İçeriğe geç
Anasayfa » TURİZM BELGELERİ » ÖZEL TESİS BELGESİ

ÖZEL TESİS BELGESİ

ÖZEL TESİS TURİZM BELGESİ

Özel tesis kavramına yabancı olanlar yani aslında Dünya’da hemen hemen bir tek Türkiye’de olan özel tesis adıyla verilen özel tesis turizm belgesinin ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini bilmeyenler konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Özel tesis belgesi ibaresini çoğumuz gittiğimiz tesislerde görmüşüzdür. Peki özel tesis ne demek, özel tesis turizm belgesi ne demek?

Özel tesis turizm işletme belgesi nedir, özel tesis belgesi nasıl alınır.

ÖZEL TESİS NEDİR

Faaliyet gösterdiği alanda yerel, ulusal veya başka uluslara ait kültürleri yansıtan, deneyimli veya konusunda eğitimli, toplam yatak/kuver kapasitesinin en az yüzde yirmisine hizmet verebilecek sayıda personel ile nitelikli hizmet sunulması gerekir. Özel tesisler tebliğ ile belirlenen hizmet artırıcı nitelikleri taşırlar. Özel tesis turizm işletmesi belgesi taleplerinde, tesis özelliğine ilişkin ayrıntılı görsel ve yazılı doküman ile Bakanlığa başvurulur.

– Özel tesisler, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan tanımlardan birine giren ve Külltür ve Turizm Bakanlığınca desteklenmeleri uygun görülen;

– Bu Yönetmelikte belirlenmiş olan türleri veya nitelikleri sağlayamayan, ancak yapı, sokak, doğa, sanat, tarih gibi özelliklerden en az biri bulunan, deneyimli veya konusunda eğitimli personel ile nitelikli hizmet sunulan,

– Yönetmelikte belirlenmiş olan türleri veya nitelikleri sağlayamayan, özgünlük, üstün hizmet, ulusal veya uluslararası şöhret gibi nitelikleri nedeniyle işletme özelliği arz eden, deneyimli ve konusunda eğitimli personel ile nitelikli hizmet sunulan, tesislerdir.

– Özel tesis turizm işletmesi belgesi taleplerinde, tesis özelliğine ilişkin ayrıntılı görsel ve yazılı doküman ile Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurulur. Tescilli kültür varlığı niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilenler dışındaki özel tesislere turizm yatırımı belgesi verilemez.

42 – (Değişik: 3/1/2011-2011/1271 K.) Özel tesisler, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen özelliklerden en az birer adedini taşıyan, ülke turizmine katkı sağlayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenmeleri uygun görülen tesislerdir.(1) (Ek fıkra: 20/6/2018-2018/11985 K.)
Müstakil yeme / içme tesisleri özel tesis olarak belgelendirilemez. Tesisin yer aldığı yapı veya bulunduğu bölgenin aşağıda belirtilen özelliklerden en az birini taşıması gerekir:

a) Mimarî özgünlük.
b) Tarihî değer.
c) Doğaya ait özellik.
ç) Sanatsal değer.
d) Yerel, ulusal veya başka uluslara ait kültürleri yansıtan yapı, tefriş veya dekorasyon.
e) Üstün kaliteli veya özellikli malzeme ile yapım ve dekorasyon.

Tesisin işletmeciliğinin aşağıda belirtilen özelliklerden en az birini taşıması gerekir:

a) Faaliyet gösterdiği alanda, ulusal veya uluslararası, en az beş yıllık marka veya ün sahibi olması.
b) Faaliyet gösterdiği alanda yerel, ulusal veya başka uluslara ait kültürleri yansıtması. Özel tesislerde, deneyimli veya konusunda eğitimli, toplam yatak/kuver kapasitesinin en az yüzde yirmisine hizmet verebilecek sayıda personel ile nitelikli hizmet sunulması gerekir. Özel tesisler tebliğ ile belirlenen hizmet artırıcı nitelikleri taşırlar. Özel tesis turizm işletmesi belgesi taleplerinde, tesis özelliğine ilişkin ayrıntılı görsel ve yazılı doküman ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurulur.

(1) 20/6/2018 tarihli ve 2018/11985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ikinci ve üçüncü” ibaresi “üçüncü ve dördüncü” şeklinde aşağıdaki yönetmelik değişikliği ile değiştirilmiştir.

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/5/2005 tarihli ve 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “İkinci sınıf” ibaresi “Ancak” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fikra eklenmiştir.
“Bu maddede belirtilen mahaller, bünyesinde yer aldığı tesiste lokantanın işleyişine de
hizmet verecek şekilde bulunuyorsa ayrıca aranmaz.” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir. “Tahsisli taşınmaz üzerinde yer alan tesisler hariç olmak üzere, günübirlik tesisler
müstakilen belgelendirilemez.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci ve üçüncü” ibaresi “üçüncü ve dördüncü” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye birinci fikrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir.
“Müstakil yeme-içme tesisleri özel tesis olarak belgelendirilemez.” MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 52- Turizm belgesi, bu Yönetmelikte yer alan ve kendi tür ve sınıfı için zorunlu asgari nitelikleri sağlayan birden fazla tür veya sınıfın bir araya gelerek oluşturdukları
tesislere de verilebilir.
Tesisin fiziki bütünlüğünü bozmamak şartı ile özel mülkiyete konu taşınmaz üzerinde yer alan turizm kompleksleri, turizm kentleri ve tatil merkezleri kapasitesindeki apart Ünitelerin ve tatil siteleri, butik tatil villaları, müstakil apart otellerin tamamında, kamu taşınmazı üzerinde yer alan bu tür tesisler ile bu Yönetmelikte yer alan diğer konaklama tesislerinde ise oda kapasitesinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla ayrı ayrı odalar üzerinde üçüncü şahıslar lehine kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilebilir. Orman vasıflı taşınmazlar ile tapuda orman vasfi ile kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan tesislerde kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilemez.
İkinci fikra kapsamında orman vasıflı taşınmazlar ile tapuda orman vasfı ile kayıtlı taşınmazlar hariç, devre mülk de tesis edilebilir. Ayrıca konaklama tesislerinin tamamı devre tatil sistemi ile işletilebilir.
Ikinci fıkrada belirtilen kat mülkiyeti veya kat irtifakına konu tesislerde “tesisin turizm tesisi olarak fiziki bütünlüğünün korunacağına ilişkin sözleşme” tapu ekinde yer alır. Bu haklara ilişkin üçüncü kişilerle yapılacak sözleşmelerde kullanılan genel yazı karakterinden en az üç punto daha büyük karakter ile yazılmak üzere “Turizm belgesinin Kanun uyarınca iptal edilmesi durumunda işletme ve kalitenin devamlılığı Bakanlığın sorumluluğunda değildir.” cümlesine yer verilir.
Tescilli kültür varlığı niteliğindeki yapılarda yer almayan özel tesislere, tatil sitelerine, butik tatil villalarına, müstakil apart otellere ve pansiyonlara turizm yatırımı belgesi verilemez.
Tesise ait ünitelerin; aralarında yol, akarsu veya benzeri ayrımlar bulunan farklı parsellerde bulunması durumunda, hizmet ve işletme birliği ile fonksiyonel bağlantı sağlanması kaydıyla tüm üniteler tek belge kapsamında değerlendirilir.
Müstakil olarak belgelendirilemeyen türlerin, bünyesinde yer aldıkları ve müstakilen belgelendirilebilen türlerin asli fonksiyonlarının önüne geçecek şekilde faaliyet göstermelerine izin verilmez. Ilgili mevzuatta belirtilen hususların sağlanması ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde turizm belgesi ve kültür belgesi birbirine çevrilebilir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

BAŞLAT
1
Nasıl yardımcı olabiliriz.
Merhaba.
Danışmanlık hizmeti almak istediğiniz konuyu yazın lütfen.
(Danışma hattı değildir. Sadece hizmet sağladığımız konular ile ilgiliyiz.)
ANKARA DANIŞMANLIK
WhatsApp: 0 532 528 11 28