Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU

Yabancı Sermayeli bir şirketin kuruluşlarını aşağıdaki ana  başlıklar altında toplayabiliriz:

Fizibilite etüdünün hazırlanması, gerekli ön iznin  alınması. Ana sözleşmenin hazırlanması. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na  kuruluş için Müracaat edilmesi. Ticaret siciline müracaat ve tescil ve ilan  işleminin gerçekleşmesi. Vergi Dairesine müracaat edilmesi. Kanunen  kullanılması zorunlu olan defterlerin tasdiki. Şirket kuruluş izin belgesinin  tarihini müteakip en geç 3 ay içerisinde 5. Maddede belirtilen şekilde bir  şirket kurulacak ve şirket kuruluşunun ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicil  Gazetesi ve Yabancı Ortak sermaye payının (her bir yabancı ortak için 50.000  USD) döviz olarak getirildiğine ve karşılığının şirkete ödendiğine dair Döviz  Alım Belgesi  ve ilgili banka dekontu veya Döviz hesabında tutulduğuna dair  (Yabancı Sermaye Çerçeve kararı hakkında 2 sayılı tebliğin 10.maddesinin b  fıkrasında belirtilen bilgileri ihtiva eden) banka dekontu Hazine Müsteşarlığı  Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne ibraz edilerek belgenin vize ettirilmesi  gerekmektedir.

Hazine Müsteşarlığı’nın vermiş olduğu izin belgesinde belirtilen  3 aylık sürenin mücbir sebepler dolayısıyla geçmesi halinde tekrar süre uzatımı  için müracaat edilir. Süre uzatımı dolayısıyla yapılan müracaatta daha önce  alınan izin belgesinin aslı ve bir dilekçe ile başvurulur.

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu İçin

Yorum yapın

six + 15 =

Ankara Danışmanlık