GENEL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ UYGULAMASI

Yeni Teşvik Belgesi Programı kapsamında herhangi bir yatırım konusu Bölgesel, Büyük Ölçekli veya Stratejik uygulamalara göre desteklenmiyorsa, belirli koşulları sağlamak kaydıyla Genel Yatırım Teşvik Belgesi Uygulamasının sağladığı desteklerden faydalanmaktadır. Yatırım projelerinin Genel uygulamadan faydalanabilmesi için aşağıda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir:

Asgari yatırım tutarı, birinci ve ikinci bölgeler için 1.000.000 TL, diğer bölgeler için ise 500.000 TL olmalıdır. Yatırım konusu; Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları arasında yer almamalıdır. Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları arasında yer alıyorsa, bu yatırım konusuna özel olarak belirlenen şartları sağlamalıdır.

Yatırım Teşvik Belgesi Programı kapsamında desteklenmeyecek olan yatırım konuları belirlenmiştir. Kapsam dışı kalan yatırım konuları tanımlanırken, bu yatırım konularının Program çerçevesinde desteklenmesi mümkün olan istisnaları da belirtilmiştir. Bu doğrultuda aşağıda Tarım ve Tarımsal Sanayi, İmalat, Enerji ve Madencilik ve Hizmetler olmak üzere üç sektörel başlıkta gruplandırılan yatırım konularının, belirtilen istisnaları hariç olmak üzere Programın sağladığı desteklerden faydalanması mümkün değildir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VERİLİP TEŞVİK EDİLMEYECEK KONULAR

İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI

Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar. Kütlü pamuk işleme yatırımları. İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar. Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisansı alınmış olan yatırımlar hariç). Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsam da değerlendirilmez). Kömür istihracına yönelik yatırımlar (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre “düşük C” kategorisinde yer alan kömürler hariç) Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir. •Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması. •Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması. •Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması. •Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı TL yi aşmaması. Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de uygulanabilir). Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).

TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları desteklenebilir/hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker. Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek). Küp şeker. 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları. Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç). Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları. 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

HİZMETLER SEKTÖRÜ Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yatırımlar. Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları. Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri. Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları. Sinema salonu yatırımları. Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar. Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç). Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar. Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları. Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları. Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları. Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları. Yat ithali yatırımları. Taşıt kiralama yatırımları. Halı yıkama yatırımları. Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç). Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları. Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları. Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları. Yatırım Teşvik Programı kapsamında belirli yatırım konularının, asgari düzeyde Genel Teşvik Uygulamasından veya daha avantajlı Bölgesel, Büyük Ölçekli veya Stratejik uygulamalardan faydalanabilmesi için belirlenmiş olan yatırım konusuyla ilgili bazı koşullar da bulunmaktadır. Bu kapsamda, yine Tarım ve Tarımsal Sanayi, İmalat, Enerji ve Madencilik ve Hizmetler olmak üzere üç sektörel başlıkta gruplandırılan yatırım konularının, Program çerçevesinde desteklenebilmesi için belirtilen koşullar aşağıda yer almaktadır.

Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş. Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş. Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem. Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem. Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem şartı aranır.

İMALAT SANAYİ

Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı aranır. Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için yatırım teşvik belgesi düzenlenebilir.

HİZMETLER SEKTÖRÜ

Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla, yatırım teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu yatırım teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez. Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için yatırım teşvik belgesi düzenlenebilir. Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden yatırım teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları yatırım teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için yatırım teşvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır. Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır. Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında yatırım teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dahil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez. Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg olması şartı aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için yatırım teşvik belgesi düzenlenmez. Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek yatırım teşvik belgesi düzenlenebilir. Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez. Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır. Yat inşa yatırımlarında yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması şartı aranır. Genel Teşvik Uygulaması kapsamında desteklenecek olan yatırım projeleri, genel prensip olarak sadece KDV İstinası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti teşvik araçlarından faydalanabilmektedir. Bununla birlikte, bu uygulama çerçevesinde desteklenmesi uygun görülen yatırım projelerinin, Altıncı bölge’de yapılması durumunda 10 yıl süre ile Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden de faydalanması mümkündür. Genel Teşvik Uygulaması kapsamında yatırım projelerine sağlanacak destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.