Yabancı Öğrenci Çalışma İzni

YABANCI ÖĞRENCİ ÇALIŞMA İZNİ

Yabancı Öğrenci Çalışma İzni
Yabancı Öğrenci Çalışma İzni

Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanlığına sunuldu.

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilecek.

TBMM’sine Sunulan Tasarıya Göre
Serbest Bölgelerde çalışacak çalışacak yabancılar, serbest bölge çalışma izni başvuruları Ekonomi Bakanlığı’na yaptıktan sonra, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde çalışma izni alması uygun görülen yabancılar T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bilgi edinmesi sağlanacak.

Ekonomi Bakanlığı Tarafından T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirilen yabancılar

– Kamu düzeni,
– Kamu güvenliği,
– Kamu sağlığı,
– Türkiye’ye giriş yasağı,
– Vize verilmemesi hali,
– Sınır dışı etme kararı alınmış olması,
– Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü hariç olmak üzere diplomatik ilişki bulunmayan veya tanınmayan ülke vatandaşı olma,

Hali dışında;

Ekonomi Bakanlığınca serbest bölge çalışma izni alması uygun görülen yabancılara T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yabancı çalışma izni belgeleri düzenlenecektir.

Çalışma izni alanlara kanunun itiraz, yükümlülük, denetim ve cezalara ilişkin hükümleri uygulanamayacak. Bu konularda Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri uygulanacak.

Yabancı Öğrencilere Çalışabilme Hakkı

TBMM’sine sunulan tasarıda

– Yabancı öğrencilere verilen çalışma izinleri, geçerli öğrenci ikamet izni ve bu ikamet izninin sağladığı hakları sona erdirmeyecek.
– Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilecek.
– Ön lisans ve lisans öğrencileri, öğrenimlerinin ilk yılının tamamlanmasından sonra çalışma iznine başvurabilecek ve İş Kanunu uyarınca kısmi süreli çalışabilecek.
– Örgün öğretim programlarına kayıtlı lisansüstü öğrenciler için bu sınırlamalar uygulanmayacak.
– Yabancı öğrencilerin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Göç Politikaları Kurulu tarafından belirlenen esaslar dikkate alınarak, İçişleri Bakanlığının görüşü alınıp, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek.
– Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayan yabancıların mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içinde çalışma izni başvurusu yapması halinde, başvuru Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda değerlendirilecek.

TBMM’sine Sunulan Tasarıda Yabancı Mühendis ve Yabancı Mimarlar

– Öğrenimlerini Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinde veya yurt dışında ilgili ülke makamları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir yükseköğretim kurumunda tamamlayarak, mühendis ve mimar unvanlarını almış olan yabancılar, proje bazlı veya geçici süre ile çalışma izni alarak mühendislik ve mimarlık mesleklerini yapabilecek.

Yabancı Çalışma İzni Kararlarına Karşı İdari İtiraz ve Yargı Yolu Düzenlemesi

Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti başvurusunun reddi ve düzenlenen belgelerin iptali kararları, yabancı çalıştıran işverene veya bağımsız çalışma izni, süresiz çalışma izni ya da |Turkuaz Kart| sahibi yabancıya, Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ yapılacak.

– T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilecek. İtirazın reddedilmesi halinde ise idari yargı yoluna başvurulabilecek.

– Yabancı çalıştıran işverenlere çalışma izninin veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek halleri, süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma izni sahibi yabancılara da işe başlamayı ve çalışma izninin iptalini gerektirecek halleri 15 (onbeş)  gün içinde T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirme yükümlülüğü getiriliyor.

Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içerisinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yerine getirecek. Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı olacak.

Kanun kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin bu kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılacak. Yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar uygulamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılacak ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanacak. İş yerinde yapılacak her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların bu kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit edilmesi halinde, durum T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilecek. İdari yaptırımlar ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından uygulanacak.

Para Cezaları

Kanun kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda uygulanacak yaptırımlar düzenleniyor. Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenecek.

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeksizin;
Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya 400 Türk Lirası, yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 400 Türk Lirası idari para cezası verilecek.

Çalışma izni olmaksızın;
Bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 2 bin 400 Türk Lirası, bağımsız çalışan yabancıya 4 bin 800 Türk Lirası, yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için 6 bin Türk Lirası tutarında idari para cezası verilecek. Aynı ihlallerin tekrarlanması durumunda para cezaları bir kat arttırılarak uygulanacak.

– İdari para cezaları genel bütçeye gelir olarak kaydedilirken, çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar, sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığı’na bildirilecek.

– İşveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılayacak. Bu gider, masraf ve harcamaların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanması halinde, bu madde gereğince ödenen tutarlar, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’u uyarınca işveren veya işveren vekilinden tahsil edilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenecek.

– TBMM’sine Sunulan Tasarıyla, yabancı çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti, yabancının pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerinin geçerlilik süresinden 60 gün daha kısa süreli ve her yabancı için ayrı verilecek.

– Değerli kağıt bedellerinin tahsiline ilişkin usul ve esaslar ise T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenecek.
Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgelerinin şekli ve içeriği T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenirken, bu belgelerin basım ve dağıtım işlemleri de T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.

Yorum yapın

2 + 15 =

Ankara Danışmanlık