İçeriğe geç

SERBEST BÖLGE YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Serbest bölgede faaliyet gösteren kuruluşunuza yabancı çalışma izni almak için istenilenler:

7 adet vesikalık fotoğraf
Yabancı personelin konsolosluk yada, noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport sureti.
Noter tasdikli Türkçe tercümeli diploma sureti

Serbest bölge yabancı çalışma izni başvuru formu

Dilekçe

Vekalet (Ankara Danışmanlık Personeline)

Serbest bölge yabancı çalışma izni Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilir. Yukarıda saymış olduğumuz belgelerler müracaat etmek gerekmektedir.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği”nin 18 inci maddeleri hükümlerine istinaden, serbest bölgelerde istihdam edilecek yabancı uyruklu kişilere verilen Çalışma İzin Belgesinin başvuru, değerlendirme, sure uzatımı ve iptaline ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Serbest Bölgede Çalışacak Yabancılar İçin İzin Başvurusu

İstihdam edilmesi planlanan yabancı personele “Çalışma İzni” verilebilmesi için; örneği ekli “Yabancı Personel Başvuru Formu”nun ve eklerinin bir dilekçe ile Müsteşarlığa gönderilmesi gerekmektedir.

Serbest bölgede yabancı çalışma izni almak için yapılacak başvurularda, müracaat edilen kişinin firma sahibi veya ortağı olması halinde diploma tercümesi ve sureti aranmaz.

Çalışma izni süresinin uzatılması için; bir dilekçe ve ekinde eksiksiz doldurulmuş Yabancı Personel Başvuru Formu, mevcut Çalışma İzin Belgesi’nin aslı, 7 adet fotoğraf ve geçerli pasaportun noter tasdikli sureti ve tercümesi ile Bölge Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Serbest Bölgede Çalışacak Yabancıların Müracaat Değerlendirmesi

1) Serbest bölgede çalışacak yabancı personelin kullanıcı firmanın sahibi veya ortağı olması halleri dışında, yurt içinden temininde güçlük çekilen yönetici veya vasıflı personel olması gerekmektedir. İlgilinin uzmanlığının diploma ile belgelenmesi esas olup, aksi durumlarda ise sertifika veya ilgilinin daha önce çalıştığı firmalardan alınan referansların ibrazı zorunludur.

2) Yabancı personel istihdamı taleplerinde, kullanıcıların Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu’nda belirtilen sayıda Türk işçisini istihdam etmesi hususu dikkate alınacaktır.

3) Kullanıcılar tarafından Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu’nda belirtilenden daha fazla yabancı personel istihdam edilmek istenmesi durumunda, bunun gerekçesinin Müsteşarlığa açıklanması gerekmektedir.

1) İçişleri Bakanlığı’ndan ikamet izni alan yabancı personelin 1 ay içerisinde bölgede çalışmaya başlamadığının tespiti veya Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 21 inci maddesi uyarınca, Türkiye’de geçerli Sosyal Güvenlik Mevzuatı hükümleri çerçevesinde sigorta kaydının yapıldığının tevsik edilmemesi halinde (Türkiye ile diğer ülkeler arasında sosyal güvenlik konusunda yapılan sözleşmeler kapsamına giren yabancı personel bu sözleşmelerin hükümlerinden de yararlanabilir.) çalışma izin belgesi iptal edilir ve durum İçişleri Bakanlığı’na da bildirilerek ikamet izninin iptali sağlanır.

2) Yabancı personelin serbest bölgede çalışması için verilen serbest bölge çalışma izin belgesi ile Türkiye’de çalıştığının tespiti halinde, ilgiliyi istihdam eden kullanıcının Faaliyet Ruhsatı Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde iptal edilir.

3) Çalışma İzin Belgesi’nin sorumluluğu kullanıcıya ait olup, bu belge yabancı personelin istihdam edildiği süre boyunca kullanıcı tarafından saklanır. Çalışma İzin Belgesinin herhangi bir sebeple kaybedilmesi halinde durumun ivedilikle Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işten ayrılan veya çalışma izni iptal edilen personelin çalışma izin belgesinin aslının ilgili kullanıcı tarafından 1 hafta içerisinde Müsteşarlığımıza iade edilmesi gerekmektedir.

İlk Başvuruda Eklenecek Belgeler :
1) 7 adet vesikalık fotoğraf.
2) Yabancı personelin ilgili Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki bir noterden onaylı
pasaport tercümesi ve sureti.
3) Son mezun olduğu okulun noter tasdikli diploma tercümesi.
Süre Uzatımında Eklenecek Belgeler :
1) Mevcut çalışma izin belgesinin aslı.
2) 7 adet vesikalık fotoğraf.
3) Geçerli pasaportun noter tasdikli sureti ve tercümesi.

 

Serbest Bölge Yabancı Çalışma İzni Başvuru Formu

 

A. İş Veren (Kullanıcı) Hakkında Bilgiler

 

Ticaret Ünvanı
Faaliyet Ruhsatı Numarası,Konusu, Veriliş Tarihi
Serbest Bölge Adresi
Varsa Diğer FaaliyetRuhsatlarının Numarası, Konusu, Veriliş Tarihi
Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi
Kuruluş Tarihi
Sermaye Tarihi
Kayıtlı Sermayesi
Ödenmiş Sermayesi
Son Yıl Cirosu
Kuruluşta Halen Çalışan TürkPersonel Sayısı
Halen Çalışan YabancıPersonelin Adı, Soyadı, Çalışma İzin Belgesi No.
Son Üç Yıllık Ticaret Hacmi(Serbest Bölge Müdürlüğünden Temin Edilecek)
Yurt Dışından SerbestBölgeye(1000ABD$) Serbest Bölgeden Yurt Dışına(1000ABD$) Türkiye’den Serbest Bölgeye(1000ABD$) Serbest Bölgeden Türkiye’ye(1000ABD$)

Serbest Bölge Müdürlüğü OnayıKaşe, İmza, Tarih
B. Çalışma İzin Belgesi İstenen Personel Hakkında Bilgiler

 

1. Kimlik

 

Adı Soyadı
Doğum Yeri-Tarihi
Pasaport No
Varsa, Eşi ve Çocuklarını
Getirip GetirmeyeceğiGetirecekGetirmeyecek

 

2. Tahsil Durumu

 

Son Mezun Olduğu Okul
Yeri
İhtisas Konusu

3. Daha Önce Çalıştığı Yerler (Sondan İtibaren Üçüncü Yazınız)

 

İş Verenin Ticaret Ünvanı Çalıştığı Süre Görevi

4.Daha Önce Çalışma İzni Alınmışsa

 

İzni Veren Merci
İzin Belgesi Tarih ve No

5. İkametgah Adresi

 

Türkiye
Yurt Dışı

6.Türkiye’deDaha Önce Bulunmuş İse

 

Bulunduğu Yerler
Tarihleri
Sebepleri

7. Bölgede Alacağı Görevin Mahiyeti:

8. Çalışacağı Süre :

9. Alacağı Ücret (Döviz Olarak Doldurulmalıdır):

C. Türk Vatandaşı Yerine Yabancı İstihdamın Gerekçesi

 

 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylar ve başvurumuzun değerlendirmeye alınabilmesi için gereğini müsaadelerinize arz ederiz.

 

İşveren Yabancı Personel
Adı Soyadı
Kaşe ve İmza

Tarih:Adı Soyadı

İmza