TÜRK VATANDAŞLIĞINA  ALINMA

 

Türk Vatandaşlığına Alınma Başvuru Koşulları:

A403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 6.  ve 7.nci maddelerine göre müracaat edebilmeleri için Türk soylu olanlarda  kesintisiz 2 yıl ikamet, yabancı soylularda kesintisiz 5 yıl ikamet şartı  aranmaktadır. Yukarıda belirtilen süreler içerisinde ikametin 6 ay süre ile  uzatılmaması veya bu süre içerisinde toplam olarak 6 ay ve daha fazla yurt  dışında ikamet etmesi ikameti kesmiş sayılacağından bu durumda  bulunanların;  Bu süreler içerisinde ikametinde toplam 6 ay kesinti  yapanlar ile bu süreler içerisinde yurt dışına giriş çıkış yapanların  başvuruları işleme alınmayacaktır. Ayrıca Türkiye’de öğrenim, geçici barınma,  turistik seyahat, öğrenim gören çocuğuna refakat gibi nedenlerle bulunan veya  iltica talebi tetkik edilen yabancılar, evli olup ta sadece eşlerden birinin  başvurusu olanların (Diğer eşin başvurusunun daha önce yapılması ya da Türk  vatandaşı olması hali dışında) başvuruları işleme alınmayacaktır.

 

Türk Vatandaşlığına başvuranlar;

1-  Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu ve vatansız durumundaki kişilerin  Türk vatandaşlığına alınmak istemeleri halinde Türkiye’de vatandaşlık için başvuru  tarihinden itibaren ileriye doğru en az (6) altı ay Türkiye’de ikamet izni  bulunması şart olup, daha kısa sürede bulunduğu taktirde bu sürenin  uzattırıldıktan sonra başvurulması gerekmektedir.

2- Türkiye’de yerleşmeye  karar verdiğini davranışı ile teyit etmelidir.

3- Türk vatandaşlığına  başvuracak kişi 18 yaşından büyük, reşit olmalıdır.

4- İyi ahlak sahibi  olmalıdır.

5- Genel Sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı  bulunmamalıdır.

6- Türkiye’de derdini ve talebini anlatacak şekilde yeteri  kadar Türkçe konuşabilmelidir.

7- Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü  olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmalıdır.

8- Pasaport, Pasaport Tercümesi ve ikamet tezkeresinin tüm bilgilerinin aynı  olması gereklidir. B403 Sayılı kanunun Değişik 5.inci maddesine ilişkin  başvurular;

Bir Türk vatandaşı ile evli olupta, en az (3) üç yıl süreyle  evli kalmak ve fiili olarak bu evliliği devam ettirmek koşulu  aranmaktadır.

Türk Vatandaşlığına Alınma Başvurusu  İçin Gerekli Belgeler: A403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 6. ve  7. maddesine göre müracaatlarda;

1 – Form dilekçe doldurulacak ve  imzalanacaktır. (Formlar okunaklı bir şekilde doldurulacak ve formlarda  çizinti, karalama yapılmayacaktır.) Dilekçeni ni Valilikten havale ettirilmesine  gerek yoktur.

2 – İkamet tezkeresinin işlem gören her sayfasının ikişer adet  fotokopisi çektirilecek, noter’den tasdik ettirilecektir. |Vatandaşlık için  başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az (6) altı ay Türkiye’de ikamet  izni bulunması şart olup, daha kısa süre bulunduğu taktirde bu sürenin  uzatıldıktan sonra başvurulması gerekmektedir.

3 – Pasaportun Türkçe  tercümeli noter tastikli örneği,

4 – Doğum Belgesi, Medeni Hal Belgesi, Bekar  ise bekarlık belgesi, Evli ise evlenme belgesi, Boşanmış ise boşanma belgesi, Eşi  ölmüş ise dul olduğunun gösterir belge (Yurt dışında evlenmiş ise evlenme  belgesinin, boşanmış ise boşanma belgesinin, Türkiye’de evlenmiş ise Aile  Cüzdanının fotokopisi, boşanmış ise boşanma kararı örneği) (Bekarlık Belgesi,  doğum belgesi, Evlenme belgesi, boşanma belgesi, ölüm belgesi kendi ülkesi  konsolosluğu ile İstanbul Valiliği Hukuk İşlerinden tastikli). (ülkeleri  makamlarından alınan belgeler apostile tasdikli olacaktır.)

5 – Eşi Türk  vatandaşı ise eşine ait tam açıklamalı (kiminle veli olduğunu gösterir) nüfus  kayıt örneği,

6 – Anne ve babası veya anne veya babasından biri Türk  vatandaşı ise nüfus kayıt örnekleri,

7 – Türkiye’de herhangi bir okulda  öğrenci ise öğrenim belgesi, okulu bitirmişse mezuniyet belgesi ve diploma  örneği( Doktora, Lisans üstü ve yüksek lisans belgesi hariç),Türkiye’de okula  gitmemiş ise İl Müdürlüğümüzden yapılan havale ile gidecekleri İl Milli Eğitim  Müdürlüğü Eminönü Halk Eğitim Merkezinden alacakları Türkçe Konuşma Belgesi, İl  Sağlık Müdürlüğünden havale edilen sağlık yazısı ile birlikte tam teşekküllü  devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu,

8 – Çalışıyor ise  çalıştığını gösterir resmi belge (geçim belgesi) ve yabancı çalışma  izni fotokopisi, Kendisi çalışmıyor ise geçimini kim temin ediyorsa  o kişiye ait resmi ile geçimini temin eden kişi tarafından noterden  düzenlenecek geçimini kendisinin temin ettiğine dair taahhütname. zorunludur.

9 – Kendisi veya geçimini temin eden kişi  Emekli sandığı, SSK ve bağ kur v.b. sosyal güvenlik kuruluşlarından birisine  kayıtlı ise geriye doğru 6 ay prim ödediklerine ilişkin belge (zorunlu olmayıp,  belge getirmeleri ilgililerin lehinedir.)

10 – Türk vatandaşı akrabası var  ısa tam açıklamalı nüfus kayıt örnekleri ,

11 – 18 yaşından küçük  çocuklarına ait doğum belgelerinin noter tasdikli tercümesi, Türkiye’de doğan  çocukları için Doğum raporu ile Mernis Doğum Formu, doğum yurtdışında olmuş ise  Ülkesi makamlarından alacağı doğum belgelerinin Apostille ona nlı olması  gerekmektedir,

12 – Türk soylu olan yabancıların Türk soylu olduklarını  gösterir belge getirmeleri ilgililerin lehlerine olup, soy belgelerinin ülkesi  makamlarından temin edilmesi ve apostille tastikli olması gerekmektedir. Yabancı  soylu olanların soy belgesi getirmelerine gerek bulunmamaktadır.

13 – İl  Emniyet müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğünden alınacak olan ve Türkiye’de  ikamet ettikleri süreyi gösteren İkamet Hesaplaması Belgesinin getirilmesi  gereklidir.

14 – Türk Vatandaşlığına alınma başvurusuna ilişkin yukarıda  istenilen belgelerin tamamlanıp ilgili memur tarafından kontrol edildikten sonra  Türk Vatandaşlığına alınma başvuru dosyası bedeli olan 10,00 YTL ilgili  tarafından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Döner  Sermaye İşletme Müdürlüğü adına açılan ve İl Müdürlüğümüzce belirtilecek hesap  numarasına yatırılacaktır.

B403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Değişik 5.inci  maddesine göre yapılacak başvurularda;

1 – Form dilekçe doldurulacak ve imzalanacaktır. |formlar  okunaklı doldurulacak ve formlarda çizinti ve kralama yapılmayacaktır) (Form  Dilekçenin Valilikten havale ettirilmesine gerek yoktur.

2 – İkamet  tezkeresinin işlem gören her sayfasının ikişer adet fotokopisi çektirilecek ve  noterden tastik ettirilecektir. |Vatandaşlık için başvuru tarihinden itibaren  ileriye doğru en az (6) altı ay Türkiye’de ikamet izni bulunması şart olup, daha  kısa süre bulunduğu taktirde bu sürenin uzatıldıktan sonra başvurulması  gerekmektedir.

3 – Pasaportun Türkçe tercümeli noter tasdikli örneği,

4  – Evlenmesine ilişkin dayanak belgesi,

5 – Türk vatandaşı eşine ait tam  açıklamalı nüfus kayıt örneği (nüfus müdürlüğünden),

6 – Türk Vatandaşlığına  Alınma Başvurusuna ilişkin yukarıda istenilen belgelerin tamamlanıp ilgili memur  tarafından kontrol edildikten sonra Türk Vatandaşlığına alınma başvuru dosya  bedeli olan 10,00 YTL ilgili tarafından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık  İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü adına açılan ve  Müdürlüğümüzce belirtilecek hesap numarasına yatırılacaktır. NOT:Her  belgeden bir asıl, bir fotokopi olmak üzere ikişer adet.  alınacaktır.

İşlem Adımları A403 Sayılı Türk  Vatandaşlığı Kanununun 6. ve 7.nci maddelerine göre; Türk  vatandaşlığına alınmak isteyen kişi başvuru koşullarını taşıyor ise;

1.  İkamet tezkeresi, pasaportu ve pasaportunun noter tasdikli tercümesi ile  birlikte Valiliğimiz Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine baş vuracaklardır.

2. Türkçe konuşup konuşmadığının tespitine ilişkin belgenin temini amacıyla  ilgili Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alacağı yazı ile İlimiz Milli Eğitim  Müdürlüğüne gönderilir.

3. Sağlık durumunun saptanması ve düzenlenecek  sağlık kurulu raporunun temini amacıyla devlet hastanesine sevk edilmek üzere İl  Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.

4. Form dilekçe ve istenilen belgelerin  listesi ilgiliye verilerek gerekli belgelerin hazırlanması istenir.

5.  İlgilinin eksiksiz olarak tamamladığı belgeler alınarak vatandaşlık talep  dosyası hazırlanarak müracaat numarası verilir.

6. Düzenlenen vatandaşlık  talep dosyası, ikamet hesaplaması ve güvenlik tahkikatı yapılmak üzere İl  Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderilir.

7. İl Emniyet  Müdürlüğünden istenen tahkikatın sonucu alındığında “Vatandaşlık Başvuru  İnceleme Komisyonu” na çağrılır.Vatandaşlık Başvuru İnceleme Komisyonu’nda  durumları görüşülen müracaat sahipleri hakkında Türk Vatandaşlığına uygun  görülenler ile durumu vatandaşlığımıza alınmaya uygun görülmeyenler hakkında  komisyon görüşü belirlenir. Vatandaşlık Talep dosyaları İçişleri Bakanlığı Nüfus  ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Türk Vatandaşlığını Kazanma Dairesi  Başkanlığına gönderilir. Vatandaşlık Talep dosyaları Bakanlık Makamınca uygun  görülerek vatandaşlığımıza alınanlar Bakanlıkça nüfus kütüklerine tescil  edilirler. Vatandaşlığı uygun görülüp, Türk vatandaşlığına alınarak Bakanlıkça  nüfusa tescil edilenler hakkında Valiliğimize bilgi verilir, Vatandaşlığımıza  tescil edildiğine dair Valiliğimize bilgisi gelenler hakkında ikamet ettikleri  ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri hakkında duyuru yapılır, duyuruyu alan  talep sahipleri İkamet ettikleri ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat ederek, ikamet  tezkerelerini teslim etmek kaydıyla tanzim edilen nüfus cüzdanları   kendilerine teslim edilir. Bakanlık Makamınca vatandaşlık talepleri uygun  görülmeyen talep sahiplerine vatandaşlığımıza alınmasının uygun görülmediğine  dair duyuru yapılır. Vatandaşlığımıza alınanların nüfus kayıt örnekleri ile  vatandaşlığımıza alınmayanların duyuru belgeleri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve  Vatandaşlık İşleri Genel müdürlüğüne gönderilir.

B403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Değişik 5.  maddesi uyarınca yapılacak müracaatlarda;

1. İkamet Tezkeresi, pasapurtunun tercümesi, evlenme dayanak  belgesi, kiminle evli olduğunu gösterir nüfus kayıt örneği ve form dilekçesi  alınarak vatandaşlık dosyası oluşturulur.

2. Eşlerin fiilen birarada yaşayıp  yaşamadıkları, evliliklerinin halen devam edip etmediği ile güvenlik  tahkikatlarının yapılması için düzenlenen vatandaşlık talep dosyası İl Emniyet  Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderilir.

3. Emniyet Müdürlüğünce  tahkikatı yapılarak İl Müdürlüğümüze gelen dosya üzerine kişi ikamet adresinden  çağrılır, kendisine komisyon günü verilir ve vatandaşlık talep dosyası  değerlendirilmek üzere İlimiz Vatandaşlık Başvuru İnceleme Komisyonuna sunulur.

4. Komisyonca vatandaşlık değerlendirmesi yapıldıktan sonra vatandaşlık  dosyası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne  gönderilir.

5. Bakanlık makamınca Türk Vatandaşlığına alınan kişilerin  tescilleri Bakanlık Makamınca yapılır veya tescili yapılmak üzere formlar İl  Müdürlüğümüze gönderilir. İl Müdürlüğümüze gönderilen formlar ilgilinin  ikametinin bulunduğu İlçe Nüfus müdürlüğüne gönderilir, ilçe nüfus müdürlüğünce  tescili yapıldıktan sonra ilgili ikamet adresinden çağrılarak nüfus cüzdanı  tanzim edilir. Tescile ait nüfus kayıt örneği ile duyuru belgesi Bakanlık  Makamına sunulmak üzere İl Müdürlüğümüze gönderilir.

6. Bakanlık Makamınca  vatandaşlığa alınması uygun görülmediği İl Müdürlüğümüze bildirilen kişilere  duyuru yapılmak üzere ikamet ettikleri İlçe Kaymakamlıkları Emniyet  Müdürlüklerine duyuru belgeleri gönderilir.

7. İlgililer tarafından  imzalanan duyuru belgeleri Bakanlık Makamına sunulmak üzere İl müdürlüğümüze  gönderilir.

Başvuru Yeri Yurtiçinde; Valilik Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri

Yurtdışında; Bulunulan şehirdeki Türk Konsoloslukları ile eğer bulundukları şehirde Türk  konsolosluğu yok ise kendilerine en yakın Türk  Konsoloslukları   Başvuru Şekli Postayla yapılan başvurular kabul  edilmez. İlgili kişi şahsen başvurmak  zorundadır.

Özel Durumlar

1. Vatandaşlık talep dosyaları gizli dosyalar olup, ilgilisi ve  özel vekaleti olanlar dışında kimseye verilemez, 2. İlgiliye Bakanlık  Makamının emirleri doğrultusunda yapılması gereken duyuruları şahsen kendileri  imzalayacakları. Özel vekaleti olsa dahi vekillere duyuru yapılmaz.

Vatandaşlık İşlemleri 1- Türk  Vatandaşlığına alınmak için 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda aranılan  şartları öğrenmek istiyorum nereden ulaşabilirim. Anılan Kanunda aranılan  şartlar Nüfus Ve Vatandaşlık  İşleri Genel Müdürlüğü sitesinde mevcuttur.

2- Türk Vatandaşlığına alınma başvurusu yapmak istiyorum.  Nereye başvurmam gerekiyor. Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular  yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış  temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname  ile yapılır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

3- Vatandaşlık başvurularına ilişkin evrakların Genel Müdürlüğe  intikal edip etmediği öğrenilebilir mi. Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel  Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz

4- Vatandaşlık başvuru dosya numarası öğrenilebilir  mi. Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube  Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.

5- Türk Vatandaşlığına alınma başvurusu yaptım işlemlerimin  hangi aşamada olduğunu nasıl öğrenebilirim. Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel  Müdürlüğü’ne ait sitesinden  dosya numarası ya da kimlik bilgilerinizi girmek suretiyle işlemlerinizin son  durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

6- Vatandaşlığı kazanma işlemleri ne kadar sürede  sonuçlandırılır. Vatandaşlık başvurularında aranılan belgelerin eksiksiz  olması durumunda makul bir süre içerisinde işlem tamamlanmaktadır. Aksi takdirde  eksik olan bilgi ve belgelerin kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup  işlemin sonuçlandırılması temin süresine göre değişmektedir.

7- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden vatandaşlık  işlemlerinin sonuçlanmasına ilişkin tebligatı elden alabilir  miyim. İşlemleriniz sonuçlandığında başvuru makamlarınca tarafınıza duyuru  yapılmaktadır.

8- Kanun yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı ile  seçme hakkı ile Türk Vatandaşlığının kazanılması ya da kaybına ilişkin  başvurularda gerekli belgeler nelerdir. Vatandaşlık Hizmetleri ile ilgili  bölümlerden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

9- Türk vatandaşı ana ya da babaya bağlı olarak Türk  vatandaşlığı kazanılması mümkün müdür. 403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununun  1. Maddesi uyarınca Türk vatandaşı ana veya babadan doğanlar Türk vatandaşlığını  kazanma hakkına sahiptirler. Bu yolda yapılacak başvuru üzerine gösterilen ana  yada babanın Türk vatandaşı olduğu ilgilinin de bu ailenin çocuğu olduğu tespiti  halinde Türk vatandaşlığını kazanırlar. Bu yolla vatandaşlığın kazanılmasına  ilişkin bilgi ve belgelerin eksiksiz olması halinde işlemleri makul bir süre  içerisinde tamamlanmaktadır. Aksi takdirde eksik bilgi ve belgeler ilgili kurum  ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması belgelerin temin  süresine göre değişmektedir.

10- Bir Türk vatandaşı ile evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının  kazanılması mümkün müdür. 3 yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olan ve halen  evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda  bulunabilirler. Baş vuru üzerine yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda  durumu uygun görülenler Türk vatandaşlığını kazanırlar, durumları uygun  görülmeyenlerin ise talepleri reddedilir.

11- Türk vatandaşlığını muhafaza ederek yabancı bir devlet  vatandaşlığına geçilebilmesi mümkün müdür. Yabancı bir devlet vatandaşlığına  geçmek üzere baş vuruda bulunmanız ve bu izin verilmesine ilişkin gerekli  şartları taşımanız halinde Türk vatandaşlığınızı muhafaza kaydıyla yabancı bir  devlet vatandaşlığına geçmenize izin verilebilir.

12- Türk Vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin başvurularda  gerekli belgeler nelerdir. Türk Vatandaşlığının Kazanılması ile ilgili  bölümden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

13- Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu sırasında yaşı küçük  olmakla birlikte işlemlerin devamı sırasında reşit yaşa gelen çocuklar için ne  yapılmalıdır. Anne ve babalarına bağlı olarak vatandaşlık durumları incelenen  küçük çocukların, vatandaşlık işlemleri sonuçlanmadan reşit yaşa gelmeleri  halinde, müracaat makamlarına bilgi verilerek adlarına vatandaşlık dosyasının  düzenlenmesi gerekir.

14- Vatandaşlık işlemlerimin makul sürede sonuçlandırılabilmesi  için ne yapılabilir. Başvuru tarihinden sonra yapılan adres  değişikliklerinizi bildirmeniz, İkamet sürelerinizin yenilenmesi halinde ikamet  tezkerenizin noter tasdikli bir örneğinin, medeni halinizde değişiklik olduğu  takdirde buna ilişkin belgelerin, çocuğunuzun doğması halinde doğum belgesinin  tasdikli birer örneklerini dilekçeniz ekinde Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel  Müdürlüğü’ne göndermeniz gerekmektedir.

15- Türk Vatandaşlığına alınma başvurum reddedilmiştir. Yeniden  müracaat edebiliriyim. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda aranılan  şartları taşımanız halinde ikamet ettiğiniz yer valiliğine müracaat ederek  yeniden başvuru yapabilirsiniz.

16- Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak için nereye ve hangi  evraklarla başvurmam gerekir. Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen  kişi yurt içinde ikamet ettiği yer valiliğine, yurt dışında ise dış  temsilciliklere bizzat müracaat ederek düzenlenecek dosyasının Bakanlığımıza  gönderilmesi gerekmektedir.

Türk vatandaşlığını yeniden kazanmak isteyen kişi adına  müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.  a) İsteği belirten form dilekçe. b) Müracaat makamlarınca sistemden  alınan nüfus kayıt örneği. c) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu  gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması  halinde buna ilişkin belge. d) Medeni hal belgesi e) Kişi Türk  vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medeni halinde meydana gelen  değişikliklere ilişkin belge. f) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını  gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge. g) Türk vatandaşlığını  kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise bunu  gösteren belge. h) Hizmet bedelinin maliye veznesine yatırıldığını gösteren  makbuz.

17-Türk Vatandaşlığına alınmak için Türkiye’de ne kadar süre  ikamet etmem gerekiyor ve bu süreler içerisinde ne kadar süre yurt dışında  bulunabilirim. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11. maddesi ve bu  Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin, Türk vatandaşlığının genel olarak  kazanılması başlığı altında yer alan (b) bendi uyarınca başvuru tarihinden  geriye doğru Türkiye’ de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmanız gerekmektedir.  Ancak, ilgili bentte öngörülen ikamet süresi Türk soylu yabancılar için  31.12.2010 tarihine kadar iki yıl olarak uygulanmaktadır. İkamet edilen süreler  içerisinde altı aydan fazla yurt dışında bulunulması veya ikamet tezkeresi  alınmadan kalınması ikameti kesintiye uğratır.

18-İstisnai olarak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına geçmek  için başvuru nasıl yapılır. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci  maddesi, istisnai olarak Türk Vatandaşlığının kazanılması ile ilgilidir. Bahsi  geçen Kanunda kişilerin istisnai olarak Türk Vatandaşlığını kazanmaları ile  ilgili bizzat başvurma hususu düzenlenmemiştir.

19-Türk Vatandaşlığını kazanmak için başvuran yabancılardan  Türkiye’ de öğrenim, geçici barınma, turistik seyahat, öğrenim gören çocuğuna  refakat, iltica talebi tetkik edilen yabancı kişiler sıfatı ile ikametlerine  izin verilen kişilerin taleplerinin ret edilme nedeni nedir. 5901 sayılı Türk  Vatandaşlığı Kanunun 11. maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin  Yönetmeliğin 16. maddesinin (2) fıkrasının (c) bendi uyarınca “ yasal ikamet  izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’ de yerleşme niyetini  göstermeyen; sığınma iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik,  öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi, diplomatik veya konsüller ayrıcalıkla  bağışıklık sağlayan yabancı misyon personeli kimlik kartı sahibi gibi amaçlarla  ikamete bağlandığı anlaşılan” kişilerin başvurusu kabul edilmez ve bu husus  yazılı olarak kendisine bildirilir.   Kişinin başvurusunun kabul  edilebilmesi için öncelikle geçici ikamet olarak kabul edilen ikamet  tezkeresinin veriliş maksadının değişmesi (oturma izni, çalışma izni, Türk vatandaşı anne  baba yanında v.b.) gerekmektedir. İkametin veriliş maksadının değişmesi halinde  önceki almış olduğu ikametler (turistik ikamet hariç) ikamet süresine dâhil  edilir.

20-İkamet tezkeresini nereden alabilirim. İkamet  tezkerenizi ikamet ettiğiniz il emniyet müdürlüğünden ya da Emniyet Genel  Müdürlüğünden alabilirsiniz.

21-İsim denklik belgesini nasıl alabilirim. Denklik belgesi  talebinde bulunan kişinin nüfus kaydında Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki  ad ve soyadının bulunmaması halinde imzalı dilekçelerini Nüfus Ve Vatandaşlık  İşleri Genel Müdürlüğü göndermeleri, varsa muhacir belgelerinin bir örneğini  dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.