YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım teşvik belgesi ve yatırım teşvikler.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir: “Yatırım Teşvik belgesi” yatırımın konusunu, yatırım yerini, kullanacakları teşvikleri ve yatırım tutarını belirleyen belgedir. Yatırım teşvik belgesi almış yatırımcı bu belge ile yatırım desteklerinden yararlanır. Aşağıda da belirtiğimiz üzere sıralamış olduğumuz desteklerden yararlanmanız ciddi katkılar sağlayabilir. “Yatırım teşvik belgesi” almadan önce yararlanabileceğiniz teşvikleri bilmeniz çok önemlidir. “Teşvik belgesi”, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belge olup Yatırımlarda Devlet Yardımlarına ilişkin Karar’ın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından verilen yatırım teşvik belgesinin süresi 3 yıldır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım teşvik belgesi üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir. Teşvik belgesinin düzenlenmiş olması teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili olarak diğer mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi belgelerin verilmesi gerekliliğine dair dayanak teşkil etmeyeceği gibi söz konusu belgelerin temin edilmesi gerekliliğini de ortadan kaldırmaz.

Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belge olup Kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenir.

 

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

a) Amaç ve İlgili Mevzuat

b) Yatırım Teşvik Sistemi
– Destek Unsurları
– Yatırım Teşvik Uygulamaları
– Destek Oran ve Süreleri
– 6. Bölge Destekleri

Yatırım Teşvik Mevzuatı Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.
2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (19.06.2012 tarihli Resmi Gazete)
2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği (20.06.2012 tarihli Resmi Gazete)

YATIRIM TEŞVİK DESTEK UNSURLARI

Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı
– Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
– Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
– En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
– Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
– Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
– Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEK UNSURLARI TABLOSU

 

YATIRIM TEŞVİK KDV İSTİSNASI
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

YATIRIM TEŞVİK GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

YATIRIM TEŞVİK VERGİ İNDİRİMİ
Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

YATIRIM TEŞVİK FAİZ DESTEĞİ
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.
– Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.
– Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

YATIRIM TEŞVİK YATIRIM YERİ TAHSİSİ
Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

YATIRIM TEŞVİK SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.  Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.

YATIRIM TEŞVİK SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır.  Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

YATIRIM TEŞVİK GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir.  Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

YATIRIM TEŞVİK KDV İADESİ
Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.  2017-2018 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

YATIRIM TEŞVİK ASGARİ YATIRIM TUTARI
Genel Teşvik Sisteminde asgari sabit yatırım tutarı;
– I. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL,
– III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 bin TL dir.
– Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 milyon TL olarak belirlenmiştir.
– Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.
Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı, ayrı belirlenmiştir.
– Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanır.

Ankara Danışmanlık