Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu

YABANCI SERMAYE TEŞVİK KANUNU

YABANCI SERMAYE KANUNU

1) KANUNUN MEVZU

1- Bu kanun, yatırım yapılacak teşebbüsün:

  • a) Memleketin iktisadi inkişafına yararlı olması,
  • b) Türk  hususi teşebbüslerine açık bulunan bir faaliyet sahasında çalışması, şartıyla ve  Yabancı Sermayeyi  “Teşvik Komitesinin kararı ve İcra Vekilleri Heyetinin tasvibi ile Türkiye’ye ithal  edilecek yabancı sermaye ve dışardan yapılacak istikrazlara tatbik  olunur. Ancak, Türkiye’ye ithal edilecek yabancı sermaye, ülke çapında tekel  teşkil edecek faaliyetlerde bulunan kuruluşlarda çoğunluk hissesine sahip  olamaz. Bu maddede derpiş edilen ve 8’inci madde ile kurulmuş olan  Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi” bundan böyle Komite diye zikredilecektir.

2) ANA YABANCI SERMAYE

2- Bu Kanunun tatbikatı bakımından  ana yabancı sermaye tabiri aşağıda gösterilen şekilde takdir ve tespit olunan  kıymetlerin mecmuunu ifade eder:

  • a) Bu kanun mevzuuna giren bir teşebbüsün  verimli bir şekilde kurulması, tevsii veya yeniden faaliyete geçirilmesi için  hariçten ithal edilen : 1- Yabancı para şeklindeki sermaye, 2- Makine,  teçhizat, alet ve bu mahiyetteki mallar, makine aksamı, yedek parçalar ve malzeme  ile Komitenin kabul ettiği sair lüzumlu mallar, 3- Lisanslar, patent hakları  ve alameti farika gibi fikri haklar ve hizmetler, 4 – 3’üncü madde gereğince  yeniden yatırılmak suretiyle sermayeye kaydedilen karlar,
  • b) Mal, hizmet veya  fikri haklar şeklinde ithal edilen sermayenin kıymeti ve Komitede kabul edilen  teşebbüs mevzuu mallar ve kıymetler olup olmadığı Komitece seçilen eksperler  tarafından takdir olunur. 4105 sayılı Kanunla, bu Kanuna ilave  edilmiştir. Bu Kanunla Yabancı Sermaye Komitesine verilmiş olan görevler  4059sayılı Kanun ile Hazine Müsteşarlığına devredilmiştir. Eksperlerce takdir  olunan kıymet, Komite tarafından yeniden tetkik ve tadil edilebilir. Kıymet  takdiri, hem menşe memleket parasıyla, hem de ithal zamanında cari resmi kambiyo  rayicine göre Türk parasıyla yapılır. 8’inci maddede derpiş olunan itiraz  yolu mahfuz kalmak şartıyla Komitenin kıymet takdiri hususundaki kararı  nihaidir.

3) KARLARIN SERMAYEYE KALBİ

3- Bu Kanuna tabi bir teşebbüsün  yürürlükteki vergi kanunları hükümlerine göre elde ettiği karlardan ana yabancı  sermayenin sahiplerine isabet eden net miktarların tamamı veya bir kısmı  Komitenin kararı ile ana yabancı sermayeye ilave edilebileceği gibi 1’inci  maddedeki şartları haiz diğer bir teşebbüse de yatırılabilir.

4) KARLARIN VE ANA SERMAYENİN TRANSFERİ

4- a) Aşağıda yazılı  kar ve sermayeler, bu maddenin (c) fıkrası hükümlerine tabi olarak ana yabacı  sermayenin mensup olduğu menşe memleket para cinsiyle ve cari resmi kambiyo  rayici üzerinden harice transfer edilir; 1- 31 Aralık 1953’den sonra elde  edilmiş bulunan ve yürürlükteki vergi kanunlarına göre taayyün eden kazançlardan  ana yabancı sermaye sahiplerine isabet eden net karlar, 2- Bu Kanuna tabi bir  teşebbüsün, kısmen veya tamamen tasfiyesi halinde; makul fiyatla satış neticesi  elde edilen hasılattan, ana yabancı sermayenin sahiplerine isabet eden  hisse, 3-Bu Kanuna göre kurulmuş veya çalışmakta olan bir teşebbüsteki ana  yabancı sermayenin kısmen veya tamamen, makul fiyatla satışı neticesi elde  edilen hasılat, 4- Bu Kanunun 6’ncı maddesi hükümleri dahilinde akdedilen bir  dış istikrazın, istikraz mukavelesi hükümlerine göre hülul eden resülmal ve  faizleri. b) Maliye Vekaleti veya Komite lüzum gördükleri takdirde : 1- Bu  maddenin (a) fıkrasının 1’inci bendine göre transferi istenebilecek miktarları  tayin etmek üzere, bu Kanuna tabi teşebbüsün defterlerini ve vergi  beyannamelerini, 2- Hisselerin ve mevcutların satışının,istikrazların,  hüsnüniyete makrun olup olmadığını tetkik ettirebilirler.

5) HİSSELERİN TRANSFERİ

5- a) Maliyet Vekaleti talep  vukuunda 2’nci maddede tarif edilen ana yabancı sermayeyi temsil eden ve bir  Türk şirketinin defterlerinde mukayyet bulunan hisse senetleri veya muvakkat  makbuzlarına aşağıdaki metinde ifade edildiği şekilde garanti verir : (Bu hisse  senedine isabet eden temettüler, transfer zamanında cari olan resmi kambiyo  rayici üzerinden hisse senedi veya muvakkat makbuzun Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası veya onun yabancı memleketlerdeki selahiyetli mümessillerine ibrazı  üzerine, derhal (Menşe Yabancı Para) olarak transfer edilir. Bu hisse senedi  veya muvakkat makbuzun, satış hasılatı veya tasfiye neticesi elde edilen  hasılattan bu hisse senedi veya muvakkat makbuz sahibine isabet eden miktar  transfer zamanında cari olan resmi kambiyo rayici üzerinden… (Menşe Yabancı  Para) olarak Türkiye Cumhuriyetinin 6224 numaralı Kanununun 4’üncü maddesi  mucibince transfer edilir.)

Maliyet Vekili veya Selahiyetli Kılacağı Memur b) Bu  garantileri haiz bulunan nama muharrer hisse senetleri veya muvakkat makbuzlar  gerek Türkiye’de, gerekse hariçte her tabiyetten kimseler arasında serbestçe  tedavül eder. Bu hisse senetlerinin veya muvakkat makbuzların Türkiye’de  yerleşmiş hakiki veya hükmi şahıslara satışından önce, yerlerine kaim olmak  üzere yeniden hisse senedi veya makbuz çıkarılsın veya çıkarılmasın  garantilerinin iptali için Maliye Vekaletine ibrazı mecburidir.

6) İSTİKRAZLARIN GARANTİ EDİLMESİ

6- a) Maliyet Vekaleti bu  Kanunun 1’inci madde- sinde yazılı vasıfları haiz bir teşebbüsün yapacağı dış  istikrazın resülmal ve faizleri için teminat veya kefalet mukabilinde bir milyar  Türk Lirasını geçmemek üzere, Vekiller Heyeti kararı ile kefalet  verebilir. b) Bu kefalet, istikrazın resülmal veya faizlerinin ödenen  kısımları için kendiliğinden kalkar.

7) YABANCILARIN İSTİHDAMI

7- a) Bu Kanun gereğince kurulan  bir teşebbüsün etüt, kurulma ve işletme devrelerinde 2007 ve 2818 sayılı  Kanunların koydukları şartlar ve memnuniyetler böyle bir teşebbüse para yatıran  yabancılara, para yatıranların mümessili olan yabancılara, mütehassıs, ustabaşı  ve diğer yetişkin personele, Komitece teşebbüsün verimli surette kurulması,  genişletilmesi, yeniden faaliyete geçirilmesi veya işletilmesi için gerekli bir  devre zarfında tatbik olunmaz. b) Yukarıdaki hüküm, Komitece, bu kanunun  1’inci maddesinin koyduğu şartlara uygun olduğu kabul edilen yerli teşebbüslerin  istihdam edecekleri yabancı mütehassıs, ustabaşı ve diğer yetişkin personel  hakkında da tatbik olunur. c) Bu madde hükümleri gereğince istihdam edilen  yabancılar, Maliye Vekaletinin önceden istihsal edilmiş muvaffakat şartiyle,  ailelerinin maişeti maksadıyla veya normal tasarruflarının harice gönderilmesi  için kazançlarının hizmet mukavelelerinde derpiş edilen kısmını, cari resmi  kambiyo rayici üzerinden, kendi memleketleri parasıyla transfer edebilirler.

8) YABANCI SERMAYEYİ  TEŞVİK KOMİTESİ

8- a) Bu Kanunun verdiği vazifeleri görmek üzere Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası Umum Müdürünün Reisliğinde, Hazine Umum Müdürü, İç Ticaret Umum  Müdürü, Sanayi İşleri Umum Müdürü, İşletmeler Vekaleti Etüt ve Plan Dairesi  Reisi, Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Umumi  Katibinden müteşekkil bir Komite kurulmuştur. Bu Komite lüzum gördüğü hallerde  istişari mahiyette olmak üzere diğer vekalet ve müesseseler temsilcilerinin  mütalaalarına müracaat edebilir. Komite kendisine intikal ettirilen müracaatları  en geç 15 gün içinde karara bağlar. Komitenin Umumi Katipliği İç Ticaret Umum  Müdürü tarafından ifa ve icabınca Komite Umumi Katip tarafın- dan toplantıya  davet olunur. Komite Reis ve üyelerine verilecek ücret, İcra Vekilleri Heyetince  tespit edilir. b) Komite kararlarına, ilgililerce kararın kendilerine tebliğ  tarihinden itibaren (30) gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz mercii Maliye,  Ekonomi ve Ticaret ve İşletmeler Vekillerinden terekküp eder. Bu merciin kararı  nihaidir.

9- a) Bu Kanunun tatbikatında merci Ekonomi ve Ticaret  vekaletidir. b) Ekonomi ve Ticaret Vekaleti, Komitenin vereceği karar üzerine  ayni sermayenin memlekete ithali hususunda ilgili giriş gümrüğüne emir  verir.

9) YERLİ VE YABANCI SERMAYENİN MÜSAVİ MUAMELE GÖRMESİ

10-  Yerli Sermayeye ve teşebbüslere tanınan haklar, muafiyetler ve kolaylıklardan,  aynı sahalarda çalışan yabancı sermaye ve teşebbüsler de aynı şartlar dahilinde  istifade ederler.

11- a) 1567 sayılı Kanunun verdiği selahiyete istinaden  çıkarılmış olan 13 sayılı kararın 31’inci maddesi gereğince yatırım yapmış  olanlara tanınmış bulunan haklar ile 5583 ve 5821 sayılı Kanunlarla tanınmış  olan haklar mahfuzdur. b) 1 Ağustos 1951 tarihi ile bu Kanunun mer’iyete  girdiği tarih arasında 5821 sayılı Kanuna göre yapılmış yatırımlar da bu Kanunun  hükümlerinden faydalanır.  933 sayılı Kanunun 6. maddesinde, “Bu fıkrada  zikredilen itiraz mercii Yüksek Planlama Kuruludur” denmek suretiyle 8. maddenin  (b) fıkrası tadil edilmiştir.

10) ESKİ KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

12- 5821 sayılı  Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

11) KANUNUN MERİYETE GİRMESİ

13- Bu Kanun neşri tarihinden  itibaren mer’idir. 14- Bu Kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti  memurdur.

Yatırım Teşvik  Belgesi Almak İçin

Yatırım Teşvik Destekleri

Yorum yapın

12 + seventeen =

Ankara Danışmanlık