Yabancı Yatırımcıların İrtibat Bürolarının Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi Karşısındaki Durumu

YABANCI YATIRIMCILARIN İRTİBAT BÜROLARININ GELİR  VERGİSİ KANUNU’NUN 94. MADDESİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı ülke kuruluşlarına ait  irtibat büroları, Türkiye’de mukim kişi, kurum ve kuruluşlara çeşitli ödemelerde  bulunmaktadır.  Bu ödemeler daha çok bu bürolarda çalışan hizmet erbabına  yapılan ücret ödemeleri, büronun/ofisin kira ile tutulması durumunda gayrimenkul  sermaye iradı sahibine yapılan kira ödemeleri, bu bürolarca defter tutulması  durumunda defterlerin tutulması ile görevlendirilen serbest meslek erbabına  yapılan serbest meslek ödemeleri ve bu büroların yurt dışından düzenlenen ve  yabancı dilde olan evraklarının Türkçe’ye tercümesi amacıyla bu iş ile  uğraşanlara yapılan serbest meslek ödemeleri, büro temizliği için bazı  zamanlarda getirilen kişilere yapılan ödemeler vb. ödemelerden oluşmaktadır.  GVK’nın 94. maddesinin 1. fıkrasında bu maddede sayılan ödemelerden tevkifat  yapmak zorunda olan kişi, kuruluş ve kurumlar tadadi olarak sayılmaktadır.  Anılan fıkrada bu maddede sayılan ödemeleri yapacak olan kişi, kuruluş ve  kurumlarla ilgili olarak tam veya dar mükellefiyet ayrımı yapılmamıştır. Bu  nedenle, yabancı ülke kuruluşlarının Türkiye’de faaliyet gösteren irtibat  bürolarını kuran yabancı ülkede mukim kişi, kurum ve kuruluşlar hukuki statüleri  itibariyle bu fıkrada sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar içerisinde mütalaa  edilebildiği takdirde irtibat büroları bu maddede sayılan ödemeleri nakden veya  hesaben yaptıkları sırada tevkifat yapmaya mecburdurlar. Yukarıda açıklandığı  üzere, 4875 sayılı Kanun ile yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere  Türkiye’de irtibat bürosu açma izini verilmektedir ve dolayısıyla bu şirketler  GVK 94. maddesinde sayılan kişi, kuruluş ve kurumlar ile hukuki statü yönünden  benzerlik göstermektedir.

Diğer yandan, yabancı sermaye mevzuatına göre  irtibat bürolarının ticari faaliyette bulunmaları yasaktır. Daha doğrusu,  Türkiye’de faaliyet gösterecek irtibat bürolarının Türkiye’de gelir getirici  herhangi bir faaliyet ile uğraşması yabancı sermaye mevzuatına göre mümkün  değildir.  Ancak, bu durum irtibat bürolarının Türkiye’de hiçbir şekilde  gelir elde edemeyecekleri anlamına gelmez. Bu büroların Türkiye’de ifa  ettikleri birtakım faaliyetler dolayısıyla gelir elde etmeleri mümkündür.  Mesela; irtibat büroları, sahibi oldukları menkul veya gayrimenkul malların veya  demirbaşların satışı veya kiralanması faaliyetinden veya irtibat bürolarının  atıl fonlarının değerlendirilmesi sonucunda gelir elde etmesi mümkündür.   Bu gibi durumlarda, GVK’nın 94. maddesinin 1. fıkrasında sayılan kişi, kuruluş  ve kurumların maddede sayılan ödemeleri nakden veya hesaben irtibat bürolarına  yapmaları durumunda, yapılan ödemelerden GVK’nın 94. maddesine göre değil,  KVK’nın 24. maddesinde belirtilen kazanç ve iratların elde edilmesi durumunda  KVK’nın 24. maddesine göre tevkifat yapmak zorundadırlar. Bu çerçevede,  irtibat bürolarının elde ettiği kira ve mevduat faiz veya repo geliri gibi  gelirlerden tevkif yoluyla alınan vergi irtibat büroları açısından nihai vergi  olacaktır. Ayrıca, irtibat bürolarının gelir getirici herhangi bir faaliyet  ile uğraşmaları durumunda bu büroların kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis  edilmesi gerekecektir.

Yorum yapın

17 + 13 =

Ankara Danışmanlık