YENİ SEYAHAT ACENTASI KURULUŞ İŞLEMLERİ İÇİN

SEYAHAT ACENTASI KURULUŞ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

SIRASIYLA TAMAMLAMASI GEREKEN EVRAKLAR

Başvuru Dilekçesi

Ticaret Sicil Tasdiknamesi Aslı
Başvuru sahibi tüzel kişinin adres ve temsile yetkililerini içeren güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi

(Ek-2) Adli Sicil Beyanı Aslı
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, limited şirketlerde müdürler ve temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2 de yer alan T.C Kimlik Numarası ve Adli Sicil Beyanı

İmza Sirküleri Aslı veya Noter Onaylı Sureti

 

 

Seyahat Acentası Kuruluş Teminatı Aslı
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinin 29’uncu maddesi gereği ve 30’uncu maddesi miktarınca düzenlenecek teminat mektubu aslı veya;
Başvuru sahibi tüzel kişi hesabından Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün T.C Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 350 154 021-9 nolu hesabına (IBAN NO: TR 890 000 100 100 000 350 154 021) açıklama kısmına Bakanlığın uygun gördüğü unvan yazılan işlem dekontunun aslının (İlgili banka tarafından kaşeli imzalı halde) ibraz edilmesi gerekmektedir.

(Ek-1) Acenta Unvan Taahhütnamesi Aslı
Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde acenta unvanında değişiklik yapılabileceğine ilişkin taahhütnamedir.

Seyahat Acentasında çalıştırılması zorunlu personel belgesi
Seyahat acentası merkez ve şubelerinde aşağıdaki niteliklerden birini haiz en az bir personel çalıştırılır.
Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olan kişilere ait mezun olunduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti
Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi aslı
Bakanlıkça verilmiş rehber belgesi aslı veya onaylı sureti
(C grubu seyahat acentalarında enformasyon memurluğu başarı belgesi sahibi olanlar birinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz personel yerine çalıştırılabilir.)

Belgeleri ibraz edilen personelin şirket bünyesinde çalıştığını gösterir SGK İşe Giriş Bildirgesi veya son döneme ait başvuru sahibi tüzel kişiliğin SGK Sigortalı Hizmet Listesi

(Ek-3) Çalıştırılacak personele ilişkin beyan Aslı

Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu Aslı

(Ek-4) Ticaret Sicili Gazetesi Beyanı Aslı
Tüzel Kişilik Limited Şirket İse Şirket Sözleşmesi ile Ortak ve Müdürlerini, Anonim Şirket İse Esas Sözleşmesi ile Yönetim Kurulu Bilgisinin ve Temsile Yetkililerini gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısını içeren beyan.

 

SEYAHAT ACENTASI KURULUŞU İÇİN İSTENEN FORM VE DİLEKÇELER

Ek – 1 ek-1-seyahat-acentasikurulus
Ek – 2 ek-2-seyahat-acentasikurulus
Ek – 3 ek-3-seyahat-acentasikurulus
Ek – 4 ek-4-seyahat-acentasikurulus
Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu seyahat-acentasi-bilgi-guncelleme-formu
Yeni Belge Başvuru Dilekçesi seyahat-acentasi-kurulus-teminat-mektubu-ornegi
Teminat Mektubu Örneği seyahat-acentasi-kurulus-teminat-mektubu-ornegi
İmza Sirküleri
Bir kurumun ya da kuruluşun temsilcisinin kendisine ait imza örneklerinin yer aldığı belge aslı veya noter onaylı sureti.
Ticaret Sicil Tasdiknamesi
Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;
MERSİS numarası, Ticaret unvanı, Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası, İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi, İşletmenin faaliyet alanı, İşletmeye tahsis edilmiş olan sermayeyi, Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanları gösterir belgedir.
Teminat
– Teminat mektubu olarak verilecekse kesin ve süresiz teminat mektubunda; acenta unvanı, ticaret unvanın bulunması gerekmektedir.
– Teminat mektupları dışındaki teminatlar; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı Müdürlüğü’nün, “Tahsilat Hesabı TR89 0000 1001 0000 0350 1540 21 IBAN nolu” hesabına yatırılan dekont aslı veya Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine veya il veya ilçeler genel bütçeli dairelere ait muhasebe birimleri vasıtasıyla Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırılır. (Kaşeli ve imzalı dekont aslı olması gerekmekte olup, ayrıca dekontta gönderen kısmında ticari unvanı (hiçbir şekilde şahıs ismi yer almaması gerekmektedir), açıklama kısmında ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan acenta unvanının yazılması zorunludur.)

– A grubu için : 7.000,00.-TL (Yedi bin Türk Lirası)
– B grubu için : 6.000,00.-TL (Altı bin Türk Lirası)
– C grubu için : 5.000,00.-TL (Beş bin Türk Lirası)
ve her bir şube için bu miktarların % 25 olması gerekmektedir.

SEYAHAT ACENTALARI GRUPLARI VE BU GRUPLARIN FARKLARI

Seyahat acentaları uyguladıkları hizmetlere göre 3 ana gruba ayrılmaktadır:
A Grubu Seyahat Acentaları: Tüm seyahat acentacılığı hizmetlerini ifa ederler.
B Grubu Seyahat Acentaları: Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları
C Grubu Seyahat Acentaları: Yalnızca Türk vatandaşları için yurt içi tur düzenlemektedirler.
(B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acentacılığı hizmetlerini uygulayamazlar. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentalarının verecekleri hizmetleri görürler.

BİRLİĞE YATIRILAN ÜYE KAYIT ÜCRETLERİ VE YILLIK AİDAT ÜCRETİ 2024

  • Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat ücreti her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
  • 2024 yılı için belirlenen üye giriş aidatı 359.476,83 TL (Üye kayıt ücreti üyelik işlemleri esnasında bir defaya mahsus tahsis edilir. Bakanlık tarafından işletme belgesinin düzenlenerek Birliğe üyeliğin kesinleşmesi durumunda geri iadesi mümkün değildir.)
  • 2024 yılı yıllık aidat miktarı ise 17.973,85 TL’dir. (Bakanlık tarafından işletme belgesinin onaylandığı yıl dahil olmak üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında her sene tahsil edilir.)
  • TÜRSAB üyeliği Bakanlık tarafından işletme belgesinin düzenlenmesi ile kesinleşir. Üyelik aidatının belirlenmesinde belgenin verildiği yıl esas alınır.

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMİNAT MİKTARI

A grubu seyahat acentası için 7.000,00 TL
B grubu seyahat acentası için 6.000,00 TL
C grubu seyahat acentası için 5.000,00 TL
ve her bir şube için anılan bedelin %25’i kadarınca teminat düzenlenmesi gerekmektedir.

Teminatın nakit olması halinde miktarın yatırılacağı Bakanlık hesap bilgileri ve ödemeye ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar:

Şirket hesabından Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün T.C Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 350 154 021-9 nolu hesabına (IBAN NO: TR 890 000 100 100 000 350 154 021) açıklama kısmına Bakanlığın uygun gördüğü unvan yazılarak ödeme aktarılması ve işlem dekontunun ilgili banka tarafından kaşeli imzalı halde ibraz edilmesi gerekmektedir.

SEYAHAT ACENTASI FAALİYETLERİNE BAŞLAMA SÜRECİ

Seyahat Acentası sıfatı TÜRSAB’a üye olmak ve Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesini teslim almak ile kazanılır. Bu nedenle belge alınıncaya kadar yürütülecek Seyahat Acentalığı faaliyetleri 1618 sayılı yasa gereği “işletme belgesiz faaliyet” olarak tanımlanır ve cezai yaptırım söz konusudur.

SEYAHAT ACENTASI KURULUŞ BAŞVURUSUNUN UYGUN GÖRÜŞMEMESİ DURUMUNDA ÜYE KAYIT ÜCRETİ, YILLIK AİDAT VE TEMİNATIN İADESİ

Başvuru dosyasının işlemden kaldırılması söz konusu olduğunda Birliğe yatırılan üye kayıt ücreti ve yıllık aidat iade edilir. Bakanlık teminatının iadesi için başvuru sahibinin doğrudan iadesi amacıyla başvuruda bulunması gerekmektedir.

SEYAHAT ACENTASI KURULUŞ BAŞVURUSU DOSYASINI KİMLER TESLİM EDEBİLİR

Başvuru sahibi tüzel kişiliğin yetkilendirdiği kişilerce teslim edilebilir. Başvuru esnasında kişinin anılan yetkiye ilişkin belgesini ibraz etmesi zorunludur.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN İŞLETME BELGESİ ÜCRETİ

Yeni işletme belgesi ücreti 05.05.2022 tarihi itibari ile 5.000,00 TL olup, bu ücret belge talebi başvurusu amacıyla Bakanlığa yapılacak acenta unvan talebi esnasında Bakanlıkça tahsil edilecektir.
Bilgi ve başvuru için: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-318545/seyahat-acentasi-unvan-talebi-yeni-kurulacak-seyahat-ac-.html