CANLI MÜZİK İZNİ

Turizm işletme belgesi hakkında.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde Eğlence Yeri; “Bir konaklama tesisi bünyesinde veya müstakil olarak faaliyet gösteren, müşterinin eğlence ihtiyacını karşılamaya yönelik canlı müzik hizmeti veren işyerini”, Canlı Müzik; “gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türünü” ifade etmektedir.

CANLI MÜZİK İZNİ ALMASI GEREKEN İŞYERLERİ
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38.maddesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2011/11 sayılı Genelgesi gereği; eğlence yeri olarak faaliyet gösteren ve canlı müzik yayını yapan, Düğün Salonları, Lokantalar, Oteller, Kafeler, vb işyerlerinin Belediyemize müracaat ederek Canlı Müzik İzin Belgesi almaları gerekiyor.

CANLI MÜZİK İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

– Dilekçe
– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 
– Vergi Levhası
– Yapı Kullanım İzin Belgesi (3194 sayılı İmar Kanunu gereğince işyeri, 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış ise bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası ve benzeri),
– Çevresel Gürültü Seviye Değerlendirme Raporu ( Talep Edilmesi Halinde Hazırlatılacaktır.)

– Dilekçe        
– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı fotokopisi varsa Turizm İşletme Belgesi fotokopisi        
– Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu  (2 Nüsha )        
– Vergi levhası fotokopisi        
– İmza sirküleri         
– Dış giriş kapısı üzerine “Dikkat: İçerideki ses seviyesi insan sağlığına zararlıdır” ibaresi         
taşıyan ışıklı ikaz levhasının asılması         
       

ÇGSD Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili laboratuvarlarca hazırlanır.

Gürültü Kapsamında Verilen Müzik İzinleri:

7 Mart 2008 tarihinde yayımlanan çevresel gürültü ile ilgili yönetmelik ile getirilen ve tesislerin almakla yükümlü oldukları “Gürültü Kontrol İzni”, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ile tek bir çatı altında toplanmış ve Ek-1 ve Ek-2 Listesinde yer alan tesis ve faaliyetler için “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı” alınması yükümlülüğü getirilmiştir. Gürültü konusu da bu izin kapsamında ele alınmakta ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan tesis ve faaliyetlerden oluşacak çevresel gürültünün seviyesinin belirlenmesi ve sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını göstermek amacıyla hazırlanan akustik rapora istinaden değerlendirme yapılmaktadır.

Canlı Müzik İzni; Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak müzik yayını yapılabilmesi için Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği belediyeden veya il özel idaresinden alınan izin. (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından, Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporuna verilecek uygun görüşe dayanarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren yetkili kurum tarafından verilecektir.)

Gürültü İzni Almak Zorunda Olan İşyerleri:

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan ve yanında “ * ” işareti bulunmayan aynı zamanda 4 Haziran 2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesinin (ç) bendi ile getirilen muafiyet kapsamına girmeyen faaliyet ve tesisler için Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı kapsamında gürültü ile ilgili değerlendirmenin yapılması gerekmektedir.

Gürültü İzin Başvuruları
Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.

Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)
Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)
Çevre iznini veya çevre izin ve lisansını vermeye yetkili merciler

Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlık,
Ek- 2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre ve Orman Müdürlükleri’dir.
Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. Ancak, EK-1 ve EK-2 listesinde yer alan (*) işaretli faaliyet ve tesisler, çevre izninin gürültü kontrol ile ilgili hükümlerinden muaftır. Yani, çevre izni kapsamında gürültü ile ilgili değerlendirme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesinin (ç) bendi ile de bazı muafiyetler getirilmiştir. Buna göre; Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde “ * ” işareti ile muafiyet getirilmiş işletme ve tesisler ile çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi alması gereken (“*” işareti ile muafiyet getirilmemiş tesisler) işletmelerden; 7/3/2008 tarihinden önce kurulmuş ve açılma ve çalışma ruhsatı almış olanlar ile kurulduğu tarih ve ruhsatı olup olmadığına bakılmaksızın çok hassas kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olan veya bu Yönetmelik çerçevesinde gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleşim yerleri dışında bulunan işletme ve tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi kapsamında gürültü ile ilgili değerlendirme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, yetkili idarenin talep etmesi halinde işletme ve tesisler için çevresel gürültü durumunu ortaya koyan akustik raporun hazırlanması zorunlu olabilecektir. Bu durumda, hazırlatılması istenen akustik raporlar elektronik ortamda değil, yazılı olarak talep eden yetkili merciye ulaştırılacak ve yazılı olarak görüş bildirilecektir.

Yukarıda belirtilen muafiyet durumu için yine aynı yönetmeliğin 33 üncü maddesinin (d) bendi gereği; çevre izin ve lisans belgesinden muaf olacak işletmeler için il çevre ve orman müdürlüğünün görüşünün alınması gerekmektedir. İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden muafiyet yazısı alınmış olması durumunda, çevre izni ve/veya lisansı kapsamında gürültü ile ilgili başvuru yapılmayacak ve akustik rapor hazırlatılmayacaktır.

Gürültü izninden muaf olan ya da gürültü kapsamında izin almış olan işletmeler:
Gürültü izninden muaf olan ya da gürültü kapsamında izin almış olan işletmeler istediği kadar gürültü yapamazlar. Çevre izni ve lisansı kapsamında gürültü açısından değerlendirme yapılmaması veya izin alınmış olması durumu faaliyet ve tesislerin çalışmasına izin verilmediği veya istediği kadar gürültü yapabilecekleri anlamı taşımamakta olup, söz konusu faaliyet ve tesislerin ÇGDY Yönetmeliğine uyumlu olarak çalışması gerekmektedir.

BAŞLAT
1
Nasıl yardımcı olabiliriz.
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz.
(Not: Danışma hattı değiliz. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz konularda danışmanlık hizmetimizden yararlanabilirsiniz.)
Ankara Danışmanlık