PLAJ İŞLETME RUHSATI

 

PLAJ İŞLETMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ

Plaj İşletme Belgesinin Amacı:
Plaj işletmelerinin asgari nitelikleri ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Bu Yönetmelik; plaj işletmelerine belge verilmesine, plaj işletmelerinin uymak zorunda oldukları fiziki şartların ve işletmecilik esaslarının belirlenmesine, tanıtım, bilgilendirme ve uygulanacak fiyat tarifelerinin onaylanmasına ve tesislerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 5 inci ve geçici 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Plaj İşletmelerinin Nitelikleri

Belge, tesislerin bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri sağladığını gösterir. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hak oluşturmaz.

Plaj İşletmesinde; işletme bütünlüğünün sağlanması kaydıyla fiilen işletmecinin kullanımında bulunan ve müşteriye hizmet sunumu gerçekleştirilen tüm üniteler dikkate alınır.

Plaj İşletme Belgesinde Yer Alacak Bilgiler

a) Tesisin adı,
b) Adresi,
c) Belge sahibinin adı veya unvanı,
ç) Şerh talep edilmesi halinde alt işletmecinin adı veya unvanı,
d) Belge tarihi ile tesisin bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası,
e) Kapasite,
bilgilerine yer verilir.

Plaj işletmesi turizm işletmesi belgelerinde;

Bu belge 2634 sayılı turizm teşvik kanununun 5. maddesinin 8. fıkrasına tabidir, 3194 sayılı imar kanunu, 3621 sayılı kıyı kanununa göre hak oluşturmaz ifadesi yer alır.

Plaj İşletme Ruhsatı Başvurusu Nasıl Yapılır

Belgelendirmeye ilişkin tüm başvurular elden veya posta yoluyla il müdürlüğüne yapılır. Gerekli teknik altyapının oluşturulması halinde elektronik ortamda da başvurular kabul edilebilir.

Belge için yapılan başvurularda aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler aranır:
– Tesisin adı, adresi, iletişim bilgileri, tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemlere ve tesis kapasitesine ilişkin bilgilerin de yer aldığı EK-1’deki örneğe uygun düzenlenen başvuru dilekçesi.
– Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi.
– İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, ruhsatın tarihinin 28/7/2021 tarihinden sonra olması ve ruhsat üzerinde devir ibaresinin bulunmaması durumunda, ruhsatın devir, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal gibi nedenlerle yeniden düzenlendiğine ilişkin belge.
– Plaj işletmesi turizm işletmesi belgesi başvurularında, plajın işletmecinin kullanımında olduğunu gösteren belge.
– Eksik evrakla yapılan başvurular il müdürlüğü tarafından gerekçesi belirtilerek reddedilir.

Plaj işletme başvuru evrakı uygun görülen tesislerinin belgelendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

– 28/7/2021 tarihinden sonra alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren plaj işletmelerinin belgelendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

– Başvuru evrakı incelenerek uygun görülen plaj işletmeleri denetim programına alınır.

– Yapılacak denetimde türünün asgari niteliklerini sağladığı tespit edilen plaj işletmelerine yedinci fıkra kapsamında belge düzenlenir.

– Türünün niteliklerinde eksiklik olduğu tespit edilen plaj işletmelerinin başvuru sahiplerine tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için otuz gün süre verilir.

– Verilen süre sonunda yapılacak denetimde eksikliklerini giderdiği tespit edilen plaj işletmelerine yedinci fıkra kapsamında belge düzenlenir. Eksikliklerini gidermediği tespit edilenlere ilişkin talep reddedilir ve Kanunun 5 inci maddesinin yedinci fıkrası gereği işlem yapılır.

 

PLAJ İŞLETMESİNİN BELGELENDİRİLMESİ

28/7/2021 tarihinden önce aldıkları işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren plaj işletmelerinin belgelendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

– Başvuru evrakı incelenerek uygun görülen plaj işletmelerine belge düzenlenir ve otuz gün içerisinde tesis türünün niteliklerinin sağlanıp sağlanmadığına yönelik denetim yapılır.

– Türünün niteliklerinde eksiklik olduğu tespit edilen plaj işletmelerinin belgeleri iptal edilir ve Kanunun geçici 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar kapsamında belge verilmesi uygun görülen tesislere Valilik onayı ile belge düzenlenir. Belge ücretleri Bakanlıkça belirlenir. Belge düzenlendikten sonra belgenin bir örneği Bakanlığa ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yetkili idareye gönderilir. Belgede değişiklik yapılması veya belgenin iptali durumunda da aynı süreç işletilir.

Belgeli tesislerin belgelerinin yeniden düzenlenmesi veya iptali durumunda eski/iptal edilen belge il müdürlüğü tarafından teslim alınır.

Plaj İşletme Ruhsatı İçin Plaj işletmelerinde Olması Gerekenler

Plaj işletmelerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

– İdari ünite (açık olarak düzenlenebilir).

– Müşteriler için soyunma kabinleri ve duşlar ile kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler.

– Basit yeme-içme hizmetinin verildiği alan veya büfe hizmeti.

– Personelde işlerine ve görevlerine uygun kıyafet.

– Gümüş sertifikaya sahip en az iki cankurtaran, cankurtaran gözetleme kulesi.

– Müşteri kullanımına sunulan, bakımları düzenli yapılan temiz gölgelik, minder, şezlong gibi malzemeler.

– Güvenli yüzme alanının sınırlarının şamandıralarla belirlenmesi.

– İlkyardım malzemeleri.

– Plaj alanında yeterli sayıda çöp kutuları.

– Plaj alanının temizliğinin ve bakımının sürekli olarak yapılması.

 

Tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri

Tesis tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir; yanıltıcı olabilecek veya ülke turizmini zedeleyecek tanıtımlarda bulunulamaz.

 

 

 

Tesislerin uygulayacağı fiyat tarifeleri il müdürlüğü tarafından onaylanır.

Denetimler ve Uygulanacak Yaptırımlar

– Plaj işletmelerinin belgelendirilmesine esas olan niteliklerini koruması, temizlik ve bakımlarının sürekli olarak sağlanması, sağlık ve hijyen kurallarına uyulması zorunludur.

– Plaj işletmesi turizm işletmesi belgesii talep eden tesisler ile bu belgelere sahip olan tesislerin denetimleri, Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında valilikçe yetkilendirilecek il müdürlüğü personeli, yeterli personel bulunmaması durumunda valilik tarafından görevlendirilecek diğer personel aracılığıyla gerçekleştirilir. Denetim sonucunda düzenlenecek raporlarda belirtilen öneriler valilik tarafından uygulanır.

– Plaj işletmesi turizm işletmesi belgeli tesislerde  yapılacak denetimler sonucunda tespit edilecek idari yaptırım uygulanmasını gerektirecek hususlarla ilgili olarak, valilik tarafından Kanunun ve bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri

 uygulanır.

 

 

Plaj işletmesi turizm işletmesi belgeli tesislere ilişkin dosyalar il müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak fiziki veya dijital arşivlerde muhafaza edilir.

– Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye, uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta her türlü bilgi ve belgeyi istemeye ve bu Yönetmelikte yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermeye Bakanlık yetkilidir.