Yatırım Teşvik Mevzuatı

Yatırım Teşvik Mevzuatı

Kalkınma planları ve yıllık  programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek  yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası  rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve  büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine,  uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik  farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar  ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve  esasları belirlemektir.

Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenilen  Belgeler

 • 1-  ve döviz kullanım belgesi aslı
 • 2- Yatırımın  gerçekleşme durumunu gösteren aşağıdaki örneğe uygun  yatırım  takip    formu
 • 3- İthal ve yerli global liste  aslı
 • 4- Gümrük Beyanname fotokopileri
 • 5- Yatırım kapsamında  kredi kullanılıp kullanılmadığına dair yönetim kurulu kararı (Noter onaylı) ve  bu Karar’a istinaden tanzim edilecek taahhütname (temsil ve ilzama yetkililerce  imzalı)
 • 6- Kredi kullanılmış ise ilgili bankalardan alınacak yazı  asılları
 • 7-  kapsamı yatırımla ilgili varsa, yatırım indirimine konu kur  farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste
 • 8- Yatırım  Teşvik belgesi konusu yatırım harcamalarını gösteren başlangıç ve  bitiş  bilançoları (Vergi Dairesi onaylı)
 • 9-  Noter tasdikli  bina ruhsatı ve yapı kullanma izni
 • 10- Noter tasdikli arsa tapusu
 • 11-  Harcamalarla ilgili fatura dökümü (arsa, inşaat, yerli ve ithal makine teçhizat  ve diğer yatırım harcamaları ile ilgili harcama listeleri, (yevmiye kayıt tarih  ve numaralarını da içeren) (Ekspertiz esnasında yevmiye defterinin hazır  bulundurulması gerekmektedir)
 • 12- Kapasite raporu (İlgili Oda onaylı)
 • 13-  İmza Sirküleri (Noter onaylı)
 • 14- İhracat yapılmışsa, ihracat taahhüt  hesabının kapatılabilmesi için dilekçe, GB – DAB aslı ve fotokopileri
 • 15-  Gerçekleşen ithal ve yerli listeler (aşağıda gösterilen formatta, kaşeli, firma  yetkililerince imzalı)
 • 16– Varsa yatırım teşvik belgesi özel şartların yerine  getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.

tesvik

 

 

Yorum yapın

six + ten =

Ankara Danışmanlık