Yatırım Teşvik Belgesinde Devir, Satış, İhraç ve Kiralama

Yatırım Teşvik Belgesinde Devir,  Satış, İhraç ve Kiralama

1) Yatırım  tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz  konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olmaları halinde  serbesttir.

2) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımını tamamlamış ancak tamamlama vizesi yapılmamış  yatırımlarla ilgili makine ve teçhizatın, teminini müteakip beş yıl geçtikten  sonra satışının yapılmış olması ve işletmenin asgari beş yıl süreyle faaliyette  bulunmuş olması şartıyla, Bakanlıkça herhangi bir müeyyide uygulanmaksızın  tamamlama vizesi yapılabilir.

3) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına  bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün  bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte;

  • a) Teşvik belgeli  bir başka yatırım için devri,
  • b) Teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı,
  • c) İhracı,
  • ç)  Kiralanması, Bakanlığın iznine tabidir.

4) Tamamlama vizesi yapılmamış  veya tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte beş yılını doldurmamış makine ve  teçhizata satış izni verilebilmesi için yatırımın bütünlüğünün bozulmaması şartı  aranır. Bu tür durumlarda satış izni verilen makine ve teçhizata uygulanan  destekler geri alınmaz. Ancak, yatırımcının teşvik belgesinin satış iznini müteakip diğer nedenlerle iptali hâlinde izin verilen  makine ve teçhizata uygulanan destekler de ilgili mevzuat çerçevesinde kısmen  veya tamamen geri alınır.

5) Beş yıllık süreyi doldurmamış makine ve  teçhizatın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın izinsiz  satılması veya satılmasına sebebiyet verilmesi halinde konu hakkında en kısa  sürede Bakanlığa bilgi verilir. Bu durumda, satışı yapılan makine ve teçhizat  ile ilgili tahsil edilmeyen gümrük vergisi ve KDV ile varsa indirimli kurumlar  vergisi veya gelir vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan destekler ilgili  mevzuat çerçevesinde geri alınır. Satış dolayısıyla yatırım tutarında meydana  gelen azalma nedeniyle kullanılabilecek azamî kredi tutarında azalma oluşması  durumunda fazladan kullanılan krediye tekabül eden faiz desteği 11 inci madde  çerçevesinde, tahsil edilmeyen Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi ise  ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

6) Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, üretilecek mal veya hizmetlerin teşvik belgesi sahibi yatırımcı tarafından satın alınması koşuluyla diğer bir yatırımcıya  herhangi bir ücret alınmaksızın geçici olarak verilmesi veya kiralanması  Bakanlığın iznine tabidir.

7) Teşvik belgesine konu yatırımlardan yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi ve belgede kayıtlı özel şartların  vizesi yapılabilecek durumda olanlar için, yatırımcıların cebrî icra takiplerine  konu olması veya iflas masasına girmesi durumunda; yatırımcı, icra organı veya  iflas organı tarafından icra ile satışın veya iflasın kesinleşme tarihinden önce  talep edilmesi hâlinde, Bakanlıkça teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılabilir. Ancak, satışın kesinleşmesi hâlinde  kesinleşme tarihi itibarıyla varsa satış için gerekli süreleri doldurmamış olan  makine ve teçhizata yönelik olarak yararlanılan destekler ilgili mevzuat  hükümleri çerçevesinde geri alınır.

8) Yatırımcının ilgili kanun hükümlerine  göre tasfiyeye girmesi hâlinde, ilgili tasfiye kurulunun veya organının talebi  üzerine yedinci fıkra hükümlerine göre işlem yapılabilir.

Yatırım Teşvik  Belgesi Almak İçin

teşvik belgesi icin gerekli belgeler

 

 

 

Yorum yapın

20 + two =

Ankara Danışmanlık