YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

 

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ
YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

ÇALIŞMA İZNİ

Yabancı Çalışma izni: Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce almaları gereken izindir. Çalışma izinlerinin çalışmaya başlamadan önce alınması olmakla birlikte, ülke menfaatlerinin gerekli kıldığı hallerde veya mücbir nedenlere bağlı olarak, çalışmaya başlamadan önce ilgili makama bilgi vermek koşuluyla, çalışma süresi bir ayı geçmemek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın onayı alınmak suretiyle yabancı çalışma izni işe başladıktan sonra da verilebilir.

yabanci-calisma-izni
YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de yabancı çalışanların izinleriyle ilgili kanun değişikliği:
YABANCI BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE İZLEME SİSTEMİ
Bakanlık yabancı istihdamı taleplerini almak, değerlendirmek ve uluslararası işgücünün piyasadaki etkilerini izlemek üzere “yabancı başvuru, değerlendirme ve izleme sistemi” de kuracak. Kanun kapsamındaki yeniliklerden bir diğeri Bakanlığın, yabancı istihdamı ihtiyacına ve düzenleme kapsamındaki diğer konulara ilişkin kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi, belge talep edebilecek olması.

YABANCILAR İÇİN ÖN İZİN
– Sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınması gerekiyor.
– Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az 8 yıl çalışma izni olan yabancılar, süresiz çalışma iznine başvurabilecekler.
– Süresiz çalışma izni olan yabancıların, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanması söz konusu olacak.
Not: Seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülükleri olmayacak.
– Türk soylu olduğu bildirilen, KKTC vatandaşı ve AB üyesi ülke vatandaşları ile bilimsel, kültürel, sanatsal veya sportif amaçla Türkiye’ye gelen başarılı yabancılar, çalışma izni konusunda istisnalardan yararlanacaklar.
– Türkiye’de üniversite eğitimi alan yabancı öğrencilerin, çalışma izni almak koşuluyla çalışabilecek.
– Yabancı öğrencilerden ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmekte olanlar, öğrenimlerinin ilk yılının tamamlanmasından sonra çalışma iznine başvurabilecek.
– İş Kanunu uyarınca part/time çalışabilecekler.
– Örgün öğretim programlarına kayıtlı lisansüstü öğrenciler için ise böyle bir sınırlama söz konusu olmayacak.
– Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayan yabancının mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içinde çalışma izni başvurusu yapması durumunda, bu kişinin başvurusu Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda değerlendirilecek.
– Öğrenimlerini Türkiye’deki bir üniversitenin mühendislik ve mimarlık fakültelerinde veya yurt dışında ilgili ülke makamları ve YÖK tarafından tanınan bir üniversitede tamamlayan yabancı mühendis ve mimarlar, proje bazlı ve geçici süre ile çalışma izni alarak çalışabilecekler.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARINDA KRİTER UYGULANMAYACAK YABANCILAR

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmelik hükümlerince çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi olmayan yabancılar aşağıda belirtilmiş olup, burada belirtilen yabancıların çalışabilmeleri için çalışma izni almaları zorunludur. Çalışma izin başvuruları çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılan söz konusu yabancıların bu kapsamda bulunduklarını T.C. resmi makamlarından alınmış belgelerle kanıtlamaları zorunludur.

– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,
– Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
– Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
– Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,
– En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar,
– İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
– İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar.

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ

Yaşlı bakımı, hasta bakımı ve küçük çocuğu bulunan aileler dışında konutta yabancı personel çalışma izni yok.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından getirilen kısıtlamalar ve koşullar:
– Ciddi bakım gerektiren durumlar dışında yabancı erkeklere konutlarda çalışma izni verilmiyor.
– Yaşlı ve hasta bakımı ile küçük çocuğu bulunanlar dışında konutlarda yabancı personele çalışma izni başvuruları olumsuz değerlendiriliyor.
– Bakıma muhtaç hastalığı bulunanların sağlık raporu gerekiyor.
– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yabancı çalışma izni verilmiş ama sosyal güvenlik primleri yatırılmamış yabancılar için uzatma işlemi yapılmıyor. SGK tarafından işverene sigortasız işçi çalıştırmaya yönelik cezai işlem uygulanıyor.
– Evde bakıcı olarak veya ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınarak yabancıya en az asgari ücret ödenmelidir.
– Yabancı çalışma izninin alınmasından itibaren 7 gün içerisinde yabancı şahsın sigortalı giriş kaydının yaptırılması gerekmektedir.
(Bu işlem için işveren konumundaki şahsın ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne başvuru yaparak konut işyeri kaydı yaptırması ve yabancı şahsın sigortalılığını başlatması gerekmektedir.)
– Türkiye’de kaçak olan yabancılar çalışma izni alamadıklarından idari para cezalarını ödeyip çıkış yapmaları halinde çalışma vizesi başvurusu yapılabilir.
Çalışma izni onaylanan yabancı çalışma vizesini pasaportuna işleterek Türkiye’ye giriş yapıp çalışabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancı Çalışma İzni Şubeleri

1. Şube: İnşaat, metal, elektrik
2. Şube: Ulaştırma, Havacılık
3. Şube: Turizm (1)
4. Şube: Tekstil
5. Şube: Petrol, Enerji, Gıda, Tarım, büro, ticaret
6. Şube: Eğitim, Sağlık
7. Şube: Bilişim, Kuyumculuk, kimya, maden, Kamu
8. Şube: Eğlence sektörü
9. Şube: Turizm (2)
10. Şube: Ev Hizmetleri (1)
11. Şube: Ev Hizmetleri (2)
12. Şube: Projeler, Doğrudan yabancı yatırımlar
13. Yabancılar Mevzuat Şubesi
14. Evrak, arşiv, otomasyon Şubesi

 YABANCI ÇALIŞTIRMAK İSTEYENLERİN YAPMASI GEREKENLER

– Yabancı birini veya birilerini ev hizmetleri, dadı, çocuk bakımı, hasta bakıcı olarak çalıştırmak isteyenlerin yapması gerekenler

1 – Çalıştırılacak yabancı için Emniyet Müdürlüğüne başvurarak çalışma izni amaçlı ikamet tezkeresini almak.
2 – Bu izin alındıktan sonra en fazla 10 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na “yabancı çalışma izin başvurusu” yapmak gerekiyor. Eğer bu süre geçirilirse, verilen ikamet izni geçersiz sayılıyor.
3 – Çalışma Bakanlığından yabancı çalışma izni alındıktan sonra bir yıl süreli ikamet izni için Emniyet Müdürlüğüne başvuru yapmak gerekiyor.
4 – Emniyetten bir yıllık oturma izni alan yabancıyı çalıştıracak işveren SGK’ya başvuru yapıp yabancıyı sigortalatması gerekiyor. Çalışma Bakanlığının verdiği iznin üzerinden 15 gün geçer ve yabancı çalışanın sigorta işlemleri başlatılmaz ise idari para cezaları ödemek zorunda kalır. Bir ay geciktirmenin faturası en az 3 bin TL.

YABANCI ÇALIŞTIRMAK İSTEYENLERİN YAPMASI GEREKENLER

 YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İÇİN TÜRKİYE’DE VEYA TÜRKİYE DIŞINDAN YAPILACAK BAŞVURU:

Türkiye'de Yabancı Çalışma İzni Şartları
TÜRKİYE’DE YABANCI ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI

TÜRKİYE’DE YABANCI ÇALIŞTIRMA İZNİ ŞARTLARI
– Türkiye dışında ikamet eden yabancı uyruklular, ikamet ettikleri yada vatandaşı oldukları ülkedeki T.C Büyükelçiliği veya Konsolosluklarına başvuruda bulunabilirler,
– Türkiye’de geçerli bir oturma iznine sahip olan yabancı uyruklular, doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapabilirler,
– Eğitim sektöründe çalışacak yabancı için, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan özel öğretim kurumu belgesi veya ilgili belediyeden alınan İşyeri Açma ve Faaliyet Ruhsatı,
– Sağlık sektöründeki kuruluşlar, hayır kurumları ve benzeri kurumlar için, ilgili resmi daireden alınan uygunluk belgesi, izinler veya ruhsatla,
– Turizm sektörü için Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan Turizm İşletme Belgesi kopyası.

 

İLK DEFA YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU YAPACAK YABANCILARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Yabancı Çalışma İzni İlk Başvuru
YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURU

 
YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İÇİN İLK BAŞVURU

İLK BAŞVURU
 
Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni alabilmeleri için yapacakları ilk başvuru:
 
Türkiye dışındaki yabancıların ilk başvurularında, yabancı çalışma izni için vatandaşı oldukları ya da daimi olarak ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi, atama yazısı veya şirket ortaklığını gösteren belgenin ibrazı ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Türkiye’de yabancıyı çalıştıracak işverenin veya yetkilendirdiği danışmanlık firmasının, temsilciliklere yapılan başvuru tarihini takip eden on işgünü içerisinde, elektronik başvuruyu yapması ve gerekli bilgi ve belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şahsen veya posta ile ulaştırması zorunludur. Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ile bakanlık, Türkiye dışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri, elektronik ortamda yürütür. Başvuru için gerekli belgelerin yabancının temsilciliğe başvuru tarihini takip eden on işgünü içerisinde yapılacak elektronik başvurunun ardından işverenince bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygun bulunan başvuru için çalışma izin belgesi düzenlenir. Çalışma izin belgesi düzenlenmiş yabancıların en geç doksan gün içinde Türkiye’ye giriş yapmaları gerekir.

Öğrenim amaçlı alınmış ikamet tezkereleri hariç, müracaat tarihinde geçerli en az 6 ay süreli oturma izni bulunan yabancılar veya bunların işverenleri yabancı çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Bu durumdaki yabancıların Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Başvuru için gerekli belgelerin yapılan elektronik başvuruyu takip eden altı işgünü içinde işveren yada yetkilendirdiği danışmanlık firması tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şahsen veya posta ile ulaştırılması gerekir.
 
Gerek gördüğü durumlarda ilgili bakanlıklar ve mercilerin görüşlerini de almak suretiyle çalışma izni başvurularını sonuçlandırır. Usulüne uygun olarak yapılan çalışma izni başvuruları belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla bakanlık tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca tespiti halinde eksik evrakların tamamlanması istemiyle başvuru sahibine bilgi verilir. Bu durumda otuz günlük süre eksik evrakların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na intikal ettiği tarih itibarıyla başlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yabancı çalışma izin başvurusuna ilişkin olumlu veya olumsuz kararını, Türkiye sınırları dışından yapılan ID numarası başvurularda; başvuruyu yapan yabancıya bildirmek üzere (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı kanalıyla) ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğine de bildirir. Türkiye’den yapılan başvurularda ise yabancıya veya yabancıyı çalıştıracak işverene bildirimle bulunulur.
 
Türkiye’de istihdam edilecek yabancıların çalışma iznine ilişkin usul ve esaslar;
– Eğitim sektörü,
– Ev hizmetleri sektörü,
– Sağlık sektörü,
– Turizm sektörü,
– Havacılık sektörü,
– Eğlence sektörü
– Diğer sektörler
– Doğrudan yabancı yatırımlar,
– Özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar,
– Mesleki hizmetler,
– Yabancı kuruluşların irtibat büroları,
için farklılık göstermektedir.

Not: Aşağıdaki bilgi ve açıklamalar doğrudan yabancı yatırımlardaki yabancı çalışma izni sürecine yönelik usul ve esasları içermektedir.
 

İLK ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNDA İŞVERENDEN İSTENİLEN BELGELER
 
– Çalışma izni başvuru dilekçesi
(Dilekçe elektronik başvuru esnasında taratılacak ve ayrıca kâğıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)

– Yabancı personel başvuru formu,
(Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kâğıt ortamında bir nüsha olarak bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır)

– Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,
(Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir)

– Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
(Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir)

– İş yerinin Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar kapsamında olduğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler,
(Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir)

– Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dâhil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerine dair belgeler,
(Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir)

– Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu,
(Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir)

– Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge,
(Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 
İLK ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNDA ÇALIŞMA İZNİ ALMAK İSTEYEN YABANCIDAN İSTENİLEN BELGELER
 
– Türkiye’den yapılacak başvurular için, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen oturma izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli oturma izni örneği,
(Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

– Çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli oturma izni olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin başvurusu yapması zorunludur. Ancak, Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar kriterlerinden en az birini karşılayan şirketlerde istihdam edilecek kilit personel statüsündeki yabancının Türkiye’de kanuni olarak bulunduğunun (Emniyet Müdürlüğü’nden alınmış yazı veya pasaportun vize ve giriş tarihini gösterir kısmının onaylı örneği ibraz edilerek) kanıtlanması halinde çalışma izni müracaatı doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılabilmektedir. Bu kapsamda çalışma izni verilen kilit personel statüsündeki yabancıların Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden çalışma vizesi alarak Türkiye’ye giriş yapmaları gerekmektedir.

– Yabancının kilit personel statüsünde olması halinde, Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/b maddesinde öngörülen bilgi ve belgeler,
(Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir)

– Yabancının pasaport sureti,
(Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir. Elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir)

– Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,
(Elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden ve ayrıca kâğıt ortamında da gönderilecektir.)

Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yükseköğrenim görmesi halinde |Yurtdışı Yüksek
Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği|ne uygun olarak alacağı |Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi|,
(Elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 

 

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

turkiyede-yabanci-calisma-izni-nasil-alinir
YABANCI ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

Yabancı Çalışma İzni başvurusu yapılmadan önce müracaat dosyasının eksiksiz olduğundan emin olunmalı, yabancı çalışma izni alma şansı düşük veya olmayan personelin başvurusu için acele edilmemelidir. Yabancı çalışma izni konusundan profesyonel bir danışman ile çalışılması tercih edildiği takdirde, gerekli evraklar konunun uzmanları tarafından hazırlanıp kontrol edilir, varsa eksiklikler giderilir ve başvuru dosyanız tamamlandıktan sonra yabancı personel çalıştıracak firma / şahıs adına vekaleten ilgili bakanlığa belirlenmiş süreler dahilinde başvurusu yapılarak izin sonucu çıkana kadar takibi yapılır. Başvuru dosyasına konulan belgeler, yasa ve yönetmeliklere uygun olsa dahi bakanlık bilgi ve belgeleri farklı yorumlayarak başvuruları olumsuz yanıtlayabilir. Başvuru dosyası büyük bir titizlikle hazırlanmalıdır. Çalışma izin başvurusu olumsuz yanıtlanan yabancı personel için 1 sene boyunca yeniden başvuruda bulunulamaz. İlk başvuruya olumsuz cevap almış dosyalar sonra  yapılacak başvuruları da olumsuz etkilemektedir.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ SURE UZATIMI İŞLEMİ

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIMI

Çalışma izninin uzatılması işlemi ilk iznin alınması işlemiyle benzerdir. Tek fark; ilk başvuru hazırlanan belgelere ek olarak önceki izin belgesinin aslının eklenmesidir.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU
 

YENİ GELİŞMELERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN ANKARA DANIŞMANLIK