İçeriğe geç

YABANCI OTURMA İZNİ

YABANCILARIN OTURMA İZNİ (İkamet İzni) – İKAMET TEZKERESİ
Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER):

Yabancılar ikamet iznine ilişkin soru ve sorunlar için Yabancılar İletişim Merkezi’nin (YİMER) yurt içinden 157 ve yurt dışından +90 312 157 11 22 numaralı telefonlarından 24 saat ayrıntılı bilgi alınabilmektedir.

NOT:

– İkamet izni danışmanlık hizmetimiz yoktur. Yararlanılsın diye bilgi amaçlı yazılmıştır.

Yabancı çalışma izni ile ilgili danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

DİKKAT !!! GÖÇ İDARESİNDEN ÖNEMLİ DUYURU

Genel Müdürlüğümüz yabancılara ilişkin iş ve işlemlerde üçüncü gerçek kişi ve/veya tüzel kişiler ile çalışmamaktadır. Ancak son zamanlarda İl Göç İdaresi Müdürlüklerimize yapılan ikamet izni başvurularında sahte belgelere rastlanma oranı artmış olup söz konusu başvuruların çoğunlukla belli bir ücret karşılığında iş yapan şahıs veya firmalar tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Lütfen ikamet izni başvurunuzu bizzat yapınız ve üçüncü gerçek veya tüzel kişilere itibar etmeyiniz.

Ayrıca ikamet izni başvuruları esnasında yalan beyanda bulunduğu anlaşılan ilgili yabancılar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi uyarınca işlem yapılarak, ikamet izni başvuruları reddedilecek, ikamet izni verilmişse iptal edilecek ve sınır dışı işlemleri başlatılacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.

OTURMA İZNİ ALMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE

Oturma izni almak istiyorsanız GÖÇ İDARESİ’nin internet sayfasından veya şahsen başvuru yapmanız gerekiyor. Tüm detaylar ilgili kurumun internet sitesinde ve sitemizde mevcut. Bunun için aracı veya danışmanlık şirketi bulmanıza gerek yok. Zaten Göç idaresi aracı, iş takipçisi kabul etmiyor. Güç durumda kalmamanız için bu yazdıklarımıza özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.

fb-001

yabancilarin-ikamet-izinleri-goc-idaresi-genel-mudurlugu

 

Ulusal hukuk ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasında paralelliğin sağlanması; insan hakkı ihlallerinin önlenmesi ve insana yaraşır bir sistemin oluşturulması bağlamında önem taşımaktadır. Bu kapsamda ülkemizde bulunan yabancılar çeşitli hak ve yükümlülüklere sahiptir. İkamet izinleri bu hak ve yükümlülükler çerçevesinde yabancıların ülkemizde kalışını yasal bir zemine oturtmaktadır.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararsı Koruma Kanununa (YUKK’a) göre ikamet izni Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini ifade etmektedir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu izin belgesi yabancıya ülkemizde belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlamaktadır. Kamusal düzenin sağlanması ve korunması açısından önem arz eden ikamet izni; yabancının talepte bulunması, istenilen evraklarla başvurması ve talepte bulunduğu ikamet izni türünde şartları taşıması halinde düzenlenmektedir.

İKAMET İZNİ ÇEŞİTLERİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30 uncu maddesinde altı çeşit ikamet izni düzenlenmiştir.
1 – KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
2 – AİLE İKAMET İZNİ
3 – ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ
4 – UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ
5 – İNSANİ İKAMET İZNİ
6 – İNSAN TİCARETİ MAĞDURU İKAMET İZNİ

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir.
Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28 nci ve 29 uncu maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir.

Kısa Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?
1- Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar;
Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların bilimsel araştırmanın izne tabi olması halinde bilimsel araştırmaya konu ilgili kurum veya kuruluşlardan (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, üniversiteler vb.) izin belgesi almaları; izne tabi olmaması halinde araştırma konusuna ilişkin beyan sunmaları istenilmektedir.

2- Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar;
Taşınmazı bulunan yabancıların ikamet izni talebinde bulunması halinde taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerinin konut üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyet hakkına sahip olmaları halinde aile üyeleride bu kapsamda ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedirler.

3- Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar;
Ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların üç ayın üzerinde ikamet izni talep etmesi halinde yabancıdan temas kuracağı kişi veya şirketlerin davet mektubu veya benzeri belgeler istenebilir.

4- Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar;
Bu amaçla verilen ikamet izinleri hizmet içi eğitim verecek kurum veya kuruluşun sunduğu eğitimin içeriği, süresi, yeri konularındaki bilgi ve belgelere dayanarak program süresince düzenlenmektedir.

5- Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların ilgili kurumdan alınacak bilgi ve belgeyi sunması istenir.

İkamet izni süresi, eğitim veya benzeri amacın süresini geçemez.

Öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) kapsamında gelen öğrencilerden; ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.

6- Turizm amaçlı kalacak yabancılar;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların seyahat planlarına ilişkin hususlardaki (ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi) beyanı değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde bilgi veya belge sunması istenebilir.

7- Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar;

Bu amaçla Türkiye’ye gelen yabancıların kamu veya özel hastanelere kabulleri aranır. Bunlardan tüm tedavi masraflarını ödediklerini belgeleyenlerden sağlık sigortası şartı aranmaz.

İkamet izinleri tedavi sürelerine uygun olacak şekilde düzenlenir.

Tedavi süresince barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

Gerektiğinde ilgili hastaneden veya kamu kurum ve kuruluşundan yabancının tedavisine ilişkin bilgi veya belge istenebilir.

Mevcut Sağlık İşbirliği anlaşmaları kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmuyorsa) ikamet izni işlemleri genel hükümlere göre yürütülmektedir.

Ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 14 üncü maddesine göre ülkemize gelen yabancıların en fazla iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinden ikamet izni başvurularında geçerli sağlık sigortası şartı aranmamaktadır.

8- Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar;

Bu amaçla düzenlenecek ikamet izninin süresi, karar veya talepte belirtilen süre göz önünde bulundurularak düzenlenir.

9- Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar;

10- Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan ve Türkçe kursu vermeye yetkili kuruma (Milli Eğitim Bakanlığından izinli olmalıdır.) kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilir.

Kurs süresi bir yıldan az ise ikamet izni süresi kurs süresini geçemez. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

11- Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar;

Bu amaçla düzenlenen ikamet izni süresi bir yılı geçemez. Barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz. Kurumlardan bilgi ve belge istenebilir.

12- Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara mezun oldukları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.

13- Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun, 6458 sayılı Kanunda meydana getirdiği bu değişiklikle ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli yabancıların teşvik edilmesi ve yabancılara ikamet izni işlemlerinde kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

14- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.

Kısa Dönem İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Kısa dönem ikamet izni, yukarıda 13. ve 14. sırada yer alan yabancılar hariç olmak üzere her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle düzenlenebilir.

Kısa Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Kısa dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 32 nci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

– Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek,
– Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,
– Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak,
– İstenilmesi halinde, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak,
– Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek.

Kısa Dönem İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

– Kısa dönem ikamet izni için aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,
– İkamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
– Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,
– Yurt dışında kalış süresi bakımından ihlale düşülmesi,
hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

AİLE İKAMET İZNİ
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ila 37 nci maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ila 34 üncü maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir.

Aile İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

a) Yabancı eşine,
b) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
c) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna,

aile ikamet izni düzenlenebilir.

Aile ikamet izni talebinde bulunan yabancının birden fazla eşi olması hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir. Ancak, yabancının tüm çocuklarına aile ikamet izni verilebilir.

Çocukların aile ikamet izni taleplerinde ülkemiz dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati olmalıdır.

Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlamaktadır.

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ila 41 inci maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 ila 39 uncu maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir.

Öğrenci İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir
– Aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara (Aile ikamet izni bulunan ilk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar ikamet izni almasına gerek kalmadan eğitimine devam edebilmektedir. Ancak 18 yaşını dolduran ve halen ortaöğretim seviyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin ikamet izni alması gerekmektedir.),

– Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek yabancılara,
öğrenci ikamet izni düzenlenebilir.

Öğrenci ikamet izni, öğrencinin yalnızca eş ve çocuklarına aile ikamet izni başvurularında destekleyici olma hakkı sağlamaktadır. Diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.

Öğrenci İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir
Yabancı öğrencinin öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.

Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye’de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilir.

Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.

Öğrenci İkamet İzni Şartları Nelerdir

Öğrenci ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 39 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

-Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek (Kanunun 38 inci maddesi),

-Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,

-Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek,

Öğrenci İkamet İzninde Sağlık Sigortası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunan yabancı öğrencilerden ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.

Yükseköğrenim Öğrencilerinin Üniversite, Fakülte veya Bölüm Değişikliğinde İzlenecek Usuller

a) Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır.

b) Farklı bir ilde öğrenime devam edilecek olunması durumunda öğrenime devam edilecek il valiliğince mevcut ikamet izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenir.

Öğrencilerin Çalışma Hakkı

Türkiye’de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar. Yabancı çalışma izni başvuruları T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılmaktadır.

Öğrenci İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir

– Öğrenci ikamet izni düzenlenmesi için aranan şartların karşılanamaması veya ortadan kalkması,
– Öğrenimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması,
– Öğrenci ikamet izninin veriliş amacının dışında kullanıldığının belirlenmesi,
– Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması,

hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 42 ila 45 inci maddelerinde uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 40 ila 43 üncü maddelerinde uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir.

Uzun Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir
– Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni düzenlenebilir.

– Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.

Uzun Dönem İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir
Uzun Dönem ikamet izni süresiz düzenlenmektedir.

Uzun Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir
Uzun dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 43 üncü maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

– Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de yaşamış olmak (Kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında Kanunun 38. Maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır.),
– Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak,
– Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak,
– Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,
– Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak (Göç Politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç)

Uzun Dönem İkamet İzninin Sağladığı Haklar
Uzun dönem ikamet izni sahibi yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.

Uzun Dönem İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir
– Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,

– Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması,
hallerinde uzun dönem ikamet izni iptal edilir.

Uzun dönem ikamet izninin iptali valilikler tarafından yerine getirilir.

Uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların tekrar yapacakları başvurular

İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da Genel Müdürlüğümüzce belirlenen başvuru usulüne göre yapılmaktadır.

Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalma şartı tekrar aranmamakta, başvurular öncelikli olarak değerlendirilmekte ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalınması nedeniyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancılar, bu izinlerini tekrar almak üzere başvuruda bulunabilirler.

İNSANİ İKAMET İZNİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddelerinde insani ikamet izni düzenlenmiştir.Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde insani ikamet izni düzenlenmiştir.

İnsani İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir
– Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,
– Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,
– Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında,
– Kanunun 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelerine göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda,
– Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,
– Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında,
– Olağanüstü durumlarda,
insani ikamet izni düzenlenebilir.

İnsani İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir
İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla valilikler tarafından verilir ve uzatılabilir.

İnsani İkamet İzni Şartları Nelerdir
İnsani ikamet izinlerinde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır.

İnsani İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir
İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz.

İnsani İkamet İznine İlişkin Diğer Hususular
İnsani ikamet izni alan yabancılar iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.

İnsani ikamet iznine sahip olan kişiler, bu izinlerinin süresi içinde uzun dönem ikamet izni hariç olmak üzere şartlarını taşıdıkları diğer ikamet izinlerinden birisi için başvurabilirler.

İnsani ikamet izni ile geçirilen süreler, Kanunda öngörülen ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmamaktadır.

İNSAN TİCARETİ MAĞDURU İKAMET İZNİ
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerinde insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmiştir.Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 45 inci ve 46 ncı maddelerinde insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmiştir.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir
İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancılara insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmektedir.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Süresi Nedir
İnsan icareti mağduru ikamet izni valiliklerce otuz gün süreli düzenlenmektedir.Düzenlenen insan ticareti mağduru ikamet izinleri en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir, ancak bu süreler toplamda üç yılı geçemez.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Şartları Nelerdir
İnsan ticareti mağduru ikamet izninde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir
– Yabancının kendi girişimiyle, suçun failleriyle yeniden bağ kurduğunun belirlenmesi,
– Getirilen yükümlülüklere uyulmaması,
– Yabancının mağdur olmadığının anlaşılması
durumlarında insan ticareti mağduru ikamet izni iptal edilir. Ancak sayılan durumların zorlama, korkutma, şiddet, tehdit gibi nedenlere bağlı olarak iradesinin dışında yaptığının tespiti halinde ikamet izni iptal edilmez.

OTURMA İZNİ NASIL ALINIR

YABANCILARIN KISA DÖNEM OTURMA İZNİ

Türkiye’de ikamet itmek için talep edilecek kısa dönem oturma izni almak için Türkiye’de evi, gayrimenkulü yani taşınmaz malı bulunan yabancı uyrukluların ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyrukluların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekir.

İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1 – Tüm ikamet izni başvurularında idare ek bilgi ve belge isteyebilir.
2 – İkamet izni başvurularının yabancı tarafından bizzat yapılması esastır. Bu başvurular yabancının yasal temsilcisi veya vekaletnamesini ibraz eden avukatı aracılığıyla da yapılabilir, ancak idare başvuru sırasında yabancının da hazır bulunmasını isteyebilir.
3 – İdare yabancının Türkiye’deki kalış amacının net bir şekilde ortaya konabilmesi için gerektiğinde yabancıyla görüşme yapabilir.
4 – Başvurusu alınan şahsa idare tarafından “İkamet İzni Başvuru Belgesi” verilir. Bu belge başvuru tarihinden itibaren 90 gün boyunca Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar.
5 – İkamet İzni Başvuru Formu, pasaport veya pasaport yerine geçerli belgeler temel alınarak doldurulur.
6 – Başvuru sırasında eksik ya da ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı bilgi ve belgeler yabancıya bildirilir ve yabancının bir ay içinde bunları teslim etmesi istenir. Aksi halde başvuru değerlendirmeye alınmaz.
7 – Fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş (önden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde), fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.
8 – Pasaportun aslı ibraz edilir.
9 – Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenir.
10 – Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, yabancıdan kendi temsilciliğinden alacağı açık kimlik bilgilerini gösterir belge talep edilir.
11 – Taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerini kapsayan paylı veya elbirliğiyle mülkiyet durumlarında konut olarak kullanılan taşınmaz, aile üyelerine de ikamet iznine başvuru hakkı verir. Diğer aile üyelerini kapsamayan taşınmazlar, bunlar için sadece maddi imkanın tespitine dayanak oluşturabilir.
12 – Sağlık sigortası poliçelerinde Hazine Müsteşarlığının Genelgesi uyarınca “İşbu poliçe 6/6/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Yurt dışında yapılan özel sigortalar, ancak sigorta şirketlerinin yurt içindeki şubeleri tarafından akdedilmesi kaydıyla geçerlidir. İkili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında olanlar, bu durumlarını belgeleyen yazı getirmelidir. Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.
13 – Yabancı, idarece istenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak zorundadır.
14 – İkamet izinleri PTT aracılığıyla kişinin adresine gönderileceğinden, adrese ilişkin cadde, mahalle, sokak, dış kapı no, iç kapı no, ilçe, il gibi bilgilerin eksiksiz olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca adres bilgilerinin değişmesi durumunda, değişikliğin 20 gün içinde bildirilmesi gerekmektedir.
15 – İkamet izni başvurularında idarece yabancı çocuk için doğum belgesi istenebilir.
16 – Davete Uyma Yükümlülüğü: Kanunun 97 nci maddesi uyarınca yabancılar, başvuru sahipleri ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler; Türkiye’ye girişi veya Türkiye’de kalışı hakkında inceleme ihtiyacının doğması, hakkında sınır dışı etme kararı alınma ihtimalinin bulunması, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili işlemlerin bildirimi nedenleriyle ilgili valiliğe veya Genel Müdürlüğe davet edilebilirler. Davete uyulmadığında veya uyulmayacağına ilişkin ciddi şüphe olması durumunda yabancılar davet edilmeksizin kolluk tarafından getirilebilirler. Bu işlem, idari gözetim olarak uygulanamaz ve bilgi alma süresi dört saati geçemez.

YABANCI OTURMA İZNİ İLK BAŞVURU

– Oturma izni başvuru formu,
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi,
– Dört adet vesikalık fotoğraf,
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
(Başvuru formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge,
– Geçerli sağlık sigortası,
(aşağıdakilerden biri yeterli sayılır)
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge,
– Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge,
– Özel sağlık sigortası,

YABANCI OTURMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU

– Oturma izni başvuru formu,
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi,
– İki adet vesikalık fotoğraf,
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan, (Başvuru formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge,
– Önceki oturma izni belgesinin ibrazı,
– İdarenin talep etmesi halinde temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler,

– Geçerli sağlık sigortası,
(aşağıdakilerden biri yeterli sayılır)
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge,
– Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi,
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası,

Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyruklular için gerekmektedir.
Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyruklular için gerekmektedir.

YABANCILAR İÇİN UZUN DÖNEM OTURMA İZNİ

Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye’de en az sekiz yıl kesintisiz ikamet etmiş yabancı uyrukluların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.

OTURMA İZNİ İLK BAŞVURU

– Oturma izni başvuru formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki oturma izni belgesinin ibrazı
– İki adet vesikalık fotoğraf
– Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
– Adli sicil kaydı
– Geçerli sağlık sigortası
(aşağıdakilerden biri yeterli sayılır)

– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası
– Başvuru sahibinin Adres Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olduğunu gösteren belge

Not: Süresiz oturma izni süresiz verildiğinden uzatma başvurusu yoktur.

Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecekler
İlk başvuru
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Yapacağı araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi belge
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası

Uzatma Başvurusu:
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Araştırmanın süresinin uzadığını gösteren resmi belge
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Türkiye’de Taşınmaz Malı Bulunanlar (Türkiye’de ev alanlar veya gayrimenkulü bulunanlar):
İlk Başvuru;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası

Uzatma Başvurusu;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Ticari Bağlantı Veya İş Kuracaklar:
İlk Başvuru;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– İdarenin talep etmesi halinde temas kuracağı kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası

Uzatma Başvurusu;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan(Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– İdarenin talep etmesi halinde temas kuracağı kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Hizmet İçi Eğitim Programlarına Katılacaklar
İlk başvuru
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası

Uzatma başvurusu
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresinin uzadığını gösterir belge
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
İlk başvuru
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası

Uzatma Başvurusu
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Eğitim/staj görülen kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitimin/stajın süresinin uzadığını gösterir belge
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Turizm Amaçlı Kalacaklar İlk Başvuru
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

– İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası

Uzatma Başvurusu
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– İdarenin talebi halinde, seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler İlk başvuru
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Tedavi göreceği kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alacağı, hastaneye giriş kaydının yapıldığına ve tedavisine başlanıldığına dair belge
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası
– Tedavi süresince giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

Uzatma başvurusu
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Tedavi gördüğü hastaneden alacağı tedavisinin devam ettiğine dair belge
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
– Tedavi süresince giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
İlk başvuru
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Adli veya idari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten belge
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası

Uzatma başvurusu
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

– Adli veya idari makamların karar ve taleplerinin devam ettiğini gösterir belge
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
İlk başvuru
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin aslının ibrazı İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Kısa dönem ikamet iznine geçmesini gerektiren bilgi ve belgeler:
– Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması halinde mahkeme kararı; 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)
– Destekleyicinin ölüm belgesi
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası

Uzatma başvurusu
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
1.10.1. İlk başvuru
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim gördüğüne dair belge
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası

Uzatma başvurusu (bu sebeple sadece bir defa uzatılabilir)
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Türkçe dil kursu görülen kurumdan alınacak eğitimin süresinin uzadığını gösterir belge
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
İlk başvuru
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak programın süresini ve yerini gösterir belge
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası
– Belirtilen programlar süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

Uzatma başvurusu
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Eğitim, araştırma, staj veya kurs görülen kurumdan alınacak eğitimin süresinin uzadığını gösterir belge
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
– Belirtilen programlar süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler
İlk başvuru
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası

Uzatma başvurusu
Bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir, uzatılmaz.

AİLE İKAMET İZNİ
Türk Vatandaşıyla Evli Olanlar
İlk başvuru
Kendisinden;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Evli olduklarını gösterir belge
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
– Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
– Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası
– Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
– Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Uzatma başvurusu
Kendisinden;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Evli olduklarını gösterir belge
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
– Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
– Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
– Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
– Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
1.2. Türkiye’de Bir Yıl Süreli İkamet İzni Bulunanlar, Çalışma İzni Olanlar, Mülteciler, İkincil Koruma

Statüsü Sahiplerinin Eşi
İlk başvuru
Kendisinden;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri
için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)
– İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının
ibrazı
– Evli olduklarını gösterir belge
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
– Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası
– Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli
makamlarından alınabilir.)
– Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Uzatma başvurusu
Kendisinden;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri
için; pasaport veya yerine geçen belge istenir)
– İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının
ibrazı
– Evli olduklarını gösterir belge
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
– Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli
makamlarından alınabilir.)
– Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
– Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Ergin Olmayan Yabancı Çocuk – Bağımlı Yabancı Çocuk

İlk başvuru
Kendisinden;
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Nüfus cüzdanı (T.C. vatandaşı destekleyici için), pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)
– İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı
– Ortak velayet varsa diğer eşin muvafakatnamesi
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
– Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası
– Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
– Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Uzatma başvurusu
Kendisinden;
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
Destekleyiciden;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Nüfus cüzdanı (T.C. vatandaşı destekleyici için), Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)
– İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
– Süresi yeterli değilse yeni muvafakatname (anne ya da babanın)
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
– Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
– Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
– Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

İKAMET TEZKERESİ İLE İLGİLİ GÖÇ İDARESİ MEVZUATI

İlk ikamet izni başvuruları ile ikamet izinleri arasındaki geçiş işlemlerine yönelik “Merkezi Randevu Sistemi” geliştirilmiştir.

Bu sistem üzerinden uzun dönem, kısa dönem, aile ve öğrenci ikamet izinleri için ilk ve geçiş başvuruları yapılabilmektedir.

İnsani ve insan ticareti mağduru ikamet izni işlemlerinin il göç idaresi müdürlüklerinde yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ VE RANDEVU

İlk başvurular veya ikamet izinleri arasında geçiş işlemleri (kısa dönem ikamet izninden uzun döneme, aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçiş gibi) ya da ikamet etme amacının değişmesi nedeniyle yapılacak müracaatlar her koşulda vize veya ikamet izni süresi sona ermeden yapılmak zorundadır.

Başvuru yapabilmeniz için ikamet izni başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Lütfen belge içerikleriyle beyanlarınızın uyumlu olmasına dikkat ediniz.

Başvuru formunun doldurulması sonrası sistem tarafından randevu tarihi, saati, başvuru numarası ile gerekli belgelerin gösterildiği ikamet izni başvuru formu üretilir. Bu formla randevu gün ve saatine kadar ülkede yasal olarak kalınabilecektir, ancak bu form ülkeden çıkış veya ülkeye giriş hakkı vermez.

Başvuru sırasında fotoğrafın sisteme mutlaka yüklenmesi gerekmektedir.

Randevunuzda belirtilen gün ve saatte bulunduğunuz ildeki il göç idaresi müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekmektedir, aksi halde müracaatınız işleme alınmayacaktır.

Randevularınızın iptal edilmesi veya güncellenmesi söz konusu değildir.

Gerekli şartların taşınması ve talebin uygun görülmesi halinde ikamet izninizin süresi kural olarak vize veya ikamet izni süresinin sona erdiği tarihten başlatılacaktır.

GEREKLİ BELGELER

Seçtiğiniz ikamet izni ve kalış nedenine göre istenen belgeler değişecektir.

İdare sizden ikamet izni talebinize ilişkin olarak her zaman ek bilgi ve belge isteyebilir.

Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olunmalıdır.

Randevu gün ve saatinde başvuru için sadece yasal temsilcinin gelmesi durumunda, bu kişiden yasal temsilci olduğunu kanıtlayan belgeleri sunması istenir.

İkamet izni harcı ile ikamet izni belge bedelini maliye veznelerine, mal müdürlüklerine veya Maliye Bakanlığının anlaşması bulunan bankalara ödeyebilirsiniz. İkamet izni harcı ile ikamet izni belge bedelini ayrı ayrı ödeyiniz ve çift makbuz isteyiniz.

Fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş (önden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde), fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.

Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenir.

Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, kendi ülke temsilciliklerinizden alacağınız açık kimlik bilgilerinizi gösterir belgeyi idareye sunmanız gerekmektedir.

Yabancı çocuk için doğum belgesi istenebilir.

Talep edilen ikamet izni süresince iaşe, ibate veya sağlığa ilişkin giderleriniz kamu kurumlarınca karşılanıyorsa bunları gösteren belgeleri idareye bildiriniz.

Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütnamenin idareye sunulması gerekmektedir.

EKSİK BELGE SÜRECİ

Başvuru sırasında eksik ya da ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı bilgi ve belgeler yabancıya bildirilir ve en fazla 30 gün içinde bunların teslim edilmesi istenir.

Belgelerin zamanında tamamlanmaması halinde başvurunuz işlemden kaldırılır ve hakkınızda vize veya ikamet izni ihlallerine ilişkin genel hükümler uygulanır.

DAVETE UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

6458 sayılı Kanunun 97 nci maddesi uyarınca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya il göç idaresi müdürlüğü Türkiye’ye girişiniz veya Türkiye’de kalışınız hakkında inceleme ihtiyacının doğması, hakkınızda sınır dışı etme kararı alınma ihtimalinin bulunması, Kanunun uygulanmasıyla ilgili işlemlerin bildirimi nedenleriyle hazır bulunmanızı isteyebilir. Davete uyma yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

Davete uyulmadığında veya uyulmayacağına ilişkin ciddi şüphe olması durumunda davet edilmeksizin kolluk tarafından getirilebilirsiniz.

İLETİŞİM

Onaylama ve bilgilendirmeler için mutlaka kullandığınız geçerli bir cep telefonu ve e-posta adresi bildiriniz. Bu numara ve e-posta adresine yapılan bildirimler size yapılmış sayılır.

Lütfen ikamet izni belgeniz size ulaşana kadar e-postanızı kontrol ediniz (bildirimler gereksiz kutusuna düşebilir).

“……[email protected]” uzantılı e-postalar dışında ikamet izni işlemlerinize dair size iletilen e-postalara itibar etmeyiniz!

ESKİ RANDEVULAR

18/5/2015 tarihinden önce yabancılar şube müdürlükleri tarafından verilen randevuların da sistem üzerinden yenilenmesi gerekmektedir.

Önceki randevuların tarih ve sayısının sisteme girilmesi gerekmektedir.

Randevu gününde varsa eski randevu belgenizi de ibraz etmeniz gerekmektedir.

HUKUKİ SORUMLULUK

(!) İşleme alınmayan başvurularda vize veya ikamet izni ihlallerine ilişkin genel hükümler uygulanır.

(!) Beyan ettiğiniz bilgilerin doğruluğundan siz sorumlusunuz.

(!) Yalan beyanda bulunmanız halinde hakkınızda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi uyarınca işlem yapılacak, ikamet izni başvurunuz reddedilecek, ikamet izni verilmişse iptal edilecek ve hakkınızda sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır.

Türkiye’nin 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile yabancıların iş ve işlemlerinin daha hızlı ve daha şeffaf yürütülmesi için 16 Ocak 2015 tarihinde uygulamaya konulan düzenleme ile ikamet izni başvuru işlemlerinde yabancılardan istenecek belgeler İçişleri Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenmiş.

6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” 11/4/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış ve Kanunla aynı zamanda İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütecektir.

Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinlerine ilişkin hususlar Kanunun birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerinde yer almaktadır. Bu Kanuna, www goc.gov tr adresinden erişebilirsiniz.

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ

İlköğretim-Ortaöğretim
İlk başvuru
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
– Öğrenci Belgesi
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası
Uzatma başvurusu
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
– Öğrenci belgesi
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
Ön Lisans-Lisans-Yüksek Lisans-Doktora
İlk başvuru
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
– Öğrenci Belgesi
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.) :
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası
Uzatma başvurusu
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
– Öğrenci belgesi
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
Değişim Programı
İlk başvuru
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
– Öğrenci Belgesi
– Öğrenim görecekleri kurumdan “değişim programı” kapsamında geldiğini gösterir belge
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.) :
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası
– Belirtilen program süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.
Uzatma başvurusu
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
– Öğrenci belgesi
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
Belirtilen program süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ

En Az 8 Yıl Kesintisiz İkamet İzni Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni
İlk başvuru
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
– Adli sicil kaydı
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
– Özel sağlık sigortası
– Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
Uzatma başvurusu
Süresiz verilir. Uzatılmaz.
Göç Politikaları Kurulunun Belirlediği Şartları Haiz Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni
(Göç Politikaları Kurulunun bu yönde bir kararı varsa Bakanlıkça ayrıca bildirilir.)
İlk başvuru
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Varsa önceki ikamet izni belgesinin ibrazı (süresi biten belge geri alınmaz)
– İki (2) adet fotoğraf
– Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
Uzatma başvurusu
Süresiz verilir. Uzatılmaz.

İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. Tüm ikamet izni başvurularında idare ek bilgi ve belge isteyebilir.
2. İkamet izni başvurularının yabancı tarafından bizzat yapılması esastır. Bu başvurular yabancının yasal temsilcisi veya vekaletnamesini ibraz eden avukatı aracılığıyla da yapılabilir, ancak idare başvuru sırasında yabancının da hazır bulunmasını isteyebilir.
3. İdare yabancının Türkiye’deki kalış amacının net bir şekilde ortaya konabilmesi için gerektiğinde yabancıyla görüşme yapabilir.
4. Başvurusu alınan şahsa idare tarafından “İkamet İzni Başvuru Belgesi” verilir. Bu belge başvuru tarihinden itibaren 90 gün boyunca Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar.
5. İkamet İzni Başvuru Formu, pasaport veya pasaport yerine geçerli belgeler temel alınarak doldurulur.
6. Başvuru sırasında eksik ya da ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı bilgi ve belgeler yabancıya bildirilir ve yabancının bir ay içinde bunları teslim etmesi istenir. Aksi halde başvuru değerlendirmeye alınmaz.
7. Fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş (önden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde), fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.
8. Pasaportun aslı ibraz edilir.
9. Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenir.
10. Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, yabancıdan kendi temsilciliğinden alacağı açık kimlik bilgilerini gösterir belge talep edilir.
11. Taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerini kapsayan paylı veya elbirliğiyle mülkiyet durumlarında konut olarak kullanılan taşınmaz, aile üyelerine de ikamet iznine başvuru hakkı verir. Diğer aile üyelerini kapsamayan taşınmazlar, bunlar için sadece maddi imkanın tespitine dayanak oluşturabilir.
12. Sağlık sigortası poliçelerinde Hazine Müsteşarlığının Genelgesi uyarınca “İşbu poliçe 6/6/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Yurt dışında yapılan özel sigortalar, ancak sigorta şirketlerinin yurt içindeki şubeleri tarafından akdedilmesi kaydıyla geçerlidir. İkili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında olanlar, bu durumlarını belgeleyen yazı getirmelidir. Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.
13. Yabancı, idarece istenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak zorundadır.
14. İkamet izinleri PTT aracılığıyla kişinin adresine gönderileceğinden, adrese ilişkin cadde, mahalle, sokak, dış kapı no, iç kapı no, ilçe, il gibi bilgilerin eksiksiz olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca adres bilgilerinin değişmesi durumunda, değişikliğin 20 gün içinde bildirilmesi gerekmektedir.
15. İkamet izni başvurularında idarece yabancı çocuk için doğum belgesi istenebilir.

16. Davete Uyma Yükümlülüğü: Kanunun 97 nci maddesi uyarınca yabancılar, başvuru sahipleri ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler; Türkiye’ye girişi veya Türkiye’de kalışı hakkında inceleme ihtiyacının doğması, hakkında sınır dışı etme kararı alınma ihtimalinin bulunması, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili işlemlerin bildirimi nedenleriyle ilgili valiliğe veya Genel Müdürlüğe davet edilebilirler. Davete uyulmadığında veya uyulmayacağına ilişkin ciddi şüphe olması durumunda yabancılar davet edilmeksizin kolluk tarafından getirilebilirler. Bu işlem, idari gözetim olarak uygulanamaz ve bilgi alma süresi dört saati geçemez.

 

YABANCI OTURMA İZNİ
İkamet izinleri hakkında;

Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur.

Bundan böyle, ikamet izni belgeleriniz ikamet adreslerinize gönderilecektir. Bu nedenle, ikamet izni başvurunuz sırasında adres bilgilerinizi doğru ve eksiksiz olarak bildirmeniz gerekmektedir. ikamet izninizi uzatma talebiniz olacaksa, başvurunuzu ikamet etmekte olduğunuz ildeki valiliğe yapmalısınız. Bunun için sürenin dolmasına
60 gün kalmasından itibaren başvuru yapmaya başlayabilirsiniz. Uzatma başvurunuzu, süreniz dolmadan önce gerçekleştirmiş olmalısınız.

İkamet izni başvurusu yaptığınızda size herhangi bir ücrete tabi olmayan müracaat belgesi verilecektir. Bu belge, İkamet izni süreniz sona ermiş olsa dahi talebiniz sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de yasal kalma hakkı sağlayacaktır.

İkamet İzni Belgesi Hakkında;
İkamet izni belgenizi pasaportunuzla birlikte taşımaya özen gösteriniz.
Belgenizi kaybettiğinizde en kısa sürede yetkili kuruma başvurunuz.
Bu aşamada kartınızın arka bölümünde yer alan imza kısmıyla ilgili bir işlem yapmanız beklenmemektedir. Lütfen bu alanı boş bırakınız.
İkamet izni belgesi veriliş amacı dışında kullanılamaz, bu belge tek başına çalışma hakkı vermez.
Geçerli ikamet izninizle, sınır kapılarından vize almadan giriş yapabilirsiniz.

yabanci-ikamet-izni-goc-idaresi-genel-mudurlugu

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Uygulamayla;

İkamet izin başvurularında istenilen bilgi ve belgeler aşağıda sıralanmıştır.

 

 

İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. Tüm ikamet izni başvurularında idare ek bilgi ve belge isteyebilir.
2. İkamet izni başvurularının yabancı tarafından bizzat yapılması esastır. Bu başvurular yabancının yasal temsilcisi veya vekaletnamesini ibraz eden avukatı aracılığıyla da yapılabilir, ancak idare başvuru sırasında yabancının da hazır bulunmasını isteyebilir.
3. İdare yabancının Türkiye’deki kalış amacının net bir şekilde ortaya konabilmesi için gerektiğinde yabancıyla görüşme yapabilir.
4. Başvurusu alınan şahsa idare tarafından “İkamet İzni Başvuru Belgesi” verilir. Bu belge başvuru
tarihinden itibaren 90 gün boyunca Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar.
5. İkamet İzni Başvuru Formu, pasaport veya pasaport yerine geçerli belgeler temel alınarak
doldurulur.
6. Başvuru sırasında eksik ya da ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı bilgi ve belgeler yabancıya bildirilir ve yabancının bir ay içinde bunları teslim etmesi istenir. Aksi halde başvuru değerlendirmeye alınmaz.
7. Fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş (önden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde),
fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.
8. Pasaportun aslı ibraz edilir.
9. Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenir.
10. Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, yabancıdan kendi temsilciliğinden alacağı açık kimlik bilgilerini gösterir belge talep edilir.
11. Taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerini kapsayan paylı veya elbirliğiyle mülkiyet durumlarında konut olarak kullanılan taşınmaz, aile üyelerine de ikamet iznine başvuru hakkı verir. Diğer aile üyelerini kapsamayan taşınmazlar, bunlar için sadece maddi imkanın tespitine dayanak oluşturabilir.
12. Sağlık sigortası poliçelerinde Hazine Müsteşarlığının Genelgesi uyarınca “İşbu poliçe 6/6/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Yurt dışında yapılan özel sigortalar, ancak sigorta şirketlerinin yurt içindeki şubeleri tarafından akdedilmesi kaydıyla geçerlidir. İkili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında olanlar, bu durumlarını belgeleyen yazı getirmelidir. Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.
13. Yabancı, idarece istenilmesi halinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak zorundadır.
14. İkamet izinleri PTT aracılığıyla kişinin adresine gönderileceğinden, adrese ilişkin cadde, mahalle, sokak, dış kapı no, iç kapı no, ilçe, il gibi bilgilerin eksiksiz olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca adres bilgilerinin değişmesi durumunda, değişikliğin 20 gün içinde bildirilmesi gerekmektedir.
15. İkamet izni başvurularında idarece yabancı çocuk için doğum belgesi istenebilir.
16. Davete Uyma Yükümlülüğü: Kanunun 97 nci maddesi uyarınca yabancılar, başvuru sahipleri ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler; Türkiye’ye girişi veya Türkiye’de kalışı hakkında inceleme ihtiyacının doğması, hakkında sınır dışı etme kararı alınma ihtimalinin bulunması, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili işlemlerin bildirimi nedenleriyle ilgili valiliğe veya Genel Müdürlüğe davet edilebilirler. Davete uyulmadığında veya uyulmayacağına ilişkin ciddi şüphe olması durumunda yabancılar davet edilmeksizin kolluk tarafından getirilebilirler. Bu işlem, idari gözetim
olarak uygulanamaz ve bilgi alma süresi dört saati geçemez.

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ

Kısa dönem ikamet izni çeşitleri:

– Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar
– Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar
– Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar
– Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar (Bu yabancılara en fazla iki defa ikamet izni verilebilir.)
– Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar
– Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar.
– Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar.
– Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar.
– Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar.
– Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar
– Turizm amaçlı kalacak yabancılar

(Turizm amacıyla kalacağını beyan eden yabancıların öncelikle geçimlerini ne şekilde sağlayacaklarıyla nerede ikamet edecekleri hususlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.)

– Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar.

(bu yabancılara bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.)

TÜRKİYE’YE BİLİMSEL ARAŞTIRMA AMACIYLA GELECEKLER YABANCILARIN İLK İKAMET BAŞVURUSU

– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Yapacağı araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi belge
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
* Özel sağlık sigortası

TÜRKİYE’YE BİLİMSEL ARAŞTIRMA AMACIYLA GELECEK YABANCILARIN İKAMET İZİNLERİ

– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Araştırmanın süresinin uzadığını gösteren resmi belge
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

KISMİ DÖNEM İKAMET İZNİ
1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir:
– Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler
– Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
– Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
– Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
– Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
– Turizm amaçlı kalacaklar
– Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
– Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
– Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
– Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
– Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
– Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler
2) Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla birer yıllık sürelerle verilir.
3) Birinci fıkranın – bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir.
4) Birinci fıkranın – bendi kapsamında verilen ikamet izinleri, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir.

KISA DÖNEM İKAMET İZNİNİN ŞARTLARI:
1) Kısa dönem ikamet izinlerinin verilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:
– 31 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan gerekçelerden biri veya birkaçını ileri sürerek talepte bulunmak ve bu talebiyle ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek
– 7 nci madde kapsamına girmemek
– Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak
– İstenilmesi halinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak
– Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek

KISA DÖNEM İKAMET İZNİNİN REDDİ, İPTALİ VEYA UZATILMASI:
1) Aşağıdaki hallerde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz:
– 32 nci maddede aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması
– İkamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi
– Son bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla süreyle yurt dışında kalınması
– Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması

TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ GAYRİMENKULÜ BULUNAN YABANCILARIN İKAMET İZNİ UZATMA BAŞVURSU

– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge

– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
*İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
* Özel sağlık sigortası

TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ GAYRİMENKULÜ BULUNAN YABANCILARIN İKAMET UZATMA BAŞVURUSU

– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

TİCARİ BAĞLANTI VEYA İŞ KURACAK YABANCILARIN İKAMET İZİNLERİ

– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– İdarenin talep etmesi halinde temas kuracağı kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler

– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
* Özel sağlık sigortası

TİCARİ BAĞLANTI VEYA İŞ KURACAK YABANCILARIN İKAMET UZATMA BAŞVURUSU

– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan(Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– İdarenin talep etmesi halinde temas kuracağı kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINA KATILACAK YABANCILARIN İKAMET BAŞVURUSU

– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
* Özel sağlık sigortası

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINA KATILACAK YABANCILARIN İKAMET UZATMA BAŞVURUSU

– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresinin uzadığını gösterir belge
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TARAF OLDUĞU ANLAŞMALAR YADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM VEYA BENZERİ AMAÇLA GELECEK YABANCILARIN İKAMET İZİNLERİ

İlk Başvuru:
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
* Özel sağlık sigortası

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TARAF OLDUĞU ANLAŞMALAR YADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM VEYA BENZERİ AMAÇLA GELECEK YABANCILARIN İKAMET UZATMA BAŞVURULARI

– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Eğitim/staj görülen kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitimin/stajın süresinin uzadığını gösterir belge
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

 

TÜRKİYE’DE TURİZM AMAÇLI KALACAK YABANCILARIN İKAMET İZİNLERİ

İlk Başvuru:
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
*İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
*Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
*Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
*Özel sağlık sigortası

TÜRKİYE’DE TURİZM AMAÇLI KALACAK YABANCILARIN İKAMET UZATMA BAŞVURULARI

– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– İdarenin talebi halinde, seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT ETMEYCEK HASTALIKLARDAN BİRİNİ TAŞIMAMAK KAYDIYLA TÜRKİYE’DE TEDAVİ GÖRECEK YABANCILARIN İKAMET İZİNLERİ

İlk başvuru:
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Tedavi göreceği kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alacağı, hastaneye giriş kaydının yapıldığına ve tedavisine başlanıldığına dair belge
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
*İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
*Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
*Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
*Özel sağlık sigortası
*Tedavi süresince giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT ETMEYCEK HASTALIKLARDAN BİRİNİ TAŞIMAMAK KAYDIYLA TÜRKİYE’DE TEDAVİ GÖRECEKLERİN YABANCILARIN İKAMET UZATMA BAŞVURULARI

– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Tedavi gördüğü hastaneden alacağı tedavisinin devam ettiğine dair belge
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
* Tedavi süresince giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

ADLİ VEYA İDARİ MAKAMLARIN TALEP VEYA KARARINA BAĞLI OLARAK TÜRKİYE’DE KALMASI GEREKEN YABANCILARIN İKAMET İZİNLERİ

İlk Başvuru:
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Adli veya idari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten belge
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
*İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
*Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
*Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
*Özel sağlık sigortası

ADLİ VEYA İDARİ MAKAMLARIN TALEP VEYA KARARINA BAĞLI OLARAK TÜRKİYE’DE KALMASI GEREKEN YABANCILARIN UZATMA BAŞVURUSU

– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Adli veya idari makamların karar ve taleplerinin devam ettiğini gösterir belge
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

AİLE İKAMET İZNİNDEN KISA DÖNEM İKAMET İZNİNE GEÇEN YABANCILARIN İKAMET İZİNLERİ

– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izni belgesinin aslının ibrazı İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Kısa dönem ikamet iznine geçmesini gerektiren bilgi ve belgeler:

*Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması halinde mahkeme kararı; 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)
*Destekleyicinin ölüm belgesi
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
* Özel sağlık sigortası

AİLE İKAMET İZNİNDEN KISA DÖNEM İKAMET İZNİNE GEÇEN YABANCILARIN İKAMET UZATMA BAŞVURUSU

– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

TÜRKİYE’DE TÜRKÇE ÖĞRENME KURSUNA KATILACAK YABANCILARIN İKAMET İZİNLERİ
İlk Başvuru:
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim gördüğüne dair belge
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
Özel sağlık sigortası

TÜRKİYE’DE TÜRKÇE ÖĞRENME KURSUNA KATILACAK YABANCILARIN İKAMET İZNİ UZATMA BAŞVURUSU
(bu sebeple sadece bir defa uzatılabilir)
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Türkçe dil kursu görülen kurumdan alınacak eğitimin süresinin uzadığını gösterir belge
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

KAMU KURUMLARI ARACILIĞIYLA TÜRKİYE’DE EĞİTİM, ARAŞTIRMA, SATAJ VE KURSLARA KATILACAK YABANCILARIN İKAMET İZİNLERİ

İlk başvuru
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak programın süresini ve yerini gösterir belge
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
*İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
*Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
*Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
*Özel sağlık sigortası
*Belirtilen programlar süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

KAMU KURUMLARI ARACILIĞIYLA TÜRKİYE’DE EĞİTİM, ARAŞTIRMA, SATAJ VE KURSLARA KATILACAK YABANCILARIN İKAMET İZNİ UZATMA BAŞVURUSU

– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Eğitim, araştırma, staj veya kurs görülen kurumdan alınacak eğitimin süresinin uzadığını gösterir belge
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
*İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
*Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
*Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
*Belirtilen programlar süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYANLARDAN MEZUNİYET TARİHİNDEN İTİBAREN ALTI AY İÇİNDE MÜRACAAT EDEN YABANCILARIN İKAMET İZİNLERİ

İlk başvuru;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
*İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
*Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
*Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
*Özel sağlık sigortası

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYANLARDAN MEZUNİYET TARİHİNDEN İTİBAREN ALTI AY İÇİNDE MÜRACAAT EDEN YABANCILARIN İKAMET İZNİ UZATMA BAŞVURUSU

Bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir, uzatılmaz.

AİLE İKAMET İZNİ

Türk Vatandaşıyla Evli Olanlar

İlk başvuru
Kendisinden;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Evli olduklarını gösterir belge
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur) Destekleyici (Aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen Türk vatandaşı veya Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancı)
– Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair belge
– Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
*İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
*Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
*Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
*Özel sağlık sigortası
– Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
– Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Uzatma başvurusu

Kendisinden;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Evli olduklarını gösterir belge
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur) (Aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen Türk vatandaşı veya Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancı)
– Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair belge
– Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
– Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
– Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

AİLE İKAMET İZNİ
1) Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;
– Yabancı eşine,
– Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
– Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna, her defasında iki yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilebilir. Ancak, aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.
2) Vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna göre birden fazla eş ile evlilik halinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni verilir. Ancak, diğer eşlerinden olan çocuklara da aile ikamet izni verilebilir.
3) Çocukların aile ikamet izninde, Türkiye dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati aranır.
4) Aile ikamet izinleri, on sekiz yaşına kadar, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim hakkı sağlar.
5) En az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olanlardan on sekiz yaşını tamamlayanlar, talep etmeleri halinde bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilir.
6) Boşanma halinde, Türk vatandaşıyla evli yabancıya, en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ancak yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu ilgili mahkeme kararıyla sabit ise, üç yıllık süre şartı aranmaz.
7) Destekleyicinin ölümü halinde, bu kişiye bağlı aile ikamet izniyle kalanlara, süre şartı aranmadan kısa dönem ikamet izni verilebilir.

AİLE İKAMET İZNİNİN ŞARTLARI
1) Aile ikamet izni taleplerinde, destekleyicide aşağıdaki şartlar aranır:
– Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık geliri bulunmak
– Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ve tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak
– Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek
– Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olmak
– Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak
2) Bilimsel araştırma amaçlı ikamet izni ya da yabancı çalışma izni bulunanlar, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanlar veya Türk vatandaşlarıyla evli olan yabancılar hakkında, birinci fıkranın- bendi uygulanmaz.
3) Türkiye’de, destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunacak yabancılarda aşağıdaki şartlar aranır:
– 34 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğunu gösteren bilgi ve belgeleri ibraz etmek
– 34 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyeti taşıdığını ortaya koymak
– Evliliği aile ikamet izni alabilmek amacıyla yapmamış olmak
– Eşlerden her biri için on sekiz yaşını doldurmuş olmak
– 7 nci madde kapsamına girmemek
4) Türkiye’de bulunan mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahiplerinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmayabilir.

AİLE İKAMET İZNİ TALEBİNİN REDDİ, İPTALİ VEYA UZATILMASI:
1) Aşağıdaki hallerde aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz:
– 35 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında aranan şartların karşılanmaması veya ortadan kalkması
– Aile ikamet izni alma şartları ortadan kalktıktan sonra kısa dönem ikamet izni verilmemesi
– Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması
– Aile ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi
– Son bir yıl içinde toplamda yüz seksen günden fazla süreyle yurt dışında kalınması

ANLAŞMALI EVLİLİK YOLUYLA TALEP EDİLEN AİLE İKAMET İZNİ
1) Aile ikamet izni verilmeden veya uzatılmadan önce makul şüphe varsa, evliliğin sırf ikamet izni alabilme amacıyla yapılıp yapılmadığı valiliklerce araştırılır. Araştırma sonucunda, evliliğin bu amaçla yapıldığı tespit edilirse aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir.
2) Aile ikamet izni verildikten sonra da evliliğin anlaşmalı olup olmadığı konusunda valiliklerce denetim yapılabilir.
3) Anlaşmalı evlilik yoluyla alınan ve sonradan iptal edilen ikamet izinleri, bu Kanunda öngörülen ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.

TÜRKİYE’DE BİR YIL SÜRELİ İKAMET İZNİ BULUNANLAR, ÇALIŞMA İZNİ OLANLAR, MÜLTECİLER, İKİNCİL KORUMA STATÜSÜ SAHİPLERİNİN EŞİ

İlk başvuru
Kendisinden;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur) (Aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen Türk vatandaşı veya Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancı)
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)
– Yabancı ikamet / yabancı çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı
– Evli olduklarını gösterir belge
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair belge
– Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
*İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
*Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
*Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
*Özel sağlık sigortası
– Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
– Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Uzatma başvurusu;
Kendisinden;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur) (Aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen Türk vatandaşını veya Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancı)
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; pasaport veya yerine geçen belge istenir)
– İkamet/yabancı çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı
– Evli olduklarını gösterir belge
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair belge
– Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
– Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
– Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

ERGİN OLMAYAN YABANCI ÇOCUK, BAĞIMLI YABANCI ÇOCUKLARIN İKAMET İZNİ

İlk Başvuru;
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur) (Aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen Türk vatandaşı veya Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancı)
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Nüfus cüzdanı (T.C. vatandaşı destekleyici için), pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)
– İkamet / yabancı çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının
ibrazı
– Ortak velayet varsa diğer eşin muvafakatnamesi
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair belge
– Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
* Özel sağlık sigortası
– Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
– Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Uzatma başvurusu;

Kendisinden;
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
Destekleyiciden;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Nüfus cüzdanı (T.C. vatandaşı destekleyici için), Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)
– İkamet/ yabancı çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslı ve
fotokopisi
– Süresi yeterli değilse yeni muvafakatname (anne ya da babanın)
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair belge
– Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
*İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
*Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
*Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
– Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
– Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ

İLKÖĞRENİM – ORTA ÖĞRENİM İKAMET İZNİ

İlk başvuru;
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
– Öğrenci Belgesi
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
* Özel sağlık sigortası

Uzatma başvurusu;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
– Öğrenci belgesi
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ
1) Türkiye’de bir yüksek öğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikamet izni verilir.
2) Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.
3) Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.
4) Öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİNİN ŞARTLARI
1) Öğrenci ikamet izninde aşağıdaki şartlar aranır:
– 38 inci madde kapsamındaki bilgi ve belgeleri ibraz etmek
– 7 nci madde kapsamına girmemek
– Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ TALEBİNİN REDDİ VEYA UZATILMAMASI
1) Aşağıdaki hallerde öğrenci ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi uzatılmaz:
– 39 uncu maddede aranan şartların karşılanmaması veya ortadan kalkması
– Öğrenimin sürdürülemeyeceği konusunda kanıtların ortaya çıkması
– Öğrenci ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi
– Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması

ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA HAKKI
1) Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, yabancı çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla olamaz.
2) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkına ilişkin usul ve esaslar, Göç Politikaları Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Bakanlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken düzenlenir.

 

ÖN LİSANS – LİSANS – YÜKSEK LİSANS – DOKTORA İKAMET İZNİ BAŞVURUSU

İlk başvuru;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
– Öğrenci Belgesi
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.) :
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
* Özel sağlık sigortası

Uzatma başvurusu;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
– Öğrenci belgesi
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

DEĞİŞİM PROGRAMI

İlk Başvuru;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Dört (4) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
– Öğrenci Belgesi
– Öğrenim görecekleri kurumdan “değişim programı” kapsamında geldiğini gösterir belge
– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.) :
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
* Özel sağlık sigortası
* Belirtilen program süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

Uzatma başvurusu;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
– Öğrenci belgesi
– On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Belirtilen program süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

 

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ

EN AZ 8 YIL KESİNTİSİZ İKAMET İZNİ OLAN YABANCILAR İÇİN UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ

İlk başvuru;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
– İki (2) adet fotoğraf
– Son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge
– Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair belge
– Adli sicil kaydı
– Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
* Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
* Özel sağlık sigortası
– Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Uzatma başvurusu;
(Süresiz verilir, Uzatılmaz)

GÖÇ POLİTİKALARI KURULUNUN BELİRLEDİĞİ ŞARTLARA HAİZ OLANLAR İÇİN UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ

(Göç Politikaları Kurulunun bu yönde bir kararı varsa Bakanlıkça ayrıca bildirilir.)

İlk başvuru;
– İkamet İzni Başvuru Formu
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
– Varsa önceki ikamet izni belgesinin ibrazı (süresi biten belge geri alınmaz)
– İki (2) adet fotoğraf
– Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Uzatma başvurusu;
(Süresiz verilir, Uzatılmaz)

Uzun dönem ikamet izni
1) Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni verilir.
2) Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz.

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİNİN ŞARTLARI
1) Uzun dönem ikamet iznine geçişte aşağıdaki şartlar aranır:
– Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak
– Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
– Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak
– Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
– Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak
2) Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara sahip olması nedeniyle uzun dönem ikamet izni verilmesi uygun görülen yabancılar için birinci fıkranın- bendi dışındaki şartlar aranmaz.

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR
1) Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılar;
– Askerlik yapma yükümlülüğü,
– Seçme ve seçilme,
– Kamu görevlerine girme,
– Muaf olarak araç ithal etme,
ve özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanırlar.
2) Birinci fıkradaki haklara kısmen veya tamamen kısıtlamalar getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİNİN İPTALİ
1) Uzun dönem ikamet izinleri;
– Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,
– Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması,
hallerinde iptal edilir.
2) Birinci fıkranın- bendi kapsamında uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların, bu izni tekrar almak üzere yapacakları başvurular ve bunların sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

YABANCILARI KORUMA KANUNU ÖNEMLİ HUSUSLAR
Aile üyeleri: Başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu,
Avrupa ülkeleri: Avrupa Konseyi üyesi olan ülkeler ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek diğer ülkeleri,
Bakan: İçişleri Bakanını,
Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
Başvuru sahibi: Uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu hakkında son karar verilmemiş olan kişiyi,
Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış ve ergin olmamış kişiyi,
Destekleyici: Aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen Türk vatandaşını veya Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancıyı,
Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,
Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
Giriş ve çıkış kontrolü: Sınır kapılarındaki kontrol işlemlerini,
Göç: Yabancıların, yasal yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den çıkışını ifade eden düzenli göç ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını, Türkiye’den çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve uluslararası korumayı,
İkamet adresi: Türkiye’de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yeri,
İkamet izni: Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini,
Konsolosluk: Türkiye Cumhuriyeti başkonsolosluklarını, konsolosluklarını veya büyükelçilik konsolosluk şubelerini,
Özel ihtiyaç sahibi: Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden; refakatsiz çocuk, özürlü, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişiyi,
Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuğu,
Seyahat belgesi: Pasaport yerine geçen belgeyi,
Sınır kapısı: Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış için belirlenen sınır geçiş noktasını,
Son karar: Başvuru sahibinin başvurusuyla veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin statüsüyle ilgili kararlardan; idari itirazda bulunulmaması ve yargıya başvurulmaması halinde Genel Müdürlük tarafından verilen kararı veya yargıya başvurulması sonucunda temyiz edilmesi mümkün olmayan kararı,
Sözleşme: Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle değişik 28/7/1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmeyi,
Uluslararası koruma: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü,
Vatandaşı olduğu ülke: Yabancının vatandaşı olduğu ülkeyi veya yabancının birden fazla vatandaşlığının bulunduğu durumlarda, vatandaşlığında olduğu ülkelerden her birini,
Vatansız kişi: Hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı bulunmayan ve yabancı sayılan kişiyi,
Vize: Türkiye’de en fazla doksan güne kadar kalma hakkı tanıyan ya da transit geçişi sağlayan izni,
Vize muafiyeti: Vize alma gerekliliğini kaldıran düzenlemeyi,
Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
Yabancı kimlik numarası: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarasını,
ifade eder.

GERİ GÖNDERME YASAĞI

Bu Kanun kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez.

YABANCILAR TÜRKİYE’YE GİRİŞ VE VİZE:

Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış:
Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış, sınır kapılarından, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerle yapılır.

BELGE KONTROLÜ:
1) Yabancı, pasaport veya pasaport yerine geçen belge ya da belgelerini, Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkışlarda görevlilere göstermek zorundadır.
2) Sınır geçişlerine ilişkin belge kontrolleri, taşıtlarda seyir halinde de yerine getirilebilir.
3) Havalimanlarının transit alanlarını kullanan yabancılar, yetkili makamlarca kontrole tabi tutulabilirler.
4) Türkiye’ye girişlerde, yabancının 7 nci madde kapsamında olup olmadığı kontrol edilir.
5) Bu maddenin uygulanmasında, kapsamlı kontrole tabi tutulması gerekli görülenler en fazla dört saat bekletilebilir. Yabancı, bu süre içerisinde her an ülkesine dönebileceği gibi dört saatlik süreyle sınırlı kalmaksızın ülkeye kabulle ilgili işlemlerin sonuçlanmasını da bekleyebilir. Kapsamlı kontrol işlemlerine dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar

1) Aşağıdaki yabancılar, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyerek geri çevrilir:
– Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar
– Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar
– 15 inci maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, vize muafiyeti kapsamında olsalar dahi, 15 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan yabancılar

2) Bu maddeyle ilgili olarak yapılan işlemler, geri çevrilen yabancılara tebliğ edilir. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI:

1) Genel Müdürlük, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, Türkiye dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilir.
2) Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından yasaklanır.
3) Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması halinde bu süre Genel Müdürlükçe en fazla on yıl daha artırılabilir.
4) Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıların Türkiye’ye giriş yasağı süresi bir yılı geçemez.
5) 56 ncımadde uyarınca Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.
6) Genel Müdürlük, giriş yasağını kaldırabilir veya giriş yasağı saklı kalmak kaydıyla yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin verebilir.
7) Kamu düzeni veya kamu güvenliği sebebiyle bazı yabancıların ülkeye kabulü Genel Müdürlükçe ön izin şartına bağlanabilir.

Türkiye’ye giriş yasağının tebliği
1) Giriş yasağına ilişkin tebligat, 9 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında olan yabancılara Türkiye’ye giriş yapmak üzere geldiklerinde sınır kapılarındaki yetkili makam tarafından, 9 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında olan yabancılara ise valilikler tarafından yapılır. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

Vize zorunluluğu, vize başvurusu ve yetkili makamlar
1) Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancılar, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkedeki konsolosluklardan geliş amaçlarını da belirten vize alarak gelirler. Vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye’de sağladığı kalış süresi, her yüz seksen günde doksan günü geçemez.
2) Vize başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuruların usulüne uygun olarak yapılması gerekir.
3) Vizeler, Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz.
4) Vizeler,konsolosluklarca, istisnai durumlarda ise sınır kapılarının bağlı olduğu valiliklerce verilir. Konsolosluklara yapılan başvurular doksan gün içinde sonuçlandırılır.
5) Yabancı ülke diplomatlarına, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerince resen vize verilebilir. Bu vizeler, genel vize verme usulüne uygun olarak Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığına derhal bildirilir. Bu vizeler harca tabi değildir.
6) Ülke menfaatleri göz önünde bulundurularak vize verilmesinde yarar görülen yabancılara, istisnai olarak Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilerince resen vize verilebilir. Bu amaçla verilen vizeler, genel vize verme usulüne uygun olarak Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığına derhal bildirilir. Bu vizeler harca tabi değildir.
7) Vize türlerine ve işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

VİZE MUAFİYETİ
1) Aşağıda sayılan yabancılardan Türkiye’ye girişte vize şartı aranmaz:
– Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu kararıyla vizeden muaf tutulan ülkelerin vatandaşları
– Türkiye’ye giriş yapacağı tarih itibarıyla, geçerli ikamet veya çalışma izni bulunanlar
– 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesine göre verilmiş ve geçerliliklerini yitirmemiş yabancılara mahsus damgalı pasaport sahipleri
– 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olduğu anlaşılanlar
2) Aşağıda sayılan yabancılardan Türkiye’ye girişte vize şartı aranmayabilir:
– Mücbir nedenlerle, Türk hava ve deniz limanlarını kullanmak zorunda kalan taşıtlardaki yabancılardan liman şehrine çıkacak kişiler
– Deniz limanlarına gelip, yetmiş iki saati geçmemek kaydıyla, liman şehrini veya civar illeri turizm amaçlı gezecek kişiler

Sınır kapılarında verilen vizeler
1) Vize almadan sınır kapılarına gelen yabancılara, süresi içinde Türkiye’den ayrılacaklarını belgelemeleri halinde, sınır kapılarında istisnai olarak vize verilebilir.
2) Sınır vizesi, sınır kapılarının bağlı olduğu valiliklerce verilir. Valilik bu yetkisini sınırda görevli kolluk birimine devredebilir. Bakanlar Kurulunca farklı bir süre belirlenmediği sürece, bu vize Türkiye’de en fazla on beş gün kalma hakkı sağlar.
3) Sınır vizesinin verilmesinde, insani nedenlere bağlı olarak sağlık sigortası şartı aranmayabilir.

HAVALİMANI TRANSİT VİZELERİ
1) Türkiye’den transit geçecek yabancılara, havalimanı transit vizesi şartı getirilebilir. Havalimanı transit vizeleri, en fazla altı ay içinde kullanılmak üzere konsolosluklar tarafından verilir.
2) Havalimanı transit vizesi istenecek yabancılar, Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığınca müştereken belirlenir.

VİZE VERİLMEYECEK YABANCILAR
1) Aşağıda belirtilen yabancılara vize verilmez:
– Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar
– Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar
– Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler
– Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar
– Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar
– Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar
– Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere dayandıramayanlar
– Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olmayanlar
– Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler
2) Bu madde kapsamında olmasına rağmen vize verilmesinde yarar görülenlere Bakanın onayıyla vize verilebilir.

VİZENİN İPTALİ
1) Vizeler;
– Sahteciliğe konu olduğunun tespiti,
– Üzerinde silinti, kazıntı veya tahrifat yapıldığının anlaşılması,
– Vize sahibinin Türkiye’ye girişinin yasaklanması,
– Yabancının suç işleyebileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunması,
– Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sahte olması veya geçerliliğinin sona ermesi,
– Vize veya vize muafiyetinin amacı dışında kullanılması,
– Vizenin verilmesine temel olan şartların veya belgelerin geçerli olmadığının anlaşılması, hallerinde, vizeyi veren makamlar veya valiliklerce iptal edilir.
2) Vizenin geçerlilik süresi içinde yabancıyla ilgili sınır dışı etme kararı alınması halinde vize iptal edilir.

VİZE İŞLEMLERİNİN TEBLİĞİ
1) Vize talebinin reddi ya da vizenin iptaline ilişkin işlemler ilgiliye tebliğ edilir.
Bakanlar Kurulunun vize ve pasaport işlemlerinde yetkisi
1) Bakanlar Kurulu;
– Pasaporta ve vizeye dair işlemlerin belirlenmesine ilişkin anlaşmalar yapmaya ve gerek gördüğü hallerde bazı devletlerin vatandaşları için vize zorunluluğunu tek taraflı olarak kaldırmaya, vizelerin harçtan muaf tutulması da dahil olmak üzere vize kolaylığı getirmeye ve vize sürelerini belirlemeye,
– Savaş halinde veya diğer olağanüstü hallerde ülkenin bir bölgesini veya tamamını kapsamak üzere, yabancılar için pasaporta dair kayıt ve şartlar koymaya,
– Yabancıların Türkiye’ye girişlerini belli şartlara bağlayıcı veya kısıtlayıcı her tür önlemi almaya, yetkilidir.

YABANCILARIN İKAMET İZNİ:
1) Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybeder.

İkamet izninden muafiyet
1) Aşağıda sayılan yabancılar ikamet izninden muaf tutulurlar:
– Doksan güne kadar vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler, vize süresi veya vize muafiyeti süresince
– Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar
– Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları
– Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurlarının ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler
– Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar
– Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar.
– 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanlar
– 69 uncu maddenin yedinci fıkrası ile 76 ncı ve 83 üncü maddelerin birinci fıkraları kapsamında belge sahibi olanlar
2) Birinci fıkranın bentlerinde belirtilen yabancılara, şekil ve içeriği Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığınca birlikte belirlenen belge tanzim edilir. Bu yabancılar, ikamet izninden muafiyet sağlayan durumları sona erdikten sonra da Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, en geç on gün içinde ikamet izni almak üzere valiliklere başvurmakla yükümlüdür.

İKAMET İZNİ BAŞVURUSU
1) İkamet izni başvurusu, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır.
2) İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır.
3) Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeler eksik ise, başvurunun değerlendirilmesi eksiklikler tamamlanıncaya kadar ertelenebilir. Eksik olan bilgi ve belgeler ilgiliye bildirilir.
4) Konsolosluklar, ikamet izni başvurularını görüşleriyle birlikte Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük, gerekli gördüğünde ilgili kurumların görüşlerini de alarak başvuruları sonuçlandırdıktan sonra, ikamet izninin düzenlenmesi ya da başvurunun reddedilmesi için konsolosluğa bilgi verir.
5) Başvurular, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.
6) İkamet izni başvurusunun reddine ilişkin işlemler ilgiliye tebliğ edilir.

TÜKİYE İÇİNDEN YAPILACAK İKAMET İZNİ BAŞVURULARI
1) İkamet izni başvuruları, aşağıdaki hallerde istisnai olarak valiliklere de yapılabilir:
– Adli veya idari makamların kararlarında veya taleplerinde
– Yabancının Türkiye’den ayrılmasının makul veya mümkün olmadığı durumlarda
– Uzun dönem ikamet izinlerinde
– Öğrenci ikamet izinlerinde
– İnsani ikamet izinlerinde
– İnsan ticareti mağduru ikamet izinlerinde
– Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçişlerde
– Türkiye’de ikamet izni bulunan anne veya babanın Türkiye’de doğan çocukları için yapacağı başvurularda
– Geçerli ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi veya değişikliğe uğramasından dolayı yeni kalış amacına uygun ikamet izni almak üzere yapılacak başvurularda
– 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ikamet izni başvurularında
– Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanların, kısa dönem ikamet iznine geçişlerinde

İkamet izinlerinin tanzimi ve şekli
1) İkamet izinleri, pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin geçerlilik süresinden altmış gün daha kısa süreli, kalış amacına bağlı ve her yabancı için ayrı düzenlenir.
2) İkamet izninin şekli ve içeriği Bakanlıkça, ikamet izni yerine geçen çalışma izni nin şekli ve içeriği ise Bakanlık ve ilgili kurumlarca birlikte belirlenir.

İKAMET İZNİNİN UZATILMASI:
1) İkamet izinleri valiliklerce uzatılabilir.
2) Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce valiliklere yapılır. İkamet iznini uzatma başvurusunda bulunanlara, harca tabi olmayan bir belge verilir. Bu yabancılar, ikamet izni süreleri sona ermiş olsa dahi haklarında karar verilinceye kadar bu belgeyle Türkiye’de ikamet edebilir.
3) Uzatılan ikamet izinleri, yasal izin sürelerinin bitim tarihinden itibaren başlatılır.
4) Uzatma başvuruları, valiliklerce sonuçlandırılır.

Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, iptali veya uzatılmaması
1) Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, ikamet izninin uzatılmaması veya iptali ile bu işlemlerin tebliği valiliklerce yapılır. Bu işlemler sırasında, yabancının Türkiye’deki aile bağları, ikamet süresi, menşe ülkedeki durumu ve çocuğun yüksek yararı gibi hususlar göz önünde bulundurulur ve ikamet iznine ilişkin karar ertelenebilir.
2) İkamet izni talebinin reddi, iznin uzatılmaması veya iptali, yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. Tebligatta, yabancının karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabileceği ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

İKAMET İZNİ İLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER:
1) Tutuklu veya hükümlü olarak cezaevlerinde ya da idari gözetim altında geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancıların, buralarda geçirdikleri süreler ikamet izni süresinin ihlali sayılmaz. Bu kişilerin varsa ikamet izinleri iptal edilebilir. Bunlardan, yabancı kimlik numarası bulunmayanlara, ikamet izni şartı aranmadan yabancı kimlik numarası verilebilir.
2) Konsolosluklardan ikamet ve çalışma izni alarak Türkiye’ye gelen yabancılar, giriş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİNİN İKAMET SAYILMASI:
1) Geçerli çalışma izni ile 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine istinaden verilen Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi, ikamet izni sayılır. Çalışma izni ya da Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi verilen yabancılardan, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı tahsil edilir.
2) Çalışma izni verilebilmesi veya iznin uzatılabilmesi için yabancının 7 nci madde kapsamına girmemesi şartı aranır.

İKAMETTE KESİNTİ:
1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında; zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık nedenleri hariç, bir yılda toplam altı ayı geçen veya son beş yıl içinde toplam bir yılı aşan Türkiye dışında kalışlar ikamette kesinti sayılır. İkamet süresinde kesintisi olanların ikamet izni başvurularında veya başka bir ikamet iznine geçişlerinde, önceki izin süreleri hesaba katılmaz.
2) Kesintisiz ikamet izin sürelerinin hesaplanmasında, öğrenci ikamet izinlerinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır.

İKAMET İZİNLERİ ARASINDA GEÇİŞLER:
1) Yabancılar, ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi veya farklı bir gerekçenin ortaya çıkması halinde, yeni kalış amacına uygun ikamet izni talebinde bulunabilir.
2) İkamet izinleri arasındaki geçişlere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

İKAMET İZNİ ÇEŞİTLERİ
1) İkamet izni çeşitleri şunlardır:
– Kısa dönem ikamet izni
– Aile ikamet izni
– Öğrenci ikamet izni
– Uzun dönem ikamet izni
– İnsani ikamet izni
– İnsan ticareti mağduru ikamet izni

İNSANİ İKAMET İZNİ
1) Aşağıda belirtilen hallerde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmadan, Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla, valiliklerce insani ikamet izni verilebilir ve bu izinler uzatılabilir:
– Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda
– Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı halde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde
– 55 inci madde uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında
– 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelere göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda
– Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince
– Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkanı bulunmadığında
– Olağanüstü durumlarda
2) İnsani ikamet izni alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.

İNSANİ İKAMET İZNİNİN İPTALİ VEYA UZATILMAMASI
1) İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz.

İNSAN TİCARETİ MAĞDURU İKAMET İZNİ
1) İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan yabancılara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş birliği yapıp yapmayacaklarına karar verebilmeleri amacıyla valiliklerce otuz gün süreli ikamet izni verilir.
2) Bu ikamet izinlerinde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmaz.
İnsan ticareti mağduru ikamet izninin uzatılması ve iptali
1) İyileşme ve düşünme süresi tanımak amacıyla verilen ikamet izni, mağdurun güvenliği, sağlığı veya özel durumu nedeniyle en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir. Ancak, bu süreler hiçbir şekilde toplam üç yılı geçemez.
2) İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancıların, kendi girişimleriyle suçun failleriyle yeniden bağ kurduklarının belirlendiği durumlarda ikamet izinleri iptal edilir.

VATANSIZ KİŞİLER
Vatansızlığın tespiti:
1) Vatansızlığın tespiti Genel Müdürlükçe yapılır. Vatansız kişilere, Türkiye’de yasal olarak ikamet edebilme hakkı sağlayan Vatansız Kişi Kimlik Belgesi düzenlenir. Başka ülkeler tarafından vatansız kişi işlemi görenler bu haktan yararlandırılmaz.
2) Vatansız kişiler, Vatansız Kişi Kimlik Belgesi almakla yükümlü olup, belge Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak valiliklerce düzenlenir. Hiçbir harca tabi olmayan bu belge, ikamet izni yerine geçer ve iki yılda bir valiliklerce yenilenir. Vatansız Kişi Kimlik Belgesinde yabancı kimlik numarası da yer alır.
3) Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip olarak Türkiye’de geçirilen süreler, ikamet sürelerinin toplanmasında hesaba katılır.
4) Vatansız Kişi Kimlik Belgesi, kişinin herhangi bir ülke vatandaşlığını kazanmasıyla birlikte geçerliliğini kaybeder.
5) Vatansızlık durumlarının tespiti ve Vatansız Kişi Kimlik Belgesiyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Vatansız kişilere tanınan haklar ve güvenceler:
1) Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip kişiler;
– Bu Kanundaki ikamet izinlerinden birini almak üzere talepte bulunabilirler,
– Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece sınır dışı edilmezler,
– Yabancılarla ilgili işlemlerde aranan karşılıklılık şartından muaf tutulurlar,
– Çalışma izniyle ilgili iş ve işlemlerde 4817 sayılı Kanun hükümlerine tabidirler,
– 5682 sayılı Kanunun18 inci maddesi hükümlerinden yararlanabilirler.

SINIR DIŞI ETME
1) Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.
Sınır dışı etme kararı
1) Sınır dışı etme kararı, Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya resen valiliklerce alınır.
2) Karar, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.
3) Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması halinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

SINIR DIŞI ETME KARARI ALINACAKLAR
1) Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır:
– 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler
– Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar
– Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar
– Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
– Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
– Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler
– İkamet izinleri iptal edilenler
– İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler
– Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler
– Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler
– Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler
– Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
– İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
2) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında, sadece ülke güvenliği için tehlike oluşturduklarına dair ciddi emareler bulunduğunda veya kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giymeleri durumunda sınır dışı etme kararı alınabilir.

SINIR DIŞI ETME KARARI ALINMAYACAKLAR
1) 54 üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz:
– Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
– Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
– Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkanı bulunmayanlar
– Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
– Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları
2) Birinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.

TÜRKİYE’Yİ TERKE DAVET
1) Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleriiçinon beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır. Ancak, kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenlere, sahte belge kullananlara, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlara veya aldığı tespit edilenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara bu süre tanınmaz.
2) Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere, Çıkış İzin Belgesi verilir. Bu belge hiçbir harca tabi değildir. Vize ve ikamet harçları ile bunların cezalarına ilişkin yükümlülükler saklıdır.

SINIR DIŞI ETMEK ÜZERE İDARİ GÖZETİM VE SÜRESİ
1) 54 üncü madde kapsamındaki yabancılar, kolluk tarafından yakalanmaları halinde, haklarında karar verilmek üzere derhal valiliğe bildirilir. Bu kişilerden, sınır dışı etme kararı alınması gerektiği değerlendirilenler hakkında, sınır dışı etme kararı valilik tarafından alınır. Değerlendirme ve karar süresi kırk sekiz saati geçemez.
2) Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür.
3) Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması halinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.
4) İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez. İdari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhal sonlandırılır. Bu yabancılara, belli bir adreste ikamet etme, belirlenecek şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler getirilebilir.
5) İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Aynı zamanda, idari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.
6) İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi halinde, dilekçe yetkili sulh ceza hakimine derhal ulaştırılır. Sulh ceza hakimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hakiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hakimine başvurabilir.
7) İdari gözetim işlemine karşı yargı yoluna başvuranlardan, avukatlık ücretlerini karşılama imkanı bulunmayanlara, talepleri halinde 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.

GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ

Geri gönderme merkezleri:
1) İdari gözetime alınan yabancılar, geri gönderme merkezlerinde tutulurlar.
2) Geri gönderme merkezleri Bakanlık tarafından işletilir. Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunanlarla protokol yaparak bu merkezleri işlettirebilir.
3) Geri gönderme merkezlerinin kurulması, yönetimi, işletilmesi, devri, denetimi ve sınır dışı edilmek amacıyla idari gözetimde bulunan yabancıların geri gönderme merkezlerine nakil işlemleriyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Geri gönderme merkezlerinde sağlanacak hizmetler
1) Geri gönderme merkezlerinde;
– Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz verilir,
– Yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkanı sağlanır,
– Yabancıya; ziyaretçileri, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlisiyle görüşebilme imkanı sağlanır,
– Çocukların yüksek yararları gözetilir, aileler ve refakatsiz çocuklar ayrı yerlerde barındırılır,
– Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda, Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.
2) Göç alanında uzmanlığı bulunan ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Genel Müdürlüğün izniyle geri gönderme merkezlerini ziyaret edebilirler.

SINIR DIŞI ETME KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ

Sınır dışı etme kararının yerine getirilmesi:
1) Geri gönderme merkezlerindeki yabancılar, kolluk birimi tarafından sınır kapılarına götürülür.
2) Geri gönderme merkezlerine sevk edilmesine gerek kalmadan sınır dışı edilecek olan yabancılar, Genel Müdürlük taşra teşkilatının koordinesinde kolluk birimlerince sınır kapılarına götürülür.
3) Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanır. Bunun mümkün olmaması halinde, masrafların eksik kalan kısmı veya tamamı Genel Müdürlük bütçesinden ödenir. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmeyebilir.
4) Genel Müdürlük sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak uluslararası kuruluşlar, ilgili ülke makamları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir.
5) Yabancıların pasaportları veya diğer belgeleri, sınır dışı edilinceye kadar tutulabilir ve sınır dışı işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilir.
6) Gerçek veya tüzel kişiler, kalışlarını veya dönüşlerini garanti ettikleri yabancıların sınır dışı edilme masraflarını ödemekle yükümlüdür. Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

ULUSLAR ARASI KORUMA

Uluslararası Koruma Çeşitleri, Uluslararası Korumanın Haricinde Tutulma:

Mülteci;
1) Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.

Şartlı mülteci:
1)Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.

İkincil koruma:
1) Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;
– Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,
– İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,
– Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir.

Uluslararası korumanın haricinde tutulma:
1) Başvuru sahibi;
– Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dışında, diğer bir Birleşmiş Milletler organı veya örgütünden halen koruma veya yardım görüyorsa,
– İkamet ettiği ülke yetkili makamlarınca, o ülke vatandaşlarının sahip bulundukları hak ve yükümlülüklere sahip olarak tanınıyorsa,
– Sözleşmenin 1 inci maddesinin- fıkrasında belirtilen fiillerden suçlu olduğuna dair ciddi kanaat varsa, uluslararasıkorumadan hariçte tutulur.
2) Birinci fıkranın- bendine giren bir kişi hakkındaki koruma veya yardım herhangi bir nedenle sona erdiği zaman, bu kişilerin konumları Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan kararlara istinaden kesin bir çözüme kavuşturulmadığı takdirde, bu kişiler bu Kanunun sağladığı korumadan yararlanabilir.
3) Başvuru sahibinin, uluslararası koruma başvurusu yapmadan önce, Türkiye dışında hangi saikle olursa olsun zalimce eylemler yaptığını düşündürecek nedenler varsa birinci fıkranın- bendi kapsamında değerlendirme yapılır.
4) Birinci fıkranın- bendi ile üçüncü fıkrada belirtilen suç ya da fiillerin işlenmesine iştirak eden veya bu fiillerin işlenmesini tahrik eden kişi uluslararası korumadan hariçte tutulur.
5) Birinci fıkranın- bendi ile üçüncü ve dördüncü fıkralardaki durumlara ek olarak; kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğuna dair ciddi emareler bulunan yabancı veya vatansız kişi ile birinci fıkranın- bendi kapsamında olmayan, fakat Türkiye’de işlenmesi halinde hapis cezası verilmesini gerektiren suç veya suçları daha önce işleyen ve sadece bu suçun cezasını çekmemek için menşe veya ikamet ülkesini terk eden yabancı veya vatansız kişi, ikincil korumadan hariçte tutulur.
6) Başvuru sahibinin uluslararası korumadan hariçte tutulması, hariçte tutma nedenlerinden herhangi birinin diğer aile üyeleri için oluşmaması şartıyla, başvuru sahibinin aile üyelerinin de hariçte tutulmasını gerektirmez.

GENEL USULLER
Genel Usuller
Başvuru:
1)Uluslararası koruma başvuruları valiliklere bizzat yapılır.
2) Başvuruların ülke içinde veya sınır kapılarında kolluk birimlerine yapılması halinde, bu başvurular derhal valiliğe bildirilir. Başvuruyla ilgili işlemler valilikçe yürütülür.
3) Her yabancı veya vatansız kişi kendi adına başvuru yapabilir. Başvuru sahibi, başvuruları aynı gerekçeye dayanan ve kendisiyle birlikte gelen aile üyeleri adına başvuru yapabilir. Bu durumda, ergin aile üyelerinin, kendi adlarına başvuruda bulunulmasına yönelik muvafakati alınır.
4) Makul bir süre içinde valiliklere kendiliğinden uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar hakkında; yasa dışı girişlerinin veya kalışlarının geçerli nedenlerini açıklamak kaydıyla, Türkiye’ye yasal giriş şartlarını ihlal etmek veya Türkiye’de yasal şekilde bulunmamaktan dolayı cezai işlem yapılmaz.
5) Hürriyeti kısıtlanan kişilerin uluslararası koruma başvuruları, valiliğe derhal bildirilir. Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, diğer adli ve idari işlemlerin ya da tedbir ve yaptırımların uygulanmasını engellemez.

Refakatsiz çocuklar:
1) Uluslararası koruma başvurusunda bulunan refakatsiz çocuklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
– Refakatsiz çocuklarla ilgili tüm işlemlerde çocuğun yüksek yararının gözetilmesi esastır. Başvuru alındığı andan itibaren, haklarında 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri uygulanır.
– Refakatsiz çocuğun görüşü dikkate alınarakAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, uygun konaklama yerlerine veya yetişkin akrabalarının veya koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilir.
– On altı yaşını doldurmuş olanlar, uygun koşullar sağlandığında kabul ve barınma merkezlerinde de barındırılabilir.
– Mümkün olduğu ölçüde, çocukların yararı, yaşları ve olgunluk düzeyleri dikkate alınarak, kardeşler bir arada bulundurulur. Zorunlu olmadığı sürece konaklama yerlerinde değişiklik yapılmaz.

Özel ihtiyaç sahipleri:
1) Özel ihtiyaç sahiplerine bu Kısımda yazılı hak ve işlemlerde öncelik tanınır.
2) İşkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalan kişilere, bu türden fiillerin neden olduğu hasarlarını giderecek yeterli tedavi imkanı sağlanır.

Başvuru sahiplerinin idari gözetimi:
1)Başvuru sahipleri, sadece uluslararası koruma başvurusunda bulunmalarından dolayı idari gözetim altına alınamaz.
2) Başvuru sahiplerinin idari gözetim altına alınması istisnai bir işlemdir. Başvuru sahibi sadece aşağıdaki hallerde idari gözetim altına alınabilir:
– Kimlik veya vatandaşlık bilgilerinin doğruluğuyla ilgili ciddi şüphe varsa, bu bilgilerinin tespiti amacıyla
– Sınır kapılarında usulüne aykırı surette ülkeye girmekten alıkonulması amacıyla
– İdari gözetim altına alınmaması durumunda başvurusuna temel oluşturan unsurların belirlenemeyecek olması halinde
– Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehlike oluşturması halinde
3) İdari gözetimin gerekip gerekmediği bireysel olarak değerlendirilir. İkinci fıkrada belirtilen hallerde; idari gözetim altına alınmadan önce, 71 inci maddede belirtilen ikamet zorunluluğu ve bildirim yükümlülüğünün yeterli olup olmayacağı öncelikle değerlendirilir. Valilik, idari gözetim yerine başka usuller belirleyebilir. Bu tedbirler yeterli olmadığı takdirde, idari gözetim uygulanır.
4) İdari gözetim kararı, idari gözetim altına alınma gerekçelerini ve gözetimin süresini içerecek şekilde idari gözetim altına alınan kişiye veya yasal temsilcisine ya da avukatına yazılı olarak tebliğ edilir. İdari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu ve itiraz usulleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.
5) Başvuru sahibinin idari gözetim süresi otuz günü geçemez. İdari gözetim altına alınan kişilerin işlemleri en kısa sürede tamamlanır. İdari gözetim, şartları ortadan kalktığı takdirde derhal sonlandırılır.
6) İdari gözetimin her aşamasında, kararı alan makam tarafından, idari gözetim sonlandırılarak, 71 inci maddede belirtilen yükümlülüklerin veya başka tedbirlerin yerine getirilmesi istenebilir.
7) İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetime karşı sulh ceza hakimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi halinde, dilekçe yetkili sulh ceza hakimine derhal ulaştırılır. Sulh ceza hakimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hakiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hakimine başvurabilir.
8) İkinci fıkra uyarınca idari gözetim altına alınan kişi, usul ve esasları yönetmelikle belirlenmek üzere ziyaretçi kabul edebilir. İdari gözetim altına alınan kişiye yasal temsilcisi, avukat, noter ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlileriyle görüşme imkanı sağlanır.

Kayıt ve kontrol:
1) Uluslararası koruma başvuruları valiliklerce kaydedilir.
2) Başvuru sahibi kayıt esnasında kimlik bilgilerini doğru olarak bildirmek ve varsa kimliğini ispatlayacak belge ve seyahat dokümanlarını yetkili makamlara teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, başvuru sahibinin üzerinde ve eşyalarında kontrol yapılabilir.
3) Kayıt esnasında başvuru sahibinin kimliğine ilişkin belge olmaması halinde, kimlik tespitinde kişisel verilerinin karşılaştırılmasından ve yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiler kullanılır. Kimlik tespit araştırmaları sonucunda da kimliğine dair bilgi elde edilememesi halinde, başvuranın beyanı esas alınır.
4) Kayıt esnasında; başvuru sahibinin menşe veya ikamet ülkesini terk etme sebepleri, ülkesini terk ettikten sonra başından geçen ve başvuru yapmasına neden olan olaylar, Türkiye’ye giriş şekli, kullandığı yol güzergahları ve vasıta bilgileri, daha önceden başka bir ülkede uluslararası korumaya başvurmuş veya korumadan yararlanmışsa, bu başvuru veya korumaya ilişkin bilgi ve belgeleri alınır.
5) Mülakat zamanı ve yeri kayıt esnasında bildirilir.
6) Kamu sağlığını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilen başvuru sahibi sağlık kontrolünden geçirilir.
7) Başvuru sahibine kayıt esnasında; kimlik bilgilerini içeren, uluslararası koruma başvurusunda bulunduğunu belirten, otuz gün geçerli kayıt belgesi verilir. Kayıt belgesi, gerektiğinde otuz günlük sürelerle uzatılabilir. Kayıt belgesi, hiçbir harca tabi olmayıp başvuru sahibinin Türkiye’de kalışına imkan sağlar.

Başvuru sahibinin bilgilendirilmesi ve tercümanlık
1) Başvuru sahibi, başvurusuyla ilgili takip edilecek usuller, başvurusunun değerlendirilmesi sürecindeki hak ve yükümlülükleri, yükümlülüklerini nasıl yerine getireceği ve bu yükümlülüklere uymaması ya da yetkililerle iş birliğinde bulunmaması halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçlar, itiraz usulleri ve süreleri konusunda kayıt esnasında bilgilendirilir.
2) Başvuru sahibinin talep etmesi halinde, başvuru, kayıt ve mülakat aşamalarındaki kişisel görüşmelerde tercümanlık hizmetleri sağlanır.

İkamet zorunluluğu ve bildirim yükümlülüğü:
1) Başvuru sahibine, kendisine gösterilen kabul ve barınma merkezinde, belirli bir yerde veya ilde ikamet etme zorunluluğu ile istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler getirilebilir.
2) Başvuru sahibi, adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve ikamet adresini valiliğe bildirmekle yükümlüdür.

Kabul edilemez başvuru:
1) Başvuru sahibi;
– Farklı bir gerekçe öne sürmeksizin aynı başvuruyu yenilemişse,
– Kendi adına başvuru yapılmasına muvafakat verdikten sonra, başvurunun herhangi bir aşamasında haklı bir neden göstermeksizin veya başvurunun reddedilmesinin ardından farklı bir gerekçe öne sürmeksizin ayrı bir başvuru yapmışsa,
– 73 üncü madde kapsamında olan ülkeden gelmişse,
– 74 üncü madde kapsamında olan ülkeden gelmişse,
başvurusunun kabul edilemez olduğuna ilişkin karar verilir.
2) Birinci fıkrada belirtilen durumların, değerlendirmenin herhangi bir aşamasında ortaya çıkması halinde değerlendirme durdurulur.
3) Başvurunun kabul edilemez olduğuna ilişkin karar, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. İlgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.

İlk iltica ülkesinden gelenler:
1) Başvuru sahibinin, daha önceden mülteci olarak tanındığı ve halen bu korumadan yararlanma imkanının olduğu veya geri göndermeme ilkesini de içeren yeterli ve etkili nitelikte korumadan halen faydalanabileceği bir ülkeden geldiğinin ortaya çıkması durumunda, başvuru kabul edilemez olarak değerlendirilir ve ilk iltica ülkesine gönderilmesi için işlemler başlatılır. Ancak geri gönderme işlemi gerçekleşinceye kadar ülkede kalışına izin verilir. Bu durum ilgiliye tebliğ edilir. İlgilinin, ilk iltica ülkesi olarak nitelenen ülke tarafından kabul edilmemesi halinde, başvuruya ilişkin işlemler devam ettirilir.

Güvenli üçüncü ülkeden gelenler:
1) Başvuru sahibinin, Sözleşmeye uygun korumayla sonuçlanabilecek bir uluslararası koruma başvurusu yaptığı veya başvurma imkanının olduğu güvenli üçüncü bir ülkeden geldiğinin ortaya çıkması durumunda başvuru kabul edilemez olarak değerlendirilir ve güvenli üçüncü ülkeye gönderilmesi için işlemler başlatılır. Ancak geri gönderme işlemi gerçekleşinceye kadar ülkede kalışına izin verilir. Bu durum ilgiliye tebliğ edilir. İlgilinin, güvenli üçüncü ülke olarak nitelenen ülke tarafından kabul edilmemesi halinde, başvuruya ilişkin işlemler devam ettirilir.
2) Aşağıdaki şartları taşıyan ülkeler güvenli üçüncü ülke olarak nitelendirilir:
– Kişilerin hayatının veya hürriyetinin, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle tehdit altında olmaması
– Kişilerin işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı ülkelere geri gönderilmemesi ilkesinin uygulanıyor olması
– Kişinin mülteci statüsü talep etme ve mülteci olarak nitelendirilmesi durumunda Sözleşmeye uygun olarak koruma elde etme imkanının bulunması
– Kişinin ciddi zarar görme riskinin olmaması
3) Bir ülkenin başvuru sahibi için güvenli üçüncü ülke olup olmadığı, başvuru sahibinin ilgili üçüncü ülkeye gönderilmesini makul kılacak bu kişi ve ülke arasındaki bağlantılar da dahil olmak üzere, her başvuru sahibi için ayrı olarak değerlendirilir.

Mülakat:
1) Etkin ve adil karar verebilmek amacıyla, başvuru sahibiyle kayıt tarihinden itibaren otuz gün içinde bireysel mülakat yapılır. Mülakatın mahremiyeti dikkate alınarak, kişiye kendisini en iyi şekilde ifade etme imkanı tanınır. Ancak, aile üyelerinin de bulunmasının gerekli görüldüğü durumlarda, kişinin muvafakati alınarak mülakat aile üyeleriyle birlikte yapılabilir. Başvuru sahibinin talebi üzerine, avukatı gözlemci olarak mülakata katılabilir.
2) Başvuru sahibi, yetkililerle iş birliği yapmak ve uluslararası koruma başvurusunu destekleyecek tüm bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür.
3) Özel ihtiyaç sahipleriyle yapılacak mülakatlarda, bu kişilerin özel durumları göz önünde bulundurulur. Çocuğun mülakatında psikolog, çocuk gelişimci veya sosyal çalışmacı ya da ebeveyni veya yasal temsilcisi hazır bulunabilir.
4) Mülakatın gerçekleştirilememesi halinde, yeni mülakat tarihi belirlenir ve ilgili kişiye tebliğ edilir. Mülakat tarihleri arasında en az on gün bulunur.
5) Gerekli görüldüğünde başvuru sahibiyle ek mülakatlar yapılabilir.
6) Mülakatlar sesli veya görsel olarak kayıt altına alınabilir. Bu durumda mülakat yapılan kişi bilgilendirilir. Her mülakatın sonunda tutanak düzenlenir, bir örneği mülakat yapılan kişiye verilir.

Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi:
1) Mülakatı tamamlanan başvuru sahibine ve varsa birlikte geldiği aile üyelerine, uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten ve yabancı kimlik numarasını içeren altı ay süreli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir. Başvurusu sonuçlandırılamayanların kimlik belgeleri altı aylık sürelerle uzatılır.
2) 72 nci ve 79 uncu maddeler kapsamında olanlar ile bunların aile üyelerine kimlik belgesi verilmez.
3) Kimlik belgesinin şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenir.
4) Kimlik belgesi, hiçbir harca tabi olmayıp ikamet izni yerine geçer.

Başvurunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması
1) Başvuru sahibinin;
– Başvurusunu geri çektiğini yazılı olarak beyan etmesi,
– Mazeretsiz olarak mülakata üç defa üst üste gelmemesi,
– İdari gözetim altında bulunduğu yerden kaçması,
– Mazeretsiz olarak; bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmemesi, belirlenen ikamet yerine gitmemesi veya ikamet yerini izinsiz terk etmesi,
– Kişisel verilerinin alınmasına karşı çıkması,
– Kayıt ve mülakattaki yükümlülüklerine uymaması,
hallerinde başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirme durdurulur.

Karar
1) Başvuru, kayıt tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Kararın bu süre içerisinde verilememesi halinde başvuru sahibi bilgilendirilir.
2) Kararlar bireysel olarak verilir. 64 üncü maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydıyla, aile adına yapılan başvuru bütün olarak değerlendirilir ve verilen karar tüm aile üyelerini kapsar.
3) Başvuru hakkında karar verilirken menşe veya önceki ikamet ülkesinin mevcut genel şartları ve başvuru sahibinin kişisel şartları göz önünde bulundurulur.
4) Başvuru sahibine, zulüm veya ciddi zarar görme tehdidine karşı vatandaşı olduğu ülke veya önceki ikamet ülkesinin belirli bir bölgesinde koruma sağlanabiliyorsa ve başvuru sahibi, ülkenin o bölgesine güvenli bir şekilde seyahat edebilecek ve yerleşebilecek durumdaysa, başvuru sahibinin uluslararası korumaya muhtaç olmadığına karar verilebilir.
5) Dördüncü fıkradaki durumların ortaya çıkması, başvurunun tam bir incelemeye tabi tutulmasını engellemez.
6) Karar, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Olumsuz kararın tebliğinde, kararın maddi gerekçeleri ve hukuki dayanakları da belirtilir. İlgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.

Hızlandırılmış değerlendirme:
1) Başvuru sahibinin;
– Başvuru sırasında gerekçelerini sunarken, uluslararası korumayı gerektirecek konulara hiç değinmemiş olması,
– Sahte belge ya da yanıltıcı bilgi ve belge kullanarak veya kararı olumsuz etkileyebilecek bilgi ve belgeleri sunmayarak yetkilileri yanlış yönlendirmesi,
– Kimliğinin ya da uyruğunun tespit edilmesini güçleştirmek amacıyla kimlik ya da seyahat belgelerini kötü niyetle imha etmesi veya elden çıkarması,
– Sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında olması,
– Sadece, Türkiye’den gönderilmesine yol açacak bir kararın uygulanmasını erteletmek ya da engellemek amacıyla başvuruda bulunması,
– Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehlike oluşturması ya da bu nedenlerle Türkiye’den daha önce sınır dışı edilmiş olması,
– Başvurusunun geri çekilmiş sayılmasından sonra yeniden başvuruda bulunması, hallerinde, başvurusu hızlandırılmış olarak değerlendirilir.
2) Başvurusu hızlandırılmış olarak değerlendirilen başvuru sahibiyle, başvuru tarihinden itibaren en geç üç gün içinde mülakat yapılır. Başvuru, mülakattan sonra en geç beş gün içinde sonuçlandırılır.
3) Bu maddeye göre değerlendirilen başvurulardan, incelenmesinin uzun süreceği anlaşılanlar, hızlandırılmış değerlendirmeden çıkarılabilir.
4) Refakatsiz çocukların başvuruları hızlandırılmış olarak değerlendirilemez.

İdari itiraz ve yargı yolu
1) Bu Kısımda yazılı hükümler uyarınca alınan kararlara karşı idari itiraz ve yargı yoluna başvurulduğunda aşağıdaki hükümler uygulanır:
– İlgili kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı tarafından kararın tebliğinden itibaren on gün içinde Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonuna itiraz edilebilir. Ancak yabancılar koruma kanununun 68 inci, 72 nci ve 79 uncu maddelere göre verilen kararlara karşı sadece yargı yoluna başvurulabilir.
– İdari itiraz sonucu alınan karar, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Kararın olumsuz olması halinde, ilgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.
– Bakanlık, verilen kararlara karşı yapılan idari itiraz usullerini düzenleyebilir.
– yabancılar koruma kanununun 68 inci maddede düzenlenen yargı yolu hariç olmak üzere, yabancılar koruma kanununun 72 nci ve 79 uncu maddeler çerçevesinde alınan kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün, alınan diğer idari karar ve işlemlere karşı kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde, ilgili kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı tarafından yetkili idare mahkemesine başvurulabilir.
– yabancılar koruma kanununun 72 nci ve 79 uncu maddeler çerçevesinde mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir.
– İtiraz veya yargılama süreci sonuçlanıncaya kadar ilgili kişinin ülkede kalışına izin verilir.

Avukatlık hizmetleri ve danışmanlık:
1) Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, bu Kısımda yazılı iş ve işlemlerle ilgili olarak, ücretleri kendilerince karşılanması kaydıyla avukat tarafından temsil edilebilir.
2) Avukatlık ücretlerini karşılama imkanı bulunmayan başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiye, bu Kısım kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak yargı önündeki başvurularında 1136 sayılı Kanunun adli yardım hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.
3) Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişi, sivil toplum kuruluşlarıtarafından sağlanan danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilir.

Şartlı mültecinin ve ikincil koruma statüsü sahibinin ikameti
1) Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibi kişiye, Genel Müdürlükçe, kamu düzeni veya kamu güvenliği nedeniyle belirli bir ilde ikamet etme, belirlenen süre ve usullerle bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilebilir.
2) Bu kişiler, adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve ikamet adresini valiliğe bildirmekle yükümlüdür.

Uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi
1) Mülteci statüsü verilenlere yabancı kimlik numarasını içeren üçer yıl süreli kimlik belgesi düzenlenir.
2) Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilenlere, yabancı kimlik numarasını içeren birer yıl süreli kimlik belgesi düzenlenir.
3) Birinci ve ikinci fıkralardaki kimlik belgeleri hiçbir harca tabi olmayıp ikamet izni yerine geçer. Kimlik belgelerinin şekil ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenir.

Seyahat belgesi:
1) Mültecilere, valiliklerce Sözleşmede belirtilen seyahat belgesi düzenlenir.
2) Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin seyahat belgesi talepleri 5682 sayılı Kanunun 18 inci maddesi çerçevesinde değerlendirilir.

Uluslararası koruma statüsünün sona ermesi
1) Uluslararası koruma statüsü sahibi kişi;
– Vatandaşı olduğu ülkenin korumasından kendi isteğiyle tekrar yararlanırsa,
– Kaybettiği vatandaşlığını kendi isteğiyle tekrar kazanırsa,
– Yeni bir vatandaşlık kazanmışsa ve vatandaşlığını kazandığı ülkenin korumasından yararlanıyorsa,
– Terk ettiği veya zulüm korkusuyla dışında bulunduğu ülkeye kendi isteğiyle tekrar dönmüşse,
– Statü verilmesini sağlayan koşullar ortadan kalktığı için vatandaşı olduğu ülkenin korumasından yararlanabilecekse,
– Vatansız olup da, statü verilmesine yol açan koşullar ortadan kalktığı için önceden yaşadığı ikamet ülkesine dönebilecekse, uluslararasıkoruma statüsü sona erer.
2) Birinci fıkranın- ve- bentlerinin incelenmesinde, statü verilmesine neden olan şartların ortadan kalkıp kalkmadığı veya önemli ve kalıcı bir şekilde değişip değişmediği göz önünde bulundurulur.
3) İkincil koruma statüsü verilmesine neden olan şartlar ortadan kalktığında veya korumaya gerek bırakmayacak derecede değiştiğinde de statü sona erer. İkincil koruma statüsü verilmesini gerektiren şartlardaki değişikliklerin önemli ve kalıcı olup olmadığı göz önünde bulundurulur.
4) Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartların ortaya çıkması halinde, statü yeniden değerlendirilebilir. Bu kişiye, statüsünün yeniden değerlendirildiği ve nedenleri yazılı olarak bildirildikten sonra, statüsünün devam etmesi gerektiğine ilişkin nedenlerini sözlü veya yazılı şekilde sunabilmesine fırsat verilir.
5) Maddi gerekçelerini ve hukuki dayanaklarını içeren sona erme kararı, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. İlgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.

Uluslararası koruma statüsünün iptali:
1) Uluslararası koruma statüsü verilen kişilerden;
– Sahte belge kullanma, hile, aldatma yoluyla veya beyan etmediği gerçeklerle statü verilmesine neden olanların,
– Statü verildikten sonra, 64 üncü madde çerçevesinde hariçte tutulması gerektiği anlaşılanların, statüsü iptal edilir.
2) Maddi gerekçelerini ve hukuki dayanaklarını içeren iptal kararı, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. İlgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.

Gönüllü geri dönüş desteği
1) Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden, gönüllü olarak geri dönmek isteyenlere, ayni ve nakdi destek sağlanabilir.
2) Genel Müdürlük, gönüllü geri dönüş çalışmalarını, uluslararası kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yapabilir.

HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Hak ve yükümlülüklere ilişkin genel ilkeler
1) Uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, karşılıklılık şartından muaftır.
2) Başvuru sahibine, başvurusu reddedilen veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilere sağlanan hak ve imkanlar, Türk vatandaşlarına sağlanan hak ve imkanlardan fazla olacak şekilde yorumlanamaz.

Yardım ve hizmetlere erişim:
1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişi ve aile üyeleri, ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinden faydalanır.
2) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden ihtiyaç sahibi olanların, sosyal yardım ve hizmetlere erişimleri sağlanabilir.
3) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden;
– Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayanlar, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir. Genel sağlık sigortasından faydalanacak kişilerin primlerinin ödenmesi için Genel Müdürlük bütçesine ödenek konulur. Primleri Genel Müdürlük tarafından ödenenlerden ödeme güçlerine göre primin tamamı veya belli bir oranı talep edilir.
– Sağlık güvencesi veya ödeme gücünün bulunduğu veya başvurunun sadece tıbbi tedavi görmek amacıyla yapıldığı sonradan anlaşılanlar, genel sağlık sigortalılıklarının sona erdirilmesi için en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir ve yapılan tedavi ve ilaç masrafları ilgililerden geri alınır.
4) İş piyasasına erişimle ilgili olarak;
– Başvuru sahibi veya şartlı mülteci, uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra çalışma izni almak için başvurabilir.
– Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi, statü almasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilir. Yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere ilişkin diğer mevzuatta yer alan hükümler saklıdır. Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi kişiye verilecek kimlik belgesi, çalışma izni yerine de geçer ve bu durum kimlik belgesine yazılır.
– Mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibinin iş piyasasına erişimi, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ile istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik şartların gerekli kıldığı hallerde, belirli bir süre için, tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, iş kolu veya mülki ve coğrafi alan itibarıyla sınırlandırılabilir. Ancak, Türkiye’de üç yıl ikamet eden veya Türk vatandaşıyla evli olan ya da Türk vatandaşı çocuğu olan mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için bu sınırlamalar uygulanmaz.
– Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir.
5) 72 nci ve 79 uncu maddelerde sayılanlar hariç olmak üzere, muhtaç olduğu tespit edilen başvuru sahibine, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde harçlık verilebilir.

Yükümlülükler:
1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişi, bu Kısımda yazılı yükümlülüklerine ek olarak;
– Çalışma durumuna ait güncel bilgileri otuz gün içinde bildirmekle,
– Gelirlerini, taşınır ve taşınmazlarını otuz gün içinde bildirmekle,
– Adres, kimlik ve medeni hal değişikliklerini yirmi iş günü içinde bildirmekle,
– Kendisine sağlanan hizmet, yardım ve diğer imkanlardan haksız olarak yararlandığının tespit edilmesi halinde, bedellerini tamamen veya kısmen geri ödemekle,
– Genel Müdürlükçe kendisinden bu Kısım çerçevesinde istenilenleri yerine getirmekle,
yükümlüdür.
2) Bu Kısımda yazılı yükümlülüklere uymayanlar ile başvuruları ve uluslararası koruma statüleriyle ilgili olumsuz karar verilenlere; eğitim ve temel sağlık hakları hariç, diğer haklardan faydalanmaları bakımından sınırlama getirilebilir. Sınırlamaya ilişkin değerlendirme bireysel yapılır. Karar, ilgili kişiye veya yasal temsilcisine ya da avukatına yazılı olarak tebliğ edilir. İlgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.

Geçici Koruma ve Uluslararası Korumaya İlişkin Diğer Hükümler
Geçici koruma:
1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir.
2) Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Uluslararası koruma süreçlerinde iş birliği:
1) Bakanlık, bu Kısımda yazılı uluslararası koruma süreçleriyle ilgili konularda, 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun çerçevesinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü, diğer uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir.
2) Sözleşme hükümlerinin uygulanmasına nezaret etme görevini yerine getirmesinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle gerekli iş birliği sağlanır. Bakanlık, bu Kanun çerçevesindeki uluslararası koruma, başvuru, değerlendirme ve karar süreçlerini belirlemeye, bu amaçla Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle uluslararası anlaşma niteliği taşımayan protokoller yapmaya yetkilidir.
3) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş kişilere sınır kapıları da dahil olmak üzere erişimi ve başvuru sahibinin de kabul etmesi şartıyla, başvurusuyla ilgili bilgilere erişimi sağlanır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, başvurunun her aşamasında görüşlerini yetkililere iletebilir.

Menşe ülke bilgisi:
1) Uluslararasıkoruma başvuruları incelenirken, etkin ve adil karar verebilmek, başvuran tarafından iddia edilen hususların doğruluğunu tespit edebilmek amacıyla menşe, ikamet ve transit ülkelerle ilgili Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kaynakları ve diğer kaynaklardan güncel bilgi toplanır.
2) Menşe ülke bilgi sisteminin kurulması, bilgilerin toplanması, depolanması, sistemin işletilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açılması Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Gizlilik ilkesi ve kişisel dosyaya erişim:
1) Başvuru sahibinin ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin tüm bilgi ve belgelerinde gizlilik esastır.
2) Ancak, başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişi ile yasal temsilcisi veya avukatı, başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibinin kişisel dosyasında yer alan belgeleri inceleyebilir, birer örneğini alabilir. Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesine ilişkin belgeler incelenemez ve verilemez.

Kabul ve barınma merkezleri:
1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin, barınma ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması esastır.
2) Genel Müdürlük, başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin barınma, iaşe, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarının karşılanacağı kabul ve barınma merkezleri kurabilir.
3) Merkezlerde özel ihtiyaç sahiplerinin barındırılmasına öncelik verilir.
4) Kabul ve barınma merkezleri, valilikler tarafından işletilir. Genel Müdürlük, merkezleri; kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Türkiye Kızılay Derneği ve göç alanında uzmanlığı bulunan kamu yararına çalışan derneklerle protokol yaparak işlettirebilir.
5) Kabul ve barınma merkezi dışında ikamet eden başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler ve aile üyeleri bu merkezlerdeki hizmetlerden yararlandırılabilir.
6) Kabul ve barınma merkezlerinde sağlanan hizmetler, satın alma yoluyla da yürütülebilir.
7) İmkanlar ölçüsünde merkezlerde kalan ailelerin bütünlüğü korunur.
8) Göç alanında uzmanlığı bulunan ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Genel Müdürlüğün izniyle kabul ve barınma merkezlerini ziyaret edebilirler.
9) Kabul ve barınma merkezlerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesiyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Yabancılar ve Uluslararası Korumaya İlişkin:
Ortak Hükümler
Uyum
1) Genel Müdürlük, ülkenin ekonomik ve mali imkanları ölçüsünde, yabancı ile başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin ülkemizde toplumla olan karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak ve ülkemizde, yeniden yerleştirildikleri ülkede veya geri döndüklerinde ülkelerinde sosyal hayatın tüm alanlarında üçüncü kişilerin aracılığı olmadan bağımsız hareket edebilmelerini kolaylaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası kuruluşların öneri ve katkılarından da faydalanarak uyum faaliyetleri planlayabilir.
2) Yabancılar, ülkenin siyasi yapısı, dili, hukuki sistemi, kültürü ve tarihi ile hak ve yükümlülüklerinin temel düzeyde anlatıldığı kurslara katılabilir.
3) Kamusal ve özel mal ve hizmetlerden yararlanma, eğitime ve ekonomik faaliyetlere erişim, sosyal ve kültürel iletişim, temel sağlık hizmeti alma gibi konularda kurslar, uzaktan eğitim ve benzeri sistemlerle tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri Genel Müdürlükçe kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapılarakyaygınlaştırılır.

Davete uyma yükümlülüğü:
1) Yabancılar, başvuru sahipleri ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler;
– Türkiye’ye girişi veya Türkiye’de kalışı hakkında inceleme ihtiyacının doğması,
– Hakkında sınır dışı etme kararı alınma ihtimalinin bulunması,
– Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili işlemlerin bildirimi, nedenleriyle ilgili valiliğe veya Genel Müdürlüğe davet edilebilirler. Davete uyulmadığında veya uyulmayacağına ilişkin ciddi şüphe olması durumunda yabancılar davet edilmeksizin kolluk tarafından getirilebilirler. Bu işlem, idari gözetim olarak uygulanamaz ve bilgi alma süresi dört saati geçemez.

Taşıyıcıların yükümlülükleri:
1) Taşıyıcılar;
– Ülkeye giriş yapmak veya ülkeden transit geçmek üzere sınır kapılarına getirmiş oldukları yabancılardan herhangi bir nedenle Türkiye’ye girişleri ve Türkiye’den transit geçişleri reddedilenleri, geldikleri ya da kesin olarak kabul edilecekleri bir ülkeye geri götürmekle,
– Yabancıya refakat edilmesi gerekli görüldüğü durumlarda refakatçilerin gidiş ve dönüşlerini sağlamakla,
– Taşıdıkları kişilerin belge ve izinlerini kontrol etmekle, yükümlüdür.
2) Genel Müdürlük, sınır kapılarına yolcu getiren taşıyıcılardan, Türkiye’ye hareketlerinden önce taşıyacakları yolcuların bilgilerinin verilmesini isteyebilir.
3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan yükümlülüklere ilişkin uygulanacak usul ve esaslar, Bakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kişisel veriler:
1) Yabancılara, başvuru ve uluslararası koruma statüsü sahiplerine ait kişisel veriler, Genel Müdürlükçe veya valiliklerce ilgili mevzuata ve taraf olunan uluslararası anlaşmalara uygun olarak alınır, korunur, saklanır ve kullanılır.

Tebligat:
1) Bu Kanuna ilişkin tebligat işlemleri, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.
2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgilinin yabancı olduğu ve varsa özel durumları da dikkate alınarak yönetmelikle düzenlenir.

Yetkili idare mahkemeleri
1)Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak idari yargıya başvurulması halinde, bir yerde birden fazla idare mahkemesinin bulunması halinde bu davaların hangi idare mahkemesinde görüleceği Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir.

İdari para cezası:
1) Diğer kanunlara göre daha ağır bir ceza gerektirmediği takdirde;
– 5 inci maddeye aykırı şekilde, Türkiye’ye yasa dışı giren veya Türkiye’yi yasa dışı terk eden ya da buna teşebbüseden yabancılar hakkında iki bin Türk Lirası,
– 9 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca Türkiye’ye girişleri yasaklanmış olmasına rağmen Türkiye’ye girebilmiş olanlar hakkında bin Türk Lirası,
– 56 ncımaddenin birinci fıkrasında tanınan sürede Türkiye’den ayrılmayanlar hakkında bin Türk Lirası,
– 57 nci, 58 inci, 60 ıncı ve 68 inci maddeler kapsamındaki işlemler sırasında kaçanlar hakkında bin Türk Lirası,
idari para cezası uygulanır.
2) İdari para cezası öngörülen kabahatlerinbir takvim yılı içinde tekrarı halinde, para cezaları yarı oranında artırılarak uygulanır.
3) Bu maddedeki idari para cezalarının uygulanması, Kanunda öngörülen diğer idari tedbirlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.
4) Bu maddedeki idari para cezaları, valilik veya kolluk birimlerince uygulanır. Verilen para cezaları tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenir.