Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi

YABANCILARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ

Türkiye’de kaçak durumda olan yabancıların veya sınır dışı edilmesi kararı alınan yabancıların sınır dışı edilmesi hakkında bilgi.

 

YABANCILARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ
YABANCILARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ

 

– Yabancıları Sınır Dışı Etme Kararının Uygulanması

 • Sınır dışı etme kararının uygulanmasıyla ilgili işlemler, kim/kimler tarafından yapılır?
  Sınır dışı etme kararının uygulanmasıyla ilgili işlemler, il göç idaresi müdürlüğü veya geri gönderme merkezi müdürlüğü tarafından yapılır.
 • Geri gönderme merkezinden sınır kapılarına yapılacak sevkler ile geri gönderme merkezlerine sevk edilmeden sınır dışı edilecek yabancılar için nasıl bir prosedür izlenir?
  Geri gönderme merkezinden sınır kapılarına yapılacak sevkler ile geri gönderme merkezlerine sevk edilmeden sınır dışı edilecek yabancılar için il göç idaresi müdürlüğü, kolluk birimleriyle temasa geçerek sevk işleminde görev alacak personelin belirlenmesini talep eder. Görevlendirme, valilik makamının onayına sunulur.
 • Yabancıların sınır kapılarına götürülmesiyle ilgili araç, gereç, personel ve ulaşım organizasyonu ile diğer masrafların karşılanmasından kim/kimler sorumludur?
  Yabancıların sınır kapılarına götürülmesiyle ilgili araç, gereç, personel ve ulaşım organizasyonu ile diğer masrafların karşılanmasından, il göç idaresi müdürlükleri veya geri gönderme merkezi müdürlükleri sorumludur.
 • Sevk sırasındaki risk değerlendirmesi ve görev alacak kolluk personeli sayısı kim tarafından belirlenir?
  Sevk sırasındaki risk değerlendirmesi ilgili kolluk birimi tarafından yapıldıktan sonra, sevkte görev alacak kolluk personelinin sayısı belirlenir. Bu amaçla geri gönderme merkezi veya il göç idaresi müdürlükleri,  sevk işlemine konu olan yabancılar hakkında ilgili kolluk birimini önceden bilgilendirir.
 • Sınır dışı etme kararına esas olacak değerlendirmeyi kim yapar?
  İl veya ilçe göç idaresi müdürlüğü görevlileri tarafından yapılır.
 • Sınır dışı etme işlemlerinde değerlendirme ve karar alınması süreci kaç saat sürer?
  En geç 48 saat içinde sonuçlanmalıdır.
 • Yabancıları uluslararası koruma kanununa (YUKK) göre sınır dışı edilecek yabancılar nerelere sınır dışı edilebilir?
  Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine, transit gideceği ülkeye, Türkiye’ye gelmek üzere transit geçtiği ülkeye ya da başka bir üçüncü ülkeye sınır dışı edilebilir.
 • Sınır dışı etme işlemlerinde değerlendirme ve karar alma sürecindeki 48 saatlik süre ne zaman başlar?
  48 saatlik süre, kolluk tarafından yakalanan yabancılarda, kolluğun yakalanan yabancıların kimliğine ilişkin bilgi ve belgeleri il göç idaresi müdürlüğüne ilettiği saat itibariyle; Yabancının, Kanunun 54 üncü maddesi kapsamında olduğunun il göç idaresi müdürlüğünce bizzat tespiti halinde ise yabancının il göç idaresi müdürlüğünde hazır bulunmasından itibaren başlar.
 • Sınır dışı etme kararına esas olacak değerlendirme, il göç idaresi müdürlüğü görevlileri tarafından nerelerde yapılabilir?
  Yabancının işlem gördüğü yerde, kolluk birimlerince yabancının yakalandığı ya da tespitinin yapıldığı yerlerde, il veya ilçe göç idaresi müdürlüğü bünyesinde, geri gönderme merkezlerinde veya il göç idaresi müdürlüğü tarafından uygun bulunan başka bir yerde değerlendirme yapılabilir.
 • Sınır dışı etme kararıyla ilgili değerlendirmenin nerede tamamlanması gerekir?
  Sınır dışı etme kararıyla ilgili değerlendirmenin, yabancının işlem gördüğü, yakalandığı veya tespit edildiği ilde tamamlanması esastır.
 • Sınır dışı etme kararıyla ilgili değerlendirmenin, yabancının işlem gördüğü, yakalandığı veya tespit edildiği ilde tamamlanması esastır. İstisnası var mıdır, nedir?
  Bu yerlerdeki idari ve fiziki kapasite ve diğer etkenlere bağlı olarak, valiliğin talebi ve Genel Müdürlüğün izniyle gerektiğinde bu yabancılar, haklarında sınır dışı etme kararıyla ilgili değerlendirme yapılmak üzere yakalandıkları yere en yakın ildeki il veya ilçe göç idaresi müdürlüğüne veya geri gönderme merkezine kolluk görevlileri tarafından sevk edilir.
 • Sınır dışı etme kararı kim tarafından alınır?
  Sınır dışı etme kararı, yabancının yakalandığı, işlem gördüğü veya tespit edildiği ildeki valilik tarafından re’sen veya Genel Müdürlüğün talimatı üzerine alınır.
 • Sınır dışı etme kararı toplu olarak verilebilir mi?
  Sınır dışı etme kararı, her yabancı için ayrı ayrı alınır.
 • Sınır dışı etme kararı kimlere tebliğ edilir?
  Karar, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

– Yabancıların İdare Mahkemesine Başvurusu

 • Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı yargı yoluna başvurabilir mi?
  Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesine başvurabilir.
 • İdare mahkemesi sınır dışı etme kararına karşı yapılan başvuruyu kaç günde sonuçlandırır?
  On beş gün içinde sonuçlandırır.
 • İdare mahkemesinin sınır dışı etme kararına karşı verdiği kararın hukuki niteliği nedir?
  Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir.
 • Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvuran yabancı tarafından, sınır dışı etme kararını alan makama bilgi verilmesi gerekir mi?
  Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvuran yabancı tarafından, sınır dışı etme kararını alan makama bilgi verilmesi gerekir.
 • Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvurulmasının, sınır dışı etme işlemine etkisi nedir?
  Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvurulması halinde, sınır dışı etme işleminin yürütmesi resen durur.
 • Sınır dışı etme işlemine karşı dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması halinde yargılama sonuçlanmadan yabancı sınır dışı edilebilir mi?
  Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya “yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

– Yabancıyı Türkiye’yi Terke Davet

 • Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için ne kadar süre tanınır?
  On beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır.
 • Kimlere Türkiye’yi terk edebilmeleri için süre tanınmaz?
  Kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenlere, sahte belge kullananlara, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlara veya aldığı tespit edilenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara süre tanınmaz.
 • Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere herhangi bir belge verilir mi?
  Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere, hiçbir harca tabi olmayan Çıkış İzin Belgesi verilir.
 • Kanunun 54 üncü maddesine göre hakkında sınır dışı etme kararı alındıktan sonra, yabancının Kanunun 55 inci maddesinde sayılan hakkında sınır dışı etme kararı alınmayacak kişilerden olduğunun anlaşılması halinde, sınır dışı etme kararını alan makam tarafından ne yapılır?
  Sınır dışı etme kararını alan makam tarafından işlem derhal iptal edilir.

– Yabancılara İdari Gözetim

 • Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, kim tarafından ve ne kadar sürede geri gönderme merkezlerine götürülür? İstisnası var mıdır?
  Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince kırk sekiz saat içinde geri gönderme merkezlerine götürülürler. Ancak, sınır dışı etme kararı alınmasına ilişkin değerlendirmenin, yakalamanın gerçekleştiği ilden farklı bir yerde yapılması halinde, o ildeki kolluk birimleri de geri gönderme merkezine sevk işlemi yapabilir.
 • İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, kim tarafından hangi aralıklarla değerlendirilir?
  İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir.
 • Hangi hallerde idari gözetimin devamında zaruret görülmeyebilir?
  Sınır dışı etme kararının, yabancının idari gözetime alınmasından itibaren 6 ay içinde yerine getirilemeyeceğinin öngörülmesi, idari gözetim altında bulunan yabancının, Kanunun 55 inci maddesi kapsamına girdiğinin anlaşılması, Kanunun 57 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde yabancı hakkında idari gözetim kararı alınmasına esas teşkil eden kaçma kaybolma riskinin ortadan kalkması,  yabancının gönüllü geri dönüş desteğine başvurması durumlarında idari gözetimin devamında zaruret görülmeyebilir.
 • Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi ne kadar sürer? Uzatılabilir mi?
  Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.
 • İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları kimlere ve nasıl tebliğ edilir?
  İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir.
 • İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı yargı yoluna başvurabilir mi?
  İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir.
 • İdari gözetim kararına karşı başvurulan sulh ceza hâkimi kaç gün içinde karar verir, verdiği kararın hukuki niteliği nedir ve yapılan başvuru idari gözetim kararını durdurur mu?
  Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir.

 

 

 

Yorum yapın

Ankara Danışmanlık