

bakanlar_kurulu_karari-yatirim_tesvik_uygulamalari_19052012