İçeriğe geç

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ TURİZM

TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Belgeli Turizm İşletmelerinde Yabancı Personel ve Sanatkarların Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmeliğin amacı belgeli turizm işletmelerinde 2007 sayılı Türkiye’de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun hükümlerinden istisna edilerek çalıştırılabilecek nitelikli “yabancı uzman personel” ve Sanatkarların nitelikleri ile sayılarının ve bunların çalışmalarına izin verilmesindeki usullerin tespitidir. Bu yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (h) fıkrasında tarifi yapılan yatırım ve işletmelerde çalıştırılabilecek nitelikli yabancı uzman personel ve sanatkarlara izin verilmesinde uygulanacak usul ve esaslara ait hükümleri kapsar.

Yasal Dayanak
Bu Yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37 nci Maddesinin (b) fıkrasının 2 nolu bendi uyarınca düzenlenmiştir.

Yabancı aşçı çalışma izni

YABANCI PERSONEL VE SANATKARLARIN ÇALIŞTIRILMASI

Belgeli turizm işletmeleri , 2007 sayılı Kanun kapsamına giren işlerde, 2634 sayılı Kanunun 18 inci Maddesinin (a) fıkrası uyarınca: a. Nitelikli yabancı uzman personel b. Uluslararası üne sahip sanatçılarla, üst düzeye yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış sanatçı ve sanatçı toplulukları, Turizm Bakanlığının uyun görüşü ve İçişleri Bakanlığının izni ile çalıştırabilirler.

YABANCI PERSONEL SAYISI

Bu Yönetmeliğin 4 üncü Maddesi uyarınca 2007 sayılı Kanundan istisna edilerek çalıştırılacak yabancı uyrukluların miktarı, toplam personelin %10’unu geçemez.

YABANCI SANATKAR ÇALIŞTIRABİLECEK İŞLETMELER

Yabancı sanatkar çalıştırmak üzere başvuracak belgeli turizm işletmelerinin bir önceki yıl en az 40,000 (kırkbin) USD veya muadili dövizi sağlamış olması gerekir. İşletmenin döviz kazancı başvuru dosyasına eklenecek, kambiyo devre beyannamesi veya yetkili bankalarca verilen döviz alım bordroları ile belirlenir. Yeni açılacak işletmelerinde anılan miktarda döviz kazancının taahhüt etmeleri halinde izin verilebilir.

BAŞVURU USULÜ

Bu yönetmelik uyarınca istihsal edilecek izinler için ilk başvuru yurt dışında konsolosluklarımıza, yurt içinde ilgili Valiliğe yapılır. Başvuru dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması gerekir. 1. Vize talep beyannamesi, 2. İş mukavelesi, 3. Döviz gelirlerine ait belgeler, 4. Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç)

BAKANLIKÇA YAPILACAK İŞLEMLER

Bu yönetmeliğin 7 nci Maddesi uyarınca kendilerine başvuru yapılan merciler gerekiyorsa görüşlerini de ekleyerek talebi Turizm Bakanlığına iletirler. Bakanlık gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra görüşü ile birlikte dosyayı İçişleri Bakanlığına yollar. İzin işlemi İçişleri Bakanlığınca sonuçlandırılır. Bakanlıklar gerekli gördükleri hallerde taleple ilgili olarak Konsolosluklarımızdan ayrıca bilgi ve görüş isteyebilir.

Türkiye’de bulunan turizm işletmelerinde çalışmak isteyen yabancıların başvuruları bu sektörde değerlendirilir.

Turizm sektörü için yabancı çalışma izni: Başvurusunda bulunmak isteyen işveren veya yabancılar, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar.

BELGELİ İŞLETMELERDE KOTA UYGULAMASI

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 18. maddesinin, 4817 Kanunun 31. maddesi ile değişik (a) bendinde; “Belgeli işletmelerde Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkarlar çalıştırılabilir.
Ancak bu şekilde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin %10’unu geçemez. Bu oran Bakanlıkça %20’ye kadar artırılabilir.” denilmektedir.

Yabancı otel personeli çalışma izni

TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNDA

YABANCI ÇALIŞANDAN İSTENİLEN BELGELER:

1. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na hitaben yazılmış yabancı çalışma izni talep dilekçesi,
2. Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha / 3 sayfa, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar),
3. Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Pasaport sureti,
4. Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Diploma sureti
5. Özgeçmiş (1 adet / 2 sayfa, Türkçe olarak düzenlenecektir.)
6. Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli İkamet Tezkeresi noter onaylı sureti (Öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, İkamet Tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurusunu yapacaktır.)
7. Yabancının alacağı göreve uygun bonservis (Belgeli işletmeler için gerekli)
8. Bağ-Kur kaydı ve borcu olmadığına dair yazının aslı. (Yabancının şirket sahibi veya şirket ortağı olması durumunda gerekli)

KURUM – KURULUŞTAN İSTENİLEN BELGELER:

1. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
2. Kurumun halen çalışan Türk ve yabancı tüm personel sayısını gösteren son aya ait Sigortalı Hizmet Listesi,
3. Kurumun son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu,
4. Kuruluş yabancı sermayeli ise; Kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
5. İş yerinin bir önceki yıla ait en az 40.000 USD veya muadili döviz sağladığına ilişkin döviz bozdurum belgesinin aslı. (Belgeli işletmeler için gerekli)
6. İş sözleşmesi
7. Faaliyet belgesi.(Belgesiz işletmeler için gerekli)
8. Turizm İşletme Belgeli,Turizm Yatırım Belgeli veya Seyahat Acente Belgeli ise buna ilişkin belgenin örneği.
9. Firma belgeli değil ise bunu belirtir dilekçe.

Yabancı Çalışma İzni Almak İçin