İçeriğe geç

TURİZM AMAÇLI KİRALAMA KONUT İZİN BELGESİ

 

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

İzin Belgesi İşlemleri

İZİN BELGESİ BAŞVURUSU
MADDE 5- (1) İzin belgesine ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılır. Bu madde kapsamında olan ancak e-Devlet üzerinden yapılmayan fiziki başvurular değerlendirilmeye alınmadan başvuru sahibine iade edilir. Üzerinde üst hakkı veya intifa hakkı bulunan konutlarda malik yerine hak sahibi tarafından başvuru yapılır. Aynı binada bulunan ve aynı kişi adına izin belgesi talep edilen konutlar için tek başvuru yapılır. Başvuru sahibinin, aynı binada daha önce izin belgesi aldığı konutlar bulunması durumunda başvuruda bu konuda bilgi vermesi zorunludur.
(2) İzin belgesi için yapılan başvurularda aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin ibrazı zorunludur:
a) Kiraya veren gerçek kişi ise;
1) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi ile yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası,
2) Kimlik belgesi veya pasaportta imza örneğinin bulunmaması durumunda imza beyannamesi.
b) Kiraya veren tüzel kişi ise;
1) Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için vergi kimlik numarası ile ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası,
2) Ticaret siciline kayıtlı olmayan tüzel kişiler için vergi kimlik numarası,
3) Temsile yetkili kişilere ilişkin (a) bendinde sayılan ve imza örneği bulunan belgelerden biri.
c) Konut üzerindeki mülkiyet haklarını ve diğer ayni hakları gösteren güncel tapu örneği/kaydı ile tapu kaydında konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunmayan bağımsız bölümler için konut olarak düzenlenmiş yapı kayıt belgesi.
ç) Konut üzerinde birlikte mülkiyet bulunması durumunda;
1) Paylı mülkiyet durumunda, pay ve paydaş çoğunluğunu sağlayacak şekilde başvuruya onay veren maliklere ilişkin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler ile başvuruya onay verdiklerine ilişkin yazılı beyanları,
2) Elbirliği mülkiyeti durumunda tüm maliklere ilişkin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler ile başvuruya onay verdiklerine ilişkin yazılı beyanları,
3) Bakanlık nezdinde temsil ve ilzama yetkili ve Bakanlığa karşı sorumlu olan kiraya verenin belirtildiği, tüm maliklerin yazılı beyanı.
d) Konutun birden fazla bağımsız bölüm içeren bir binada bulunması durumunda;
1) Söz konusu konutta turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin bağımsız bölümün bulunduğu binada yer alan konut nitelikli tüm bağımsız bölümlerin kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği,
2) Aynı binada aynı kiraya veren adına izin belgesi talep edilen konut sayısının beşi geçmesi durumunda işyeri açma ve çalışma ruhsatı; başvuruya konu binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda ilave olarak tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği.
e) Başvurunun vekaleten yapılması durumunda, yukarıdaki bentlerde sayılan belgelere ek olarak, kiraya veren veya temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış noter tarafından düzenlenmiş vekaletname örneği.
(3) Yüksek nitelikli konut başvurularında ikinci fıkranın (d) bendi hariç ikinci fıkrada sayılan belgelere ek olarak aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur:
a) Konutun Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde belirtilen yerlerde yapıldığını gösterir resmî belge.
b) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında düzenlenmiş tapu kütüğüne şerh edilen yönetim planı.
c) Başvurunun konut işletmesi tarafından yapılması durumunda ikinci fıkranın (b) bendinde sayılan belgeler ile kiraya verenin onayını gösterir belge.
ç) Başvurunun pazarlama işletmesi tarafından yapılması durumunda, ayrıca yönetim işletmesinin muvafakatini gösterir belge ile seyahat acentası belgesi.
(4) Yüksek nitelikli konutlar ile müstakil konutlar için yapılan başvurularda ikinci fıkranın (d) bendindeki oybirliğiyle alınacak kararın sunulması ve Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki yüzde yirmi beş şartı aranmaz. Aynı yüksek nitelikli konutta yönetim işletmesi ile bir veya birden fazla pazarlama işletmesine ayrı ayrı belge düzenlenebilir.
(5) Başvuru sahibi, sunduğu belgelerin aslına uygun olduğunu ve gerçeği yansıttığını, verilen bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan eder. Başvuruda gerçeğe aykırı belge sunulduğunun belirlenmesi durumunda başvuru reddedilir, konut belgelendirilmiş ise belgesi iptal edilir ve bu belgeleri sunanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
(6) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi uyarınca yapı kayıt belgesi düzenlenmiş konutlarda, aynı maddenin onuncu fıkrası ile 6/6/2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri saklıdır.

 

İZİN BELGESİ İŞLEMLERİ
MADDE 6- (1) Başvuru belgeleri il müdürlüğü tarafından Kanunun 3 üncü maddesi dikkate alınarak incelenir; belgeleri uygun görülen konutlar için izin belgesi düzenlenir. Eksik veya uygun olmayan evrakla yapılan başvurular gerekçesi bildirilerek reddedilir. Başvurulara ilişkin işlemlerin otuz gün içinde sonuçlandırılması zorunludur.
(2) Başvurunun izin belgesi düzenlenerek sonuçlandırılması durumunda izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren konutlarda otuz gün içerisinde denetim yapılır.
(3) Yapılan denetimde asgari nitelikleri taşımadığı tespit edilen konutların izin belgesi sahipleri hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca idari para cezası uygulanarak tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için on beş gün süre verilir. Bu süre sonunda yapılacak ikinci denetimde de eksikliklerin giderilmediğinin tespit edilmesi durumunda, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca izin belgesi iptal edilir.
(4) Yapılan ilk denetimde konutun asgari şartları sağladığının, ancak belgede yer alması gereken bilgilerde değişiklik/düzeltme yapılması gerektiğinin tespit edilmesi durumunda izin belgesi bu bilgiler dikkate alınarak güncellenir.
(5) Düzenlenen izin belgelerinin birer örneği Bakanlığa, ilgili mahalli idareye, konutun bulunduğu bölgeden sorumlu kolluk güçlerine ve konutun bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğüne gönderilir. İzin belgesinin iptali veya başvurunun reddi durumlarında da aynı kurum ve kuruluşlara bilgi verilir.
(6) Kiraya verenin mesken amaçlı olarak kullanımında olan belgesiz konutunun bir veya birkaç odasının kiralamaya konu edilmesi amacıyla izin belgesi düzenlenemez. Konutların, bu şekilde kiralamaya konu edildiğinin tespiti halinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanır.
(7) Yüksek nitelikli konutlar ile geçici 1 inci madde kapsamındaki konutlara ilişkin başvuru işlemleri Bakanlıkça incelenerek sonuçlandırılır.

İZİN BELGESİNDE YER ALACAK BİLGİLER
MADDE 7- (1) İzin belgesinde;
a) İzin belgesi sahibinin adı veya ticaret unvanı,
b) Konutun adresi,
c) İzin belgesi tarihi ile konutun bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası,
ç) Konutta konaklayabilecek azami kişi sayısı,
bilgilerine yer verilir.

PLAKET DÜZENLENMESİ
MADDE 8- (1) Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga ile işaretlenmiş plaketin, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılması zorunludur.
(2) Plakette aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) “TURİZM AMAÇLI KONUT” ibaresi ve konutun Bakanlığın denetimine tabi olduğuna dair bilgi.
b) İzin belgesi tarihi, konutun bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası ve izin belgesi sahibinin irtibat numarası.
c) Konutun adresi.

KONUTLARIN NİTELİKLERİ VE İZİN BELGESİ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Konutlarda Aranacak Nitelikler

MADDE 9- (1) İzin belgesi için başvurulan konutların aşağıdaki nitelikleri sağlaması zorunludur:
a) En az bir yatak, tuvalet-banyo, yaşam alanı ile mutfak düzenlemesi.
b) Konutta soğuk ve sıcak su, yatak odalarında nitelikli yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, banyoda kişi başı yüz ve banyo havlusu.
c) Kimyevi yangın söndürücüler ile banyo-tuvalet hariç sabit ayrımı olan tüm bölümlerde yangına karşı duman dedektörü, kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki.
ç) Konutta kullanılan tefriş, dekorasyon, donanım ve cihazların standartlara uygun, temiz ve bakımlı ve çalışır durumda olması.
d) Konutun kapasitesi; her yatak odası iki kişilik olacak şekilde hesaplanır, yatak odası sayıları haricinde en fazla iki kişilik kapasite ilave edilir. Bu şartları sağlayan oda sayısı daha fazla olsa dahi, aynı konutta konaklayabilecek kişi sayısı, üç yaşından küçük çocuklar hariç en fazla on iki kişidir. Belirlenen konut kapasitesi üzerinde kullanıcı alınamaz. Konutun bu koşullara aykırı olarak kiralanması durumunda izin belgesi sahibi hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.
(2) İzin belgesi düzenlendikten sonra birinci fıkrada belirtilenlere ek olarak aşağıdaki niteliklerin de sağlanması zorunludur:
a) Konutun tanıtım ve pazarlamasının yapıldığı her türlü ortamda konutun izin belgesinin örneği okunaklı bir şekilde yayımlanır. Bu tanıtımlarda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:
1) Konutun konumu, kişi kapasitesi, kaçıncı katta yer aldığı, balkon/teras bulunup bulunmadığı, yatak odası, salon/yaşam alanı ve banyo-tuvalet sayısı, odalarda yer alan yatakların iki kişilik, tek kişilik bilgileri, tefriş malzemeleri, pişirme, yemek hazırlama, soğuk saklama, sıcak/soğuk içecek hazırlama, servis malzemeleri, çamaşır, bulaşık makinası, televizyon, saç kurutma makinesi gibi donanımlar ile ısıtma-soğutma sistemleri, şahsi veya ortak kullanımda olan spor üniteleri, spa, yüzme havuzu, otopark imkanı bulunup bulunmadığı, konuta erişimde ve konut dahilinde yer alan erişilebilirlik düzenlemeleri, evcil hayvan kabul edilip edilmediği, kablolu/kablosuz internet imkanının bulunup bulunmadığı gibi bilgiler ve sunulan diğer hizmetlere ilişkin bilgilendirme.
2) Site veya apartman yönetimi tarafından alınan kurallara ilişkin bilgilendirme.
3) Konutu teslim alma ve kullanım süresi sonunda boşaltılma saatleri ile temizlik hizmeti verilip verilmediğine ilişkin bilgilendirme.
(3) Aynı sitede, binada veya yüksek nitelikli konutta aynı gerçek veya tüzel kişi adına birden fazla konut için başvuru yapılması durumunda tek izin belgesi düzenlenir; ancak her konut için ayrı plaket düzenlenir.
(4) Yüksek nitelikli konutlarda tüm konutların konut işletmesi tarafından kiraya verilmesi durumunda konut işletmesi adına tek izin belgesi ve plaket düzenlenir; aksi halde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

İZİN BELGESİ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 10- (1) İzin belgesi sahibinin yükümlülükleri aşağıda sayılmaktadır:
a) Kiralanan konutu 9 uncu maddede belirtilen niteliklerini sağlar şekilde kullanıcıya teslim etmek.
b) Asgari olarak, her kullanıcı değişiminde konutun temizlik ve bakımını düzenli olarak yapmak/yaptırmak, haşere ile düzenli olarak mücadele etmek ve buna ilişkin kayıtları muhafaza etmek.
c) Site veya bina yönetimi tarafından alınan kuralları yazılı olarak veya çevrim içi ortamda kullanıcılara bildirmek.
ç) 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat kapsamında yükümlülükleri yerine getirmek.
d) Bakanlıkça hazırlanacak plaketi konutun girişine asmak.
(2) İzin belgeli konutun odaları ayrı ayrı sözleşmeye konu edilerek farklı kişilere kiraya verilemez. Bu şekilde kiraya verildiği tespit edilen konutların izin belgesi sahibi hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca işlem yapılır.

Tanıtım ve bilgilendirme

MADDE 11- (1) Konut tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir; yanıltıcı olabilecek veya ülke turizmini zedeleyecek tanıtımlarda bulunulamaz.

Denetim ve uygulanacak yaptırımlar

MADDE 12- (1) İzin belgesi düzenlenen konutların izin belgesi düzenlenmesine esas olan niteliklerinin korunması zorunludur.
(2) İzin belgesi talep edilen konutlar ile izin belgesine sahip olan konutların denetimleri, Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında valilikçe yetkilendirilecek il müdürlüğü personeli, yeterli personel bulunmaması durumunda valilik tarafından görevlendirilecek diğer personel aracılığıyla gerçekleştirilir. Denetim sonucunda düzenlenecek raporlarda belirtilen öneriler valilik tarafından uygulanır.
(3) İzin belgeli konutlarda yapılacak denetimler sonucunda tespit edilecek idari yaptırım uygulanmasını gerektirecek hususlarla ilgili olarak, valilik tarafından Kanunun ve bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanır.
(4) İzin belgeli konutlar belge düzenlendikten itibaren en az iki yılda bir denetlenir. Yapılan denetimde asgari niteliklerini korumadığı tespit edilen konutlar hakkında Kanunun 4 üncü veya 5 inci maddeleri kapsamında işlem tesis edilir.

(5) Yüksek nitelikli konutlar ile geçici 1 inci madde kapsamındaki konutların denetimleri ve gereken hallerde idari yaptırım uygulanması işlemleri Bakanlıkça yürütülür.

Arşiv

MADDE 13- (1) İzin belgeli konutlara ilişkin dosyalar dijital arşivlerde muhafaza edilir.
Düzenleme yetkisi
MADDE 14- (1) Uygulamada doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye, uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta her türlü bilgi ve belgeyi istemeye ve bu Yönetmelikte yer almayan konularda karar vermeye Bakanlık yetkilidir.
(2) Bakanlık, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin etkin şekilde uygulanmasını teminen, izin belgesi olmayan konutların tanıtım ve pazarlama içeriklerinin kaldırılmasına yönelik uyarıyı çevrim içi sistemler üzerinden aracı hizmet sağlayıcılara iletebilir.

YÜKSEK NİTELİKLİ KONUT ÖZELLİĞİ TAŞIYAN MEVCUT KONUTLAR
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2024 tarihinden önce; 634 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilen yönetim planına göre halihazırda turizm amaçlı kısa süreli kiralamaya konu edilen, resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânları ile kuru temizleme, çamaşırhane, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri, aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin tamamının verildiği konutlara, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde belirtilen yerlerde yapılma şartı aranmaksızın, bu Yönetmeliğin yüksek nitelikli konutlara ilişkin hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk 16 maddesi Meclis’te kabul edildi.
Kabul edilen maddelere göre, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
– Tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamalar kapsam dışında tutuldu.
– Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması gerekecek.
– Kültür ve Turizm Bakanlığınca nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılacak.
– Günlük kiralık ev turizm işletme belgesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilecek ve yetkili olacak ve bu yetkisini valilik vasıtasıyla da kullanabilecek.
– Belge ve plaket ücretleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek.
– Günlük kiralık ev turizm işletme belgesi başvurularında, turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin izin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliğiyle alınan karar zorunlu tutulacak.
– Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde sadece turizm amaçlı kiralama yapılan konutun bulunduğu bina için bu fıkra hükümleri aranacak, izin belgesi örneği site yönetimine iletilecek.

 

 

GÜNLÜK KİRALIK  İZİN BELGESİ İÇİN

 

TURİZM AMAÇLI KİRALAMA İZİN BELGESİ

 

 

Kanun 7464 Tarihi: 25/10/2023

MD 1- (1) Bu Kanunun amacı; konutların gerçek ve tüzel kişilere, turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Kanun; konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsar.

(3) Tek seferde yüz günden fazla süreli yapılan kiralamalar bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Tanımlar

MD 2- (1) Bu Kanunda geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) İzin belgesi: Kiraya verenin konutunu gerçek veya tüzel kişilere en fazla yüz gün süreyle kiralamasına izin verilmesi amacıyla düzenlenen turizm amaçlı kiralama izin belgesini,

ç) İzin belgesi sahibi: Adına izin belgesi düzenlenerek konutu kiraya veren kişiyi,

d) Kiraya veren: Konutun mülkiyetine sahip olan veya konutu intifa hakkı ya da üst hakkı tesis edilmek suretiyle tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Konut: Tapu sicilinde konut amaçlı kayıtlı olan veya üzerinde konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunan her türlü bağımsız bölümü,

f) Kullanıcı: Kiraya verenle turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapan gerçek veya tüzel kişileri,

g) Turizm amaçlı kiralama: Konutların kullanıcılara en fazla yüz gün süreyle her türlü amaçla kiralanmasını,

ğ) Valilik: Turizm amaçlı kiralanan konutun bulunduğu ilin valiliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzin Belgesinin Niteliği ve Uygulanacak İdari Yaptırımlar

İzin belgesinin niteliği

MD 3- (1) Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunludur. Ayrıca, Bakanlıkça nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılır.

(2) İzin belgesi vermeye Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini valilik vasıtasıyla da kullanabilir. İzin belgesi ve plaket ücretleri Bakanlıkça belirlenir.

(3) İzin belgesi başvurularında, turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin izin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı zorunludur. Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde sadece turizm amaçlı kiralama yapılan konutun bulunduğu bina için bu fıkra hükümleri aranır, izin belgesi örneği site yönetimine iletilir.

(4) Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde yirmi beşi için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilir. Aynı kiraya veren adına aynı binada izin belgesi düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının beşi geçmesi durumunda, başvuruda;

a) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının,

b) Başvuruya konu binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda, üçüncü fıkradaki hükme ilave olarak, tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın,

ibrazı zorunludur.

(5) İzin belgesini alma yükümlülüğü kiraya verene aittir. Kiraya veren haricinde turizm amaçlı kiralama faaliyetinin yürütülmesi halinde bu kiralamalar, münhasıran 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca belgelendirilmiş (A) grubu seyahat acentaları aracılığıyla yapılabilir.

(6) İzin belgesi sahibi, gerçek kişi ise ölüm tarihinden itibaren üç ay içerisinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz hale gelir. Ancak kullanıcıların hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam eder.

(7) İzin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasaktır. Ancak kullanıcı tüzel kişilerin turizm amaçlı kiraladıkları konutu, kendi personeline kullandırması bu fıkra kapsamı dışındadır.

(8) Turizm amaçlı kiralama izin belgesi verilen konutlar hakkında 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri uygulanır. 1774 sayılı Kanun kapsamında bildirim yükümlülüğü konusunda izin belgesi sahibi sorumlu kişi kabul edilir.

(9) İzin belgesi sahibi ile kullanıcı arasında yapılan sözleşme, sözleşmede belirtilen sürenin sonunda sona erer.

(10) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 28 inci maddesi uyarınca düzenlenen yönetim planında kısa süreli kiralama faaliyetine izin verildiğine dair hüküm bulunan; resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânlarının bulunduğu; sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerin verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden yüksek nitelikli konutlara, üçüncü ve dördüncü fıkralardaki şartlar aranmaksızın izin belgesi düzenlenebilir. Yüksek nitelikli konutların kiralama faaliyetleri konut işletmesi eliyle de yapılabilir. Bu durumda izin belgesi konut işletmesini yapan şirket adına düzenlenir. Bu şekilde yapılan kiralama faaliyeti, yedinci fıkranın kapsamı dışındadır.

Uygulanacak idari yaptırımlar

MD 4- (1) İzinsiz kiralama faaliyetinin tespit edilmesi halinde uygulanacak idari yaptırımlar aşağıda belirlenmiştir:

a) İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için on beş gün süre verilir.

b) Verilen on beş günlük süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere beş yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha on beş gün süre verilir.

c) İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

ç) Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler hakkında, her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

d) İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

e) Bu fıkra kapsamına giren faaliyetlerin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkân sağlayan ve Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında, her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. İhlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir. Ayrıca, bu karara uyulmaması halinde aracı hizmet sağlayıcılar hakkında her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına karşı sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir. Sulh ceza hâkimliğince verilen karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

f) (a) ve (b) bentleri hükümlerinin uygulanmasına rağmen, izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında, bir milyon Türk lirası idari para cezası uygulanır.

g) Her defasında yüz günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenler hakkında, bir milyon Türk lirası idari para cezası uygulanır.

(2) İzin belgesi sahiplerine uygulanacak idari yaptırımlar aşağıda belirlenmiştir:

a) Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin otuz gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi durumunda elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

b) Kiraya verenin miras dışında bir hukuki işlemle değişmesi ve bu değişikliğin tapu siciline tescil tarihinden itibaren otuz gün içerisinde bildirilmemesi durumunda elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

c) 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

ç) Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralama yapılan konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

d) Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, sözleşmeye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

e) (d) bendinin uygulanmasını takiben verilen on beş günlük süre içinde alınan ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda iki yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

f) Bakanlıkça düzenlenen plaketin turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve asılması için on beş gün süre tanınır.

g) (f) bendinin uygulanmasına rağmen plaketin on beş gün içerisinde turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılmaması durumunda, beş yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

ğ) Yapılan denetimde, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve aykırılıkların giderilmesi için on beş gün süre verilir.

(3) (e) bendi hariç olmak üzere birinci fıkrada belirtilen idari yaptırımlar konutun bulunduğu mahallin en büyük mülki idare amiri, birinci fıkranın (e) bendi ve ikinci fıkrada belirtilen idari yaptırımlar ise Bakanlık tarafından tayin edilir ve uygulanır.

İzin belgesinin iptali

MD 5- (1) İzin belgesi, aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

a) İzin belgesi sahibinin izin belgesinin iptalini talep etmesi.

b) Turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiğinin tespit edilmesi.

c) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulanmasını takiben verilecek otuz günlük sürede izin belgesinin devri için turizm amaçlı kiralama yapılan konutun yeni kiraya vereni tarafından başvuru yapılmaması veya izin belgesi sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.

ç) Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığının yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilmesi.

d) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendinin uygulanmasına rağmen aykırılıkların giderilmediğinin tespit edilmesi.

(2) İzin belgesi iptal edilen konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Denetim ve düzenleme yetkisi

MD 6- (1) Bakanlık turizm amaçlı kiralamalarda denetim yapma yetkisini haiz olup, gerek görülmesi durumunda, denetim yetkisini valilik vasıtasıyla da kullanabilir.

(2) Bu Kanunun uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Daha önce yapılan turizm amaçlı kiralamalar

GEÇİCİ MD 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanlar tarafından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurulması zorunludur. Bu yükümlülüğe uymayanlar hakkında, 4 üncü madde hükümleri uygulanır. İzin belgesi düzenlenmesi işlemleri, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde sonuçlandırılır. Başvurusu kabul edilmeyenler faaliyette bulunamaz, ancak bu konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler

MD 7- 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin üçüncü paragrafının (e) alt bendinde yer alan “üyeleri ile 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulunun asıl ve yedek” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MD 8- 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “üçyüz trilyon lira” ibaresi “bir milyar beş yüz milyon Türk lirası” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “yediyüz trilyon liraya” ibaresi “iki milyar Türk lirasına” şeklinde değiştirilmiştir.

MD 9- 2252 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “ortaklık kurmak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında Bakanlığın görev alanına giren atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı tesislerini yapmak veya yaptırmak,” ibaresi eklenmiştir.

MD 10- 2252 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“f) Kart, belge ve plaket, kokart gelirleri ve benzeri her çeşit gelirler ile atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı tesislerinde elde edilen her türlü ücret ve bu tesislerin işletme ve kira gelirleri ile döner sermaye faaliyetleri kapsamında Bakanlığın görev alanına giren tesislerden elde edilen ücret ve gelirler,”

MD 11- 2252 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Döner Sermaye İşletmesi 2634 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığın görev alanına giren atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisleri işletebilir, işlettirebilir.”

MD 12- 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan “Bakanlık tarafından turizm tesisi yapılmak amacıyla yatırımcılara tahsis edilen taşınmazların üzerinde yer alan” ibaresi “Bakanlıktan turizm işletmesi veya turizm yatırımı belgeli” şeklinde, “turizm tesisi için tahsis edilen” ibaresi “turizm tesisi için belirlenen” şeklinde ve “ayrılan turizm tesis hizmet alanlarını” ibaresi “ayrılan yerleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MD 13- 2634 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “bir yıl” ibareleri “altı ay” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu fıkra kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen işletmelere yetkili idarece yeniden işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için tesisin belge alma koşullarını sağladığına dair Bakanlıktan alınan uygun görüş yazısının yetkili idareye ibrazı zorunludur.”

MD 14- 2634 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) numaralı bendi ile (M) fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “ana tahsisten” ibaresi “tesisten” şeklinde ve son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilân edilen yerlerde, ilgili Bakanlıkça belirlenen ve üzerinde turizm maksatlı konaklama tesisi bulunan veya konaklama tesisi yapılması uygun görülen alanları, uzun devreli gelişme planları ve gelişme planlarına uygun olarak, gelirleri Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesine ait olmak üzere yatırımcılara tahsis etmeye sadece Bakanlık yetkilidir. Bu fıkrada belirtilen yerlerde sadece çadır ve karavan içeren kamp alanları yapılması ve işletilmesi amacıyla ilgili mevzuatı uyarınca ilgili kurum tarafından kiralama yapılabilir, bu şekilde kiralanan taşınmazların tahsis amacı ve kullanım şekli değiştirilemez.”

“Personel lojman alanları; tahsise ilişkin diğer hususların sağlanması şartı ile Bakanlık tarafından aynı bölgede adına turizm işletmesi belgesi veya turizm yatırımı belgesi düzenlenen yatırımcılara, ilgili Bakanlıklardan tahsisli tesisler için ana tahsisin süresiyle eş süreli olacak şekilde, diğer tesisler için ise kırk dokuz yıla kadar süreyle ilanlı olarak sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katılım payı alınması şartıyla tahsis edilebilir.”

“Herhangi bir sebeple tahsisi sona eren personel lojman alanları üzerindeki irtifak hakkı Bakanlığın talebi üzerine re’sen tapudan terkin edilir.”

MD 15- 2634 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “fıkrası uyarınca” ibaresinden sonra gelmek üzere “turizm maksatlı izin verilen alanlarda” ibaresi eklenmiş, “olanlar ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, içerisinde” ibaresi “olan yerler ile” şeklinde, “konaklama tesisi bulunan” ibaresi “konaklama tesisi içeren” şeklinde değiştirilmiş, cümleye “ait olmak üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “sadece” ibaresi eklenmiş, fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Orman sayılan alanlarda sadece çadır ve karavan içeren kamp alanları yapılması ve işletilmesi amacıyla ilgili mevzuatı uyarınca Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralama yapılabilir, bu şekilde kiralanan taşınmazların tahsis amacı ve kullanım şekli değiştirilemez.”

MD 16- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MD 18- Bu Kanunun geçici 12 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki başvurular için 30/4/2024 tarihine kadar ek süre verilmiştir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 8 inci maddenin (A) fıkrasının (4) numaralı bendi ve ek 5 inci madde kapsamında düzenlenen sözleşmeler de aynı tarihe kadar Bakanlığa başvurulması halinde, geçici 12 nci maddede belirlenen koşullarla, bu Kanunun 8 inci maddesine uyarlanır. Bu şekilde uyarlanan sözleşmeler kapsamında tespit edilen yeni bedeller ilgili idareler tarafından tahsil edilmeye devam edilir.

8 inci maddenin (A) fıkrasının (4) numaralı bendi kapsamında bulunan yerlerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Tarım ve Orman Bakanlığınca, üzerinde konaklama tesisi yapılması amacıyla ihalesi yapılmış veya sözleşmeye bağlanmış yerler hakkında, sözleşme süresi boyunca ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu kapsamda verilen izinler ve yapılan kiralamalar uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesine gelir kaydedilen bedellerin tahsiline döner sermaye tarafından devam edilir. Gelirleri Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesine kaydedilen bu yerlerin sözleşme süresi sonunda Bakanlıkça yeniden tahsis edilmesi durumunda da bedeller Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesi tarafından tahsil edilir.”

MD 17- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MD 19- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiş olan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan ancak, ruhsat tarihinden itibaren henüz bir yıllık turizm işletmesi belgesi alınması süresi dolmamış olan konaklama işletmelerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Bakanlığa başvurmaları, altı ay içerisinde de turizm işletmesi belgesi alması zorunludur. Üç ay içerisinde başvuruda bulunmayan veya altı ay içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama işletmeleri faaliyette bulunamaz. Bu işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir.”

MD 18- 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma yükümlülüğü getirilenler hariç olmak üzere, turizm amaçlı kiralama izin belgesi verilen konutlara,”

MD 19- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 78 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Genel Kurul kararıyla,” ibaresi madde metninden çıkarılmış, bentte yer alan “yüzde bir” ibaresi “yüzde üç” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfına ayrılacak payı yüzde altı oranına kadar artırmaya Birlik Genel Kurulu yetkilidir.”

MD 20- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MD 98- Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara dosya bazında 5.000 TL tutarında bir defaya mahsus olmak üzere ödeme yapılır.

Birinci fıkrada belirtilen ödemenin yapılmasında;

a) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,

b) Hak sahiplerinin hisseleri oranı,

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,

ç) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı,

esas alınır.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır.

Gelir veya aylık almakta iken 2023 yılı Ekim ayı içinde bu Kanun veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalı olarak çalışanlar ve bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına girecek şekilde faaliyette bulunanlar ile sigortalı olup olmadıklarına bakılmaksızın 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan işyerlerinde aylıkları kesilmeksizin çalışanlara bu madde uyarınca ödeme yapılmaz. Ancak, ölüm geliri ve aylığı almakta olanlar hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından %25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazine tarafından Kuruma ödenir. Yapılacak ödemeler kapsamında ortaya çıkan ödenek ihtiyacını karşılamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine 2023 yılında ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarihini belirlemeye Kurum yetkilidir.”

MD 21- 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları

d) İdareye kiralanan taşınmazlar ile İdarenin mülkiyetindeki taşınmazların kiralanmasından, işletilmesinden ve işlettirilmesinden elde edilen gelirler

e) Marka ve patent gelirleri

f) Kapadokya Alanında İdareye yapılacak başvurular ve İdarece sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler

g) Kapadokya Alanındaki işletme ve faaliyet gelirleri

ğ) Her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri, fikrî mülkiyet haklarından kaynaklı gelirler

h) Yurt içinden ve yurt dışından sağlanacak yardım, bağışlar ile sponsorluk gelirleri

ı) İdare gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler

i) Diğer gelirler”

MD 22- 7174 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (g) ve (ğ) bentleri hariç İdarenin bu Kanunda ve ilgili mevzuatında sayılan görevleriyle ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz.”

MD 23- 7174 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “elli bin Türk lirasından iki yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası” ibaresi “aşağıda belirtilen idari para cezaları” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ve” ibaresi “veya” şeklinde, “beş yüz Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası” ibaresi “aşağıda belirtilen idari para cezaları” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bentler, dördüncü fıkrasına “9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu,” ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“a) Fiziki ve inşai uygulamalarda yapısal uygulamalar yönünden;

1) Kapadokya Alanında izinsiz yeni yapı yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda üç yüz dört bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında beş yüz otuz iki bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,

2) İzinsiz kaya oyma mekan yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda altı yüz sekiz bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında altı yüz sekiz bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,

b) Mevcut yapılarda izinsiz ruhsata tabi uygulamalar yönünden; yapıda kütle, gabari özelliklerini değiştiren kat ilavesi, kat yüksekliği değişikliği, mekan ilavesi, teras kapatılması uygulamalarının yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda üç yüz dört bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında beş yüz otuz iki bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,

c) Strüktürel özelliklerini değiştiren taşıyıcı öğelerin eklenip kaldırılması, çatı biçimi ve taşıyıcı sistemin değişikliği uygulamalarının yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda üç yüz dört bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında beş yüz otuz iki bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,

ç) Planda mimari elemanların biçim, boyut ve malzeme özelliklerinde duvar ekleme, duvar çıkarma, plan şemasının değişimi, döşeme ve tavan malzemelerinin değişimi, mevcut kaya oyma mekanlarda her türlü fiziki ve inşai uygulamalar yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda iki yüz yirmi sekiz bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında dört yüz elli altı bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,

d) Dış cephe malzeme özelliklerinde, kapı ve pencerede boyut ve/veya malzeme değişikliği, dış cephe kaplaması değişimi, sıva raspası, yeni sıva, sıva niteliği değiştirilmesi uygulamaları yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda üç yüz dört bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında beş yüz otuz iki bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,

e) Yapı sahibinin komisyon kararında belirtilen süre içerisinde yapısını ruhsata uygun hale getirmemesi durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda üç yüz seksen bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında beş yüz otuz iki bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,

f) Peri bacalarına ve doğal peyzaj değeri olan jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlara yapısal ve fiziksel nitelikte izinsiz müdahaleler yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda altı yüz sekiz bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında altı yüz sekiz bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,

g) Doğal dokuyu bozacak şekilde 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi kapsamı dışında kalan alanlardan izinsiz taş, toprak, kum alınması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yüz elli iki bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında altı yüz sekiz bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,

ğ) İzinsiz dolgu, kazı, arazi tesviyesi uygulamaları yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda dört yüz elli altı bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında altı yüz sekiz bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,

h) İzinsiz çevre ve peyzaj düzenlemeleri kapsamında kent mobilyaları, heykel, ikon, maket konulması, bitkilendirme, döşeme yapılması, bahçe duvarı veya çit yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yüz elli iki bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında yüz seksen üç bin Türk lirası, tescilli parsellerde iki yüz on üç bin Türk lirası,

ı) Yapının izinsiz yıkılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yüz elli iki bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında altı yüz sekiz bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,

i) Tarım ve ormancılık faaliyetleri yönünden; 1. ve 2. derece arkeolojik ve doğal sit alanlarında izinsiz yeni tarımsal alanların açılması durumunda üç yüz dört bin Türk lirası; 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanlarında ve höyük ve tümülüslerde izinsiz ağaç dikilmesi durumunda üç yüz dört bin Türk lirası,

j) Altyapı uygulamaları yönünden; her türlü altyapı uygulamalarının izinsiz yapılması durumunda elektronik haberleşme altyapıları bakımından 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu hükümleri saklı olmak üzere; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yüz elli iki bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında iki yüz yirmi sekiz bin Türk lirası, tescilli parsellerde üç yüz dört bin Türk lirası; su kuyusu, foseptik, su deposu, LPG deposu, enerji sistemleri uygulamalarının izinsiz yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yüz elli iki bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında iki yüz yirmi sekiz bin Türk lirası, tescilli parsellerde üç yüz dört bin Türk lirası,

k) Kamusal alanların plan koşulları ve amacı dışında kullanılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yüz elli iki bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında iki yüz yirmi sekiz bin Türk lirası, tescilli parsellerde üç yüz dört bin Türk lirası,

idari para cezası verilir.”

“a) Fiziki ve inşai uygulamalar yönünden; mevcut yapılarda ruhsata tabi olmayan basit onarım kapsamında ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş gibi çürüyen ya da bozularak eksilen mimari öğelerinin, özgün biçimlerine uygun olmayan malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanmaksızın, özgün biçimlerine uygun olmadan yenilenmesi durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda bin altı yüz Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında on bir bin Türk lirası, tescilli parsellerde on altı bin Türk lirası,

b) Mevcut yapılarda ruhsata tabi uygulamalar yönünden; yapının kütle, gabari ve strüktürel özelliklerini değiştiren kat ilavesi, mekan ilavesi, teras kapatılması, taşıyıcı öğelerin eklenip kaldırılması, çatı biçimi ve taşıyıcı sisteminin değişikliği ile mevcut kaya oyma mekanlarda her türlü fiziki ve inşai uygulamalar veya planda mimari elemanların biçim, boyut ve malzeme özelliklerindeki yapılan uygulamalar ile dış cephe malzeme özelliklerini değiştiren duvar ekleme, duvar çıkarma, duvar malzeme değişikliği, plan şemasının değişimi, döşeme ve tavan malzemelerinin değişimi, kapı ve pencerede boyut ve/veya malzeme değişikliği, dış cephe kaplaması değişimi, sıva raspası, yeni sıva, sıva niteliği değiştirilmesi uygulamaları yapılması durumunda on altı bin Türk lirası,

c) Dış cephede tabela, klima motoru, tente, sundurma, reklam, ilan ve tanıtıma yönelik uygulamalar ve görüntü kirliliğine yol açan uygulamalar yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda bin altı yüz Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında on bir bin Türk lirası, tescilli parsellerde on altı bin Türk lirası,

ç) Bina içinde veya dışında izinsiz tesisat uygulamaları yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda bin altı yüz Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında bin altı yüz Türk lirası, tescilli parsellerde on altı bin Türk lirası,

d) Doğal dokuyu bozmayacak şekilde; müştemilat, kömürlük, kümes, garaj, depo, konteyner, vinç, karavan, çadır, bahçe duvarı veya çit yapılması, izinsiz bağımsız birim uygulamaları yapılması durumunda on altı bin Türk lirası,

e) Doğal dokuyu bozmayacak şekilde; 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi kapsamı dışında kalan alanlardan taş, toprak, kum alınması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda on bir bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında on altı bin Türk lirası, tescilli parsellerde on altı bin Türk lirası,

f) İzinsiz kadastral uygulamalar yapılması durumunda on altı bin Türk lirası,

g) Diğer izinsiz uygulamalar yönünden; film, dizi, belgesel, aktüel, reklam, drone çekimleri, haber reklamları, fotoğraf, video çekimleri ve gelir karşılığı yapılan izinsiz çekimler veya izinsiz materyal ile yapılan çekimlerde on altı bin Türk lirası; izinsiz etkinlik, festival, organizasyon faaliyetleri yapılması durumunda on altı bin Türk lirası; kamusal alanda izinsiz tabela, levhalar, çeşitli tür ve büyüklükte reklamlar, ilanlar ve görüntü kirliliğine sebep olan uygulamalar yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda beş bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında on altı bin Türk lirası, tescilli parsellerde on altı bin Türk lirası,

ğ) Yapının yapı kullanma belgesi ve işletme ruhsat ve izninde belirtilen fonksiyona aykırı kullanımı durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yedi bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında on altı bin Türk lirası, tescilli parsellerde on altı bin Türk lirası,

idari para cezası verilir.”

“(6) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkralar uyarınca idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İdarece çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.

(7) Komisyon, bu madde uyarınca aykırılık bulunduğu kararını vermesi halinde idari para cezası uygulanacak hükümleri belirler. İdare, bu madde çerçevesinde, Kapadokya Alanı içinde yasaklanan fiillerin ve bunlara verilecek idari para cezalarının tespitini yapmak ve uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmekte yetkilidir.

(8) Başkan, turizm amaçlı sportif faaliyetlere aykırılık durumunda, 2634 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde belirlenen tutar kadar idari para cezası vermeye yetkilidir.”

MD 24- 7174 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) İdare, Kapadokya Alanındaki korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespitini yapar.

(8) İdare, Kapadokya Alanında ihtiyaç duyulması halinde kamulaştırma işlemlerini yapmakta yetkilidir.”

MD 25- 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ilgili mevzuatı uyarınca kendi aralarında yapacakları” ibaresi “temsilini sağlamak üzere ülke çapında yapılacak” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiş, maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiş, mevcut dördüncü fıkra altıncı fıkra olarak teselsül ettirilmiş, maddeye altıncı fıkra olarak teselsül ettirilen mevcut dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki yedinci ve sekizinci fıkralar eklenmiş, mevcut beşinci fıkrasının ikinci cümlesine “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı” ibaresinden önce gelmek üzere “Bakan,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “doğal” ibaresi madde metninden çıkarılmış, mevcut beşinci fıkra dokuzuncu fıkra olarak teselsül ettirilmiş, mevcut altıncı fıkra onuncu fıkra olarak teselsül ettirilip aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mevcut yedinci fıkra onbirinci fıkra olarak teselsül ettirilmiş ve maddeye onbirinci fıkra olarak teselsül ettirilen mevcut yedinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Seçimlerin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler Ajans tarafından yürütülür. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

“(4) Yönetim Kurulu, Bakanlıkça belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan Ajansın faaliyet alanları kapsamında tüm iş ve işlemlere yönelik kararlar almak.

b) Ajansın tüm gelir ve giderlerini gayrisafi olarak bütçede göstererek bütçeyi yıllık olarak, plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurlarını göz önünde tutarak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre onaylamak.

c) Ajansın yıllık programına, yıllara sari harcama yapılacak proje ve diğer işlemler ile yapılacak mal ve hizmet alımlarında teminat alınıp alınmayacağına karar vermek, zorunlu durumlarda yüzde elliye kadar ön ödeme yapılmasına ilişkin proje ve işlemleri karara bağlamak, Ajans bütçesini Bakan onayına sunmak.

ç) Ajansın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi ve bu hizmetlerle ilgili görevleri yerine getirmek üzere hizmet birimlerinin oluşturulmasında etkili bir idare, iş bölümü ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Genel Müdüre bağlı Genel Müdür Yardımcılığı ile hizmetlerin gereklerine uygun diğer Genel Müdür Yardımcılıkları ve alt hizmet ve destek birimlerine ilişkin teşkilat yapısının kurulmasına, birleştirilmesine veya kaldırılmasına karar vermek.

d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, Ajansın faaliyet konularına ilişkin alanlarda görev yapmış, bu konularda bilgi sahibi olan ve üst düzey yöneticilik tecrübesi olup, en az on yıl tecrübe sahibi olan, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim mezunu, kamu haklarından yasaklı olmayan ve Ajans tarafından yürütülecek işlere ilişkin aranan diğer şartları taşıyanlar arasından Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarını seçmek, atamak ve personel istihdamına ilişkin hususlar ile personelde aranacak şartlara ilişkin karar almak.

e) Genel Müdürün görev ve yetkileri ile harcama limitlerini belirlemek.

f) Ajansın faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak ve bir örneğini Bakanlığa göndermek.

(5) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine, en az üç ayda bir kez olmak üzere ve en az on bir üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alır. Yönetim Kurulu, Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Bakan Yardımcısının katılamadığı toplantılara Tanıtma Genel Müdürü başkanlık eder. Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Başkan tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az on beş gün öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az beş üyenin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir. Oylamalarda çekimser kalınamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.”

“(7) İcra Kurulu aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir:

a) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasına yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek.

b) Ajans faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlık ile Ajans arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Ajansın bütçesi ile yıllık programını hazırlamak, yıllara sari harcama yapılacak proje ve diğer işlemleri belirlemek, bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve gerçekleşmelerini takip etmek.

ç) Ajansın denetimini Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bağımsız denetim kuruluşuna yaptırmak.

(8) İcra Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine, en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğu ile alır. İcra Kurulu, Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Bakan Yardımcısının katılamadığı toplantılara Tanıtma Genel Müdürü başkanlık eder. Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Bakan Yardımcısı tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az beş gün öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az iki üyenin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir. Oylamalarda çekimser kalınamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.”

“(10) Danışma Kurulunun Başkanı Bakandır. Danışma Kurulu, yılda en az dört kez olmak üzere gerekli görülen hallerde Kurul Başkanının çağrısı ile toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Kurul Başkanı tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az on gün öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az iki üyenin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir. Danışma Kurulunca bilgi, tecrübe ve uzmanlığından yararlanılabileceği düşünülen kişi veya kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantıya çağırılabilir veya görüşleri alınabilir. Bu şekilde toplantıya davet edilen temsilciler tavsiye kararlarına imza atamazlar. Danışma Kurulu, en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve tavsiye kararlarını çoğunlukla alır. Kararlar gerekçeli olarak yazılır. Danışma Kurulu, kendisine verilen görevleri kendi sorumluluğu altında tarafsız ve bağımsız olarak yerine getirir. Ajansın faaliyetleri kapsamında Danışma Kuruluna veya üyelerine icrai veya idari nitelikte bir görev verilemez. Ajansın diğer organlarına verilen görev ve yetkiler, herhangi bir kapsam veya surette Danışma Kuruluna devredilemez. Danışma Kurulu üyeliği ile Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeliği birleşemez.”

“(12) Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinin bu Kanunda tanımlanan görev ve yetkiler çerçevesinde alacakları kararları; eşitlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile maliyet-fayda unsurları ve etik kurallara uygun olarak alması esastır.

(13) Yönetim Kurulu tarafından yetkileri kullanmak üzere bir Genel Müdür ve dört Genel Müdür Yardımcısı istihdam edilir.

(14) Genel Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak, takip etmek ve İcra Kuruluna rapor sunmak.

b) Hizmet birimleri ve Ajans faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.

c) Ajansın, turizm sektörü başta olmak üzere reklam, tanıtım ve halkla ilişkilerle ilgili sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini yönetmek.

ç) Ajansın yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek, planlanan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yön vermek amacıyla Bakanlıkla iş birliği halinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli verileri sağlamak, bu verileri raporlamak ve başta Bakanlık olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek.

d) Ajansın idari iş ve işlemlerini yürütmek.

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetkiler çerçevesinde diğer iş ve işlemleri yürütmek.

(15) Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdür Yardımcısı altında gerekli görülen unvanlarda personel istihdam edilebilir.”

MD 26- 7183 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “yapabilir, destek ve kaynak sağlayabilir.” ibaresi “yapabilir.” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Yönetim Kurulu; eşitlik ve rekabet ilkeleri, işletmelerin taşıdığı turizm potansiyeli ile ülke imajı ve tanıtımına sağlayacağı katkıyı etkinlik ve verimlilik bakımından dikkate alıp, ortak projeler gerçekleştirerek destek sağlayabilir.”

MD 27- 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ile konaklama tesislerinden” ibaresi “, konaklama tesisleri ile turizm amaçlı kiralama izin belgesi düzenlenen yerlerden” şeklinde değiştirilmiştir.

MD 28- 7183 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına ikinci cümlesinde yer alan “Sayıştay,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bağımsız denetim raporunu, Ajansın mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğu bakımından ve Ajansın kontrol sistemleri, yöntem ve süreçleri ile birlikte inceleyip” ibaresi eklenmiştir.

MD 29- 7183 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ajansın bu Kanunda belirtilen görevlerine ilişkin mal ve hizmet alımları 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bu istisna, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümleri ile Ajansın bu Kanunda belirtilen faaliyetleri içinde olmayan, idari ihtiyaçları ile ilgili mal ve hizmet alımlarını kapsamaz. Ajansın bu fıkra kapsamında gerçekleştireceği mal ve hizmet alımları; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, gizlilik, fırsat eşitliği, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine uyularak gerçekleştirilir. Bu fıkraya ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

“(4) Ajansta, kamu kurum ve kuruluşlarına personel istihdam edilmesine dair mevzuat hükümlerine tabi olunmaksızın bu maddede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam edilir. Çalıştırılacak personel sayısı 200 kişidir, Cumhurbaşkanı bu sayıyı dört katına kadar arttırmaya yetkilidir. Ajansta istihdam edilecek personele ödenecek ücret ve varsa diğer mali hakları; görev yapılan unvan, eğitim, tecrübe, dil bilgisi, alanında uzmanlığı esas alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ajansın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşamaz. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığına yapılacak atamalar haricinde Ajansta boş bulunan pozisyonlara atanabilmek için Ajans tarafından yapılacak ya da yükseköğretim kurumlarına yaptırılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak şarttır. Sınav, Ajansın görev alanına ilişkin konular ile alım yapılacak pozisyonun gerektirdiği niteliklere ilişkin olarak belirlenen konulardan yapılır. Personelin işe alınmaları, sınavları, görev, yetki ve yükümlülükleri ile istihdamlarına dair diğer hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MD 30- 7183 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Seçilmiş olan üyelerin görevlerinin devamı

GEÇİCİ MD 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Ajansın Yönetim Kurulunda görev alması amacıyla seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin kendi aralarından ilgili mevzuatı uyarınca seçimle belirledikleri üyenin görevi, bu maddeyi ihdas eden Kanunla 3 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca seçim yapılıncaya kadar devam eder.”

MD 31- 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MD 4- (1) Spor kulüpleri ve üst kuruluşlar, 26/10/2024 tarihine kadar tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmekle yükümlüdür. Belirtilen süre içerisinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını Kanuna uygun hale getirmeyen spor kulüpleri ve üst kuruluşların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler, 26/10/2024 tarihine kadar bu Kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi haline gelmekle yükümlüdür. Belirtilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen anonim şirketler spor faaliyetlerine katılamaz.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan ve spor faaliyetinde bulunan ancak tüzel kişiliği bulunmayan müessese kulüpleri, 26/10/2024 tarihine kadar bu Kanunda öngörülen şartları yerine getirerek tescillerini yaptırır. Belirtilen süre içerisinde uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.”

MD 32- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müsabaka, yarışma ve gösteri hasılat payı

MD 16- Gençlik ve Spor Bakanlığı veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin verilen her türlü spor müsabaka ve yarışmaları ile gösterilerinde, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından her türlü bilet satışından elde edilen net hasılatın yüzde yedisi müsabaka, yarışma ve gösteri hasılat payı olarak gençlik ve spor il müdürlüklerinin hesabına yatırılır.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından gençlik ve spor il müdürlüklerinin hesabına yatırılan müsabaka, yarışma ve gösteri hasılat payı tutarları, ek 14 üncü maddeye göre ilgili yıl genel bütçesinin (B) işaretli cetveline özel gelir kaydedilmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez muhasebe birimi nezdindeki özel hesaba aktarılır. Özel gelir kaydedilen bu tutarlar, amatör spor faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılır ve bu maksatla gençlik ve spor il müdürlükleri hesabına aktarılabilir.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından elde edilen net hasılatın hesabında, her türlü bilet satışının toplamını ifade eden brüt hasılattan;

a) İlgili spor federasyonlarınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde tespit edilen hakem, temsilci ve gözlemci ücretleri,

b) Kapı, gişe, kontrol ve özel güvenlik görevlilerine ödenecek günlük ücretler,

c) Bilet baskı ve elektronik bilet giderleri,

düşülür. Düşülen bu giderler sonrasında elde edilen tutar net hasılat olarak tespit edilir. Net hasılat tutarına ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler, ilgili müsabaka, yarışma ve gösteri tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili spor kulübü veya spor anonim şirketi tarafından gençlik ve spor il müdürlüğüne verilir. Net hasılat tutarına ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin talep edilmesi halinde, Türkiye Futbol Federasyonu dahil ilgili spor federasyonları ile spor federasyonlarınca bilet organizasyonu ile biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin olarak yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına verilmesi zorunludur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

Yürürlük

MD 33- (1) Bu Kanunun;

a) 1 ilâ 6 ncı maddeleri ve 18 inci, 27 nci ve geçici 1 inci maddeleri 1/1/2024 tarihinde,

b) 31 inci ve 32 nci maddeleri 26/10/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MD 34- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

 

– Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde 25’i için, aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilecek.

– Aynı kiraya veren adına aynı binada belge düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının beşi geçmesi durumunda, başvuruda iş yeri açma ve çalışma ruhsatının, başvuruya konu binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda tüm kat malikleri tarafından oy birliğiyle alınan kararın ibrazı gerekecek.

– İzin belgesini alma yükümlülüğü, kiraya verene ait olacak. Kiraya veren haricinde turizm amaçlı kiralama faaliyetinin yürütülmesi halinde bu kiralamalar, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca belgelendirilmiş A grubu seyahat acentaları aracılığıyla yapılabilecek.

– Günlük kiralık ev turizm işletme belgesi sahibi, gerçek kişi ise ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz hale gelecek ancak kullanıcıların hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

– Günlük kiralık ev turizm işletme belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasak olacak ancak kullanıcı tüzel kişilerin turizm amaçlı kiraladıkları konutu kendi personeline kullandırması, bu kapsam dışında tutulacak.

– Turizm amaçlı kiralama izin turizm belgesi verilen konutlar hakkında Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri uygulanacak. Bildirim yükümlülüğü konusunda izin belgesi sahibi sorumlu kişi kabul edilecek. İzin belgesi sahibi ile kullanıcı arasında yapılan sözleşme, sözleşmede belirtilen süre sonunda bitecek.

– Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca düzenlenen yönetim planında, kısa süreli kiralama faaliyetine izin verildiğine dair hüküm bulunan, resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekanlarının bulunduğu, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu, yüzme havuzu gibi hizmetlerin verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden yüksek nitelikli konutlar için “izin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliğiyle karar alınması” ve “üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde 25’i için aynı kiraya veren adına izin belgesi hazırlanmasına” ilişkin şartlar aranmadan izin belgesi düzenlenebilecek.

– Yüksek nitelikli konutların kiralama faaliyetleri konut işletmesi eliyle de yapılabilecek. Bu durumda izin belgesi konut işletmesini yapan şirket adına düzenlenecek.

GÜNLÜK KİRALIK EV TURİZM İŞLETME BELGESİ İDARİ PARA CEZALARI

– İzinsiz turizm amaçlı kiralama faaliyeti yapanlara ve izin belgesi sahiplerine yönelik idari yaptırımlar da belirleniyor.

Günlük kiralık ev turizm işletme belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak. İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

– Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu, kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler ile izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası verilecek.

– İzinsiz kiralama faaliyetlerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayan ve Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. İhlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına veya erişimin engellenmesine karar verilecek ve bu karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Ayrıca, bu karara uyulmaması halinde aracı hizmet sağlayıcılar hakkında her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. İçeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek. Sulh ceza hakimliğince verilen karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.

GÜNLÜK KİRALIK EV TURİZM BELGESİ CEZALAR

– Günlük kiralık ev turizm işletme belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler ile her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında bir milyon lira idari para cezası verilecek.

– Kültür ve Turizm Bakanlığınca istenilen bilgi ve belgelerin 30 gün içinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi ile kiraya verenin miras dışında bir hukuki işlemle değişmesi ve bu değişikliğin tapu siciline tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde bildirilmemesi durumunda 50 bin lira idari para cezası uygulanacak.

– Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin, Bakanlıkça belirlenen süre içinde ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde de 50 bin lira idari para cezası kesilecek.

– Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralama yapılan konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde idari para cezası 100 bin lira olacak.

– Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, sözleşmeye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde 100 bin, verilen 15 günlük süre içinde alınan ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda 200 bin lira idari para cezası uygulanacak.

– Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen plaketin, turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde 100 bin lira idari para cezası kesilecek ve asılması için 15 gün süre tanınacak. Plaketin bu sürede asılmaması halinde 500 bin lira idari para cezası verilecek. Yapılan denetimde, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda uygulanacak idari para cezası tutarı ise 100 bin lira olacak.

GÜNLÜK KİRALIK EV TURİZM İŞLETME BEGGESİ DÜZENLEMESİ 1 OCAK 2024 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİDİ

– Günlük kiralık ev turizm işletme belgesi bazı hallerde iptal edilecek. Buna göre, izin belgesi sahibinin izin belgesinin iptalini talep etmesi, turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiğinin tespit edilmesi, verilecek 30 günlük sürede izin belgesinin devri için turizm amaçlı kiralama yapılan konutun yeni kiraya vereni tarafından başvuru yapılmaması veya izin belgesi sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığının, yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilmesi hallerinde izin belgesi iptal edilecek.

– Günlük kiralık ev turizm işletme belgesi iptal edilen konutların kullanıcılarının hakları, sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

– Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm amaçlı kiralamalarda denetim yapma yetkisine sahip olacak, gerek görülmesi durumunda denetim yetkisini valilik vasıtasıyla da kullanabilecek. Düzenlemenin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkili olacak.

– Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanlar tarafından ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurulması zorunlu olacak. İzin belgesi düzenlenmesi işlemleri, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde sonuçlandırılacak. Başvurusu kabul edilmeyenler, faaliyette bulunamayacak ancak bu konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek. Bu düzenleme, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.