SEYAHAT ACENTASI BELGESİ

SEYAHAT ACENTASI BELGESİ

SEYAHAT ACENTASI

Seyahat acentaları kâr  amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve  turları oluşturmaya, turizm amaçlı ulaştırma, gezi, konaklama, spor ve eğlence  hizmetlerini vermeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer  seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî turizm kuruluşlarıdır.

SEYAHAT ACENTASI BELGESİ

Seyahat acentası  belgesi seyahat acentasının yukarıdaki belirtmiş olduğumuz faaliyetleri  yapabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığınca ticari kuruluşlara verilen  işletme belgesidir.

SEYAHAT  ACENTASI ÇEŞİTLERİ

Seyahat Acentaları  ||A||,||B||,||C|| Gruplarından oluşmaktadır.

|A| Grubu Seyahat Acentası: Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini  ifa ederler.

|B| Grubu Seyahat Acentası :Uluslararası kara, deniz ve  hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenleyecekleri  turların biletlerini satarlar.

|C| Grubu Seyahat Acentası: Yalnız Türk vatandaşları için  yurt içi turlar düzenlerler.

Ayrıca, B ve C grubu seyahat acentaları, kendilerine A grubu  seyahat acentalarınca verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentaların  ürünlerini tanıtır, pazarlar veya satar.

A grubu seyahat acentasının, B veya C grubu seyahat acentasına  gerçekleştirmeleri için vereceği görevin bir yazı ya da sözleşme ile  belgelenmesi gerekir. Bu görev, A grubu seyahat acentası hizmetine giren bir  paket tur veya turun tamamının B veya C grubu seyahat acentasınca düzenlenmesi  şeklinde olamaz.

SEYAHAT ACENTASI BAŞVURU İŞLEMLERİ

–  Seyahat Acentası İşletme Belgesi Talebine Esas Olacak Unvan Talebi
– Acenta  Unvan Değişikliği Başvurusu
– Hac Organizasyonu Düzenleme Talebi
– Umre  Organizasyonu Düzenleme Talebi
– Kayıp Enformasyon Memurluğu Veya Enformasyon  Memurluğu Yabancı Dil Başarı Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi
– Acentanın Teminat Mektuplarının Değiştirilmesi Talebi
– Acentaların  Faaliyetleri İle İlgili Şikayet Başvurusu
– Acentalardan Alacakların  İstenilmesi Talebi
– Acentanın (A) Grubu Geçici İşletme Belgesinden (A)  Grubuna Geçiş Talebi
– Seyahat Acentası İşletme Belgesi Talebi (TÜRSAB Aracılığıyla  Yapılır)
– Ticaret Unvanı Değişikliği Talebi (TÜRSAB Aracılığıyla  Yapılır)
– Adres Değişikliği Talebi (TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)
– Grup  Değişikliği Talebi (TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)
– Nev’i Değişikliği Talebi  (TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)
– Şube Kuruluş Talebi (TÜRSAB Aracılığıyla  Yapılır)
– Şirket Birleşmesi Talebi (TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)
– Ortaklık Veya Yönetim Kurulu Değişikliği Talebi (TÜRSAB Aracılığıyla  Yapılır)
– Seyahat Acentası Personel Değişikliği Talebi (TÜRSAB Aracılığıyla  Yapılır)
– Diğer Talepler

SEYAHAT ACENTASI ÜNVAN TALEBİ

– Başvuru Dilekçesi Seyahat acentası  işletme belgesi talebine esas olacak acenta unvan talebinde bulunmak isteyen  tüzel kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış matbu  dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak  üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurur. Bu matbu dilekçede talebin ne  olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili  kişinin adı, soyadı, imzası, şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks  numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine  yer verilir.

– Unvan Talep Formu Kültür ve Turizm  Bakanlığınca hazırlanmış unvan talep formu (aşağıda) doldurulur. Unvan talep  formunda; talep edilen birden fazla unvan öncelik sırasına göre yazılır.  Bakanlık tarafından uygun görülen unvan yazısı ile birlikte 30 gün içinde  TÜRSAB’a müracaat edilmesi gerekmektedir.

– Vekaletname Talep sahibi tarafından  talebine ilişkin işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter  aracılığı ile verilen yetkilendirme yazısıdır. Bu yazı, talep sahibi adına  hareket ettiğini belirten kişilerden istenir.

– Kültür ve Turizm Bakanlığı  intikal edecek belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce  onaylanmış olması gerekmektedir.

– Ticaret Sicili Gazetesi, Dilekçe Ticaret  Sicil Tasdiknamesi, kuruluş teminatı, taahhütnameler vb. belgelerde yer alan  acentanın unvanı, tüzel kişiliğin  unvanı, adresi gibi bilgilerin  birbirleriyle uyumlu olması gerekir.

seyahat_acentasi_kurulus_unvan_talep_formu

SEYAHAT ACENTASI AÇMA

SEYAHAT ACENTASI AÇMA
SEYAHAT ACENTASI AÇMA

 

 

Seyahat Acentası Açmak İçin İstenilen Belgeler  :

1||  Başvuru Dilekçesi

2|| Ticaret Sicili Gazetesi

||a|| Kuruluşa İlişkin  Ticaret Sicili Gazetesi,

||b|| Acentanın ünvanına ilişkin ticaret sicil  gazetesi,

3|| Sicil Kayıtları

||a|| Gerçek kişilerde oda sicil kaydı,  hacizli olunmadığına ve iflas edilmediğine ilişkin yazılar,

||b|| Tüzel  kişilerde ticaret sicili tasdiknamesi,

4|| Başvuru sahiplerinin nüfus kayıt  örneği, adli sicil belgesi ve imza sirküleri: Gerçek kişilerde; nüfus kayıt  örneği, sabıka kaydının gösterir adli sicil belgesi, noterden onaylı imza  beyannamesi, tüzel kişilerde ise; temsile yetkili kişilerin nüfus kayıt  örnekleri, adli sicil belgesi ve noterden onaylı imza sirküleri.

5|| Sorumlu  Müdür İçin İstenilen Belgeler: Sorumlu müdüre ait ingilizce, Almanca, Fransızca,  İtalyanca ve Arapça dillerinden birinden alınmış enformasyon memurluğu yabancı  dil başarı belgesinin aslı veya sorumlu müdür rehber kokartına sahipse noter  onaylı örneği, nüfus kayıt örneği, 2 yıl süre ile herhangi bir acentada  çalıştığını gösterir belge, en az lise veya dengi okuldan mezun olduğunu  gösterir öğrenim belgesi ve adli sicil belgesi istenir.

6|| Enformasyon  Memurları için İstenilen Belgeler:

||A||, ||B||, ||C|| grubu seyahat  acentalarında en az bir adet enformasyon memuru bulunması gerekmektedir. ||C||  Grubu seyahat acentalarında çalışan enformasyon memurunun enformasyon memurluğu  başarı belgesi, diğer acentalarda ise enformasyon memurluğu yabancı dil başarı  belgesinin aslı veya enformasyon memurları rehber kokartına sahipse noter onaylı  örneği ve nüfus kayıt örneği istenir.

7|| Tapu belgesi veya kira sözleşmesi,

8|| SSK işe giriş bildirgesi veya döner bordrosu veya destekleme prim  bordrosu,

9|| Ünvan Taahhütnümesi: Bakanlığımızca gerekli görülmesi halinde  acenta ünvanında değişiklik yapılabileceğine ilişkin, örneği Bakanlığımızdan  temin edilebilecek noter onaylı taahhütnamedir.

10|| Teminat mektubu ve  bloke makbuzu: Herhangi bir bankadan alınan, başvuruda bulunan gerçek veya tüzel  kişilğin ve acenta ünvanının yer aldığı kesin ve süresiz teminat mektubu veya  bloke makbuzudur. Teminat mektubu veya bloke makbutu miktarı;

||A|| grubu  seyahat acentaları için 7.000 YTL,

||B|| grubu seyahat acentaları için 6.000YTL,

||C|| grubu seyahat acentalar için 5.000 YTL ve bu acentaların şube açma  talepleri için merkez teminatlarının yarısı kadardır.

11|| Teminat mektubuna  ilişkin taahhütname

12|| Ankara Danışmanlık Vekalet (kuruluş işlemini biz  gerçekleştireceksek)

Seyahat acentası, paket turlarda zorunlu sigorta yaptırmak  zorundadır.

Seyahat acentası belgesi talebine ilişkin olarak hazırlanan  belgeler Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilmek üzere TÜRSAB”ne  verilir. Belge başvurusuna ilişkin TÜRSAB tarafından tamamlanan dosya Kültür ve  Turizm Bakanlığı’na intikal ettirilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikal  eden belge başvurusuna ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Yapılan inceleme  sonucu; talebin uygun görülmesi halinde, TÜRSAB tarafından denetim yapılır.  Düzenlenen denetim raporlarının olumlu olması halinde, belge düzenlenmesi için  makam onayı hazırlanır. Makam onayından sonra, talebe ilişkin seyahat acentası  belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası belgesi başvuru sahibine teslim  edilmek üzere ilgili İl Müdürlüğümüze gönderilir. Belge harçlarının Kültür ve  Turizm Bakanlığı’nca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz  edilmesinden sonra, belge İl Müdürlüğünden alınır.

YENİ SEYAHAT ACENTASI ÜYE KAYIT ÜCRETİ

ÜYE KAYIT ÜCRETİ (01.01.2015-31.12.2015)
(A) grubu 35.979,10 TL
(B) grubu 35.979,10 TL
(C) grubu 35.979,10 TL
ve her bir şube için bu miktarların yüzde % 25’idir.

Seyahat Acentası Başvuru  Yeri

1|| Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanlığı

2|| Kültür ve Turizm Bakanlığı

  Postayla yapılan başvurular kabul edilmez. Şahsen  yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile  mümkündür.

Acenta Denetimleri

Türkiye’de seyahat acentası olarak faaliyet gösterebilmek için  Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm belgesi alınması zorunludur. Aynı  kanunun 29. maddesinde geçici turizm belgesi veya turizm işletme belgesiz olarak  seyahat acentalığı faaliyetinde bulunan seyahat acentaları, bulundukları yerin  en büyük mülki amiri tarafından derhal faaliyetten men edilir. 30. maddede ise  Bakanlık’tan belge almaksızın bu kanun uyarınca ‘seyahat acentalarının  yapabileceği faaliyetlerde bulunanlar hakkında, 29. maddede belirtilen idari  soruşturmalardan ayrı olarak, üç aydan altı aya kadar hapis ve bin güne kadar  adli para cezasına hükmolunur’ müeyyidesi gereği ilimizde Bakanlık’tan turizm  belgesi olmadan kaçak olarak faaliyette bulunan seyahat acentasının tespit  amacıyla denetimler gerçekleştirdiklerini ve bu denetimlerin sıklıkla  yapılacağını, böylece müşterilerin yanıltılmaları ve mağdur olmalarına,  dolayısıyla ülke turizminin zedelenmesine yol açabilecek olumsuzlukların  giderilmesine çalıştıklarını, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Kanuni  yönden evrak eksiği olmayan acentaların önünü açmak, acentalarımızla iş birliği  içerisinde çalışmak ve yardımcı olmak, Kaçak çalışan acentaların önüne geçmek  için böyle bir denetleme yoluna gidildiğini ve denetimlerinin sıklıkla  yapılacağını kaçak çalışan acentalara ceza uygulamasına gidileceğini söyledi.

Seyahat Acentası Şube Kuruluş İzni

1 – Başvuru dilekçesi

2 – Belge Örneği

3 – İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

4 – Kuruluşa Ait  Ticaret Sicil Gazetesi

5 – Ticaret Sicil Tastiknamesi

6  – Acenta Personeli İçin İstenen Belgeler :

a) Otelcilik ve turizm  konusunda; meslek lisesi, önlisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğuna  dair belgenin aslı veya onaylı örneği,

b) Enformasyon memurluğu yabancı dil  başarı belgesi,

c) Bakanlıkça verilmiş rehber belgesinin onaylı sureti.

d) Enformasyon memurluğu başarı belgesi (C grubu seyahat acentaları için  geçerlidir)

7 – Kuruluş Teminatı :

a) A grubu seyahat acentası şubesi  için 1.750,00.-YTL (binyediyüzelli Yeni Türk Lirası)

b) B grubu seyahat  acentası şubesi için 1.500,00.-YTL (binbeşyüz Yeni Türk Lirası)

c) C  grubu seyahat acentası şubesi için 1.250,00.-YTL (binikiyüzelli Yeni Türk  Lirası)

8 – Vekaletname :

Şube talebine ilişkin olarak hazırlanan  belgeler Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmek üzere TÜRSAB’a verilir. TÜRSAB,  belge başvurusuna ilişkin dosyayı inceler ve bildirilen şube adresinde  seyahat acentası işyerinin Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinde  belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup  tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar. TÜRSAB, başvuru  sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.  Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı  hazırlanır. Makam Onayından sonra, talebe ilişkin seyahat acentası işletme  belgesi düzenlenir. Belge harçlarının Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlenen  hesabına yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge   alınır.

Seyahat Acentası İşletme Belgesi Talebi

(Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

yeni-seyahat-acentasi-kurulusu-basvuru-belgeleri-ve-harclari

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi

Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler  acenta unvanının uygun görüldüğünün Bakanlıkça bildirilmesinden itibaren otuz  gün içinde bir dilekçe ve eki aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı  sureti ile TÜRSAB’a başvurur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve  başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası,  acenta ve şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres  bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.

2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Yetkili idareler tarafından 4729 sayılı “İşyeri Açma ve Çalışma  Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet  göstermesi için verilen izin istenir.

3. Unvan Onay Yazısı

Acenta unvanının kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça verilen  yazı istenir.

4. Kuruluşa İlişkin Ticaret Sicili Gazetesi Başvuru sahibi  tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin  de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesi  istenir.

5. Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmzaya yetkili kişi veya  kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi istenir.

6. Sahip ve Temsile Yetkili Kişilere İlişkin Belgeler

Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve  şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm  ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin nüfus kayıt sureti ve  yeni tarihli adlî sicil belgesi istenir.

7. İmza Sirküleri:

Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza  sirküleri istenir.

8. Acenta Personeli İçin İstenilen Belgeler:

Seyahat acentası merkez ve şubelerinde çalışacak en az bir  personel için söz konusu personele ait nüfus kayıt sureti, sosyal güvenlik  kurumundan alınacak yeni tarihli çalışma belgesi ile aşağıdaki belgelerden en az  birinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, önlisans veya  lisans eğitimini tamamlamış olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı örneği,

b) Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi,

c) Bakanlıkça verilmiş rehber belgesinin onaylı sureti.

d) Enformasyon memurluğu başarı belgesi (C grubu seyahat  acentaları için geçerlidir)

(Seyahat acentalarında çalışacak personele ilişkin belgelerden  enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı, diğer belgelerin aslı  veya onaylı sureti TÜRSAB’a ibraz edilir ve arşivlenir. Seyahat acentaları,  personele ilişkin değişiklikleri en geç otuz gün içinde TÜRSAB’a bildirmek ve  belgeleri göndermekle yükümlüdür)

9. Acenta Unvanına İlişkin Taahhütname

Bakanlığımızca gerekli görülmesi halinde acenta unvanında  değişiklik yapılabileceğine ilişkin, örneği Bakanlığımızdan temin edilebilecek  taahhütnamedir.

10. Sahip ve Temsile Yetkili Kişilere İlişkin Taahhütname

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği  Kanunu’nun 8 inci, 27 nci ve 30 uncu maddeleri kapsamında verilen örneği  Bakanlığımızdan temin edilebilecek taahhütnamedir.

11. Kuruluş Teminatı:

Herhangi bir bankadan alınan, başvuruda bulunan tüzel kişiliğin  unvanının ve acenta unvanının yer aldığı, kesin ve süresiz (metin örneği  Bakanlığımızdan temin edilebilecek) teminat mektubudur.

Seyahat acentası gruplarına göre yatırılacak olan teminat  miktarları aşağıda belirtilmiştir.

a) A grubu seyahat acentası için 7.000,00.-YTL (yedibin Yeni  Türk Lirası)

b) B grubu seyahat acentası için 6.000,00.-YTL (altıbin Yeni  Türk Lirası)

c) C grubu seyahat acentası için 5.000,00.-YTL (beşbin Yeni  Türk Lirası)

Teminat, teminat mektubu olarak verilecekse, kesin ve süresiz  teminat mektubunda; acenta unvanı ve ticaret unvanı bulunur ve aslı Bakanlığa  verilir. Teminat mektupları dışındaki teminatlar, Bakanlık Merkez Muhasebe  Birimine veya il veya ilçelerde genel bütçeli dairelere ait muhasebe birimleri  vasıtasıyla Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırılır.

(Seyahat acentasının başvuru talebinin, Bakanlıkça uygun  görülmediği durumlarda teminat Bakanlıkça iade edilir)

12. Vekaletname:

Talep sahibi tarafından talebine ilişkin işlemleri yürütmek  üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen yetkilendirme  yazısıdır. Bu yazı, talep sahibi adına hareket ettiğini belirten kişilerden  istenir.

– Başvuru belgeleri, Yönetmelik gereği TÜRSAB tarafından  hazırlanır ve Bakanlığa iletilir.  – Bakanlığımıza intikal edecek  belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış  olması gerekmektedir. – Ticaret Sicili Gazetesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi,  kuruluş teminatı, taahhütnameler vb. belgelerde yer alan acentanın unvanı, tüzel  kişiliğin unvanı, adresi gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.

İŞLEM SÜRECİ

Seyahat acentesi turizm işletme belgesi talebine ilişkin olarak  hazırlanan belgeler Bakanlığımıza iletilmek üzere TÜRSAB’a verilir. TÜRSAB,  belge başvurusuna ilişkin dosyayı inceler ve bildirilen adreste seyahat acentası  işyerinin Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinde belirtilen  nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı  hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar. TÜRSAB, başvuru sonucuna ilişkin  görüşünü Bakanlığa ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Uygun görülmeyen  başvurunun gerekçesi belirtilir. Uygun görülen, işletme belgesi başvurusuna  ilişkin dosya TÜRSAB tarafından Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal  eden belge başvurusuna ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan  inceleme, değerlendirme ve gerekli görüldüğü takdirde bildirilen adreste yapılan  denetim sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması  TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için  Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, talebe ilişkin seyahat acentası  işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru  sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir  ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Belge harçlarının Bakanlığımızca belirlenen  hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl  Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınır.

BAŞVURUNUN İŞLEMDEN KALDIRILMASI

Bakanlık tarafından acenta unvanının uygun görüldüğünün  bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde TÜRSAB’a müracaat edilmemesi veya  TÜRSAB’a yapılan başvurudan sonra TÜRSAB tarafından bildirilen eksik belge veya  işlemlerin bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde tamamlanmaması durumunda  başvuru işlemden kaldırılır.

BAŞVURU SIRASINDA ÜYELİK İPTALİ

TÜRSAB tarafından uygun görülerek Bakanlığa bildirilen seyahat  acentasının başvurusunun, Bakanlık tarafından uygun görülmemesi nedeniyle  işletme belgesi alamayanların üyelikleri iptal edilerek, üye kayıt ücreti,  TÜRSAB tarafından kendilerine iade edilir.

KURULUŞ VE TURİZM İŞLETME BELGESİ

Seyahat acentesi sıfatı, TÜRSAB’a üye olmak ve Bakanlıkça  verilecek turizm işletme belgesi almak suretiyle kazanılır. Seyahat acentası,  Bakanlıktan turizm işletme belgesi aldıktan sonra acentacılık faaliyetine  başlar.

Seyahat Acentası İsmi Talebi

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi

Seyahat acentası turizm işletme belgesi talebine esas olacak  acenta unvan talebinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, Bakanlıkça hazırlanmış  matbu dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı  almak üzere Bakanlığa başvurur. Bu matbu dilekçede talebin ne olduğu açıkça  belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı,  soyadı, imzası, şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık  adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.

2. Unvan Talep Formu

Bakanlıkça hazırlanmış unvan talep formu doldurulur. Unvan  talep formunda; talep edilen birden fazla unvan öncelik sırasına göre yazılır.  Bakanlık tarafından uygun görülen unvan yazısı ile birlikte 30 gün içinde  TÜRSAB’a müracaat edilmesi gerekmektedir.

3. Vekaletname

seyahat_acentasi_tur_transfer_denetim_tutanagi

seyahat_acentasi_faliyet_denetim_tutanagi

seyahat_acentasi_kanunu

seyahat_acentasi_yonetmeligi

Seyahat acentalığı sayılmayan hizmetler:

a) Ticarî amaç ve gereksinimlerle, doğrudan müşteri sayılmayan kişi ve kuruluşlara sahip oldukları veya 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işleten sıfatını taşıdıkları araçları, bu konuda tabi oldukları hukukî düzenlemelere uygun olarak kiralama faaliyeti,

b) Konaklama, ağırlama, eğlence, ulaştırma ve Bakanlıktan belgeli yat işletmelerinin tabi oldukları hukukî düzenlemenin cevaz verdiği yer ve şekilde kendi ürünlerini pazarlamaları, rezervasyon yapmaları ve satmaları.

 

Seyahat Acentalarının Hizmetleri:

a) Seyahat acentalığı faaliyetleri; Kanuna göre kurulmuş seyahat acentalarınca yerine getirilir. Tüketiciye yönelik olarak bir bedel karşılığında seyahat acentalığına münhasır faaliyet olarak tanımlanan hizmetlerin seyahat acentası olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından yapılması yasaktır. Seyahat acentalarına münhasır hizmetler şunlardır:
1) Münferit veya gruplar için bir programa bağlı ya da programsız gecelemeli veya gecelemesiz yurt içi/yurt dışı tur veya paket turları tanıtır, oluşturur, pazarlar veya satar,
2) Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarının ve bu araçlara sahip işletmelerin rezervasyonunu yapar, biletlerini satar,
3) Seyahat acentalarının ürettiği hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını ürün sahibi seyahat acentası tarafından yetki verilmek suretiyle satar,
4) Transfer yapar,
5) Kâr amacıyla konaklama, ulaşım, gezi, yeme-içme, eğlence sağlayan, sportif faaliyetler, kongre-konferans, dinî, sağlık, eğitim, kültürel, bilimsel ve meslekî inceleme, teşvik veya destek amaçlı seyahat ve bunun içinde yer alan hizmetleri organize etmeyi, sağlamayı, pazarlamayı, gerçekleştirmeyi içeren paket tur veya turları düzenler, satar,
6) Kâr amacıyla ikram, teşvik veya destek amaçlı olarak bedelsiz sunulmak üzere bedelini bizzat ödeyen kişi ya da kuruluşun yapacakları hizmetleri oluşturur, pazarlar veya satar.
b) Seyahat acentalarının yapabileceği diğer hizmetler şunlardır;
1) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca da kabul edilen turizm faaliyetlerinin oluşturduğu ürünleri satabilir,
2) Turizmle ilgili ve turizm hareketinin gerektirdiği konular hakkında turistin tabi olduğu döviz, vize, gümrük gibi işlemlere ilişkin bilgi verebilir, vize işlemlerini yapabilir,
3) Seyahat acentaları işyerinde veya araçlarında turistik nitelikte kitap, resim, kartpostal, hediyelik eşya, turistin ihtiyaç duyacağı enformasyon malzemelerini satabilir,
4) Ticarî amaçla sürücülü veya sürücüsüz olarak 15+1 veya daha az koltuk kapasitesine sahip, yolcu ve eşyalarını taşımaya mahsus taşıtları yurt içinde veya yurt dışında olmak üzere, yazılı bir sözleşmeyle belirli süreli kiralanmasını yapabilir.

Seyahat Acentası Grupları:

Seyahat acentaları yaptıkları hizmetler bakımından üç gruba ayrılır;

a) A Grubu Seyahat Acentası: Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini yapar.

b) B Grubu Seyahat Acentası: Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon ve bilet satışı hizmetleri ile A grubu seyahat acentalarının düzenledikleri turların biletlerinin rezervasyonunu ve satışını yapar.

c) C Grubu Seyahat Acentası: Yalnız Türk vatandaşı için yurt içi turları tanıtır, üretir, pazarlar veya satar.

(2) Ayrıca, B ve C grubu seyahat acentaları, kendilerine A grubu seyahat acentalarınca verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentaların ürünlerini tanıtır, pazarlar veya satar.

(3) A grubu seyahat acentasının, B veya C grubu seyahat acentasına gerçekleştirmeleri için vereceği görevin bir yazı ya da sözleşme ile belgelenmesi gerekir. Bu görev, A grubu seyahat acentası hizmetine giren bir paket tur veya turun tamamının B veya C grubu seyahat acentasınca düzenlenmesi şeklinde olamaz.

 

 

Ankara Danışmanlık