TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

TURİZM YÖNETMELİĞİ YENİ DEĞİŞİKLİK

MADDE 1- 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumburbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fikrasına (5) bendinden sonra gelmek üzere aşağidaki bent eklenmiştir.

Mobil Ev: İlgili mevzuata uygun şekilde 02 sınıfı tip onay belgesine sahip, bir motorlu araç tarafından çekilmek üzere tasarlanmış, konaklama birimi şeklinde düzenlenmiş, içinde yaşam alanı, yatak ile banyo-tuvalet bulunan 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayal Karayololları Trafik Kanununa tabi aracı,”

MADDE 2- Aynu Yönetmeliğin 6 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan pansiyonlara ve” ibaresi “pansiyonlara, mobil evlere ve” seklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Ayni Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (v) bendine aşağıda ki alt bent eklenmiştir.
“5) Konaklama tesislerinde tek bir konaklama birimine hizmet verecek şekilde düzenlenen özel yüzme havuzlarında, büfe hizmeti veya büfe hizmetini de kapsayan bar mahalli, soyunma kabini, duş, kadm ve erkek müşteriler için ayn tuvalet düzenlemesi, cankurtaran ve ayrı çocuk havuza aranmaz.”

MADDE 4- Aym Yönetmeliğin 18 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
12) Türün niteliklerinin belirtildiği maddede açık olarak izin verilenler hariç olmak üzere, konaklama tesislerinin konaklama birimleri, hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmış olup olmamasına bakılmaksızın, kısmen ya da tamamen mobil evlerden oluşturulamaz. Bu tesislere ilişkin belge talepleri reddedilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliği 35 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Mobil evler
MADDE 35/A- (1) Mobil evler, tahsisli kamu taşınmazları hariç olmak üzere, imar planlarında kamping ya da kırsal eko turizm kullanımlarına ayrılmış alanlarda düzenlenen, tamamı mobil evlerden oluşan, en az bes, en fazla kırk dokuz konaklama birimi içeren tesislerdir.

Bu tesisler asağıda belirtilen nitelikleri taşır:

a) Konaklata birimi başına en az iki yüz elli metrekare alan.
b) Tesis alaninın çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemeler ile çevreden tecrit edilerek aydınlatılması.
c) Giriste konaklama birimi basına bir araç olmak üzere otopark, resepsiyon-idare ünitesi, Mobil evlerin tamammn tescil belgesinin mal sahibi veya belge sahibi ya da işletmeci adına düzenlenmis olması
(2) Konaklama birimleri doğal ışık alacak sekilde düzenlenir. Uygun tefris elemanlanyla rahat kullanım imkâni verebilecek şekilde dekore edilir. Bu birmlerde yatak kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarıma göre pike veya yorgan, kiymetli esya kasası, minibar, sicak içecek hazırlanmasina imkan sağlayan donanım ve servis malzemesi, genel aydınlatma, priz, çöp kutusu, perde veya benzeri düzenleme bulunur. Banyolarda, vitrifiye, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, priz, çöp kutusu, sabun, sampuan ile el ve banyo havlusu bulundurulur. Her konaklama birimi iki kişiliktir.
(3) Bu tesislerde, 14 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamında lokanta, alakart lokanta, kafeterya, bar salonu, pasta salonu, kafe ve kahvaltı salonu düzenlenmesi durumunda, bu ünitelerin toplam kapasitesi yüz kişiyi geçemez: toplantı salonu ve çok amaçlı salon yapılamaz.
(4) Konaklama birimlerinin hareket kabiliyetini ortadan kaldırıcı düzenleme yapılamaz.
(5) Bu tesislere ilişkin turizm işletmesi belgesi başvurusunda tescil belgesi ibraz edilir. Basvuru tarihi itibaryla 2918 sayıl Kanun kapsaminda geçerli teknik muayene bulunması zorunludur. Turizm işletmesi belgesi ahnmasından sonra da teknik muayenelerin yaptırıldığına ilişkin geçerli muayene belgesi Bakanlığa ibraz edilir.” MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.