CANLI MÜZİK İZNİ

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde Eğlence Yeri; “Bir konaklama tesisi bünyesinde veya müstakil olarak faaliyet gösteren, müşterinin eğlence ihtiyacını karşılamaya yönelik canlı müzik hizmeti veren işyerini”, Canlı Müzik; “gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türünü” ifade etmektedir.

CANLI MÜZİK İZNİ ALMASI GEREKEN İŞYERLERİ
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38.maddesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2011/11 sayılı Genelgesi gereği; eğlence yeri olarak faaliyet gösteren ve canlı müzik yayını yapan, Düğün Salonları, Lokantalar, Oteller, Kafeler, vb işyerlerinin Belediyemize müracaat ederek Canlı Müzik İzin Belgesi almaları gerekiyor.

CANLI MÜZİK İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Kontrolü Yönetmeliği kapsamında müzik yayını yapmak isteyen iş yerleri ve deniz araçları için istenen belgeler

 

 

MÜZİK YAYINI YAPMAK İSTEYEN İŞ YERLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

· Başvuru dilekçesi,

· İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

· Varsa Turizm İşletme Belgesi ,

· Vergi levhası ,

· İmza sirküleri veya vekâletname,

· Akustik Rapor,

· Ek-1 de yer alan taahhütnamenin ıslak imzalı nüshası,

· “Müzik Yayın İzni Başvuru Ücreti” dekontu (Ek-3’te belirtilen).

 

 

 

MÜZİK YAYINI YAPMAK İSTEYEN DENİZ ARAÇLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

· Başvuru dilekçesi,

· Varsa İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

· Varsa Turizm İşletme Belgesi,

· Bağlı bulunduğu liman başkanlığının uygun görüşü,

· İmza sirküleri veya vekaletname,

· Müzik yayını yapacağı alanın koordinat bilgileri,

· Akustik Rapor,

· Ek-2 de yer alan taahhütnamenin ıslak imzalı nüshası,

· “Müzik Yayın İzni Başvuru Ücreti” dekontu (Ek-3’te belirtilen).

MÜZİK YAYIN İZNİ BAŞVURU ÜCRETİ VE MÜZİK YAYIN İZİN BELGESİ ÜCRETİNİN YATIRILMASI

– BAKANLIK DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN REFERANS NUMARASI
Referans Numarası Alınacak Adres: https://basvuru.csb.gov.tr/

– Referans numarası aldıktan sonra

TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26

İban numaralı hesaba başvuru türü belirtilerek yatırılır.

– İl çevre müdürlüğünce olumlu değerlendirilen başvurular için ayrıca İşyeri sahibi tarafından döner
sermayeden referans numarası alınarak TR 87 000 1200 9452 0000 5000 026 İBAN No’lu hesaba
“başvuru türü” belirtilerek, EK-3’te “Müzik Yayın İzin Belgesi Ücreti” başlığında belirtilen ücret
yatırıldıktan sonra “Müzik Yayın İzni” verilir.

– Akustik rapor hazırlatılacak firmalar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yetki belgesi almıl olmalıdır. (30.11.2022 Tarihli çevresel gürültü kontrol yönetmeliği ek-7 yeteklilik belgesi kriterleri mevcuttur)
Akustik rapor 2 nusha olarak hazırlatılır ve denetim esnasında ibraz edilmek için işyerinde saklanır.
Canlı müzik izni başvurusunun uygun bulunması halinde Müzik Yayın Belgesi İzin Belgesi ücreti yatırıldıktan sonra belge verilir.

canli-muzik-izni-icin-taahhutname-isyerleri     

 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” kapsamındaki müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına müzik yayın izni verilmesi yönünde düzenlemeye gidildi. Düzenlemeyle; Müzik Yayın İzin Belgesi’ne ilişkin iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar yeniden belirlendi. Yine aynı düzenlemeyle açık hava faaliyetleri; 10.00-01.00 saatleri arasında, müzik yayını yapan işyerleri için getirilen sınır değerler sağlanacak şekilde 5 gün düzenlenebilecek, 5 günden fazla devam edecek organizasyonlarda ise Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden “Müzik Yayın İzin Belgesi” alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 30 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” kapsamında çevresel gürültünün kontrolü ve yönetimine ilişkin uygulamalar belirlendi.

Buna göre müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına müzik yayın izni verilmesi yönünde düzenleme yapılarak Müzik Yayın İzin Belgesi’ne ilişkin iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar hazırlandı.

Bakanlık açıklamasında “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” ile ilgili detaylar şu şekilde sıralandı:

Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları kapsamında;

Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları için; varsa işyeri açma ve çalışma ruhsatı, varsa turizm işletme belgesi, vergi levhası örnekleri, imza sirküleri veya vekâletname ile akustik rapor gibi bilgiler ve müzik yayın izni başvuru dilekçesi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bununla birlikte Çevresel Gürültü Mevzuatı hükümlerine uyulacağı ve gerekmesi halinde ilave gürültü kontrol tedbirlerinin alınacağı konusunda hazırlanan taahhütnamenin de İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Bakanlıktan yeterlik belgesi almış firmalar tarafından basılı ve elektronik ortamda hazırlanan akustik raporun bir nüshasının denetimlerde ibraz edilmek üzere işyerlerinde ve deniz araçlarında muhafaza edilmesi ve Bakanlıkça belirlenen web uygulamasına yüklenmesi şartı getirildi.

Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerin; gerektiğinde sahada inceleme ve değerlendirme çalışmaları eşliğinde il müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi yapılacak.

“Müzik yayınlarının izni İl Müdürlüğü tarafından verilecek”

Müzik yayınlarının izni konusunda; raporun uygun bulunması halinde, başvuru sahibine uygunluğun bildirilmesi, Müzik Yayın İzin Belgesi ücretinin döner sermaye hesabına yatırılması ve İl Müdürlüğü tarafından “Müzik Yayın İzin Belgesi”nin verilmesi gerekiyor.

Uygun bulunmaması halinde ise başvuru dosyasının gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine iade edilmesi ve gerekçede belirtilen uygunsuzlukların giderilmesini müteakip tekrar başvuru yapılabileceği belirtildi.

“Müzik Yayın İzin Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl”

Müzik Yayın İzin Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlendi. Bu sürenin sona ermesinden en az 6 ay önce müzik yayın izninin yenilenmesi için başvuru yapılması gerekiyor.

Müzik yayın iznine tabi olmayan; kuaför, market, kahvehane, spor salonu, pastane gibi işyerleri, çevresel gürültü oluşturmayacak şekilde faaliyetlerini sürdürebilecekler. Aynı takvim yılı içinde 3 defa yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tespiti halinde, İl Müdürlüğü tarafından müzik yayın izni iptal edilecek, bu işyerleri ve deniz araçları, ancak 2 takvim yılından sonra müzik yayın izni için başvuruda bulunabilecek.

Müzik yayını yapan işyerlerinden kaynaklanan ve hava yoluyla yayılan veya ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan veya bitişik duvarlar aracılığıyla kullanımlara iletilen gürültü düzeyi ile ilgili olarak çevresel gürültü ölçüm metotlarının nasıl uygulanacağı belirlendi.

“5 günü aşan faaliyetler için ise Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Müzik Yayın İzin Belgesi alınarak faaliyetlere devam edilebilecektir”

Açık havada, geçici süre ve sınırlı zamanda yapılan konser, festival gibi açık hava faaliyetleri; 10.00-01.00 saatleri arasında, müzik yayını yapan işyerleri için getirilen sınır değerleri sağlayacak şekilde 5 gün düzenlenebilecek, 5 günden fazla devam edecek organizasyonlarda ise Çevre, Şehircilik, İklim Değişiklikliği İl Müdürlüğünden “Müzik Yayın İzin Belgesi” alınacak.

Bu tür etkinlikler için; yıllık azami etkinlik sayısı ile bu etkinliklere izin verilen alanlar için stratejik gürültü haritalarının dikkate alınarak, İl Mahalli Çevre Kurulu’nda şikâyete konu olmayacak şekilde belirlenmesi konularına ilişkin idari ve teknik hususlar belirlendi.