Yabancıların Türkiye’de Mülk Almaları

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MÜLK ALMALARI

18 Mayıs 2012 tarihinde yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır.
Ülkemizde hangi ülke vatandaşlarının  taşınmaz ediniminin mümkün olduğu konusunda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir.
Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmaz (Konut, İşyeri, Arsa, Tarla) edinebilmektedir.
Yabancı uyruklu gerçek kişiler, satın aldıkları yapısız taşınmazda (Arsa, Tarla) geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır.

yabancilarin-turkiye-de-mulk-almalari

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MÜLK EDİNMELERİ
Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmeleri 2644 sayılı Tapu Kanunu’ nun 35.maddesi ile düzenlenmiştir.
a) Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.

Yabancıların Mülk Almaları İle İlgili Kanunlar:
– 6326 sayılı Petrol Kanunu,
– 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
– 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu.
b) Bu ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde sınırlama uygulanmaz.
c) Yabancı Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişiler (Vakıf, Dernek, ve bunun gibi.) taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez.

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ ALMALARI:
Yabancı yatırımcıların birlikte veya ayrı ayrı % 50 veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya bu hisse oranına sahip olmamakla birlikte yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip bulundukları Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip “yabancı sermayeli şirketler” in taşınmaz edinimi, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 36.maddesi ve 16/08/2012 tarihli  ”2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.
Konuyla ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinmeleri  konulu, 2012/13 (1735) sayılı genelgesi yayınlanmıştır.

YABANCILARIN MÜLK EDİNMELERİNDE KANUNİ SINIRLAMALAR:
a) Ülke genelinde, yabancı uyruklu bir gerçek kişi, en fazla 30 hektar taşınmaz satın alabilir.
b) Yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinimi ve kiralaması mümkün değildir.
c) Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün  %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.

YABANCILARIN MÜLK EDİNMELERİ İÇİN İÇİN BAŞVURU VE İZLENMESİ GEREKEN YÖNTEM:
Alıcının ”Ülkemizde Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinebilen Ülke Vatandaşlarından olması ve Edinim Şartları”nı taşıması gerekmektedir.

MÜLK ALMA BAŞVURUSU:
Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisinin, Tapu Müdürlüğü’ne ön başvuru yapması gerekir.
(Ön başvurular genellikle öğle tatilinden önce, Tapu Müdürlüğünde sıra numarası alınarak yapılır.)

YABANCILARIN MÜLK ALMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a) Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
b ) Kimlik belgesi veya pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),
c) İlgili Belediyeden, taşınmazın ‘Emlak Beyan Değeri Belgesinin alınması,
d) Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,
e) Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında).
f) Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman ile iki tanık,
g) Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği.

MÜLK ALIMINDA YURT DIŞINDA DÜZENLENEN VEKALETİN ÖZELLİKLERİ:
– Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiği veya Konsolosluğunca düzenlenen vekaletnameler.
– Yabancı ülke noterlerince düzenlenen vekaletnameler, 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine göre tasdik edilip, tasdik şerhinin ülke lisanı yanında Fransızca “Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresini de taşıması halinde bu tür belgeler ve vekaletnameler ile Türkçe tercümelerinde ayrıca o yerdeki Türk Konsolosluğunun tasdiki aranmaz.
– Ayrıca 5 Ekim 1961 tarihli Lahey sözleşmesine taraf olmayan yabancı ülkelerin noterlerinin düzenlediği vekaletnamelerdeki noterin imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından, bu makamın imza ve mührü o yerdeki Türk Konsolosluğunca onaylanır.

MÜLK İŞLEMİNİN MALİ YÖNÜ:
a) İlgili Belediyeden alınan emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış bedeli üzerinden, hem alıcı hem satıcı tarafından tapu harcı ödenir. (492 sayılı Harçlar Kanununa göre 2013 yılı için belirlenen tapu harcı oranı % 2’dir.)
b) Yöresel olarak belirlenen döner sermaye ücreti ödenir.
c) Taşınmazın askeri ve özel güvenlik bölgeleri dışında kalıp kalmadığının Tapu Müdürlüğü tarafından yetkili komutanlığa sorulması aşamasında gerekirse Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan harita için döner sermaye ücreti (2013 yılı için: 323 TL) ödenir.

TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNMEK İSTEYENLERİN DİKKAT EDECEĞİ DİĞER HUSUSLAR:
– Taşınmaz üzerinde, ipotek, haciz vb. bir kısıtlama bulunup bulunmadığı veya taşınmazın satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Müdürlüğünden kontrol edilmelidir.
– Taşınmaz edinme başvurusunun reddi halinde, işlem yapılan Tapu Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü’ne itiraz başvurusu yapılabilir.
– Uzman ve güvenilir olduğu bilinmeyen kişi veya firmalar ile çalışılmaması önerilir.
 – Taşınmaz edinimine ilişkin taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde, durum adli makamlara intikal ettirilerek Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

– Tapu ve diğer işlemler için noterden vermiş olduğunuz vekaleti özellikle okumanızı, Türkçe bilmiyorsanız bir tercümana okutup size tercüme etmesini tavsiye ederiz.

Not: Tapu alırken üzerinde ipotek olup olmadığını bilhassa kontrol etmeniz gerekmektedir.

TÜRKİYE’DE EV ALMIŞ YABANCIYA İKAMET İZNİ VERİLİR Mİ

– Yabancının Türkiye’de ev, yada taşınmaz edinebilmesi için ikamet izni almış olması şart olmadığı gibi, yabancının Türkiye’de taşınmaz edinmesi ikamet izni hakkı vermez.

 

Yorum yapın

eighteen − thirteen =

Ankara Danışmanlık