İçeriğe geç

YABANCILARIN SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

Yabancı Çalışma İzni Süresiz

Yabancıların Süresiz Çalışma İzni almaları için en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Yabancı bu belge diğer belgelerle birlikte T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına süresiz yabancı çalışma izni başvurusu sırasında iletilir

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın verilebilir

Yabancının en az sekiz yıl kanuni kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri ikametten sayılır

Yabancının toplam altı yıllık kanuni çalışmasının bulunması koşulunun yerine getirildiği hususu ilgili mercilerden alınacak belge ile kanıtlanır ve bu belge diğer belgelerle birlikte T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına süresiz yabancı çalışma izni başvurusu sırasında iletilir (Uygulama Yönt.m.34). Süresiz çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

Yabancıların süresiz çalışma izni, kapsamında bir değişiklik olmadığı sürece, ikamet izni sürelerine bağlı olarak kullanılır. Emniyet makamlarınca, süresiz çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde, Bakanlığa bilgi verilir.

 

Süresiz Çalışma İzni Almanın Şartları

– Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmemesi,
– Türkiye’de en az 8 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmek veya,
– Toplam 6 yıllık kanuni çalışması olmak.
Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe süreli yabancı çalışma izni iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir.

Süresiz Çalışma İzninin Sağladığı Haklar

– İznin verilmesinde iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaz,
– İzin belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılamaz.