Yabancı Doktora Çalışma İzni

Yabancı Doktora Çalışma İzni

Ülkemizdeki doktor açığını kapatmak için yabancı doktora yabancı çalışma izni verilmesiyle ilgili kanun kabul edildi.

Yabancı doktorların Türkiye´de çalışmasına olanak sağlayan yabancı doktor yabancı çalışma izni; Tıpta Uzmanlık Kurulu oluşturulmasını öngören tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaştı.

Halen yürürlükteki kanunda yer alan (Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Türkiye Darülfünunu Tıp Fakültesinden diploma sahibi olmak ve Türk bulunmak şarttır) ifadesindeki, (Türk bulunmak) ibaresi ile (izinli Türk hekimlerinin) ibaresi (mezun hekimlerin) olarak değiştirildi. Böylece yabancı doktorların Türkiye´de çalışmasına olanak sağlandı. Kanunla, tıbbi hizmetlerden kaynaklanan her türlü tazminat taleplerinin karşılanması için (zorunlu mali sorumluluk sigortası) oluşturulacak. Bu sigorta primini serbest çalışan doktorlar kendileri ödeyecek.

Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele ödeme yapılan kamuya ait döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerine ait sağlık kurum ve kuruluşları; çalıştırdıkları doktorlar için zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıracak. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan doktorlar için çalıştıkları kurum ve kuruluşça yaptırılan sigorta, ilgili doktorun mesleğini serbest olarak yapması halini kapsamayacak. Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorların zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmasından, doktorun çalıştığı sağlık kurum ve kuruluşunun amiri birinci derecede sorumlu olacak. Sigorta yapan, zorunlu sigorta kapsamındaki bir fiil veya hal nedeniyle sigorta yaptıranın tazminata mahkum edilmesi halinde; zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde tazminatı doğrudan zarar görene ödeyecek. Yapmak zorunda oldukları halde sigorta yaptırmayanlara, yaptırmadığı süre içinde ödemesi gereken primin 5 katı idari para cezası verilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sigorta yaptırılmamasından dolayı verilen idari para cezasından, o kurum ve kuruluşun amiri şahsen sorumlu olacak. Klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan kadrolarına, açıktan, atama izni alınmaksızın atama yapılacak. Şef ve şef yardımcılığı sınavı, Sağlık Bakanlığınca yılda bir yapılacak. Bu sınava, tıpta uzmanlık unvanını kazanmış, orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış ve Üniversiteler arası Kurulca merkezi sistemle hazırlanacak bir yabancı dil sınavını başarmış olan adaylar, gerekli belge ve yayınlar ile birlikte uzmanlık alanını bildirerek başvuracak.

Bakanlık, uzmanlık alanlarını dikkate alarak 3 veya 5 kişilik jüri oluşturacak. Bu jüri, yayınları inceleyip adayı sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınava tabi tutacak ve başarılı olanlara, ilgili uzmanlık alanında şef veya şef yardımcılığı sınavı başarı belgesi verecek. Eğitim ve araştırma hastanesi biriminde açık bulunan şeflik veya şef yardımcılığı kadrosu, isteklilerin başvurması için Sağlık Bakanlığınca ilan edilecek. Şef veya şef yardımcılığı sınavı başarı belgesi bulunanlar ile profesör veya doçentler ilan edilen kadroya müracaat edebilecek. Bakanlık, adayların bilimsel ve eğitim yeterliliklerini incelemek üzere, en az biri atama yapılacak eğitim ve araştırma hastanesi dışından olmak üzere 3 profesör veya şef tespit edecek. Bu profesör veya şefler, adaylar hakkındaki mütalaalarını bakanlığa bildirecek. Sağlık Bakanı, Müsteşar, Sağlık Eğitimi Genel Müdürü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü ve Personel Genel Müdürü birlikte değerlendirerek şef veya şef yardımcılığı atamalarını yapacak.

Kalkınmada öncelikli illerde bulunan eğitim ve araştırma hastanelerinde ilan edilen şef kadrolarına, en az 5 yıl şef yardımcısı olarak çalışanların başvurmaları halinde sınav şartı aranmayacak. Bu kişiler, atandığı kadroda 5 yıl çalışmadan kalkınmada öncelikli iller dışındaki yerlere atanamayacak. Klinik şef ve şef yardımcılığı sınavı ile başasistanlık sınavlarına ilişkin usul ve esaslar, kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. Servis ve laboratuvar şefleri veya şef yardımcıları ile tıp alanında doçent veya profesör tabipler eğitim ve araştırma hastanelerine; uzman tabipler veya tıp alanında doktora yapmış tabipler ya da hukuk, kamu yönetimi, iktisat, işletme ve sağlık yönetimi alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabipler diğer hastanelere baştabip olarak atanabilecek. Anestezi teknisyenleri, anestezi uzmanı veya bunun bulunmadığı hallerde ameliyatı yapan ilgili uzmanın gözetiminde ve direktiflerine uygun olarak anestezi yapabilecek.

“Yabancı Doktora Çalışma İzni” üzerine bir yorum

Yorumlar kapalı.

Call Now ButtonAnkara Danışmanlık