A GRUBU SEYAHAT ACENTASI AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Türkiye’de seyahat acentalığı yapabilmek için gerekli aşağıda ki yasal prosedürü tamamlamaları gerekmektedir.
A Grubu Seyahat Acentası Başvurusu:

1- ) Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere Bakanlığa başvurur. (dilekçede şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin adı soyadı, imzası, telefon ve faks numarası, açık adresi, başvuru tarihi ve tercih sırasına göre birden fazla unvanın yer alması gerekmektedir.)

2- ) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başvuruda belirtilen A grubu seyahat acentası unvanının uygun bulunması durumunda bu husus başvuru sahibine ve TÜRSAB’a yazılı olarak bildirilir.

 

A Grubu Seyahat Acentası Kuruluşu Başvuru Belgeleri:

Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler acenta unvanının uygun görüldüğünün Kültür ve Turizm Bakanlığ’ınca bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile TÜRSAB’a başvurur.

– Başvuru dilekçesi,
– Başvuru sahibi tüzel kişinin, iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyan aslı,
(Ek-4)

– Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,
– Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname (İsim, imza ve kaşe),
– Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C. kimlik numarası ve adli sicil beyanı aslı,

– Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya onaylı sureti.
– Seyahat acentaları Yönetmeliği’nin 35.nci maddede belirtilen personeline ait belge, Ek-3’de yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri kodu ve T.C. Kimlik numarasının yer aldığı beyan aslı ile  SSK aylık prim ve hizmet belgesi.

 

A grubu seyahat acentası başvuru işlemleri için gerekli belgeleri sunduk.

Seyahat acentası kuruluş işlemleri için.