TAPDK YENİ BAŞVURU

İlk defa TAPDK satış belgesi almak isteyenler; aşağıdaki belirlenen evrakları tamamladıktan sonra başvuru formuna ulaşarak bilgilerini giriş yaparak kaydedecek ve çıktısını alarak evrağın kullanılacağı adresin bulunduğu ilçenin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne başvurarak, başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır.

Tütün Mamülü Perakende Satış Belgesi, Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi veya Etil Alkol Perakende Satış Belgesi başvurusu esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir.

1-Başvuru Formu: İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurmadan önce Kurumun internet sitesinde (elektronik ortamda) doldurulacak ve çıktı alınacaktır. Başvuru formuna https://tadbsatisbelgesi.tarimorman.gov.tr/ linkinden ulaşılabilir.

2- T.C.Kimlik Numarası yer alan nüfus cüzdanı ve fotokopisi

3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Örneği: İşyeri açma ve çalışma ruhsatında ana faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket , hipermarket, kuruyemişçi, büfe yada müstakil tütün mamülü ve/veya alkollü içki satışı olan ruhsatlara istinaden tütün mamülü perakende satış belgesi veya alkollü içki perakende satış belgesi başvurusunda bulunabilmektedir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru sahibi adına düzenlenmiş olmalıdır.

4-Perakende Alkollü İçki Satış Belgesi veya Açık Alkollü İçki Satış Belgesi almak isteyen işyerlerinin örgün eğitim kurumları ve dershaneler ile öğrenci yurtları ve ibadethanelere en az 100 metre uzaklıkta bulunduğunu belgelemek zorundadırlar. İşyerlerinin mesafe şartı uygunluğu, ruhsat düzenlemeye yetkili merci tarafından ruhsat üzerine güncel tarih ile derç edilir yada bu şartı karşılayan ek bir yazı ile düzenlenir.

5-Perakende Alkollü İçki Satış Belgesi veya Açık Alkollü İçki Satış Belgesi almak isteyenler ruhsat veriliş tarihinden itibaren 1 ay geçmiş ise, bağlı bulundukları ilçe belediyesinden örgün eğitim kurumları ve ibadethanelerden 100 metre mesafe uzaklık şartına uygunluk yazısı getirmek zorundadırlar.

6-Nargilelik tütün sunum belgesi almak isteyenler, bağlı bulundukları ilçe belediyesinden son bir ay içinde alınmış ,örgün eğitim kurumlarından 100 metre mesafe uzaklık şartına uygunluk yazısı getirmek zorundadırlar.

7- Belge bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu: belge bedeli ödemesi banka bankosundan herhangi bir ek ücret ödemeksizin Ziraat Bankası şubelerinden TAPDK kurumsal tahsilat hesabına T.C.kimlik numarası ve/veya Kurum Sicil Numarası beyan edilerek yatırılacaktır. Havale veya EFT/Bankamatiklerden (ATM) yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

8- Gerçek kişilerde Cumhuriyet savcılığından veya e-devletten son 6 ay içinde alınmış sabıka kaydı belgesi istenir. Tüzel Kişi başvurularında şirket ortaklarının Cumhuriyet savcılığından veya e-devletten son 6 ay içinde alınmış sabıka kaydı belgesi gereklidir.

9- Tüzel Kişi başvurularında ticaret unvanı yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği ve şirketi temsil etmeye yetkili gerçek kişilerin imza sirküleri getirilmesi istenir.

10- Tüzel Kişi başvurularında Vergi Levhası aslı ve fotokopisi

11- Toptan Satış Belgesi başvurularında yetki belgesi aslı ve imza sirküsü ibrazı zorunludur.

12- Başvurularda ibrazı gerekli evrakın asılları zorunludur. Yetkili görevli tarafından görülerek suretleri (fotokopileri) yetkinin isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

TÜTÜN VE ALKOL SATIŞ BELGELERİNİN 2024 YILI SÜRE UZATIM İŞLEMLERİ
​Bilindiği üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi doğrultusunda, 2023 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2023 tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak – Mart aylarına isabet eden dönemde 2024 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

Süre uzatım işlemini aşağıda yer alan açıklamalara uygun olarak gerçekleştirmeyen satıcıların belgeleri “Kurum hesabına işlem bedelini yatırmış olsalar dahi” geçerliliğini yitirecektir.

Bilindiği üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi;

“(1) Satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar takip eden yılın Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadır. Süre uzatım işlemi; işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan süre uzatım işlem bedelinin, Kurumun ilan ettiği banka hesabına Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılması suretiyle yapılır.”

“(3) Süresi içerisinde süre uzatım işlemini yaptırmayan satıcıların satış belgeleri, süre uzatım işleminin son gününden itibaren otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve Kurumun internet sitesinde yayımlanır. Bu kapsamdaki satıcılar, süre uzatım tarihinin bitimini müteakiben ürün satın alamaz ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde, ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecburdur. Belirtilen süre zarfında süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyetine devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları zorunludur.”

Hükümlerini haiz bulunmaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde;

Satış belgeleri için 01 Nisan 2024 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların stoklarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesi beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitirecek olan satıcıların güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.

2024 yılı süre uzatım işleminin aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir:

I- Bakanlığımız tarafından 2024 yılı için belirlenen ve sayfanın alt bölümünde belirtilen işlem bedeli, Ziraat Bankası ATM veya İnternet Bankacılığı tahsilat ekranlarında “Ödemeler>Diğer Ödemeler>Diğer Kurumlar> Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk. (M.Tapdk) Online Yeni Satış Belgesi Ve Süre Uzatım İşlemi” yolu izlenerek ve belge sicil numarası beyan edilerek yatırılmalıdır. Ziraat Bankası Şubeleri gişelerinde de tahsilat imkanı bulunmaktadır.

Süre uzatım işlem bedeli, kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla ya da “Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk. (M.Tapdk) Diğer Tahsilatlar” bölümünden gerçekleştirilmemelidir. Aksi takdirde işlem bedeli Bakanlığımız hesabına yatırılmış olsa dahi satış belgesi geçerliliğini yitirecektir.

Süre uzatım işlem bedelinin hatalı olarak (T.C. kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek) ödenmesi halinde, ödemenin doğru şekilde (Kurum sicil numarası beyan edilerek) yeniden yapılması ve hatalı olarak ödenen bedelin Kurumdan iade talep edilmesi gerekmektedir. Bedel iadesi talep dilekçesi örnekleri Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilecektir.

II- Belirlenen süre zarfında yukarıda belirtilen işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması halinde, satıcılar adına yeni bir belge düzenlenmesine gerek bulunmayacak olup, mevcut belgelerin muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Süre uzatım işlem bedelini yukarıda belirtilen şekilde Kurum hesabına yatıran satıcıların, süre uzatım işleminin belge üzerinde gösterilmesi (mühür/imza/kaşe) amacıyla ayrıca Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlüklerine başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

İlgililere duyurulur.

İÇKİLİ YER BÖLGESİ DIŞINDA İÇKİLİ İŞ YERİ AÇMA HAKKINDA

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Sayı : E-14399437-622.02-5281886 16/12/2022
Konu: Görüş (İçkili yer bölgesi dışında içkili iş yeri açılması hakkında)
… VALİLİĞİNE
(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)
İlgi: … tarihli ve … sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınız ile; Müdürlüğünüze ulaşan CİMER başvuruları, vatandaş
dilekçeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri üzerine, Müdürlüğünüz personelince
3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında denetimler yapıldığı,
Müdürlüğünüz teknik personelince yapılan denetimler esnasında mevzuata uymayan bazı
durumlarla karşılaşıldığı, bu kapsamda;
– Belediyesi tarafından içkili yer bölgesi tespiti yapılmadan, içkili işyeri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi durumunda düzenlenen ruhsat hakkında,
– Ruhsatsız olarak veya ruhsat ve eki projelerine aykırı olarak inşa edilen ve içkili yer bölgesi sınırları içinde kalmayan yapılarda bulunan işyerleri için belediyesi tarafından içkili işyeri ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği, düzenlenmiş olması halinde ise işyeri ruhsatı hakkında,
– Kolluk kuvvetinin olumsuz görüşüne rağmen, Belediye tarafından içkili işyeri için
işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi durumunda düzenlenen ruhsat hakkında,
– Kaymakamlık veya belediyesince, mülga “İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde
Gözönünde Bulundurulacak Esasları Gösterir Yönetmelik” ve mülga “Açılması İzne Bağlı
Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında yönetmelik” hükümlerine aykırı olarak düzenlenmiş
ve hâlihazırda yürürlükte olan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine de aykırılık arz eden içkili işyerleri için düzenlenen ruhsatlar hakkında, Nasıl bir işlem yapılması gerektiği hususlarında uygulamaya esas Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 3194 sayılı İmar Kanununun 3 üncü maddesi “Herhangi bir saha, her
ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz.” hükmünü,
20 nci maddesi “ Yapı:
a) Kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde,
b) Kuruluş veya kişilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve
kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile,
İmar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir.” hükmünü,
21 inci maddesi “ Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede
belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden (….) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.
Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat
alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik
değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.
Ancak; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan
kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve
yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar
yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata
tabi değildir.
Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında
uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile
çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce
yapılmış olan yapılar da bu hükme tabidir.” hükmünü,
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 4 üncü maddesi “3 üncü maddede belirtilen merciler,
iznin verilmesi için yapılacak beyan ve incelemelerde aşağıda öngörülen genel kriterlere göre
düzenlenecek yönetmeliği esas alırlar.
a) İnsan sağlığına zarar vermemek,
b) Çevre kirliliğine yol açmamak,
c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar,
kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranmamak.” hükmünü,
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi “Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini, büyükşehir belediyesi sınırları içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe belediyesini, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi, organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel
kişiliğini, endüstri bölgesi sınırları içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi ile bölgede yer alan AR-GE ve tasarım faaliyetinde bulunan firmalar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerini,”, (g) bendi “Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video
ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri,”, (h) bendi “İçkili yer bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin açılabileceği bölgeyi,” ve (t) bendinde; “İş yeri:
Ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin ya da girişimin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan, kara ya da su üzerindeki açık veya kapalı alanda bulunan sabit ya da mobil yerleri” hükmünü,
6 ncı maddesinin birinci fıkrası “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.” ve üçüncü fıkrasında “İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2’de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye
başvurur.” hükmünü,
29 uncu maddesi “İçkili yer bölgesi, mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş
durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye
meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir.
İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz.” hükmünü taşımaktadır.
Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde; içkili yerlerin, İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında içkili yer bölgesi içerisinde faaliyet göstermesi gerektiği, sadece 2634 sayılı Kanun kapsamında turizm işletme belgesi bulunan yerlerin içkili yer bölgesi olarak belirlenen alan haricinde alkollü içki sunumu yapabileceği, bu kapsamda mevzuata aykırı düzenlenen ruhsatların iptal edilmesinin uygun olacağı, öte yandan mevzuata aykırı olarak düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptali yetkisinin yasalarla ve ikincil mevzuat ile yetkili idare sıfatıyla sayılmış idarelerde olduğu değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan, kolluk kuvvetlerinden gelen olumlu ya da olumsuz görüşler sonrasında
verilecek olan işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin olarak daha önce verilmiş Bakanlık
(Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) görüşünün bir örneği ekte gönderilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.
Bakan a.
Genel Müdür
Ek:
25.11.2021 Tarihli ve E-2105285 Sayılı Yazı