Yabancı Yatırımlar Kanunu

Yabancı Yatırımlar Kanunu

KANUN NO: 4875 KABUL TARİHİ: 5 HAZİRAN 2003 RESMİ  GAZETE : 17 HAZİRAN 2003
Madde 1- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı  yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile  yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslar arası standartlara uyulmasına,  doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin  bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve tespit edilen politikalar yoluyla  doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına ilişkin esasları düzenlemektir. Bu  Kanun, doğrudan yabancı yatırımlara uygulanacak muameleyi kapsar. Madde 2- Bu  Kanunda geçen; a) Yabancı yatırımcı: Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım  yapan,

1)Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt  dışında ikamet eden Türk vatandaşlarını,

2) Yabancı ülkelerin kanunlarına  göre kurulmuş tüzel kişileri ve uluslar arası kuruluşları,

b) Doğrudan  yabancı yatırım : Yabancı yatırımcı tarafından,

1)Yurt dışından  getirilen;

– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca alım satımı yapılan  konvertibl para şeklinde nakit sermaye,

– Şirket menkul kıymetleri (devlet  tahvilleri hariç),

– Makine ve teçhizat,

– Sınai ve fikri mülkiyet  hakları,

2)Yurt içinden sağlanan;

-Yeniden yatırımda kullanılan kar,  hasılat, para alacağı veya mali değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar,

–  Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar, gibi iktisadi  kıymetler aracılığıyla;

i) yeni şirket kurmayı veya şube açmayı,

ii)  menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından  en az %10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla  mevcut bir şirkete ortak olmayı,

c) Müsteşarlık: Hazine  Müsteşarlığı’nı, ifade eder.

Doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin  esaslar

Madde 3- a) Yatırım serbestisi ve  milli muamele Uluslar arası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri  tarafından aksi öngörülmedikçe; 1-Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de  doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir. 2- Yabancı yatırımcılar yerli  yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.

b) Kamulaştırma ve  devletleştirme

Doğrudan yabancı yatırımlar, yürürlükteki mevzuat  gereğince; kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe  kamulaştırılamaz veya devletleştirilemez.

c) Transferler

Yabancı  yatırımcıların Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kar, temettü,  satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar  karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi ana para ve faiz ödemeleri,  bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer  edilebilir.

d) Taşınmaz Edinimi

(İptal Anayasa Mahkemesi’nin 11/3/2008 tarihli ve E.: 2003/71, K.: 2008/79  sayılı Kararı ile)

e) Uyuşmazlıkların  çözümü

Özel hukuka tabi olan yatırım sözleşmelerinden kaynaklanan  uyuşmazlıkların çözümü ile yabancı yatırımcıların idare ile yaptıkları kamu  hizmeti imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden kaynaklanan yatırım  uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için; görevli ve yetkili mahkemelerin yanı sıra,  ilgili mevzuatta yer alan koşulların oluşması ve tarafların anlaşması kaydıyla,  milli veya milletlerarası tahkim ya da diğer uyuşmazlık çözüm yollarına  başvurulabilir.

f) Nakit dışı sermayenin değer  tespiti

Nakit dışındaki sermayenin değer tespiti, Türk Ticaret  Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Yabancı ülkelerde kurulu bulunan  şirketlerin menkul kıymetlerinin yatırım aracı olarak kullanılması halinde,  menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke  mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin ya da uluslar arası değerlendirme  kuruluşlarının değerlendirmeleri esas alınır.

g) Yabancı personel  istihdamı

Bu Kanun kapsamında kurulan şirket, şube ve kuruluşlarda  istihdam edilecek yabancı uyruklu personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığınca çalışma izni verilir. 27.2.2003 tarihli ve 4817 sayılı  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un 23. maddesi uyarınca Hazine  Müsteşarlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca müştereken  hazırlanacak yönetmelikte; yabancı sermayeli şirket ve  kuruluşlardan hangilerinin bu kapsama gireceği ile söz konusu yönetmelik  kapsamında izin verilecek kilit personelin tanımı ve çalışma izinlerine ilişkin  özel nitelikteki diğer esas ve usuller belirlenir. Bu kapsamda istihdam  edilecek personele, 4817 sayılı Kanun’un 14. maddesi birinci fıkrasının (b)  bendi hükümleri uygulanmaz. İstihdam edilecek yabancı uyruklu kilit personele,  4817 sayılı Kanun’un 13. maddesi birinci fıkrasının hangi durumlarda  uygulanacağı hazırlanacak yönetmelikte belirlenir.

h) İrtibat büroları

Müsteşarlık,  yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye’de ticari faaliyette  bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye yetkilidir.

Politika belirleme ve bilgi  isteme

Madde 4- Müsteşarlık; kalkınma plan ve yıllık program  hedeflerini, ülkenin genel ekonomik durumunu, dünyadaki yatırım eğilimleri ve  ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim meslek kuruluşlarının  görüşlerini dikkate alarak, doğrudan yabancı yatırımlara  ilişkin politikaların genel çerçevesini belirlemeye, bu amaçla diğer  kuruluşların faaliyetlerine katılmaya yetkilidir. Doğrudan yabancı yatırımları  ilgilendiren mevzuatta yapılacak değişiklik ve yeni mevzuat taslakları hakkında  Müsteşarlığın uygun görüşü alınır. Müsteşarlık, doğrudan yabancı yatırımlara  ilişkin bilgi sistemini kurmak ve geliştirmek amacıyla, yatırımlar hakkındaki  istatistiki bilgileri, her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim meslek  kuruluşlarından istemeye yetkilidir. Yabancı yatırımcılar, yatırımları ile  ilgili istatistiki bilgileri Müsteşarlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenen  usul ve esaslar çerçevesinde Müsteşarlığa bildirirler. Söz konusu bilgiler  istatistik amaçları dışında ispat aracı olarak kullanılamaz.

Madde 5- a) Mevcut yabancı sermayeli kuruluşlar 18.1.1954  tarihli ve 6224 sayılı Kanun kapsamında kurulan şirketler, kazanılmış hakları  saklı kalmak kaydıyla, bu Kanuna tabidirler. b) Yönetmelik Bu Kanunun  uygulanmasına ilişkin esaslar Kanunun yayımını izleyen bir ay  içerisinde Müsteşarlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. c)  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı  Sermayeyi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Mevzuatta, 6224 sayılı Kanuna yapılan  atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. d) Bu Kanun  hükümlerine ilişkin değişiklikler, ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu  Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. GEÇICI MADDE: Bu Kanunun  uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye  kadar, mevcut kararname, tebliğ ve genelgelerin bu Kanuna aykırı olmayan  hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Yürürlük Madde 6- Bu Kanun yayımı  tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar  Kurulu yürütür.

Yabancı sermayeli yatırımlar için danışmanlık hizmetlerimiz  ve

 Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin

Yorum yapın

19 − 18 =

Ankara Danışmanlık