KONAKLAMA TESİSLERİNE MÜZİK LİSANSI ŞARTI TEBLİĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN
UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2019/1)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1- 27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm
Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ
No:2019/1)’in 4 üncü maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(5) Bakanlıkça başvurularda, Bakanlıkça belirlenen tesisler için Kanun kapsamında
alınması zorunlu tutulan sertifika ile Bakanlıkça zorunlu tutulan belgeler istenilebilir. Ayrıca,
konaklama tesisinde müzik kullanılması halinde, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ilgili federasyonlardan müzik lisans belgesinin
alındığını gösterir belge de başvuruya eklenir, yetkili federasyonlar ve belgenin alınmasına
ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Belgeli tesislerin müzik lisans belgesi alması için süre
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belgelendirilen
konaklama tesislerinin (basit konaklama turizm işletmesi belgeli olanlar dahil), 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen müzik lisansına ilişkin belgeyi 1/10/2023 tarihine kadar Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur. Aksi halde bu tesisler hakkında Kanun kapsamında işlem yürütülür.”
MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Konaklama tesisleri turizm işletmesi belgesi başvurularında tesiste müzik kullanılması halinde 05.12.1951 tarih ve 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında faaliyet gösteren ilgili federasyonlardan MSF (Mizik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu) ve MÜZFED (Müzik Sektöründe Bağlantılı Haklar Federasyonu) alınacak müzik lisans belgesi için https://www.otellisanslama.org/ adresine iletilmesi gerekmektedir.