Yabancı Yatırımcıların İrtibat Bürolarında İstihdam Edilecek Personele Yapılan Ücret Ödemeleri

Yabancı Yatırımcıların İrtibat Bürolarında İstihdam  Edilecek Personele Yapılan Ücret Ödemeleri

A- Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/14 numaralı bendine göre,  “Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin  yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği  kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler gelir vergisinden  istisnadır.” Görüldüğü üzere irtibat bürosunda çalıştırılacak  olan personele yapılacak ücret ödemeleri belirli şartlar  dahilinden gelir vergisinden, yani GVK md. 94 kapsamında işverenin sorumlu  sıfatıyla yapması gereken tevkifattan istisnadır.

1- Ücret ödemesi dar mükellef işverenin yurt dışında elde  ettiği kazancı üzerinden ödenecektir. Yani personel ücretleri yurt dışındaki ana  şirket tarafından karşılanacak ve Türkiye’ye gönderilecektir. Burada  transferlerin ilgili personelin banka hesabına direkt olarak gönderilmesi ispat  açısından daha doğru olacaktır.

2- Ücret ödemeleri Türk Lirası olarak değil, döviz olarak  yapılacaktır.

3- Tabii ki bu şartların kontrolü içinde gerekli belgelerin  (banka dekontları, döviz alım belgeleri, yurt dışı transfer dekontları vb.)  temini ve saklanması zorunludur.

B- Damga Vergisi Kanunu’nda ise irtibat bürolarında çalışan  personele yapılacak ücret ödemelerini vergiden istisna eden herhangi bir hüküm  olmadığından, yapılacak ücret ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılacak ve  muhtasar beyanname ile beyan edilerek yasal süresi içinde ödenecektir.

C- Ayrıca, irtibat bürolarında çalıştırılacak personel Sosyal  Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı sayılacağından, irtibat bürosu da dar  mükellef işveren statüsünde kuruma bildirilmelidir.

İrtibat büroları, örneği kurumca hazırlanan işyeri  bildirgesini, en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, kuruma vermekle  yükümlüdür. Sigortalıların da (personelin), işe başlatılmadan önce sigortalı işe  giriş bildirgesiyle ilgili Sigorta İl Müdürlüğü’ne bildirilmesi gereklidir.

Yorum yapın

5 × 2 =

Ankara Danışmanlık