Yatırım ve İstihdam Teşvik

Yatırım ve İstihdam Teşvik

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri / 2

5084 sayılı Teşvik Kanunu  kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki uygulama  süreleri

1. Giriş

5084 sayılı Yatımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda[1] 5951 sayılı Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanunla [2] yapılan değişiklik çerçevesinde, gelir vergisi  stopajı teşvikinin uygulanma sürelerine yönelik açıklamalar bu Sirkülerin  konusunu oluşturmaktadır.

2. Yasal Düzenleme

28/1/2010 tarihli ve 5951 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle  1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere; 5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin  birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “31/12/2004 tarihine kadar  tamamlananlar için 31/12/2009” ibaresi “31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar  için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması açısından 31/12/2012” şeklinde  değiştirilmiş olup, anılan Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi  stopajı teşviki uygulaması ile ilgili olarak herhangi bir değişiklik  yapılmamıştır.

Buna göre, 5084 sayılı Kanunda yapılan söz konusu değişiklik,  münhasıran Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi  teşvikinin uygulama süresine ilişkin olup, gelir vergisi stopajı teşvikinin  sürelerine ilişkin mevcut uygulama aynen devam edecektir.

3. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Süreleri

5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi  stopajı teşviki uygulaması, 31/12/2004 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için  31/12/2009 itibarıyla sona ermiştir.

Diğer taraftan, 5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci  fıkrasının (h) bendi uyarınca bu Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlar  nedeniyle yararlanılacak gelir vergisi stopajı teşviki süresi, 5084 sayılı  Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan süreye bakılmaksızın;

– 1/1/2005 – 31/12/2007 tarihleri arasında tamamlanan  yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren beş yıl,

– 1/1/2008 – 31/12/2008 tarihleri arasında tamamlanan  yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren dört yıl,

– 1/1/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasında tamamlanan  yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren üç yıl, olacaktır.

Öte yandan, Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerindeki  işletmelerin; yapacakları yatırımlarla ilgili olmak üzere, 5084 sayılı Kanunun 3  üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden, 5615 sayılı Gelir  Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun[3] Resmi  Gazete’de yayımını izleyen 4/4/2007 tarihinden itibaren 5084 sayılı Kanunun 3  üncü maddesinde belirtilen şartları da taşımaları kaydıyla 5 yıl süreyle  (4/4/2012 tarihine kadar) yararlanmaları mümkündür.

Duyurulur.

                                                                                                                Mehmet KİLCİ

                                                                                                               Gelir İdaresi Başkanı

 tesvik

Yorum yapın

five + 3 =

Ankara Danışmanlık