YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA

YATIRIM TEŞVİK KAPATMA

TEŞVİK TAMAMLAMA VİZESİ (YATIRIM TEŞVİK KAPATMA) NEDİR

Yatırımlarda devlet yardımları ve muafiyetlerden yararlanmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan yatırım teşvik belgesinin, teşvik belgesin de ön görülen yatırım süresi sonunda vizesinin yapılmasına yatırım teşvik belgesi kapatma/yatırım teşvik belgesi vizesi denir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. İlgili mevzuatı gereği kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve  ruhsat gibi diğer belgelerin temini veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları sonucu firmaların faaliyetlerini durdurmalarından veya yürütememelerinden kaynaklanan süre nedeniyle, yatırımın verilen ek süreler de dahil belgede kayıtlı yatırım süresi sonuna kadar gerçekleştirilemediğinin yatırımcılar tarafından teşvik edilmesi halinde veya tebliğle belirlenecek mücbir sebep veya fevkalade hal durumlarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca proje bazında ek süre verilebilir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için, teşvik belgesini düzenleyen mercihe veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na müracaat edilmesi gerekir. Bu süre içinde müracaat edilmemesi hâlinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yabancı Sermaye Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü resen tamamlama vizesi işlemlerini başlatabilir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülmesi halinde, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için ticaret ve sanayi odaları, sanayi odaları, ticaret odaları, deniz ticaret odaları, bankalar veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.
Yatırımların öngörülen süre içinde tamamlanamaması veya 4 üncü Maddede belirtilen asgarî yatırım tutarlarına uyulmaması halinde, teşvik belgeleri iptal edilerek veya kısmî olarak müeyyide uygulanarak, sağlanmış olan destek unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde yatırımcılardan geri alınır.

Yatırım Teşvik Belgesi Vizesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA İŞLEMLERİ

TEŞVİK BELGESİ NASIL KAPATILIR
TEŞVİK BELGESİ NASIL KAPATILIR – TEŞVİK BELGESİ NASIL VİZE EDİLİR

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenilen Belgeler

1- Yatırım teşvik belgesi aslı,
2- İthal, yerli ve ek ithal, yerli makine ve teçhizat listeleri asılları,
3- Gerçekleşen ithal makine ve teçhizat listesi,

(tesvik_belgesi_ithal_makine_techizat_listesi)
4- Gerçekleşen yerli makine ve teçhizat listesi,

Teşvik belgesi kaptma gerçekleşen yerli makine techizat listesi örneği  )
5- Gerçekleşen bina inşaat harcamaları listesi,

( tesvik_belgesi_kapatma_gerceklesen_bina_insaat_harcamalari_listesi )
6- Diğer yatırım harcamaları listesi,

( tesvik_belgesi_kapatma_gerceklesen_diger_harcamalari_listesi )
7- En son harcamaları gösteren yatırım takip formu,

(tesvik_belgesi_kapatma_yatirim_takip_formu )
8- Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri,
9- Tasdikli kapasite raporu,
10- Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,
11- Belge kapsamında bina-inşaat harcaması yapılmış olması halinde bina ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni,
12- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine  ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair yazı aslı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkotlu çıktı (Kamu kurum ve kuruluşlarında bu belge aranmaz),
13- Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.
14- Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa, vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor,
15- Yatırımı tamamlama ekspertizi  raporu Teşvik belgesi kapatma yatırımı tamamlama expertiz raporu

16- Vekalet (Ankara Danışmanlığın Yetkili Personellerine)

Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi gerçekleştirilen diğer harcamalar listesi örneği
GERÇEKLEŞEN YATIRIM HARCAMALARI LİSTESİ
Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi gerçekleşen ithal makine ve teçhizat listesi örneği
GERÇEKLEŞEN İTHAL MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ
Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi gerçekleştirilen bina inşaat harcamaları listesi örneği
GERÇEKLEŞEN BİNA İNŞAAT HARCAMALARI LİSTESİ
Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi gerçekleşen makine teçhizat listesi örneği
GERÇEKLEŞEN YERLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

TEŞVİK TAMAMLAMA VİZESİ (YATIRIM TEŞVİK KAPATMA)

Yatırım Teşvik Belgesi aslı.
– Döviz ve Kredi Kullanım Formu aslı.
– En son harcamaları gösteren yatırım takip formu.
– İthal, yerli ve ek ithal, yerli makine ve teçhizat listeleri asılları.
– Gerçekleşen ithal makine ve teçhizat listesi
– Gerçekleşen yerli makine ve teçhizat listesi
– Gerçekleşen bina inşaat harcamaları listesi
– Diğer yatırım harcamaları listesi
– Çeki listesi fotokopileri
– Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopileri
– Yerli makine ve teçhizatların fatura fotokopileri
– Yatırım kapsamında diğer banka ve kredi kuruluşlarından kredi kullanılıp kullanılmadığına dair sermaye şirketlerinde yönetim kurulunca, şahıs şirketlerinde firma sahibi tarafından tanzim edilecek taahhütname
– Yatırım kapsamında Dış Kredi veya Döviz Kredisi kullanılması halinde kullanım tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanan kredi miktarını gösteren banka yazıları
– Kur farkı varsa teşvik eden bilgi ve belgeler (Yeminli Mali Müşavir Raporu)
– Yatırım Teşvik Belgesine konu yatırıma ait harcamaları gösteren, Yatırım Teşvik Belgesi yatırıma başlangıç tarihi itibariyle Başlangıç ile son harcamanın yapıldığı yıla ait bilançolar (İlgili Vergi Dairesince) tasdik edilerek aslı gönderilecektir.) Ara bilançoların tasdiki hususunda Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından Valiliklere 29.08.1988 tarih ve 53203 sayılı yazı yazılmıştır.
Not: Bu bilançolara göre eksperler tarafından bilanço analizi yapılacaktır.
– Noterden tasdikli geçerli imza sirküleri
– Sermaye artırımı ile ilgili T.T. Sicili Gazetesi
– Noterden tasdikli bina ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi (bina harcaması mevcut ise)
– Üzerinde satış fiyatı bulunan noterden tasdikli arsa tapusu (arazi – arsa harcaması mevcut ise)
– Gerçekleşme durumuna göre düzenlenmiş ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri
– Arazi – arsa, bina, inşaat ve diğer yatırım harcamalarına ait fatura fotokopileri ve aynı sıra ile hazırlanmış listeler
– Kapasite Raporu (Yatırımın tamamlanmasını müteakip onaylatılmış)
– Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımın kapasitesi ile uyumlu atık su arıtma tesisi kurma şartı olup, yatırım yeri de Organize Sanayi Bölgesinde olan yatırımlarda; Atık su arıtma işlemleri Organize Sanayi Bölgesince yapılıyorsa bunu belirten ilgili Organize Sanayi Bölgesinden alınacak yazı
– Turizm yatırımlarında Turizm İşletme Belgesi,
– Sağlık yatırımlarında Sağlık Bakanlığından alınacak İşletme Ruhsatı,
– Eğitim yatırımlarında Milli Eğitim Bakanlığından alınacak Ruhsat,
– Gemi İnşa yatırımlarında Noter Tasdikli olarak,
– Gemi Tasdiknamesi sureti,
– Denize elverişlilik belgesi sureti,
– Klas sertifikası sureti,
– Gemi yapımı belgesi sureti,
– Müteahhitlik yatırımlarında ihale makamından onaylı geçici kabul tutanağı veya yatırım teşvik belgesi kapsamında verilen bütün makine ve teçhizatın söz konusu işle ilgisi kalmadığına dair ihale makamı yazısı,
– Yat yatırımlarında Turizm İşletme Belgesi,
– Çekici, Otobüs ve Kiralık otomobil yatırımlarında; İthal araçlar için 5 yıl, yerli araçlar için ise 2 yıl müddetle ahara devir, temlik ve satış vaadi senedi ile devredilemez şerhi düşülmüş trafik ruhsatnameleri,
– Çekici yatırımlarında Uluslararası Nakliyeciler Derneklerinden birine üyelik belgesi ile C1 ve C2 yetki belgesi,
– Otobüs yatırımlarında B1 ve B3 yetki belgesi,
– Finansal Kiralama yatırımlarda teslim ve tesellüm belgesi (Yatırımcının imza sirkülerine göre uygun olarak hazırlanmış),
– Finansal Kiralama yatırımlarında teslim ve tesellüm belgesi,
(Yatırımcının imza sirkülerine uygun olarak hazırlanmış)
– Mukayeseli yatırım tablosu,
– Yatırımı tamamlama ekspertizi  raporu,
– Yatırımı gerçekleştirme değerleri,

Yatırım teşvik belgesi vize (kapatma) işlemini Ankara Danışmanlık yapacaksa,  

TEŞVİK DOSYASI KAPATMA İŞLEMLERİ

Teşvik belgenizi kapatmak için, “yatırım teşvik belgesi“ni  almış olduğunuz kuruma istemiş oldukları belgelerle birlikte müracaat etmeniz gerekmektedir.

Yatırım teşvik belgesinin aslı, harcama faturaları, yevmiye kayıtları, yatırım takip formu vs belgelerle müracaat edilir. Teşvik uygulama genel müdürlüğü tarafından görevlendirilen kurum personeli ekspertiz yapmak için yatırım yerini incelemeye gelir. İnceleme sonucu ekspertiz raporlarını yazarlar eksik belge, bilgi yoksa teşvik belgenizin kapandığına dair yazı tarafınıza gönderilir.

TEŞVİK KAPATMAK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

Yatırım teşvik belgesi“ni kapatmak için yukarıda sıralamış olduğumuz belgeleri hazırlamanız gerekmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL KAPATILIR

TEŞVİK KAPATMA

Yatırım teşvik belgesinin kapatılabilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yabancı Sermaye Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmek gerekmektedir.

Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nün istemiş olduğu belgelerle müracaat edildikten sonra müracaat ek’inde sunulan belgeler incelenip kurum tarafından kurum personeli ekspertizler görevlendirilir. Yatırım yerini inceleyen ekspertizlerin yazdığı olumlu rapor ve eksiksiz sunulmuş müracaat dosyasıyla teşvik belgesi kapatılır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN KAPATILMASI NE KADAR SÜRER

Teşvik belgesi kapatırken eğer Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunmuş olduğunuz belgeler eksikse. Ekspertiz yapıldıktan sonra yaklaşık 1 hafta sürer.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA İŞLEMLERİ BAŞVURU YERİ

Yatırım teşvik belgesi” kapatma işlemlerini yerli ve yabancı sermaye yatırımlarının teşvik belgesini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü yapar.

Teşvik Belgesi Kapatma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hesap Numaraları

yatirim_tesvik_belgesi_tamamlama_vizesi_ekonomi_bakanligi_hesap_numaralari
Teşvik Belgesi Kapatma Kredi Kullanıldığına Dair Taahhütname Örneği

tesvik_belgesi_beyan_ve_taahhut_ornegi

Teşvik Belgesi Kapatma Kredi Kullanılmadığına Dair Taahhütname Örneği

yatirim_tesvik_belgesi_tamamlama_vizesi_kredi_kullanildigina_dair_taahhutname

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma SGK Talep Formu Örneği

Yatıkım Teşvik Belgesi Kapatma Stratejik Yatırımlarda Katma Değer Hesaplama Örneği

Yatırım Teşvik Belgesi” Almak yada, Kapatmak İçin

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma

 

Ankara Danışmanlık