İçeriğe geç
Anasayfa » SEYAHAT ACENTASI DEVRİ

SEYAHAT ACENTASI DEVRİ

SEYAHAT ACENTASI DEVRİ

Seyahat Acentası Devir İşlemi Nasıl Yapılır

Seyahat acentesi kurmak isteyenler veya devralmak isteyenlerin devir işlemi için merak ettikleri ile ilgili bilgi.

Seyahat acentası devir almak 2023 yılında Terkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) üyelik  masrafları arttığından yeni kurmak isteyenler için alternatif seçenek oldu. Peki seyahat acentası devir alınabilir mi?

Seyahat Acentası Devir İşlemi

 

 

Seyahat acentesı işletme belgesini devreden ile (tüzel kişi) devralan (tüzel kişi) nin beraber düzenleyeceği tek dilekçe ve Ek’inde devreden ve devralan tüzel kişiliğin imza sirküleri ile devralanın seyahat acentalığı faaliyetinde kullanacağı yeni ünvana ilişkin ünvan tercih listesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapılır. Kültür ve Turizm Bakanlığının devre konu olan seyahat acentası belgesi nin devrine izin vermesi halinde devir ön izni yazısı devralan tüzel kişi ve devreden tüzel kişiliğin taraflarna tebliğ edilir ve TURSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) ne bildirilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan devre ilişkin ön izin yazısının devreden ve devralan tüzel kişiliğe tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde, devreden ve devralan tüzel kişiler tarafından Birliğimize başvuru yapılması gerekir. Bu süre veya verilecek on beş günlük ek süre içerisinde TURSAB’a başvurunun yapılmaması halinde devre ilişkin ön izin kendiliğinden iptal edilmiş olur. TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği), başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Kültür ve Turizm Bakanlığı’na  bildirir. Uygun görülmeyen seyahat acentası devir talebi başvurusu için ise başvuru sahibine gerekçesi belirtilir.

TURSAB tarafından uygun görülen devre ilişkin dosya yine Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilen “Seyahat Acentası Belge Devri” başvurusuna ilişkin dosya Bakanlık tarafından incelenir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanmasının gereği TÜRSAB’a bakanlıkça bildirilir. Seyahat Acentası Belge Devri talebinin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra devralan tüzel kişi bünyesinde uygun görülen acenta unvanınca seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentesi işletme belgesi teslim alınmak üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilir.

 

SEYAHAT ACENTASI BELGE DEVRİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Seyahat Acentasını devralan tüzel kişi tarafından düzenlenecek “seyahat acentası devri” başvuru dilekçesi

Devreden ve devralan tüzel kişilerin devre ilişkin alacakları organ kararlarının noter onaylı suretleri (Devredenin devralanı, devralanın devredeni, devir ön izni tarih ve sayısının ve devre konu olan seyahat acentası işletme belge numarası ve onaylanan acenta unvanının ve varsa şube işletme belgelerinin adres bilgileri ile anıldığı tüzel kişi yetkili organ kararlarının noter onaylı suretleri)

Ek-4 (Ticaret Sicili Gazetesi Beyanı)

Devralan tüzel kişilik limited şirket ise şirket sözleşmesi ile ortak ve müdürlerini gösteren, anonim şirket ise esas sözleşmesi ile ortaklık yapısı ve yönetim kurulu bilgisini içeren ticaret sicil kayıtları

Ticaret Sicil Tasdiknamesi

Devralan tüzel kişinin devre konu olan şirket merkez ve şubelerine ait adres ve temsile yetkililerini içeren, ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi

Ek-2 (Adli Sicil Beyanı)

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, limited şirketlerde müdürler ve temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2 de yer alan T.C Kimlik Numarası ve Adli Sicil Beyanı

İmza Sirküleri (Devralan tüzel kişiye ait imza sirküleri aslı veya noter onaylı suretleri)

seyahat-acenta-belge-devri-teminat-mektubu-ornegi

seyahat-acentasi-devri-bilgi-guncelleme-formu

seyahat-acentesi-devri-icin-ek-1

seyahat-acentesi-devri-icin-ek-2

seyahat-acentesi-devri-icin-ek-3

seyahat-acentesi-devri-icin-ek-4

tursab-belge-devir-karar-ornegi

tursab-belgesi-devir-taahhut-beyani

tursab-belgesi-devri-dilekce-ornegi

 

Seyahat Acentası Kuruluş Teminatı

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinin 29’uncu maddesi gereği ve 30’uncu maddesi miktarınca düzenlenecek teminat

Ek-1 (Seyahat Acentası Unvan Taahhütnamesi)Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde acenta unvanında değişiklik yapılabileceğine ilişkin taahhütnamedir.

Devir Taahhüt Beyanı (devreden tüzel kişi ile devralan tüzel kişi temsile yetkili veya yetkililerince müştereken doldurulacak taahhüt aslı)

Seyahat Acentesinde çalıştırılması zorunlu personel belgesi

Seyahat acentası merkez ve şubelerinde aşağıdaki niteliklerden birini haiz en az bir personel çalıştırılır.

Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olan kişilere ait mezun olunduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti

Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi aslı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilmiş rehber belgesi aslı veya onaylı sureti

(C grubu seyahat acentaların da enformasyon memurluğu başarı belgesi sahibi olanlar birinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz personel yerine çalıştırılabilir.)

Belgeleri ibraz edilen personelin şirket bünyesinde çalıştığını gösterir SGK İşe Giriş Bildirgesi veya son döneme ait SGK Sigortalı Hizmet Listesi

Ek-3 Beyanı (SGK İş Yeri Kodu Beyanı)

Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu

İmza Sirküleri

Bir kurumun ya da kuruluşun temsilcisinin kendisine ait imza örneklerinin yer aldığı belge aslı veya noter onaylı sureti.

Teminat

Teminat mektubu olarak verilecekse kesin ve süresiz teminat mektubunda; acenta unvanı, ticaret unvanın bulunması gerekmektedir.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı Müdürlüğü’nün, “Tahsilat Hesabı TR89 0000 1001 0000 0350 1540 21 IBAN nolu” hesabına yatırılan dekont aslı veya Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine veya il veya ilçeler genel bütçeli dairelere ait muhasebe birimleri vasıtasıyla Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırılır. (Kaşeli ve imzalı dekont aslı olması gerekmekte olup, ayrıca dekontta gönderen kısmında ticari unvanı (hiçbir şekilde şahıs ismi yer almaması gerekmektedir), açıklama kısmında ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan acenta unvanının yazılması zorunludur.)

A grubu için  : 7 bin

B grubu için  : 6 bin

C grubu için  : 5 bin

ve her bir şube için bu miktarların % 25 olması gerekmektedir.

Ticaret Sicil Tasdiknamesi

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;

MERSİS numarası, Ticaret unvanı, Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası, İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi, İşletmenin faaliyet alanı, İşletmeye tahsis edilmiş olan sermayeyi, Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanları gösterir belgedir.

 

Yetkili Karar Örneği

Ticaret Sicil Müdürlüklerinde tescile gerek duyulmayan veya tescil edilemeyen hususlarda, ilgili değişikliğe ilişkin alınacak yetkili organ kararının noter onaylı sureti.

Seyahat Acentası Devri İle İlgili Önemli Bilgiler

– İşletme belgesinin devrinde seyahat acentası şubesi merkezi ile bir bütün olarak değerlendirilir. Devir işlemi, şube olmaksızın yapılacak ise şube kapatma işlemi de eşzamanlı yapılır.

– Kültür ve Turizm Bakanlığı veya TURSAB nezdinde; sonucu seyahat acentası belgesinin iptalini veya geçici ve uzun süreli üyelikten çıkarma cezasını gerektirebilecek idari iş ve işlemleri bulunan seyahat acentası hakkında bu iş ve işlemlerin sonuçlandırılmasına kadar belge devri talebinde bulunulamaz.

– TURSAB tarafından, devre konu seyahat acentasının devre engel bir hususunun bulunup bulunmadığı ile devralacak tüzel kişi hakkında gerekli inceleme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde, devralacak tüzel kişiliğe ilişkin Seyahat Acentaları Yönetmeliği kapsamında belgelendirmeye ilişkin gerekli iş ve işlemler yürütülür.

– Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak nihai inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun bulununan başvuru işlemi, Seyahat acentası işletme belgesi düzenlenmesi ile sonuçlandırılır ve Kültür ve Turizm Bakanlığı siciline işlenecek belge düzenleme tarihi itibarıyla devir işlemi hüküm ifade eder.

– Kültür ve Turizm Bakanlığı, devir işleminin sonuçlanmaması ve/veya devir işlem sonucunun Kültür ve Turizm Bakanlığı siciline işleneceği tarihe kadar geçecek sürede devredenin ve devralanın belge devrinden kaynaklanan ticari ilişkilerinde taraf değildir.

– İşletme belgesi düzenlenmek suretiyle tamamlanan devir işlemi sonrasında devredenin, 1618 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı emrinde bulunan teminatı iade edilir.

– Devredilen Seyahat acentası işletme belgesinde yer alan acenta unvanı veya iltibasa yol açacak unvan on yıl içerisinde başka bir seyahat acentasına verilmez. İşletme belgesini devreden tüzel kişilik, üç yıl geçmeden yeniden Seyahat acentası işletme belgesi talebinde bulunamaz.

– Belge devri yapan tüzel kişi 3 yıl boyunca seyahat acentası işletme belgesi talebinde bulunamaz veya devralamaz.

– Kültür ve Turizm Bakanlığıça belirlenen TURSAB belge devri usul ve esaslarınca devralanın devrine engel teşkil eden herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

– Seyahat Acentası şube işletme belgeleri merkez ile devrolunur. Şube işletme belgeleri haricen devredilemez.

– Belge devri ilgili mevzuat ve Bakanlığın hususa ilişkin belirlediği usul ve esaslarca “seyahat acentası belge devri” yalnızca tüzel kişiler arasında gerçekleşebilir.

– Devir işlemleri sonuçlanıncaya kadar devralan tüzel kişi seyahat acentalığı faaliyetinde bulunamaz.

– Belge devri dosyası ön incelemede hukuki ve mali sorgulamalara tabi tutulur. Bu çerçevede karşılaşılabilecek devre engel tüm hususlardan devreden ve devralan taraflar müştereken ve müteselsilen sorumludur. Burada TÜRSAB taraf değildir.

– Seyahat acentası işletme belgesini devreden tüzel kişinin Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde bulunan kuruluş teminatı devralan kişi için geçerli olmaz. Devredene ait teminat belge devrinin sonuçlanmasına müteakip Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iade edilir.

Teminat İadesi