Yatırım Teşvik Belgesi Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım Teşvik Belgesi Gümrük Vergisi Muafiyeti

Gümrük Vergisi Muafiyeti :

1) Teşvik belgesi kapsamındaki  yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve hafif ticarî araç  yatırımlarında yatırım dönemi  içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve  parçaların ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında  tekne kabuğu ithali yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi  gereken gümrük vergisinden muaftır.

2) Teşvik belgesi kapsamında  otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), mobilya,  motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya  tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton  pompası ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen  oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir.   Ayrıca, makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça,  gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına  dahil edilebilir.

3) Bakanlık, sektörel kısıtlamaları  göz önüne alarak;

a) İthalat Rejimi Kararı uyarınca  ithali mümkün olan kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat (karayolu  nakil vasıtaları hariç) ile İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca  ithaline izin verilen makine ve teçhizatın teşvik belgesi kapsamına  alınmasını,

b) Kullanılmış komple tesisin proje  bazında yapılacak değerlendirme sonucunda ithalini,

uygun  görebilir.

(4)  Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik  teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat  ithal edilemez.

(5) Finansal kiralama yöntemiyle  gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir  teşvik belgesi düzenlenmeksizin yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak  ithalat işlemleri yapılır. İthalat işlemleri ile ilgili olarak yatırımcı ile  finansal kiralama şirketleri müteselsilen sorumludur.

(6) Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak  teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline,  Bakanlığın görüşüne istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, teşvik belgesi  kapsamında muafiyet tanınabilecek ve istisna edilebilecek vergi ve kesintilerin  toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebilir.  Teminatla ithalatta, bir defada  verilecek teminat süresi azami altı aydır. Teminat süresi içerisinde teşvik  belgesinin düzenlenememiş olması halinde süre uzatımı için Gümrük ve Ticaret  Bakanlığına müracaat edilir. Teminatın başlangıç tarihi, eşyanın serbest  dolaşıma giriş tarihidir. Yatırımcının, teminatın çözümü için teminat süresi  içinde (ek süreler dahil) teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi  ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat etmesi gerekir. Aksi  takdirde teminat irat kaydedilir.

(7)  Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/yıl  kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu  kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde  kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip,  yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın  yatırımcılara A, B ve C segmentlerinden otomobil ithaline izin verilebilir.  Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam otomobil sayısı, belgede  kayıtlı ilave kapasitenin yüzde onbeşini aşamaz. Ancak, belge kapsamında motor  üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde onbeşi kadar  daha (motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olması  durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır) yukarıda belirtilen segmentlerden  ilave otomobil ithaline izin verilebilir.

Yatırım Teşvik Mevzuatı

Yorum yapın

Ankara Danışmanlık