Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu Fizibili Raporunun Hazırlanması ve Gerekli Ön İznin Alınması

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu Fizibili Raporunun Hazırlanması ve Gerekli Ön İznin Alınması

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu Fizibilite Raporunun  Hazırlanması ve Gerekli Ön İznin Alınması

Fizibilite Raporunun Hazırlanması ve Gerekli Ön İznin  Alınması

 Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlar Türkiye’de  yatırım yapmak ve ticari faaliyette bulunmak üzere Türk Ticaret Kanunu’na göre  Anonim veya Limited Şirket kurmak için yabancı sermaye getirilmesi taahhüdüyle,  ana sözleşmenin hazırlanmasını takiben Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı  Sermaye Genel Müdürlüğü’ne müracaatla izin belgesi almaları gerekmektedir. Söz  konusu belgenin alınabilmesi için FİZİBİLİTE RAPORU hazırlanması şarttır.

 Alınacak izin belgesi için aşağıdaki evraklarla Hazine  Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekir.

Yurt dışında yerleşik kuruluşlara ait;

Şirket ana sözleşmesi Yatırım kararı Son iki yıla ait  bilanço Faaliyet belgesi.

Yurt dışında yerleşik kişilere ait;

Pasaport örneği Ticari ve Sanayi özgeçmişi ile ayrıntılı  bilgi ve bunları tevsik edici belgeler.

Yurt dışında yerleşik kişi veya kuruluşun Türkiye’de faaliyette  bulunmak istediği konu için gerekli sermayeyi getireceğine dair niyet  mektubu.

Müracaat formu.

Kurulacak şirketin ana sözleşme taslağı.

Yatırım için ithali düşünülen makine, teçhizat ve demirbaşların  proforma faturaları, prospektüs ve katalogları ile bunların FOB (Menşei ülke  döviz), FOB ($), CIF (TL) ve Gümrük vergi ve resimlerin belirlendiği üç nüsha  global liste.

Yatırım teşvik araçlarından istifade edilmek isteniyorsa  gümrüklü toplam yatırım tutarının % 0,1 ‘inin teminat olarak T.C. Merkez bankası  nezdindeki İhracatı Teşvik Fonu’na yatırıldığına dair makbuz.

İzin alma işlemlerini yürütecek kişiye kurucular tarafından  verilecek vekaletname.

Eklenmesinde yarar görülen diğer bilgi ve belgeler;

Fizibilite raporu ve diğer istenen belgeler bir dilekçe ekinde  Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvurularak izin talep  edilir. Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü yatırımları ülkenin ekonomik politikası  ve plan çeçevesinde inceledikten sonra gerekli izni verir veya reddeder. Gerekli  izin Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alındıktan sonra şirket kuruluşu için  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilir.

Yabancı Sermayeli Şirketlere Şirket Kuruluşu Danışmanlığı  İçin

Yorum yapın

2 + 13 =

Ankara Danışmanlık