ALKOLÜ YER VE KADEHLE İÇKİ SATIŞI İZNİ

 

İlk defa TAPDK satış belgesi almak isteyenler; aşağıdaki belirlenen evrakları tamamladıktan sonra başvuru formuna ulaşarak bilgilerini giriş yaparak kaydedecek ve çıktısını alarak evrağın kullanılacağı adresin bulunduğu ilçenin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne başvurarak,başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır.

Tütün Mamülü Perakende Satış Belgesi, Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi veya Etil Alkol Perakende Satış Belgesi başvurusu esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir.

1-Başvuru Formu: İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurmadan önce Kurumun internet sitesinde (elektronik ortamda) doldurulacak ve çıktı alınacaktır. Başvuru formuna https://tadbsatisbelgesi.tarimorman.gov.tr/ linkinden ulaşılabilir.

2- T.C.Kimlik Numarası yer alan nüfus cüzdanı ve fotokopisi

3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Örneği: İşyeri açma ve çalışma ruhsatında ana faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket , hipermarket, kuruyemişçi, büfe yada müstakil tütün mamülü ve/veya alkollü içki satışı olan ruhsatlara istinaden tütün mamülü perakende satış belgesi veya alkollü içki perakende satış belgesi başvurusunda bulunabilmektedir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru sahibi adına düzenlenmiş olmalıdır.

4-Perakende Alkollü İçki Satış Belgesi veya Açık Alkollü İçki Satış Belgesi almak isteyen işyerlerinin örgün eğitim kurumları ve dershaneler ile öğrenci yurtları ve ibadethanelere en az 100 metre uzaklıkta bulunduğunu belgelemek zorundadırlar. İşyerlerinin mesafe şartı uygunluğu, ruhsat düzenlemeye yetkili merci tarafından ruhsat üzerine güncel tarih ile derç edilir yada bu şartı karşılayan ek bir yazı ile düzenlenir.

5-Perakende Alkollü İçki Satış Belgesi veya Açık Alkollü İçki Satış Belgesi almak isteyenler ruhsat veriliş tarihinden itibaren 1 ay geçmiş ise, bağlı bulundukları ilçe belediyesinden örgün eğitim kurumları ve ibadethanelerden 100 metre mesafe uzaklık şartına uygunluk yazısı getirmek zorundadırlar.

6-Nargilelik tütün sunum belgesi almak isteyenler, bağlı bulundukları ilçe belediyesinden son bir ay içinde alınmış ,örgün eğitim kurumlarından 100 metre mesafe uzaklık şartına uygunluk yazısı getirmek zorundadırlar.

7- Belge bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu: belge bedeli ödemesi banka bankosundan herhangi bir ek ücret ödemeksizin Ziraat Bankası şubelerinden TAPDK kurumsal tahsilat hesabına T.C.kimlik numarası ve/veya Kurum Sicil Numarası beyan edilerek yatırılacaktır. Havale veya EFT/Bankamatiklerden (ATM) yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

8- Gerçek kişilerde Cumhuriyet savcılığından veya e-devletten son 6 ay içinde alınmış sabıka kaydı belgesi istenir. Tüzel Kişi başvurularında şirket ortaklarının Cumhuriyet savcılığından veya e-devletten son 6 ay içinde alınmış sabıka kaydı belgesi gereklidir.

9- Tüzel Kişi başvurularında ticaret unvanı yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği ve şirketi temsil etmeye yetkili gerçek kişilerin imza sirküleri getirilmesi istenir.

10- Tüzel Kişi başvurularında Vergi Levhası aslı ve fotokopisi

11- Toptan Satış Belgesi başvurularında yetki belgesi aslı ve imza sirküsü ibrazı zorunludur.

12- Başvurularda ibrazı gerekli evrakın asılları zorunludur. Yetkili görevli tarafından görülerek suretleri (fotokopileri) yetkinin isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

 

İçkili yerlerin açılması ve faaliyette bulunması kolluk soruşturması sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinin vereceği izne bağlıdır.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernek, vakıf, sendika ve benzerlerine ait lokal, kamp ve dinlenme evleri gibi yerlerde kadehle ve açık olarak içki satılması ve bu yerlerin içkili yer niteliğinde faaliyet göstermesi halleri de yukarıdaki fıkra hükümlerine tabidir.

İçkili Yer Açmak İçin Aranacak Şartlar:

İçkili yerin açılması ve faaliyette bulunabilmesi için işletmeci ve mesul müdürleri ile içkili olarak açılacak yerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İçkili yeri açacak ve işletecek gerçek kişi ve ortakları ile özel hukuk tüzel kişilerin mesul müdürlerinde;

1) Yirmi bir yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

2) Kişi güvenliği ve kamu düzeni için sürekli tehlike yarattığı gerekçesiyle daha önce işlettiği veya yönettiği içkili yer veya yerlere ait işletme izni ikiden fazla iptal edilmemiş olmak.

b) Tüzel kişilerde, yetkili organın kararı bulunmak.

c) İçkili yer olarak açılması istenen yerde;

1) İçkili yer bölgesi dahilinde bulunmak,

2) Genel sağlık, genel ahlak, genel güvenlik ve asayişin korunması açısından uygun yerde ve konumda olmak,

3) Genel kolluğun kontrol ve denetimini zorlaştıracak yerde ve konumda bulunmamak,

4) İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde ve konumda olmak.

İçkili Yer Açmak İçin Başvuru ve Belgeler:

İçkili yer açmak ve işletmek isteyen gerçek kişinin bizzat kendisi, şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişilerinin yetkili temsilcisi, dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirine başvurur. Başvuru dilekçesine:

a) İçkili yeri açacak ve işletecek gerçek kişi veya ortakları bakımından;

1) Nüfus cüzdanı örneği,

2) İkametgah belgesi,

3) Bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık raporu,

4) Adli sicil belgesi,

5) Renkli fotoğraf,

b) Şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişileri bakımından;

1) Kuruluş ilanı,

2) Açılması istenilen içkili yer için, yönetim kurulu kararı tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararıyla verilmiş yetki belgesi,

3) Açılması istenilen içkili yeri işletecek olan mesul müdür için yönetim kurulu kararının tasdikli sureti ve (a) bendinde belirtilen belgeler,

c) İş yeri bakımından;

1) İş yeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı,

2) Tasdikli tapu senedi sureti,

3) Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, tapuda mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile, tapuda iş yeri olarak görünen yerler için ise, kat maliklerinin oy çokluğu ile alacağı karar tutanağı,

d) Lokal, kamp ve dinlenme evleri için, başvuruda bulunan kuruluşun kendi mevzuatının öngördüğü belgeler, kuruluşun mevzuatında açılma usulleri gösterilmemiş ise (b) bendinde belirtilen belgeler,

e) Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarının içkili yer olarak kullanılmasının istenmesi halinde, bu maddede belirtilen belgelerin yanı sıra, deniz araçları için bağlı olduğu veya bulunduğu liman başkanlıklarının, diğerleri için ilgili kurum ve kuruluşlarının vereceği uygunluk yazısı, eklenir.

Başvuru sırasında sunulan belgelerin son altı ay içinde düzenlenmiş olması gereklidir. Belgeleri eksik olan veya mevzuata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve eksikliklerin tamamlanması için otuz günlük ek süre tanınır. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

İçkili yerin devri halinde kişi ve yer bakımından yapılan işlemler tekrar edilir. Devir işlemlerinde, devralmak isteyen kişinin başvurusu sonuçlanana kadar işletme, ruhsat sahibinin sorumluluğundadır.

İLGİLİ YÖNETMELİĞİN TAMAMI

AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLERE UYGULANACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Sayı: 23922 (Asıl) Yayın Tarihi30.12.1999 Perşembe
Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 99/13681 Karar tarihi: 19/10/1999

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1

Bu Yönetmeliğin amacı, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması, denetimi, faaliyetten alıkonulması, kapatılması, işletme izninin iptali ile bu yerleri açacak, işletecek ve bu yerlerde çalışacak kişiler hakkında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2

Bu Yönetmelik, 4 üncü maddede tanımlanan yerler ile benzeri umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini, bu yerleri açacak, işletecek, bu yerlerde çalışacak kişileri ve bunlara ilişkin yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu‘na ait hükümler saklıdır.

Hukuki Dayanak

Madde 3

Bu Yönetmelik, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2007 sayılı Türkiye‘deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun, 2908 sayılı Dernekler Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye‘de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4

Bu maddede tanımlanan;

Bar

Müşterilerin tezgah önünde ayakta durarak veya yüksekçe bir tabure üzerinde oturarak içki içip, dans edebildikleri eğlence yerini,

Barmen/Barmaid
Bar tezgahında müşteriye içki hazırlayan kişiyi,

Bekar odası
Yalnız kimselerin, dışarıdan gelmiş işçilerin tek başlarına ya da birkaç kişi ile birlikte kalabilmeleri için düzenlenmiş yerleri,

Turizm İşletme Belgesi Olan Turizm İşletmesi
İstirahat ve eğlence yerlerinden, turizm sektöründe faaliyet gösteren ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa istinaden Turizm Bakanlığınca düzenlenmiş belgesi bulunan yeri,

Birahane/Meyhane
Şişe veya kadehle içki satışı ile soğuk ve sıcak yemek servisi yapılan kapalı ve/veya açık yeri,

Birleşik tesis
Hamam, sauna, masaj ve güzellik salonu ile benzeri tesislerden iki veya daha fazlasının bir arada bulunduğu yeri,

Çalgılı kahve
Kahvehane benzeri olup içinde çalgı çalınarak eğlence yapılan yeri,

Çalışma izni
İstirahat ve eğlence yerlerinde çalışacaklar için mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen izni,

Çalışma izin belgesi
Çalışma iznine istinaden mahallin kolluk amiri tarafından düzenlenen belgeyi,

Çay bahçesi
Açık veya kapalı bir mekanda oturarak çay, kahve, nargile ve benzeri alkolsüz içkilerin içildiği yeri,

Dans salonu/Disko/Diskotek
Dans etmek amacı ile açılan, müzikli, içkili veya içkisiz eğlence yerini,

Düğün salonu
Düğün ve eğlence amacı ile faaliyet gösteren, kapalı veya açık olarak düzenlenmiş yeri,

Fuar/Panayır
Belirli yer ve zamanlarda geçici olarak kurulan, tanıtım veya satış için çeşitli mal veya hizmetlerin sergilendiği, içinde lunapark gibi oyun ve eğlence amaçlı tesislerin bulunduğu, sirk, tiyatro, müzik gibi gösterilerin yapıldığı yeri,

Garson
Umuma açık yerlerde yiyecek veya içecek servisi yapan kişiyi,

Gazino
Sahne sanatçılarının çalışabildiği, kapalı veya açık mekanda faaliyet gösteren, yemekli, müzikli, içkili veya içkisiz eğlence yerini,

Hamam
Yıkanmak için hizmete açılmış umuma açık yeri,

Han
Yol üzerlerinde, şehir veya kasabalarda yolcuların konaklamaları için yapılmış otel benzeri yerleri,

İçki
Şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceği,

İçkili lokanta
Yemekle birlikte kadehle içki servisi yapılan açık veya kapalı yeri,

İçkili yer
Kadehle ve açık olarak içki satılan, içilen ve içki servisi yapılan yeri,

İçkili yer bölgesi
İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen ve içerisinde içkili yerler açılabilecek bölgeyi,

İçkili yer bölgesi tespit komisyonu
Şehir ve kasabalarda, içkili yerlerin açılabileceği bölgeyi tespit ile yetkili ve görevli komisyonu,

İnternet kafe
İçerisinde bulunan Internet bağlantılı bilgisayarlar sayesinde oyun oynamaya ve uluslararası yayınları takip etmeye müsait, alkolsüz içeceklerle birlikte hafif yiyeceklerin de verildiği umuma açık yeri,

İstirahat ve eğlence yeri
Halkın tek tek veya toplu halde, geçici bir süre hoşça vakit geçirmesi, eğlenmesi, dinlenmesi ve/veya konaklaması için açılan içkili veya içkisiz umuma açık yerleri,

İşletmeci
Açılması izne bağlı umuma açık istirahat ve eğlence yerini kendi adına işleten kişiyi,

İşletme izni
İstirahat ve eğlence yerlerinin açılması ve faaliyette bulunabilmeleri için mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen izni,

İşletme izin belgesi
İstirahat ve eğlence yerlerinin açılması ve faaliyette bulunabilmeleri için mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen işletme iznine istinaden mahallin kolluk amiri tarafından düzenlenen belgeyi,

Kafeşantan/Cafe
Sahne sanatçılarının çalışabildiği, asıl olarak müşterilerine çay, kahve, gazoz, meyve suyu gibi meşrubat verilmekle beraber şarap, bira gibi içkilerin de satışı yapılabilen müzikli-içkili veya içkisiz eğlence yerini,

Kahvehane
Kahve, çay, nargile ve benzeri alkolsüz içkilerin içildiği, kumar kastı olmaksızın tavla, okey, domino ve benzerleri ile her türlü kağıt oyunlarının oynandığı yeri,

Kamp/Dinlenme evi
Dernek, vakıf, sendika, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve benzerlerine ait dinlenme, konaklama ve eğlence amacıyla açılan ve sadece kendi personeli, kayıtlı üyeleri ve bunların yakınlarının faydalanabileceği yerleri,

Kamping
Karayolları güzergahı ve yakın çevrelerinde, kent girişlerinde, deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle turistlerin kendi imkanları ile geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşıladıkları tesisleri,

Kapatma ve/veya faaliyetten men
Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin izinsiz olarak açılması veya mevzuata aykırı ve/veya konusu suç teşkil eden faaliyette bulunmalarından dolayı, belirli bir süre faaliyetten alıkonulmasını veya faaliyetinin süreli veya süresiz olarak durdurulması işlemini,

Kıraathane
Müşterilerin okuması için gazete, kitap ve dergilerin de bulundurulduğu kahvehane benzeri yeri,

Kokteyl salonu
Toplantı ve kokteyl için tahsis edilen, içki ile birlikte ayakta yenilebilecek hafif yiyecekler verilen yeri,

Kolluk
Polis ve jandarma teşkilatlarını,

Kolluk amiri
Polis ve jandarma teşkilatlarının sorumluluk bölgeleri itibarıyla;

a. Polis sorumluluk bölgesinde; illerde il emniyet müdürünü, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde ilçe emniyet müdürü, ilçe emniyet amiri veya ilçe emniyet komiserini,

b. Jandarma sorumluluk bölgesinde; illerde il jandarma komutanını, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde ilçe jandarma komutanını,

Komi
Garson yardımcısı olan kişiyi,

Konsomatris
Pavyonlarda, müşteri ile birlikte yiyip içerek sohbet eden, müşterinin eğlenmesini sağlayan ve karşılığında iş yerinden ücret alan bayanı,

Lokal
Dernek, vakıf, sendika, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve benzerlerinin kendi personeli veya kayıtlı üyelerine hizmet vermek üzere açılan içkili veya içkisiz istirahat ve eğlence yerini,

Lunapark
Açık havada ve geniş bir alanda geçici veya sürekli olarak kurulan, içinde dönme dolap, atlı karınca, nişan tahtası gibi oyun ve eğlence birimlerinin bulunduğu yeri,

Mahallin en büyük mülki amiri
İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,

Masaj salonu
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla iyileştirme ve bakım yöntemlerinin uygulandığı yeri,

Masör/Masöz
Hamam, sauna veya masaj salonu gibi yerlerde dinlenme, sağlık ve tedavi amacıyla masaj yapan kişiyi,

Mesul müdür
Açılması izne bağlı umuma açık istirahat ve eğlence yerinin yönetilmesi ile sorumlu olmak üzere, işletmeci tarafından tayin edilen kişiyi,

Motel
Yerleşim merkezleri dışında, karayolları güzergahı, mola noktaları veya yakın çevrelerinde inşa edilen, müşterilerin konaklama, yeme-içme ve araçların park ihtiyacını karşılayan tesisleri,

Müzikhol/Taverna
Oturarak veya ayakta, kadehle içki ve yiyecek verilen, canlı veya cansız müzik yayını yapılan kapalı veya açık yeri,

Otel/Hotel
Asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında yeme-içme, eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesisleri,

Oyun yeri
Kumar ve kazanç kastı bulunmamak şartı ile bilgi ve maharet artırıcı, beden veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynandığı veya oynatıldığı, bu amaçla imal edilmiş otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya elektronik oyun alet ve makineleri ile televizyon veya video oyunları ve bunların benzerlerinin bulundurulup çalıştırıldığı yeri,

Pansiyon
Konaklama tesisi olarak planlanıp inşa edilmiş olan, yönetimi basit, müşteriye yeme-içme hizmeti veren veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı olan konaklama tesislerini,

Pavyon
Genellikle geceleri faaliyet gösteren, gazino özelliği taşımakla birlikte kadınların konsomasyon yapabildiği müzikli-içkili eğlence yerini,

Plaj/Havuz
Deniz, göl veya nehir kıyısında veya yüzme havuzu şeklinde, dinlenme veya eğlence amaçlı olarak içinde soyunma, giyinme ve duş alma imkanı bulunan yerleri,

Sahne sanatçısı
Ses, söz ve saz sanatçıları ile dansöz, illüzyonist, akrobat, varyete gibi sahneye özgü gösterileri yapan ve kamu kurum ve kuruluşları veya ilgili meslek kuruluşlarından alınmış belgesi bulunan kişiyi,

Sauna
Vücudu uyarıcı nitelikteki sıcak ve kuru hava buhar banyosu yapılan yeri,

Sinema
Açık veya kapalı bir mekanda, beyaz perde veya zemin üzerinde film gösterilen yeri,

Tellak
Hamamlara yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan kişiyi,

Tiyatro
Tiyatro, opera ve bale gibi sahne gösterilerinin seyirciye canlı olarak oynandığı yeri,

Umuma açık yer
Açılmasına ve faaliyette bulunmasına kolluğun soruşturması üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından izin verilen ve belli şartlara uymak kaydı ile herkesin girebileceği istirahat ve eğlence yerini,

Umuma mahsus yer
Hiç bir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın herkesin faydalanmasına açık parklar, meydanlar, piknik alanları ve yollar gibi yerleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İçkili Yerler

BİRİNCİ BÖLÜM

İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu Teşkili,
İçkili Yer Bölgesi Tespit Esasları
İçkili yer bölgesi tespit komisyonunun teşkili

Madde 5
İçkili yer bölgesi tespit komisyonu, ilde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçede ise kaymakamın başkanlığında;

a) Mahallin en büyük kolluk amiri,
b) İllerde sağlık müdürünün, ilçelerde sağlık grup başkanının,
c) Milli eğitim, kültür ve turizm müdürlerinin,
d) Belediye başkanı veya yardımcısının (büyükşehirlerde büyükşehir ilçe veya alt kademe belediye başkanı veya yardımcısı),
e) Karayolları bölge müdürlüğü, tekel baş müdürlüğü ve ticaret odasını temsilen birer yetkilinin, katılımı ile oluşur.

Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.

İçkili yer bölgesinin tespiti

Madde 6

İçkili yer bölgesi, bu Yönetmelikte belirlenen sınırlayıcı hükümler ile genel sağlık, genel ahlak, genel güvenlik ve asayiş durumu göz önüne alınarak, kolluk tarafından kolaylıkla kontrol edilebilecek şekilde;

a) Bulunduğu mahaldeki cadde ve sokak isminden,
b) Başlangıç ve bitim yerlerindeki mevcut kapı numaralarından,
c) Numaralandırma yapılmamış olan yerlerde, herkes tarafından bilinen köprü, kavşak, park, tarihi eser veya yapı ismi gibi sabit noktalardan, faydalanılarak tespit edilir.

Daha önceden tespit edilen içkili yer bölgesi gözden geçirilir ve mevcut cadde, sokak ve kapı numaralarında bir değişiklik olup olmadığı kontrol edilir.

İçkili yer bölgesi tespit edilemeyecek yerler

Madde 7

İçkili yer bölgesi;
a) Belediye teşkilatı bulunmayan yerler ile belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan yerlerde,
b) Yabancı elçilik ve konsolosluklara ait bina ve tesisler; silah fabrika ve imalathaneleri, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri; emniyet, askeri ve sağlık kuruluş ve tesisleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri genelevler ve spor tesislerinin yakınında,
c) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine 200 metreden yakın mesafe içinde,
d) Otogar ve otobüs terminallerinde,
e) Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ve eğitim okul bina ve tesisleri ile ilk ve orta öğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane, özel öğretim kurumları ve bu öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarına ait bina, tesis ve bunların müştemilatına 200 metreden yakın mesafe içinde, tespit edilemez.

Ancak, turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde, 200 metre şartının aranıp aranmayacağı konusunda karar vermeye mahallin en büyük mülki amiri yetkilidir.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamına girmeyen eğitim-öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları ve (b) bendinde belirtilen yerler için mahalli şartlar dikkate alınarak komisyonca belirli bir mesafe tayin ve tespit edilir.

Sabit veya seyyar taşıtlar ile turizmin yoğun olduğu yörelerdeki tesisler

Madde 8
Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçları ile turizm işletme belgesi Olan  turizm işletmesi olmasa dahi, turizmin yoğun olduğu yörelerde, turizm mevsimine münhasır olmak ve turizme hizmet ve teşvik niteliği taşımak kayıt ve şartı ile belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan yerlerde;

a) İşleten veya işletme yeri itibarıyla, kadehle ve açık olarak içki verilmesinde ve satılmasında genel güvenlik, asayiş ve trafik güvenliği yönünden bir sakınca bulunmaması,
b) Yapı tipi ve nitelikleri bakımından çevre özelliklerine uygun ve her türlü sağlık şartlarını taşıması,
c) Yönetmelikte belirtilen mesafe tahditlerine uyulmuş olmasının tespiti halinde,

Mahallin en büyük mülki amiri tarafından kadehle ve açık olarak içki verilmesine ve satılmasına izin verilebilir.

Karar ve krokinin hazırlanması

Madde 9

Tespit edilen içkili yer bölgesi, içkili yer bölgesi tespit komisyonu tarafından karar şeklinde tutanağa geçirilir ve karara ilişkin ölçekli kroki hazırlanır. Komisyonca hazırlanan tutanak ve krokide aşağıdaki hususlar mutlaka belirtilir.

a) Karar tutanağında belirtilmesi gereken hususlar;
1) Toplantının yapıldığı yer, tarih ve toplantıya katılanların kimlikleri,
2) Öncesi itibari ile içkili yer bölgesinde meydana gelen değişiklikler,
3) İçkili yer bölgesinden çıkarılan mahalde faaliyet gösteren içkili yerlerin cadde ve sokak ismi, kapı numarası ve işletmecisinin açık kimliği ve müktesep hakkının korunacağı,
4) Müktesep haklı işletmecinin tüzel kişi olması halinde, yönetim kurulu üye veya üyelerinin değişmesi veya yönetim kuruluna yeni üye katılmasına kadar müktesep hakkının korunacağı,
5) Yeniden içkili yer bölgesine ilave edilen yerler.

b) Krokide belirtilmesi gereken hususlar;
1) Cadde ve sokak isimleri,
2) Tespit edilen bölgeyi sınırlayan bina kapı numaraları,
3) 7 nci maddede belirtilen yerler,
4) Mevcut içkili yer bölgesi,
5) Yeni tespit edilen içkili yer bölgesi,
6) Müktesep hak sahibi yerler,
7) Kroki ölçek oranı.

Krokide bulunması gereken hususlar ayrı renk ve işaretler ile gösterilir ve renk ve işaretlerin anlamları krokide belirtilir. Karar ve kroki arasında içerik itibarıyla uygunluk sağlanması zorunludur.

İçkili yer bölgesi tespit komisyonu tarafından tespit edilen ve içkili yer bölgesi için hazırlanan karar ve kroki valinin onayı ile yürürlüğe girer.

Karar ve krokiler, talep halinde ilgililerin bilgisine açık tutulur.

Kolluk soruşturması

Madde 13

İçkili yer açma ve işletme başvuru dilekçesinin kolluğa intikali üzerine içkili yeri açacak gerçek kişi ve varsa ortaklarının, özel hukuk tüzel kişilerinde ise, içkili yerin yönetiminden sorumlu olacak mesul müdürün parmak izleri alındıktan sonra kişi ve açılacak yer hakkında soruşturma başlatılır.

Bu soruşturmada; içkili yeri açacak ve işletecek kişiler ile açılacak içkili yerin, 11 inci maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususları araştırılır.

İşletme izin belgesi verilmesi

Madde 14

Kolluk tarafından hazırlanan soruşturma dosyasına, işletmenin sınıfı ve niteliği, bulunduğu binanın fenni, sıhhi ve yangın güvenliği bakımından belediyece, toplum ve çevre sağlığına uygunluğu bakımından çevre sağlık müdürlüğünce yapılan inceleme sonuçları eklenir ve kolluk amirinin görüş yazısı ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunulur. Mülki amir tarafından içkili yerin açılmasına ve faaliyette bulunmasına izin verilmesini müteakip kollukça işletme izin belgesi düzenlenir.

Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama tesislerinin bünyelerinde açılacak içkili yer için ayrı bir içkili yer işletme izin belgesi düzenlenir.

İşletme izin belgesi düzenlendikten sonra belediye, tekel idaresi ve çevre sağlık müdürlükleri ile işletme veya işletmecinin bağlı bulunduğu vergi dairesine kollukça bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İçkili Yerlerde Çalışacak Kişiler
Çalışacak kişilerde aranacak şartlar

Madde 15

Yirmi bir yaşından büyük bayanların içkili yerlerde çalışması mahallin en büyük mülki amirinin iznine bağlıdır.
Yirmi bir yaşından küçüklerin içkili yerlerde çalıştırılmasına izin verilmez. İçkili yerde çalışma başvurusu

Madde 16

Çalışması izne bağlı olup da içkili yerde çalışmak isteyenlerin bizzat kendileri veya bunları çalıştıracak olanlar, çalışacakların yapacağı işleri de belirten bir dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirine başvururlar.

Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) İkametgah belgesi,
c) Bulaşıcı hastalıkları ve taşıyıcı olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık raporu (çalışmanın devamı halinde rapor altı ayda bir yenilenir.),
d) Adli sicil belgesi,
e) Renkli fotoğraf,
f) Mesul müdür için noter tasdikli yetki belgesi.

Sahneye münhasır olarak sanatını icra edecek sanatçılar için yapılacak başvurularda, başvuru dilekçesine (a) ve (e) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte sahne sanatçısı olduklarına dair kamu kurum ve kuruluşları veya ilgili mesleki kuruluşlardan alınmış belgenin eklenmesi yeterlidir.

Soruşturma

Madde 17
İçkili yerlerde çalışmak için yapılan başvuru üzerine, sahne sanatçıları dışındaki çalışacakların parmak izleri alındıktan sonra soruşturma başlatılır.

Yapılacak soruşturmada; kişinin çalışacağı işin niteliği itibarıyla 15 inci maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususları araştırılır.

Çalışma izin belgesi

Madde 18

Çalışacak kişiler için kolluk tarafından hazırlanan soruşturma dosyası kolluk amirinin görüş yazısı ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunulur. Mülki amir tarafından izin verilmesini müteakip kollukça çalışma izin belgesi düzenlenir.

Mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen çalışma izni mülki sınırlar içerisinde geçerli olup iş yeri ile sınırlı değildir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerleri

BİRİNCİ BÖLÜM

İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerinin Açılması

İçkisiz istirahat ve eğlence yerinin açılma izni

Madde 19

İçkisiz istirahat ve eğlence yerlerinin açılması ve faaliyette bulunması, kolluk soruşturması sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinin vereceği izine bağlıdır.

İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açmak için aranacak şartlar

Madde 20

İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a) İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açacak gerçek kişi ve varsa ortakları ile özel hukuk tüzel kişilerin mesul müdürlerinde;
1) Banyo, hamam, sauna, masaj salonu, plaj, açık-kapalı havuz ve benzeri yerler için yirmi bir yaşını, diğer içkisiz istirahat ve eğlence yerleri için on sekiz yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
2) Kişi güvenliği ve kamu düzeni için sürekli tehlike yarattığı gerekçesiyle daha önce işlettiği veya yönettiği aynı nitelikteki içkisiz istirahat ve eğlence yerine ait işletme izni ikiden fazla iptal edilmemiş olmak,
3) Kahvehane, Kıraathane ve Oyun yeri açacak kişiler için, ayrı ayrı zamanlarda kumar oynamak veya oynatmaktan dolayı üçten fazla ceza almamış olmak veya Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesine göre aynı suçlardan dolayı üçten fazla ön ödemede bulunmamış olmak veya 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanuna muhalefetten dolayı hüküm giymemiş olmak,

b) Açılması istenilen içkisiz istirahat ve eğlence yerinde;
1) Genel sağlık, genel ahlak, genel güvenlik ve asayişin korunması açısından uygun yerde ve konumda olmak,
2) Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesislerinin yakınında olmamak,
3) Genel kolluğun kontrol ve denetimini zorlaştıracak yerde ve konumda bulunmamak,
4) İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde ve konumda olmak,
5) Kahvehane, kıraathane ve oyun yerleri için okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ve eğitim okul bina ve tesisleri ile ilk ve orta öğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane, özel öğretim kurumları ve bu öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarına ait bina, tesis ve bunların müştemilatına 200 metreden yakın mesafede bulunmamak.

Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde, 200 metre şartının aranıp aranmayacağı konusunda karar vermeye mahallin en büyük mülki amiri yetkilidir.

Başvuru ve belgeler

Madde 21

İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açmak ve işletmek isteyen gerçek kişinin bizzat kendisi, şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişilerin yetkili temsilcisi, dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirine başvurur.

Başvuru dilekçesine;

a) İçkisiz istirahat ve eğlence yerini açacak ve işletecek gerçek kişi veya ortakları bakımından;
1) Nüfus cüzdanı örneği,
2) İkametgah belgesi,
3) Bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık raporu,
4) Adli sicil belgesi,
5) Renkli fotoğraf,

b) Şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişileri bakımından;
1) Kuruluş ilanı,
2) Açılması istenilen yer için, yönetim kurulu karar tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararıyla verilmiş yetki belgesi,
3) Açılması istenilen yeri işletecek olan mesul müdür için, yönetim kurulu kararının tasdikli sureti ve (a) bendinde belirtilen belgeler,

c) İş yeri bakımından;
1) İş yeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı,
2) Tasdikli tapu senedi sureti,
3) Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa; tapuda mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar tutanağı, tapuda iş yeri olarak görünen yerler için ise, kat maliklerinin oy çokluğu ile alacağı karar tutanağı, eklenir.

Başvuru sırasında sunulan belgelerin son altı ay içinde düzenlenmiş olması gereklidir. Belgeleri eksik veya mevzuata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve eksikliklerin tamamlanması için otuz günlük ek süre tanınır. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

İçkisiz istirahat ve eğlence yerinin devri halinde kişi ve yer bakımından yapılan işlemler tekrar edilir. Devir işlemlerinde, devralmak isteyen kişinin başvurusu sonuçlanana kadar işletme, devredenin sorumluluğundadır.

Kolluk soruşturması

Madde 22

İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açma ve işletme başvuru dilekçesinin kolluğa intikali üzerine bu yeri açacak gerçek kişi ve varsa ortaklarının, özel hukuk tüzel kişilerinde ise mesul müdürün parmak izleri alındıktan sonra kişi ve açılacak yer hakkında soruşturma başlatılır.

Bu soruşturmada, İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açacak ve işletecek kişiler ile açılacak yerin, 20 nci maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususları araştırılır.

İşletme izin belgesi verilmesi

Madde 23

Kolluk tarafından hazırlanan soruşturma dosyasına, işletmenin sınıfı ve niteliği, bulunduğu binanın fenni, sıhhi ve yangın güvenliği bakımından belediyece, toplum ve çevre sağlığına uygunluğu bakımından da çevre sağlık müdürlüğünce yapılan inceleme sonuçları eklenir ve kolluk amirinin görüş yazısı ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunulur. Mülki amir tarafından içkisiz istirahat ve eğlence yerinin açılmasına ve faaliyette bulunmasına izin verilmesini müteakip kollukça işletme izin belgesi düzenlenir.

İşletme izin belgesi düzenlendikten sonra belediye, çevre sağlık müdürlükleri ile işletme veya işletmecinin bağlı bulunduğu vergi dairesine kollukça bildirilir.

Eğlence amaçlı spor oyunları

Madde 24

15/10/1999 tarihli ve 23847 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğine tabi olmayan bilardo, bowling, masa tenisi ve dart gibi sporların yapıldığı eğlence amaçlı oyun yerlerinin açılması, içkisiz istirahat ve eğlence yerlerine ilişkin hükümler uyarınca, kolluğun yapacağı soruşturma sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinin vereceği izine bağlıdır.

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğine göre ve bir spor federasyonuna bağlı olarak açılan spor tesisleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Bu şekilde açılan yerlere ait işlem dosyasının bir örneği mahalli kolluk amirliğine verilir.

Elektronik oyun alet ve makinelerinin niteliklerinin tespiti

Madde 25

Her ne ad altında olursa olsun, oyun yerlerinde bulundurulacak elektronik oyun alet ve makineleri ile video oyunları, televizyon oyunları ve benzerlerinin, oynayanın kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikte olup olmadıklarını ve oyun yerlerini özelliklerine ve yaş gruplarına göre tespit ve sınıflandırmaya Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görüşleri de alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

İKİNCİ BÖLÜM

İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Çalışacak Kişiler

Çalışacak kişilerde aranacak şartlar

Madde 26

İçkisiz istirahat ve eğlence yerlerinden banyo, hamam, sauna, masaj salonu, plaj, açık-kapalı havuz ve benzeri yerlerde yirmi bir yaşından, diğer yerlerde on sekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz.

Banyo, hamam, sauna, masaj salonu, plaj, açık-kapalı havuz ve benzeri yerlerde yirmi bir yaşından büyük bayanların çalışması mahallin en büyük mülki amirinin iznine bağlıdır.

On beş yaşından büyük sahne sanatçıları sadece sahneye münhasır olmak ve kendi meslek ve sanatlarını icra etmek üzere, mahallin en büyük mülki amirinin izniyle içkisiz istirahat ve eğlence yerlerinde çalışabilirler.

Ancak on sekiz yaşından küçük sahne sanatçıları için veli veya vasisinin yazılı izni gereklidir.

İçkisiz istirahat ve eğlence yerlerinde çalışma başvurusu

Madde 27

Çalışması izne bağlı olup da içkisiz istirahat ve eğlence yerinde çalışmak isteyen kişilerin bizzat kendisi veya bunları çalıştıracak olanlar çalışacakların yapacağı işleri de belirten bir dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirine başvururlar.

Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) İkametgah belgesi,
c) Bulaşıcı hastalıkları ve taşıyıcı olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık raporu (çalışmanın devamı halinde rapor altı ayda bir yenilenir.),
d) Adli sicil belgesi,
e) Renkli fotoğraf,
f) Mesul müdür için noter tasdikli yetki belgesi,
g) On sekiz yaşından küçük sahne sanatçıları için veli veya vasisi tarafından verilmiş noter tasdikli muvafakatname.

Sahneye münhasır olarak sanatını icra edecek sanatçılar için yapılacak başvurularda, başvuru dilekçesine (a), (e), (g) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte sahne sanatçısı olduklarına dair kamu kurum ve kuruluşları veya ilgili mesleki kuruluşlardan alınmış belgenin eklenmesi yeterlidir.

Soruşturma

Madde 28

İçkisiz istirahat ve eğlence yerinde çalışmak için yapılan başvuru üzerine sahne sanatçıları dışındaki çalışacakların parmak izleri alındıktan sonra soruşturma başlatılır.

Yapılacak soruşturmada, kişinin çalışacağı işin niteliği itibarıyla 26 ncı maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususları araştırılır.

Çalışma izin belgesi

Madde 29

Çalışacak kişiler için kolluk tarafından hazırlanan soruşturma dosyası kolluk amirinin görüş yazısı ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunulur. Mülki amir tarafından izin verilmesini müteakip kollukça çalışma izin belgesi düzenlenir.

Mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen çalışma izni mülki sınırlar içerisinde geçerli olup iş yeri ile sınırlı değildir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Denetim, Kapatma, Faaliyetten Men ve Ruhsat İptali

Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerinin denetimi

Madde 30

Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinde kollukça yapılacak denetimlerde;
a) İş yerine ait işletme izin belgesinin bulunup bulunmadığı,
b) İşyerinin sorumlularca çalıştırılıp çalıştırılmadığı,
c) Kumar oynatılıp oynatılmadığı,
d) Fuhuş yapılıp yapılmadığı,
e) Uyuşturucu ve psikotrop madde imal edilen, satılan, kullanılan veya bulundurulan yer haline gelip gelmediği,
f) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video bant gösterimi yapılan yer haline gelip gelmediği,
g) Herhangi bir suç aleti veya eşyası bulunup bulunmadığı,
h) Halkın rahat ve huzurunu bozacak şekilde müzik yayını ve gürültü yapılıp yapılmadığı,
ı) Turizm belgeli turizm işletmeleri hariç olmak üzere, yanlarında veli veya vasileri olsa dahi on sekiz yaşından küçüklerin kahvehane, kıraathane ile içkili yerlere kabul edilip edilmediği,
i) On sekiz yaşından küçüklerin kabul edilebildiği turizm belgeli turizm işletmelerinde küçüklere içki servisi yapılıp yapılmadığı,
j) Çalışması izne bağlı kişilerin çalışma izin belgesi olup olmadığı,
k) Çalışan yabancıların izin alıp almadığı ile pasaport ve ikamet tezkeresinin olup olmadığı,
l) İşyerinde çalışanlar için kimlik kartı düzenlenip düzenlenmediği, kimliklerinin ve bunların görevden ayrılışlarının en yakın kolluğa bildirilip bildirilmediği,
m) Sahne sanatçılarının sadece sahneye münhasır olarak sanat icra edip etmedikleri,
n) Otel, motel, kamp ve benzeri yerlerde konaklayanların kaydının yapılıp yapılmadığı,
o) İşyerinin işletme izin belgesindeki niteliklere uygun olarak işletilip işletilmediği,
ö) İşyeri için tespit edilen açık ve kapalı bulunacağı saatlere uyulup uyulmadığı,
p) Kapatılan ve/veya faaliyetten men edilen iş yerinin süresinden önce izinsiz açılıp açılmadığı,
r) Faaliyet alanı itibari ile yürürlükteki mevzuata aykırı faaliyette bulunup bulunmadıkları,
s) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer yasaklara uyulup uyulmadığı, kontrol edilir.

Sağlık denetimi

Madde 31

Mahallin en büyük mülki amiri, istirahat ve eğlence yerlerini genel sağlık yönünden, uygun göreceği aralıklarla, yetkili sağlık teşkilatı personeline kontrol ettirir.

Kapatma ve/veya faaliyetten men

Madde 32

Kolluk, izin alınmadan açılan istirahat ve eğlence yerlerini sebebini bir tutanakla belirlemek ve mühürlemek suretiyle süresiz olarak kapatır. Bu yerleri açanlar hakkında, fiilleri başka bir suç teşkil etmese bile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 541 inci maddesi hükümlerine göre düzenlenen evrak adli mercilere gönderilir.

İşletici kişilerin izin almaları veya bu faaliyetten vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde kapatılan bu yer açılarak sahibine teslim edilir.

Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerinin kanuni sorumlusuna işletme izin belgesi verilirken, kapatma ve/veya faaliyetten men‘i gerektiren haller yazılı olarak tebliğ edilir.

Kolluk denetimlerinde yürürlükte bulunan hükümlere aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen yerler hakkında düzenlenen tutanak, aykırılığın derecesine ve bu yerin sicil durumuna göre ihtar verilmesi, kapatılması ve/veya faaliyetten men edilmesi için mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunulur. Mülki amirin vereceği yazılı emre göre iş yeri hakkında gerekli işlem yapılır.

Kapatma veya faaliyetten men‘i gerektiren sebepler adli kovuşturmayı gerektiriyorsa soruşturma evrakı derhal adliyeye verilir.

Kapatma veya faaliyetten men‘i icap ettiren sebepler mahkemeye intikal ettirilecek hallerden ise altı ay, değilse üç aydan fazla kapatma veya faaliyetten men‘e karar verilemez.

Kapatılan yerlerin izin alınmadan açılması mühür fekki suçunu oluşturacağından, iş yeri tekrar kapatılarak, mühürlenir ve mühür fekki suçunu işlediği şüphesi altında bulunan kişi, hakkında düzenlenen evrakla birlikte adli makama gönderilir.

Kapatma kararının uygulanması

Madde 33

Kapatma kararı, mahallin en büyük mülki amirinin onayı alındıktan sonra kolluk tarafından uygulanır. Kapatma kararı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir;

a) Kapatma kararı iş yeri sahibine veya kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve kapatma işlemine hazırlanması için azami yirmi dört saat süre tanınır,
b) Kapatma işleminde iş yeri sahibi veya kanuni temsilcisi hazır bulundurulur,
c) Kapatılan yerden kapanma süresince bozulabilecek mallar ile kişinin özel ve zaruri eşyalarının çıkarılmasına izin verilir,
d) Kapatma işleminde yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır,
e) İş yerinin pencere ve kapıları kapatılmak suretiyle dışarıyla teması kesilir,
f) İş yerinin giriş kapıları mühürlenir,
g) Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve hazır bulunanlar tarafından imzalanır,
h) İş yeri sahibi veya kanuni temsilcisinin imzadan kaçınması halinde bu durum tutanakta belirtilir.

Kapatılan yerin tekrar açılmasında da açılış tarihi ve saati yazılarak açma ve teslim tutanağı hazır bulunanlar tarafından imzalanır.

Süresinden önce açılma

Madde 34

Kapatma işlemine karşı açılan davanın idare aleyhine sonuçlanması halinde, işyeri bir tutanakla açılarak işyeri sahibi veya kanuni temsilcisine teslim edilir.

İşyeri kapatılarak soruşturma evrakı ile birlikte adli makama intikal ettirilen işletmeci veya mesul müdür hakkında Cumhuriyet savcılığınca takipsizlik veya mahkemece beraat kararı verilmiş olması veya kesin sahip değişikliği hallerinde mahalli en büyük mülki amiri tarafından süresinden önce açılmasına karar verilebilir.

İşletme izninin iptali

Madde 35

Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerinin sahibi veya mesul müdürünün, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu‘nun 8 inci maddesi hükümlerine aykırı fiilleri işlemesi veya iş yerinin kişi güvenliği ve kamu düzeni için ciddi ve sürekli bir tehlike oluşturması halinde verilmiş olan işletme izni mahallin en büyük mülki amirince iptal edilebilir.

İşletme izni iptal edilen açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerleri hakkında kollukça sicil tutulur. Sicil tutulmasına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

Belgeli turizm işletmesinin turizm işletme belgesi Turizm Bakanlığı tarafından iptal edildiğinde, işletmenin niteliğine göre istirahat ve eğlence yerleri için bu Yönetmeliğin öngördüğü şekilde izin alınması zorunludur.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Mesafe ölçümü

Madde 36

Bu Yönetmelik kapsamına giren, istirahat ve eğlence yerlerinin açılabilmesi için öngörülen uzaklıkların ölçümünde; bina ve tesislerin varsa bahçesi de dahil en dış sınırı dikkate alınarak, bu sınırın her bir noktasına olan uzaklıklar yaya gidilebilecek şekilde hesaplanır.

Kazanılmış hakların sona ermesi

Madde 37

Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerleri işletme izni sahibinin;

a) İş yerini eş ve çocuklarına veya yasal mirasçılarına devri halinde işletme hakkı korunur,
b) İş yerini bir defaya mahsus olmak üzere bir başkasına satması veya benzeri el değiştirmesi halinde, bu iş yerini alan kişi veya kuruluşun işletme hakları korunur,
c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hakların kullanılmasından sonra kazanılmış hakları sona erer,
d) İş yeri faaliyet konusunun değiştirilmesi, ceza olarak sürekli kapanması veya bu Yönetmelikte belirtilen nedenlerle işletme izninin iptal edilmesi halinde de kazanılmış hakları sona erer.

Kimlik bildirme

Madde 38

Otel, motel, kamp ve benzeri her türlü konaklama yeri işleticisi, bu yerlerde yatacak olan yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş gidiş kayıtlarını ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece kalmalarına bakılmaksızın örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve kolluk denetimine hazır bulundurmak zorundadır.

Bu Yönetmelik kapsamına giren işletmelerin işletmecisi veya mesul müdürünce, iş yerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırılan kişinin ayrılışını 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelikteki örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurmak suretiyle yirmi dört saat içerisinde bağlı bulunduğu kolluğa bildirilir.

Kolluğa bildirilerek çalıştırılanlar için, işletici veya mesul müdür tarafından bir kimlik belgesi verilir ve bu belge her istendiğinde kolluğa gösterilir.

Korunması gerekenler

Madde 39

Kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş olanlara içki verilmesi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, on sekiz yaşından küçüklerin yanlarında ebeveynleri, veli veya vasileri olsa bile içkili yerlere alınması ve on sekiz yaşından küçüklere her çeşit alkollü içki verilmesi yasaktır.

Ancak, sarhoşluğa neden olacak derecede içki vermeyen ve içkili eğlentiye müsaade etmeyen veya yalnız yemek arasında aperatif mahiyetinde içki veren lokantalara yanlarında veli veya vasileri olmak şartı ile çocukların girmesine izin verilebilir.

Oyun yerlerine on sekiz yaşından küçükler ancak veli veya vasileri ile birlikte veya bunların yazılı izni ile girebilirler. İlk ve orta öğretim öğrencilerinin okul saatlerinde bu yerlere girmeleri yasaktır.

Çalışacaklara ilişkin özel hükümler

Madde 40

Bu Yönetmelik kapsamında çalışacak yabancılar, yabancılar hakkındaki mevzuata tabidir.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre açılacak yerlerde genel kadın olarak tescil edilenler çalıştırılamazlar.

Tiyatro, opera, bale gibi yerlerde çalışacak sahne sanatçılarının izin alması gerekmez.

Belediyelerin görevleri

Madde 41

Bu Yönetmelik kapsamına giren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin sınıfı ve vasfı ile fenni, sıhhi ve yangın güvenliği açısından uygunluğu, açık ve kapalı bulunacağı saatler, mahallin en büyük mülki amirinin onayı ile belediyece belirlenir. Ancak istirahat ve eğlence yerlerinin açık ve kapalı bulunacağı saatler belirlenirken, kolluk amirliğinin görüşü alınır.

Belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan umuma açık istirahat

ve eğlence yerlerinin çalışma saatleri mahalli kolluğun yapacağı inceleme üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir.

İstirahat ve eğlence yerlerinin açık ve kapalı bulunacağı saatleri tespit edilirken, bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik, turistik ve kültürel yapısı ve mahalli örf ve adetleri, genel güvenlik, genel ahlak, genel sağlık ve asayiş durumu ile halkın huzur ve sükunet içinde dinlenme ve istirahatini gerektiren yer ve zaman dikkate alınır. Turizm işletme belgesi istirahat ve eğlence yerlerinin açılma ve kapatılma saatleri, işletmenin faaliyet alanı, fiziki yapısı, sınıfı ve bu yerlerde gürültüyü önleyici tedbirlerin alınmış olup olmadığı hususları dikkate alınarak diğer işletmelere göre farklı ve daha uzun sürelerle tespit edilebilir.

İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk olan zaman ve yerlerde, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere bağlı olduğu kolluk kuruluşunun ve ilgili mahalli idarenin görüşü alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından geçici veya sürekli olarak izin verilebilir.

Canlı müzik izni

Madde 42

Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerleri ile lokanta, kafeterya gibi kısa süreli yeme-içme ihtiyacı giderme amacıyla hizmet veren umuma açık yerlerde canlı müzik yayını yapılabilmesi, mahallin en büyük mülki amirinin iznine bağlıdır. Canlı müzik yayını yapılmasına izin verilen yerler, gürültü ölçümlerinin yapılması için çevre sağlık müdürlüğüne bildirilir.

İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar.

Müzik yayını sınırlaması

Madde 43

Umumi veya umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile bu nitelikteki ulaşım araçlarında, oturma alanları ve yakın çevresi ile gürültüye hassas bölgelerde gürültü rahatsızlığı verecek şekilde 24.00 – 07.00 saatleri arasında müzik yayını yapılamaz.

Aksine davrananlar hakkında fiilin niteliğine göre 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunun ve/veya 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri tatbik olunur. Belediyelerin gürültüyü kontrol konusundaki yetkileri saklıdır.

İçki servisi yasağı ve istisnası

Madde 44

İçkili yer işletme izni verilen yerlerde içki servisi, ancak izin verilen yer içinde yapılabilir. İşletme etrafında yol kenarlarına veya yaya kaldırımlarına masa konulup içki servisi yapılamaz.

Ancak, turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde, halkın huzur ve güvenliğinin tehlikeye düşmesine meydan verilmeyecek şekilde her türlü önlemler alınmış ve trafik güvenliği sağlanmış veya taşıt trafiğine kapatılmış yerlerde, genel güvenlik ve asayiş bakımından herhangi bir sakınca bulunmaması şartıyla içkili lokantalar için, işyerine bitişik kaldırım ve sokaklara masa konulmasına ve içki servisi yapılmasına mahallin en büyük mülki amiri tarafından izin verilebilir.

İzin belgeleri

Madde 45

Bu Yönetmeliğe göre verilecek işletme ve çalışma izin belgelerinin şekil ve muhtevası İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

Uygulanacak diğer hükümler

Madde 46

Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, 13/1/1999 tarihli ve 23582 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “Resmi veya Özel Öğretim Kurumlarının Hapishane, İçkili Yer ve Umuma Açık Yerlere Olan Uzaklıklarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 47

17/5/1984 tarihli ve 84/8100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 48

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 49

Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.