Yabancılar Kanununun Kapsamı Dışındakiler

YABANCILAR KANUNUN KAPSAMI DIŞINDAKİLER

-Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup Bakanlar Kurulu  Kararı ile çıkma izni almak suretiyle vatandaşlıktan çıkanlar,

-Basın  Kanununa göre çalıştırılacak muhabirler ve yabancı basın yayın organları  mensupları,

-Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca kanunla verilen  yetkiye dayanarak çalışma izni verilen veya istihdam edilenler,

-Yönetmelikle karşılıklılık ilkesi,  uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku esasları dikkate alınmak suretiyle  çalışma izninden muaf tutulan yabancılar.

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 29. maddesi, Türk vatandaşlığını  kaybetmenin sonuçlarını düzenlemektedir. Türk vatandaşlığını kaybın genel  sonucu, bu kişilerin kayıp tarihinden başlayarak yabancı statüsüne tabi  tutulmalarıdır. Ancak, TVK’nun 29. maddesinin 2. cümlesi, yetkili merciden izin  almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanların bir takım statü ve haklarını  saklı tutmaktadır. YÇİHK’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ise, TVK 29.  madde,  2. cümle kapsamındaki yabancıları uygulama kapsamı dışında tutmuştur.

Yabancıların  Çalışma İzinleri Hakkında Kanun diğer bakanlık ve kamu kuruluşlarınca  verilen çalışma izinlerini veya yapılan yabancı istihdamını kanunun uygulama  kapsamı dışında tutmuştur. Böylece, ilgili kamu kurum ve kuruluşları kanunla  verilen yetkiye dayalı olarak çalışma izni verebilecek ve yabancı istihdam edebilecektir. Bu çerçevede,

Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık  Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, mevcut  yetkileri çerçevesinde çalışma izni vermeye devam  etmektedirler.   Ayrıca, Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları  sözleşme ile iş yaptıkları yabancıları Bakanlığımızdan alacakları “istisnaî çalışma  izinleri” ile istihdam edebileceklerdir. Kanunla yetki verilen bakanlıklar  ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet  alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde  çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancılara istisnaî çalışma izni  verilebilecektir

Ancak, yabancılara çalışma izni verme yetkisi bulunan  bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, çalışma iznini verdikleri, çalışma  izin süresini uzattıkları ve çalışma iznini iptal ettikleri tarihten, yabancı  istihdam eden bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları ise çalıştırmaya  başladıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yabancı ile ilgili tüm  bilgileri Çalışma Bakanlığına bildirmek zorundadırlar.

Yorum yapın

four × 4 =

Ankara Danışmanlık