Yeni Teşvik Kanunu

Yeni Teşvik Kanunu

YENİ TEŞVİK KANUNU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI  HAKKINDA KARAR

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve  Sayısı:16.07.2009/227290  |1|- (1) Bu Kararın amacı, Kalkınma Planları ve  Yıllık Programlarda  öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun  olarak, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve  istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir  kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve  araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek,  doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını  gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme  faaliyetlerini desteklemektir.

a) Aracı kurum: Faiz desteğini uygulayacak kamu bankaları  dâhil olmak üzere bankaları ve finansal kiralama şirketlerini,

b) Büyük  ölçekli yatırım: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde  belirtilen 50 milyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlardan ek-3’te yer alan  listede belirtilen yatırımları,

c) Muhasebe birimi: Hazine Müsteşarlığı İç  Ödemeler Muhasebe Birimini,

ç) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

d) Yatırım malı: Bina ve arsa hariç,  kapsamındaki mal ve hizmet üretimi için kullanılan her tür  makine, teçhizat, tesisat ve yatırımın cinsine bağlı olarak mefruşat gibi sabit  harcamaları, ifade eder.

Bölgeler ve destek unsurları |3|- (1)  Yatırım desteklerinin uygulanması açısından 28/8/2002 tarihli ve 2002/4720  sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan

İstatistiki Bölge  Birimleri Sınıflandırması

– Düzey 2 bölgeleri, sosyo-ekonomik  gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak ek-1’de belirtilen dört gruba  ayrılmıştır. Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları her bir il  grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü dikkate alınarak ek-2’de  gösterildiği şekilde belirlenmiştir. (2) Bu Karara ekli ek-4’teki listede yer  alan;  edilmeyecek yatırım konuları ile aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları  hariç olmak üzere, 4 üncü maddede belirtilen asgarî sabit yatırım tutarının  üzerindeki tüm yatırımlar, bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti  ile katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanırlar. (3) Bölgesel  desteklerden yararlanacak yatırımlar, ikinci fıkrada belirtilen destek  unsurlarına ilave olarak; a) I inci ve II nci bölgelerde; 1) Vergi  indirimi, 2) Sigorta primi işveren hissesi desteği,

3) Yatırım yeri  tahsisi,

b) III üncü ve IV üncü bölgelerde;

1) Vergi indirimi,

2)  Sigorta primi işveren hissesi desteği,

3) Yatırım yeri tahsisi,

4) Faiz  desteği, desteklerinden yararlanabilir.

(4) Büyük ölçekli yatırımlara;

a)  Gümrük vergisi muafiyeti,

b) KDV istisnası,

c) Vergi indirimi,

ç)  Sigorta primi işveren hissesi desteği,

d) Yatırım yeri tahsisi,  uygulanabilir.

(5) Yatırımların bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından  yararlanabilmesi için, makro ekonomik programlar, arz-talep dengesi, sektörel,  malî ve teknik değerlendirmeler çerçevesinde projenin uygun görülmesi ve teşvik  belgesi düzenlenmesi gerekir.

(6) Finansal kiralama şirketleri  aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına  ayrı bir  düzenlenmez. Yatırımcının mükellefiyetlerini yerine  getirmemesi hâlinde uygulanacak olan müeyyidelerden finansal kiralamaya konu  makine ve teçhizata tekabül eden bölümü kısmen veya tamamen finansal kiralama  şirketlerine de uygulanır.

(7)  düzenlenmesine yönelik müracaat tarihinden önce  gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları  kapsamına alınmaz.

Sabit yatırım tutarları ve asgarî  kapasiteler

|4|- (1) Yatırımın, destek unsurlarından  yararlanabilmesi için asgarî sabit yatırım tutarının I inci ve II nci bölgelerde  birmilyon Türk Lirası, III üncü ve IV üncü bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirası  tutarında olması gerekir. Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar  ile genel  sisteminden yararlanacak yatırımların varsa ekli listelerde her bir konuya  yönelik olarak belirlenen yukarıdaki tutarların üzerindeki asgarî sabit yatırım  ve/veya asgarî kapasite şartlarını sağlaması gerekir.

(2) Finansal kiralama  şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine  ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgarî  ikiyüzbin Türk Lirası olması gerekir.

(3) Bu Kararın 12 nci maddesi  kapsamında sadece taşınma desteklerinden yararlanacak tesisler için asgarî sabit  yatırım tutarı aranmaz.

Müracaat usulleri

|5|- (1)  düzenlenebilmesi için;

a) Yatırımı gerçekleştirecek  şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri,

b) Şirketin  nihaî durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve  Sanatkarlar Sicil Gazetesi,

c) Bu Karara istinaden çıkarılacak tebliğde yer  alan örneğe uygun Yatırım Bilgi Formu ile eki bilgi ve belgeler,

ç) Muhasebe  birimi hesabına yatırılan ve ikinci fıkrada belirtilen meblağa ait makbuzun  aslı,

d) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına veya tecil ve  taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına  dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,

e)  2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi  Yönetmeliğinin eki listelerde yer alan yatırım konuları için ÇED olumlu kararı  veya ÇED gerekli değildir kararı, ile birlikte Müsteşarlığa müracaat edilir.  Ancak, yabancı sermayeli yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel  uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile araştırma ve geliştirme ile çevre  yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı sekizmilyon Türk Lirasını  aşmayan ve tebliğle belirlenecek imalat sanayi yatırımları için firmanın  tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliğine bağlı sanayi odalarına da müracaat edilebilir.

(2) ne ilişkin müracaat Müsteşarlığa yapılacak ise bütçeye irat  kaydedilmek üzere muhasebe birimi hesabına dörtyüz Türk Lirası, sanayi odalarına  yapılacak ise muhasebe birimi hesabına üçyüz Türk Lirası ile birlikte ilgili  sanayi odası hesabına da yüz Türk Lirası yatırılır. Bu meblağlar hiçbir surette  iade edilmez.

(3) İlgili sanayi odalarınca tebliğle belirlenen tamamlama  ekspertiz ücretleri dışında,  ile ilgili olarak yapılacak tüm işlemler için hiçbir ücret  talep edilemez.

(4) Sanayi odalarına yapılacak müracaatların değerlendirme  sonuçları, bu Karara istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek usul ve esaslar  çerçevesinde ilgili odaca Müsteşarlığa iletilir. Müsteşarlığın yapacağı nihaî  değerlendirme sonucunda uygun görülen yatırımlar ine bağlanır.

(5) Müsteşarlık, gerekli görülen hâllerde  ilave bilgi ve yatırımın konusuna bağlı olarak ilgili kamu kurum ve  kuruluşlarından alınmış görüş, izin, ruhsat ve benzeri belgeleri istemeye  yetkilidir.

Gümrük vergisi muafiyeti

|6|- (1)   kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve hafif ticarî  araç yatırımlarında yatırım dönemi içinde kalmak kaydıyla, CKD aksam ve  parçalarının ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile  ilgili tekne kabuğu ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince  ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.

(2) Makine ve teçhizat bedelinin  yüzde beşini geçmemek kaydıyla yedek parçaların, otobüs, çekici (Euro normlarına  uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç),  mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan  kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve  beton pompası ithal edilmesi hâlinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında  öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir.

(3) Bu Karar uyarınca  düzenlenen  kapsamında birinci fıkrada belirtilenler hariç ham madde,  ara malı ve işletme malzemesi ithal edilemez. Ayrıca, binek aracı, inşaat  malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyası  kapsamına alınmaz.

(4) Teşvik  belgesi kapsamında, bölgesel ve sektörel kısıtlamalar gözö nüne  alınarak;

a) İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan Eski, Kullanılmış veya  Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ hükümleri  uyarınca ithali mümkün olan makine ve teçhizatın (karayolu nakil vasıtaları  hariç),

b) İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca ithaline izin  verilen makine ve teçhizatın,  kapsamına alınması,

c) Kullanılmış komple tesisin  Müsteşarlıkça proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi  hâlinde ithali, uygun görülebilir.

(5) Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon  yatırımlarına yönelik teşvik  belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithal  edilemez.

(6) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek  yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir  düzenlenmeksizin yatırımcının teşvik belgesi dikkate  alınarak ithalat işlemleri yapılır. İthalat işlemleri ile ilgili olarak  yatırımcı ile finansal kiralama şirketleri müteselsilen sorumludur.

(7)   almak üzere müracaat edilmiş, ancak ne bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın  ithaline, Müsteşarlığın görüşüne istinaden Gümrük Müsteşarlığınca gümrük vergisi  ile katma değer vergisinin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle  müsaade edilebilir. Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi  azamî altı aydır. Teminat süresi içinde kesin ithalat için gerekli işlemler  tamamlanmamış ise, süre uzatımı için Gümrük Müsteşarlığına müracaat edilir.  Teminatın başlangıç tarihi, eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir.  Yatırımcının, teminatın çözümü için teminat süresi içinde  ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük  Müsteşarlığına müracaat etmesi gerekir. Aksi takdirde, teminat irat  kaydedilir. Katma değer vergisi istisnası |7|- (1)  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik  belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ithali ve  yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilir. Faiz  desteği

|8|- (1) Talep edilmesi hâlinde, bölgesel desteklerden  yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli  kredilerin nde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar  olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;

a) III üncü bölgede  yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerin üç puanı, döviz kredileri ve  dövize endeksli kredilerin bir puanı,

b) IV üncü bölgede yapılacak  yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerin beş puanı, döviz kredileri ve dövize  endeksli kredilerin iki puanı,

c) Bölge ayrımı yapılmaksızın araştırma ve  geliştirme yatırımları ile doğrudan ticarî mal üretimine yönelik olmayan, mevcut  veya gerçekleştirilecek tesisin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının  temizlenmesi veya yok edilmesine yönelik çevre yatırımlarında ise Türk Lirası  cinsi kredilerin beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin iki  puanı, Müsteşarlıkça da uygun görülmesi hâlinde azamî ilk beş yıl için ödenmek  kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

(2) Faiz desteği içeren   belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama şirketleri aracılığıyla  gerçekleştirilecek olanlar için de faiz ödemelerini içeren itfa planı yapılması  kaydıyla aynı şartlarla faiz desteği öngörülebilir.

(3) Proje bazında bütçe  kaynaklarından karşılanabilecek yatırım kredisi için azamî faiz desteği miktarı;  araştırma ve geliştirme ve çevre yatırımları için üçyüzbin Türk Lirasını, III  üncü ve IV üncü bölgelerde yapılacak yatırımlar için beşyüzbin Türk Lirasını  geçemez.

(4) Döviz kredisi ile gerçekleştirilecek yatırımlarda faiz desteği  uygulaması, vade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru  dikkate alınarak yapılır.

(5) Kullanılmış makine ve teçhizat için ve kamu  iktisadi teşebbüsleri dâhil kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu  niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlar için faiz desteği  öngörülmez. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu  kaynaklarından sübvanse edilen krediler için de faiz desteği uygulanmaz.

(6)  Aynı  kapsamındaki yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik  olarak birden fazla banka talepte bulunamaz veya finansal kiralama işlemi  yapılamaz.

(7) Kullanılan kredilerin faiz, kâr payı veya ana paralarının  firma tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde ilk defa geri ödenmemesi  hâlinde, bu durum ilgili aracı kurumlar tarafından en kısa sürede Müsteşarlığa  bildirilir ve Müsteşarlıkça faiz desteği ödemeleri durdurulur. Yatırımcının  kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra ilgili aracı  kurumca Müsteşarlığa bildirilmesi hâlinde, bildirimi takip eden dönemler için  faiz desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir  uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait  yükümlülüklerin yeniden aksaması hâlinde faiz desteği ödemesine son  verilir.

(8)  kapsamı yatırımın başka bir yatırımcıya devredilmesi  durumunda, devralan yatırımcının nde faiz desteğinin öngörülmüş olması ve aracı kurumca da  uygun görülmesi hâlinde, yeni yatırımcı için eski itfa planındaki vade, faiz  desteği miktarı ve benzeri şartlar değiştirilmeksizin bakiye kredi için  düzenlenecek yeni itfa planına göre faiz desteği ödenmesine devam edilir. Aksi  takdirde, devredilen makine ve teçhizata yönelik faiz desteği uygulaması  durdurulur.

(9) nin herhangi bir nedenle iptal edilmesi hâlinde yararlanılan  faiz desteği tutarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun  hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(10) Aracı kurum, faiz desteğine esas  olan kredinin  kapsamındaki harcamalar için kullandırılmasıyla yükümlüdür.  Kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti hâlinde bankaca, Müsteşarlıkça  kullandırılan faiz desteği tutarına ilgili bankanın bu kapsamdaki krediye  uygulanan faiz oranı uygulanmak suretiyle tespit edilecek meblağın, finansal  kiralama şirketlerince ise itfa planında belirtilen toplam faiz desteği  miktarının beş iş 5 günü içerisinde bütçeye gelir yazılmak üzere muhasebe birimi  hesabına yatırılması gerekir. Aksi takdirde söz konusu meblağlar  Müsteşarlıkça; a) Bankalar için, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki  karşılık hesabından virman yapılmak veya diğer hukukî yöntemler  kullanılarak, b) Finansal kiralama şirketleri için ise 6183 sayılı Kanun  hükümleri uygulanarak, geri alınır.

(11) Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan, bu  maddede belirtilen değerleri bir katına kadar artırmaya ve yüzde yetmişbeş  oranında azaltmaya yetkilidir.

Sigorta primi işveren hissesi  desteği

|9|- (1) Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama  kapsamında desteklenen yatırımlardan, nde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak  kaydıyla; a) Komple yeni yatırımlarda, işletmeye geçiş tarihinden itibaren  sağlanan, b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip,  yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik  taşıyan yatırımlarda bir öncekiw yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları  dikkate alınır) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık prim ve hizmet  belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen, istihdam için  ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden  kısmı aşağıda belirtilen sürelerde Hazinece karşılanır. Bölgeler 31/12/2010  tarihine kadar başlanılan yatırımlar 31/12/2010 tarihinden sonra başlanılan  yatırımlar I 2 yıl – II 3 yıl – III 5 yıl 3 yıl IV 7 yıl 5  yıl (2) 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanun kapsamındaki desteklerden  yararlanmakta olan işletmeler için, bu Karar kapsamında ayrıca prim desteği  uygulanmaz. Ancak, söz konusu işletmelerde bu Karara istinaden düzenlenecek   kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlara istinaden  oluşacak ilave istihdam için de prim desteği uygulanır. (3) İşveren hissesine  ait primlerin karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla  ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal  süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların tamamına  ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarın Hazinece  karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı ödemiş olması şarttır. İşveren  tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi hâlinde, Hazineden Sosyal  Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı  işverenden tahsil edilir. (4) Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarımlarla  ilgili usul ve esaslar, Müsteşarlık tarafından belirlenir.

Vergi indirimi

|10|- (1) Büyük ölçekli  yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520  sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi  veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları  aşağıda belirtilmiştir. Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli  Yatırımlar Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi  veya gelir vergisi indirim oranı (%) Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar  vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) I 10 25 25 25 II 15 40 30  40 III 20 60 40 60 IV 25 80 45 80 (2) Ancak,  kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanması  hâlinde aşağıda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları  uygulanır. Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar Bölgeler Yatırıma  katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı  (%) Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim  oranı (%) I 20 50 30 50 II 30 60 40 60 III 40 80 50 80 IV 60 90 70  90 (3) İndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarı yatırıma katkı  tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına devam edilir. (4)  Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar  indirimli vergi uygulamasından yararlanamaz. (5) 5520 sayılı Kanun gereği  finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları  ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin  Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve  3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde  Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, indirimli  kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulamasından yararlanamaz. (6)  İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz.

Yatırım yeri tahsisi

|11|- (1)  29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi hükmü çerçevesinde  Müsteşarlıkça  düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel  desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve  esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir. (2) Bu Kararın 10 uncu  maddesinin beşinci fıkrası hükmü, yatırım yeri tahsisinde de uygulanır. Tekstil,  konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine taşınma  desteği |12|- (1) Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri  sektörlerinde I inci ve II nci bölgelerdeki illerde faaliyette bulunan  işletmelerin IV üncü bölgedeki illere 31/12/2010 tarihine kadar bütünüyle  taşınması ve en az elli kişilik istihdam sağlanması hâlinde bu tesisler  için; a) 5520 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca kurumlar vergisi  veya gelir vergisi beş yıl süreyle yüzde yetmişbeş oranında indirimli olarak  uygulanır, b) Bu Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis  edilebilir, c) Çalışanların asgarî ücrete tekabül eden sigorta primi işveren  hissesinin tamamı taşınma tarihinden itibaren beş yıl süre ile bütçeden  karşılanır. 7 (2) Tesislerin taşınma işleminin 2009 yılı sonuna kadar  tamamlanması hâlinde taşınma giderleri bütçeden karşılanabilir. (3) Bu  Kararın 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü taşınma desteği için de  uygulanır.

Odalarca yapılacak işlemler

|13|- (1)  Sanayi odalarınca yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen  Müsteşarlığa gönderilir. Müsteşarlıkça da uygun  görülen   onaylanarak ilgili odalara iade edilir. (2) Bu Kararın  6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi ile 15 inci maddesi dışındaki  diğer tüm işlemler,  belgesini düzenleyen ilgili sanayi odasınca sonuçlandırılır. Tamamlama vizesi  işlemi yapılan  kapsamındaki yatırımın gerçekleşme değerleri tebliğle  belirlenecek formatta Müsteşarlığa bildirilir. Müsteşarlığın uygun görüşü  alınmadan tamamlama vizesi işlemleri tekemmül etmiş sayılmaz. (3) Sanayi  odaları,  belgeleri ile ilgili yapılacak işlemleri için kadrolarında tam süreli olarak  çalışan yeterli teknik personel bulundurmak ve işlemleri bu personel ile  yürütmek zorundadır. (4) Bu Karar hükümlerine aykırı davrandığı veya  tamamlama vizesi ekspertiz işlemi dışında diğer işlemler için ücret aldığı  tespit edilen sanayi odalarına görev verilmez.

Bütçeden yapılacak ödemeler |14|- (1)  Yatırımların desteklenmesi için her yıl bütçe kanunu ile ayrılan ödenek  çerçevesinde ilgili mevzuatında öngörülen usul ve esaslar uyarınca aşağıda  belirtilen ödemeler yapılabilir: a) Bu Karar uyarınca yapılacak  ödemeler. b) Önceki dönemlere ait ilgili Bakanlar Kurulu kararları uyarınca  ödenmesi gereken yatırım ve işletme kredilerine ait bakiye tutarlar. c)  Yatırımlarda Devlet yardımları ile ilgili olarak daha önceki kararlarda  belirtilen hükümler çerçevesinde ödenmesi gereken destek unsurlarına ait  tutarlar. ç)  müracaatı ve zayi olan belgelerle ilgili olarak Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılan tutarlardan sehven fazla yatırılması  nedeniyle iade edilmesi gereken tutarlar. d) Yatırımlarda Devlet yardımları  ile ilgili olarak açılmış davaların aleyhe sonuçlanması sonucu geri verilmesi  gereken tutarlar ile mahkeme ve icra masrafları gibi giderler. (2)  Müsteşarlıkça yapılacak ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla  gerçekleştirilir.

Devir, satış, ihraç ve kiralama

|15|-  (1) Yatırım tamamlama vizesi yapılmış  kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya  kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı  doldurmuş olması hâlinde serbesttir. Ancak, söz konusu satışların işletmenin  asgarî beş yıl süre ile faaliyette bulunmasını engelleyecek mahiyet taşımaması  gerekir. (2)  kapsamındaki yatırımını tamamlamış ancak tamamlama vizesi  yaptırılmamış yatırımlarla ilgili makine ve teçhizatın, teminini müteakip beş  yıl geçtikten sonra satışının yapılmış olması hâlinde, işletmenin asgarî beş  yıl süreyle faaliyette bulunmuş olması şartıyla, Müsteşarlıkça herhangi bir  müeyyide uygulanmaksızın tamamlama vizesi yapılabilir. (3) Tamamlama vizesi  yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın  yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte; a)   belgeli bir başka yatırım için devri, b)  olmayan bir başka yatırımcıya satışı, c) İhracı, ç)  Kiralanması,

Müsteşarlığın iznine tabidir. (4) Tamamlama vizesi  yapılmamış veya tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte beş yılını  doldurmamış makine ve teçhizata satış izni verilebilmesi için yatırımın  bütünlüğünün bozulmaması şartı aranır. Bu tür durumlarda satış izni verilen  makine ve teçhizata uygulanan destekler tahsil edilmez. Ancak yatırımcının  nin satış iznini müteakip diğer nedenlerle iptali hâlinde  izin verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler de ilgili mevzuatı  çerçevesinde kısmen veya tamamen geri alınır. (5) Beş yıllık süreyi  doldurmamış makine ve teçhizatın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına  bakılmaksızın izinsiz satıldığının tespit edilmesi hâlinde satışı yapılan makine  ve teçhizat ile ilgili tahsil edilmeyen gümrük vergisi ve KDV ile varsa  indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan  destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilir. Satış dolayısıyla yatırım  tutarında meydana gelen azalma nedeniyle kullanılabilecek azamî kredi tutarında  da azalma oluşması durumunda fazladan kullanılan krediye tekabül eden faiz  desteği 8 inci madde çerçevesinde, vadeli ithalat ile kredi kullanımında  tahsil edilmeyen Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi ise ilgili  mevzuatı çerçevesinde geri alınır. (6)  kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, üretilecek  mal veya hizmetlerin  sahibi yatırımcı tarafından satın alınması koşuluyla diğer  bir yatırımcıya herhangi bir ücret alınmaksızın geçici olarak verilmesi veya  kiralanması Müsteşarlığın iznine tabidir. (7)  kapsamında yer alan yatırımlardan tamamlama vizesi ve  belgede kayıtlı özel şartların vizesi yapılabilecek durumda olan firmaların  cebrî icra takiplerine konu olması veya iflas masasına girmesi durumunda;  yatırımcı, icra organı veya iflas organı tarafından icra ile satışın veya  iflasın kesinleşme tarihinden önce talep edilmesi hâlinde, Müsteşarlıkça   belgesinin tamamlama vizesi yapılabilir. Ancak, satışın kesinleşmesi hâlinde  kesinleşme tarihi itibarıyla varsa satış için gerekli süreleri doldurmamış olan  makine ve teçhizata yönelik olarak yararlanılan destekler 6183 sayılı Kanun  hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. (8) Yatırımcı firmanın ilgili kanun  hükümlerine göre tasfiyeye girmesi hâlinde de firmanın, ilgili tasfiye kurulunun  veya organının talebi üzerine yedinci fıkra hükümlerine göre işlem  yapılabilir.

Yatırımların nakli

|16|- (1) Büyük  ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen  yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile  bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir. Ancak, Müsteşarlıktan izin  alınmak ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında  yer alması kaydıyla diğer bölgelere taşınılabilir. Sosyo-ekonomik gelişmişlik  seviyesi daha yüksek bölgelere veya ilgili yatırım konusunun desteklenmediği  bölgelere taşınmalarda, fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuatı  çerçevesinde geri alınır. İşletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süre  ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunan yatırımların diğer bölgelere taşınması  serbesttir. Ancak bu durumda, varsa taşınma tarihinden itibaren bakiye yatırıma  katkı tutarı için indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulaması  yapılmaz. (2) Beş yıllık süreyi doldurmuş ancak tamamlama vizesi  yaptırılmamış yatırımlar için, taşınma öncesinde Müsteşarlığa müracaat edilerek  tamamlama vizelerinin yaptırılması gerekmektedir. Bu tür yatırımlara taşınma  sonrasında da yer değişikliği izni verilebilir. Ayrıca, genel  sisteminden yararlanan yatırımların yer değişikliği talepleri, yatırım dönemi de  dâhil olmak üzere Müsteşarlıkça değerlendirilerek proje bazında  sonuçlandırılır.

Yatırımın süresi ve tamamlama vizesi

|17|-  (1)  kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak  değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın  öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde,  nde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir.  İlgili mevzuatı gereği kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin  ve  ruhsat gibi diğer belgelerin temini veya kamu kurum ve kuruluşlarının  uygulamaları sonucu firmaların faaliyetlerini durdurmalarından veya  yürütememelerinden kaynaklanan süre nedeniyle, yatırımın verilen ek süreler de  dâhil belgede kayıtlı yatırım süresi sonuna kadar gerçekleştirilemediğinin  yatırımcılar tarafından tevsik edilmesi hâlinde veya tebliğle belirlenecek  mücbir sebep veya fevkalade hâl durumlarında Müsteşarlıkça proje bazında ek süre  verilebilir. (2) Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde  yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için,  belgesini düzenleyen mercihe veya Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekir. Bu  süre içinde müracaat edilmemesi hâlinde, Müsteşarlık resen tamamlama vizesi  işlemlerini başlatabilir. (3) Müsteşarlıkça uygun görülmesi hâlinde,  yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için ticaret ve sanayi odaları, sanayi  odaları, ticaret odaları, deniz ticaret odaları, bankalar veya yatırımın  bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir. (4) Yatırımların öngörülen süre  içinde tamamlanamaması veya 4 üncü maddede belirtilen asgarî yatırım tutarlarına  uyulmaması hâlinde,  belgeleri iptal edilerek veya kısmî olarak müeyyide uygulanarak, sağlanmış olan  destek unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde yatırımcılardan geri alınır.

Belge zayii

|18|- (1)  veya eki belgelerin zayi olması nedeniyle yatırımcı  tarafından yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda, bütçeye irat kaydedilmek  üzere tasdiki istenilen her bir belge için muhasebe birimi hesabına üçyüz Türk  Lirası yatırılır. Söz konusu meblağ hiçbir surette iade edilmez.

Uygulama

|19|- (1)  nde öngörülen destek unsurlarının ilgili kurum ve  kuruluşlar tarafından uygulanması zorunludur. (2) Müsteşarlık, tebliğler ile  belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu Karar kapsamındaki uygulamaya yönelik  bazı işlemlerin yürütme yetkisini diğer kurum ve kuruluşlara  devredebilir. (3) Müsteşarlık, bu Kararın uygulanmasını teminen; makro  ekonomik politikalar ve gelişen şartları gözönünde bulundurarak gerekli  tedbirleri almaya, gerekli düzenlemeleri yapmaya, çeşitli kurum ve kuruluşlara  verilecek görevlere ilişkin usul ve esasları tebliğler ile belirlemeye,  ilgili kuruluşlardan bilgi istemeye, bu Kararda öngörülen hâller dışında kalan  özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya, mücbir ve haklı sebeplerin varlığı  hâlinde  ile ilgili gerekli işlemleri yapmaya, yatırımlarda  öngörülen şartlara uyulup uyulmadığını denetlemeye ve denetim sonuçlarına göre  gerekli tedbirleri almaya, belgelerde tahrifat yapan, yanlış ve yanıltıcı bilgi  ve belge veren yatırımcıların işlemlerini sınırlamaya, teşvik belgelerini iptal etmeye veya teşvik belgesi kapsamında  sağlanan destek unsurlarına yönelik kısmen veya tamamen müeyyide uygulamaya  yetkilidir. (4) Bu Kararda yer alan destek unsurlarının uygulanmasında ortaya  çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda işlem tesis  edilir.

Düzenleme yetkisi

|20|- (1) Bu Kararın  9 uncu ve 10 uncu maddelerinde belirtilen yatırıma başlama ile Kararın  uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğler ile  belirlenir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat |21|- (1) 28/8/2006 tarihli ve  2006/10921 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda  Devlet Yardımları Hakkında Karar yürürlükten  kaldırılmıştır. Sonuçlandırılmamış müracaatlar

GEÇİCİ  MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce sonuçlandırılmamış müracaatlar,  müracaat tarihinde yürürlükte bulunan Karar hükümleri çerçevesinde  sonuçlandırılır. Ancak, yeni  düzenlenmesine ilişkin müracaatlar, talep edilmesi hâlinde  bu Karara istinaden değerlendirilebilir.

Daha önceki kararlara ilişkin  uygulama

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten  önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri ile  ilgili uygulamalara,  nin dayandığı karar ve ilgili diğer kararlar çerçevesinde  devam olunur. (2) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki kararlara  istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında devam etmekte  olan yatırımların, bu Kararda öngörülen ilgili yatırım konusuna ait asgarî  kapasiteleri ve bakiye kısımlarının asgarî yatırım tutarını sağlaması hâlinde,  yatırımların bakiye kısımlarına bu Kararın lehe gelen hükümleri uygulanmak üzere  yeni teşvik belgesi düzenlenebilir. (3) Bu Kararın 15 inci maddesinin ikinci  fıkrası, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlüğe giren kararlara  göre düzenlenmiş  nde uygulanır. Bu hüküm, iptal edilmiş ancak ilgili  kurumlarca müeyyide uygulanmamış veya müeyyide uygulanmasına rağmen henüz tahsil  edilmemiş  kapsamındaki yatırımlar için de geçerlidir.

Teşvik belgesi almak için

 tesvik

Yorum yapın

5 × 3 =

Ankara Danışmanlık