Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

Çalışma izni nasıl alınır sorusunun cevabı sık sık değişmekte olduğundan her mevzuat değişikliğinde sayfaya yeni bilgiler atmaya çalışmaktayız. Yabancı çalışma izni almak için danışmanlık hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR
Yabancı çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusu yapılarak alınır. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların kendilerinden ve işvereninden istenilen evrakları eksiksiz sunması gerekmektedir.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

 

Yabancı Çalışma İzni İle İlgili Önemli Hususlar:

İkamet tezkerelerinin Noter onaylı Asıl (Islak kaşeli) suretlerinin ibrazı zorunludur. Ayrıca diploma ve pasaportun da Türkçe tercümeli ve Noter onaylı olarak verilmesi, pasaportun geçerlilik süresinin sona ermemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Yabancıların icra edemeyecekleri mesleklerle ilgili çalışma izin müracaatları değerlendirmeye alınmamaktadır. Örnek olarak; tıp doktorluğu, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık gibi meslekler kanunlarla sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş olduğu için yabancıların bu meslekleri icra etmek üzere yabancı çalışma izni başvurusunda bulunmamaları gerekmektedir. Ancak uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. temsilciliklerinden alınmış Türk soyluluk belgesi bulunanların müracaatları değerlendirmeye alınabilmektedir.

Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36 ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesinin ibrazı zorunludur.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Turizm İşletmelerince herhangi bir yabancı için ilk kez yapılacak yabancı çalışma izni başvurularında anılan Bakanlıktan alınacak görüş için; Başvuru formu, diploma, bonservis, iş sözleşmesi, döviz gelirlerine ait belgelerin bir adet fazla konulması işlem süresini kısaltacaktır.

Belgeli Turizm İşletmelerince yapılacak yabancı çalışma izni başvurularında İşletmenin bozdurmuş olduğu en az 40.000 ABD Doları veya muadili dövize ilişkin belge (Asıl) ibraz edilecektir.

Yabancılara Çalışma İznini Veren Makam:

Yabancı çalışma izni nereden alınır
Yabancı çalışma izni nereden alınır

Yabancılara çalışma iznini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verir.
Ancak, yapılan düzenleme sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi vermek koşuluyla;
— Milli Savunma Bakanlığı,
— Sağlık Bakanlığı,
— Dış Ticaret Müsteşarlığı,
— Yüksek Öğretim Kurulu mevcut yetkileri çerçevesinde yabancı çalışma izni ni vermeye devam edeceklerdir.

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kendi kurumlarında ihtiyaçları olan yabancı personeli yetkilerini kullanarak istihdam etmeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi vermek koşuluyla devam edeceklerdir. Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları sözleşme ile iş yaptıkları yabancıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alacakları çalışma izni ile çalıştırabileceklerdir. Ancak bunların çalışma izinleri istisna olarak düzenlenecektir.

 

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ VE İŞVEREN İÇİN DÜZENLENECEK EVRAKLAR

1) Çalışma Bakanlığına hitaben Yabancı Çalışma İzni talep dilekçesi

2) İşyerinde çalışan yabancı ve Türk personelleri gösterir SGK Bildirge Bordo Liste

3) Son yıl Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu Vergi Dairesi veya YMM onaylı

4) Yabancı Sermeyeli şirketlerde yabancı hisse yapısını gösterir en son gazete

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ VE İŞVEREN İÇİN DÜZENLENECEK EVRAKLAR

ŞİRKETTE ÇALIŞAÇAK YABANCIYA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

Şirketin Hazırlayacağı Evraklar

1 – Şirketin Kurumlar vergisi beyannamesi ve tahakkuk fişi ( YMMM yada Vergi dairesi onaylı)
2 – Vergi ve SGK borcu yoktur yazıları
3 – Faaliyet belgesi
4 – İmza Sirküleri
5 – Ticaret sicil gazetesi ( asıl) sermaye yapısını gösteren en son gazete
6 – Vergi levhası fotokopisi
7 – İş sözleşmesi (şirket ile personel arasında yapılacak olan sözleşme)
8 – Son ay ssk bildirgesi ve tahakkuk fişi
9 – Eski Yabancı Çalışma izni belgesi aslı

ev-hizmetlisi-yabanci-calisma-izni
EV HİZMETLİSİ YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞACAK YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

T.C. vatandaşı ile evli olan yabancılara yabancı çalışma izni:

Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, T.C. vatandaşı eşe ait yeni tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneği (asıl suret), ile noter onaylı evlenme cüzdanı sureti ibraz edilecektir.

Ev Hizmetlisi Yabancılara Çalışma İzni:

Konutunda, hasta, yaşlı veya çocuk bakımı gibi hizmetlerde yabancı çalıştırılması taleplerinde; yabancıya ait uzmanlık belgeleri, sertifika, diploma ve sair belgeler ibraz edilecektir. Ayrıca işveren olarak yabancı istihdam talebinde bulunan kişinin;

1) Cumhuriyet Savcılıklarından alınmış adli sicil belgesi,
2) Nüfus cüzdanı örneği,
3) İkametgah ilmühaberi,
4) Konutta yaşayanların iştigal ve gelir durumunu gösterir belgeler ile
5) Yabancı çalıştırma talebi sağlık sorunları olan bir kişinin bakımıyla ilgiliyse buna ilişkin rapor ve sair belgelerin ibrazı zorunludur. Yönetmelikte yabancı ile ilgili olarak belirtilen diğer bilgi ve belgeler de ayrıca dosyaya konulacaktır.

Yabancı Çalışma İzni Adres Değişikliği:

Yabancı personel çalışma izni verilmiş bulunan yabancı personelin çalışacağı adresin değişmesi durumunda, işverenlik veya yabancının vereceği adres değişikliği talep dilekçesinin ekinde;

a) Halen geçerli olan son yabancı personel çalışma izninin işyeri unvan ve adres bilgilerinin işlenmiş olduğu ikamet tezkeresinin ilgili sayfalarının noter onaylı sureti,
b) Şirketin eski ve yeni adreslerini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Kuruluşça onaylı örneği,
c) Halen geçerli olan Çalışma izin belgesinin bir örneği ibraz edilecektir.

Özellik Arz Eden Doğrudan Yatırımlar için Yabancı Çalışma izni:

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin (29.08.2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) 4 üncü Maddesi kapsamında yer alan özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel niteliğindeki yabancılar ile büyük sanayi kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin (Genel Müdür gibi) yabancı çalışma izni talepleri Dairemiz bünyesinde oluşturulan bir Şube Müdürlüğünde değerlendirmeye alınmaktadır. Bu birimimize gelen dosyalar en geç 15 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ HARÇLARI NASIL YATIRILIR

Yurtiçinden yapılmış başvurularda yabancıya yabancı çalışma izni verilmesinin uygun bulunması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazılı olarak 492 Sayılı Harçlar Kanunu Gereğince gereken harç tutarının yatırılarak Makbuz aslının bir dilekçe ekinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Şubesine ibrazını istemektedir. Söz konusu harç tutarları Vergi Dairelerine veya Maliye Bakanlığı Çankaya Malmüdürlüğüne ait T.C.Ziraat Bankası Ankara Kızılay Şubesi nezdinde bulunan 39008866-5001 no.lu hesaba yatırılacaktır. Makbuza Şirket adı ve yabancı şahsın adı mutlaka yazdırılmalıdır.

İnternet üzerinden EFT ile yapılan harç ödemelerine ilişkin makbuzlar, ilgili Banka’nın orijinal onay kaşesi ve imzası bulunmaması durumunda kabul edilmemektedir.

Yabancı Çalışma İzni Talebinin Red Edilmesi Durumunda İtiraz:

Yabancı çalışma izni ya da uzatma talebinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca reddedilmesi halinde, yabancıya idarenin kararına karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edebilme hakkı tanınmıştır. İdarenin itirazı yerinde görmemesi halinde yabancı, idari yargı yoluna başvurabilir.

Yabancı Çalışma İzni Harç Zorunluluğu:

Bakanlıkça uygun görülen çalışma izin talepleri, belirlenen süreler doğrultusunda harca tabidir. Harç tutarları, her yıl yeniden değerleme oranı temel alınarak artan miktarda belirlenmektedir. Ancak, ilgili kanunlarla harçlardan muaf olan kurumlardan harç talep edilmez.

Yabancı Çalışma İzni Denetleme:

Kanunun denetlemeye ilişkin 20 nci ve Yönetmeliğin 58 nci maddesi, Kanun ve Yönetmelikte yabancılara ve yabancıları çalıştıran işverenlere atfedilmiş yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, Bakanlık iş müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Müfettişleri tarafından, yürürlükteki İş Kanununun, Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi başlıklı bölümünde yer alan hükümlerine göre denetlenir. Ayrıca, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin teftiş ve denetim elemanları, kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim ve incelemeler sırasında, yabancı çalıştıran işverenlerle yabancıların Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini de denetler. Denetim sonuçları ayrıca Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığına da bildirilir

Yabancı Çalışma İzni Olmadan Çalışan ve Çalıştırana Uygulanan İşlemler:

Yabancının çalışma izni almadan kaçak çalışması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek, yabancı ve yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine Kanunun 21 nci maddesinde öngörülen para cezalarının uygulanması için söz konusu tutanağın bir örneği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilmektedir. Kaçak çalışan yabancıya 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 25 nci maddesine göre yurtdışında da tebligat yapılabileceğinden şahsın yurtdışındaki adreslerinin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen tutanakta yer alması gerekmektedir. Denetlemeler sırasında kaçak çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanların sınırdışı işlemlerine süratle başlanılmaktadır.

Yabancı Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılara ve Onları Çalıştıran İşverene Uygulanacak Para Cezaları:

4817 sayılı Yabancı Çalışma İzni Hakkında Kanunun 6 Eylül 2003 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, kaçak çalıştığı belirlenen yabancılara ve işverenlere Kanunun 21 nci maddesi ile idari para cezası verilmesi uygulaması getirilmiş olup, söz konusu idari para cezaları fiillerin tekrarı halinde bir kat artırılarak uygulanmaktadır. Kanunda öngörülen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Bölge Müdürlüklerince 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ HAKKINDA

4817 sayılı Kanunla ayrıca, izinsiz yabancı çalıştıran işverene, çalışan yabancıya idari para cezalarının yanı sıra yabancıyı kaçak çalıştıran işveren veya vekillerine, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılama zorunluluğu getirilmiştir

Yabancı Çalışma İzni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında uygulanan idari para cezası para cezasını ödememesi halinde hangi müeyyide uygulanır?

Sınır dışı edilecek yabancılara ilişkin olarak, para cezasının ödenmemesi durumunda, cezanın ülkeye girişte tahsil edilebilmesi ve ödeme yapılmadan yabancıların ülkemize alınmamaları amacıyla, yabancılar Ç kodlu tahdit programı kapsamına alınmaktadır.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU

Türkiye’de Bulunan Büyükelçilik Veya Konsolosluklar Bünyesinde Faaliyet Gösteren Okullardaki Yabancı Öğretmenler / Kültür Kurumlarında Görevlendirilenler
Din Kurumlarında Görev Alacak Yabancıların Çalışma İzinleri

Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmenlere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ayrıca çalışma izni düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, bu kapsamdaki yabancılar, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan başvuruları üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen çalışma amaçlı ikamet tezkeresi ile görev yapmaktadırlar.

YURTDIŞINDAN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

Yurtdışından yapılacak yabancı çalışma izni başvurularında; Yabancılar, yabancı çalışma izni için başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar, bu başvurular temsilciliklerce izni talebine ilişkin olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilir.

Temsilcilik ile Bakanlık arasındaki yurt dışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemler, elektronik posta yolu ile yürütülmektedir. Başvuru sırasında istenilecek belgeler ise, yabancının temsilciliğe başvurduğu tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde yabancının işverenince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal ettirilir. Bakanlık ilgili mercilerin görüşlerini de dikkate almak suretiyle yabancı çalışma izni başvurusunu değerlendirir.

Başvurular Bakanlık tarafından en geç 90 gün içinde cevaplandırılır. Ancak, doksan günlük süre tüm belgelerin Bakanlığa intikal ettiği tarih itibariyle başlar. Bakanlık çalışma izin kararını, yurt dışından yapılan başvurularda; başvuruyu yapan yabancıya bildirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğine de bildirir.

Yabancı çalışma izni ni alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde de İçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmaları gerekmektedir. Çalışma izinleri, yabancının çalışma vizesi ile ikamet izni nin olması halinde geçerli olacaktır.

TÜRKİYE’NİN DIŞ TEMSİLCİLİKLERİNE YAPILAN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU SÜRECİ

Dış temsilciliklerimiz kanalı ile yabancı çalışma izni ve çalışma vizesi ile buna bağlı olarak emniyet makamlarından çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi alınması sırasındaki bürokratik işlemlerin ortadan kaldırılması amacıyla 29.08.2003 tarihinde ilgili kurumlar ile yapılan protokol uyarınca aşağıda belirlenen esaslara göre hareket edilmesi uygun görülmüştür:
– Yurt dışından yapılan çalışma izni ve vizesine ilişkin müracaatlar Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığına eş zamanlı olarak gönderilir,   Bu taleplere ilişkin olarak, Dışişleri Bakanlığının teleks mesajının tarihi esas alınarak, 20 gün içerisinde İçişleri Bakanlığından olumsuz bir cevap alınmadığı takdirde, anılan Bakanlığın ikamet tezkeresi verilmesine esas teşkil edecek yabancı çalışma izni ve çalışma vizesi hakkındaki görüşü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca olumlu kabul edilmektedir   Bunun yanı sıra, yukarıdaki düzenlemelere paralel olarak 4817 Sayılı Kanunun 23 ncü maddesi uyarınca, Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan yabancı çalışma izni ve vizesi başvurularında bu süre 10 gün olarak kabul edilmektedir

YURT İÇİNDEN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

Yurtiçinden yapılacak başvurular; Yurt içinden, sadece en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularını doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler. Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az 6 ay süreli ikamet izni almış olup da bu izin süresi içerisinde çalışma izni verilmiş yabancılardan, Türkiye’nin dış temsilcilikleri kanalı ile çalışma vizesi alması koşulu aranmaz.

Ayrıca;
– Turistik vize ya da çalışma amacı dışındaki vizelerle veya iki ülke arasındaki vize muafiyeti programı ve diğer vize kolaylıklarından yararlanarak Türkiye’ye gelmiş olan ve ikamet tezkeresi olmayan yabancıların, yabancı çalışma izni için yurt içinden başvuruları alınmaz.

Ancak;
Özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel statüsündeki yabancılar veya bunların işverenleri; yabancının Türkiye’de yasal olarak bulunması halinde, yabancı çalışma izni müracaatlarını doğrudan Bakanlığa yapabilirler.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU YAPAN YABANCIYA İŞLEM SONUCU BİLDİRİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili bakanlık ve mercilerin görüşlerini de dikkate almak suretiyle yabancı çalışma izni başvurusunu sonuçlandırır. Çalışma izni kararı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, yurtdışından yapılan başvurularda başvuru yapan yabancıya iletilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine, yurtiçinden yapılan başvurularda ise yabancıya veya işverene bildirilir.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İZİN TÜRLERİ

Yabancılar, alacakları çalışma izinleri ile bir işveren yanında bağımlı çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabileceklerdir. Buna göre, çalışma izinlerinin dört grupta verilmesi düşünülerek düzenleme yapılmıştır

1 – Süreli yabancı  çalışma izni
2 – Süresiz yabancı çalışma izni
3 – Bağımsız yabancı çalışma izni
4 – İstisnai

Süreli yabancı çalışma izni:

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izninin süresi ile iş sözleşmesinin veya işin süresine göre, belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl süreyle verilmektedir.

Bakanlık, süreli yabancı çalışma izni nin geçerlilik alanını şehir, idari sınır veya coğrafi bölge gibi girdileri temel alarak genişletebilir veya daraltabilir. Bu durumun uygulanması halinde, Bakanlık bu kararını yabancı çalışma izni bildiriminde bulunduğu ilgili mercilere bildirir.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi en fazla iki yıl daha uzatılabilir. Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma İzninin süresi en fazla üç yıl daha uzatılabilir.

Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da yabancının kendisi ile birlikte en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre süreli çalışma izni verilebilir.

Süresiz Yabancı Çalışma İzni:

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın verilebilir.

Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.

Yabancının en az sekiz yıl kanuni kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri ikametten sayılır.

Yabancının toplam altı yıllık kanuni çalışmasının bulunması koşulunun yerine getirildiği hususu ilgili mercilerden alınacak belge ile kanıtlanır ve bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.

Süresiz çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

Süresiz çalışma izni, kapsamında bir değişiklik olmadığı sürece, ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır. Emniyet makamlarınca, süresiz çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde, Bakanlığa bilgi verilir.

Bağımsız Yabancı Çalışma İzni:

Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile verilebilir. İstihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır.

Bağımsız çalışacak yabancının en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağımsız çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.

Yabancının en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz.

Diğer taraftan, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının, öğrenim süreleri ikametten sayılır.

Bağımsız çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir. Bağımsız çalışma izni, işin mahiyeti değişmediği sürece yabancı tarafından ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır.

Emniyet makamlarınca, bağımsız çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi verilir.

Bağımsız çalışma izninin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeler, diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi istenebilir. Bağımsız çalışma izini verilmesi uygun bulunan yabancıya, bağımsız çalışabileceğine ilişkin Bağımsız çalışma izni müracaat belgesi verilir.

Bağımsız çalışma izni belgesi, verildiği tarihten itibaren üç ay süreyle geçerlidir.

Yabancıya, işyerini kurmasının ardından, ticaret sicil kaydını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ibraz etmesi halinde bağımsız yabancı çalışma izni verilebilir

Çalışma İzinlerinin Verilmesinde Süre Açısından İstisnai Haller:

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri aşağıda belirtilen yabancıların, çalışma izin talepleri süre açısından istisnai olarak değerlendirilebilir.

1) Türk vatandaşı ile evli olanlar; Bir Türk vatandaşı ile evli olan, eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancılardan; ikamete ilişkin süre koşulu aranmaksızın Türkiye’de kanuni olarak bulunanlar, süre açısından istisnai haller kapsamında doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurabilir. Ancak, evli kalma süresi üç yılı doldurmadan evliliğin sona ermesi veya evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının belirlenmesi durumunda (formalite evlilik gibi), çalışma izin belgesi geçerliliğini kaybeder.

2) Yerleşmiş sayılan yabancılar; Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancılar, çalışma izinleri için, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak başvurabilir. Ayrıca, yerleşmiş yabancı kavramından, İçişleri Bakanlığının ikamet izinleri açısından bu kapsamda değerlendirdiği kişiler anlaşılır.

3) Yerleşmiş sayılan yabancıların çocukları; Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarının çalışma izinleri de, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak değerlendirilebilir.

4) Türk vatandaşlığını kaybedenler; 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 19, 27 ve 28. maddeleri kapsamında bulunan yabancıların çalışma izin talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak değerlendirilebilir.

5) Rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelerek eğitimini Türkiye’de tamamlayanlar; Türkiye’de doğan ve kendi milli kanununa göre, vatansız ise Türk mevzuatına göre rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de meslek okulu, yüksek okul veya üniversitelerden muzun olan yabancıların çalışma izin talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak değerlendirilebilir.

6) 2510 sayılı İskan Kanunu kapsamında olanlar; 2510 sayılı İskan Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruları sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak değerlendirilebilir.

7)Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların eş ve çocukları; Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarının çalışma izin talebinde bulunmaları halinde, çalışma izinleri istisnai olarak değerlendirilebilir.

8) Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde görevlendirilenler ile eş ve çocukları; Yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçilikleri ile konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevli diplomat, idari ve teknik personelin hizmetinde çalışanlar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere Türkiye’de bulunan büyükelçiler, konsolosluklar ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen diplomatların ve idari ve teknik personelin eş ve çocuklarının çalışma izinleri; Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal eden başvuruları üzerine anılan Bakanlığın görüşleri doğrultusunda istisnai olarak değerlendirilebilir.

9) Bilimsel, Kültürel ve Sportif amaçlarla kısa süreli gelenler; Bilimsel ve kültürel faaliyet amacıyla bir ayı aşan ve sportif faaliyetler amacıyla dört ayı aşan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Türkiye’de bulunacakları süre için, çalışma izinleri istisnai olarak değerlendirilebilir.

10)Kilit personel niteliğindeki yabancılar; Kanunla yetki verilen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle; mal ve hizmet alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde ayrıca, yapım ve her türlü inşaat işinde çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, sözleşme veya ihalede belirtilen süre için çalışma izinleri istisnai olarak değerlendirilebilir.

Yabancı Çalışma Yenileme Nasıl Alınır

Çalışma izni süre uzatılma talebi, başvuru formu ve uygulama yönetmeliği ekinde belirtilen belgelere önceki çalışma izin belgesinin aslının da eklenmesi suretiyle, yabancı veya işvereni tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılır.

Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir. Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir.

Çalışma izninin bittiği tarihten itibaren geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden de uzatma başvurusunda bulunulabilir.

Çalışma izninin uzatılması halinde, uzatılan çalışma izninin başlangıç tarihi, süresi biten çalışma izninin sona erdiği tarihtir.

Çalışma izni süre uzatma başvurusunun sonuçlanmasına kadar geçen süreç için yabancıya belge:

Çalışma izni süre uzatma başvurusunda bulunan yabancılar, çalışma izni uzatma başvurusunun sonuçlanmasına kadar geçen zaman diliminde, alacağı görevin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekteki çalışmalarını sürdürebilirler.

Bu yabancılar, işyerinde fiilen çalıştıkları sürece geçerli olmak üzere uzatma başvurusunda bulunduklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen belgeyi taşırlar. Bu belge veriliş tarihinden itibaren doksan gün sonra geçerliliğini yitirir.

Yabancının bu belgeyi taşıdığı süre içerisindeki çalışması, doğuracağı sonuçlar bakımından kanuni çalışma olarak kabul edilir. Bu süre içerisinde yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri devam eder.

Çalışma Meşruhatlı İkamet Tezkeresi:

1. Yabancı Çalışma İzni ile ikamet tezkeresinin tanzimi

5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 ncü maddesi gereğince; Türkiye’ye çalışmak üzere gelen yabancıların, geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her halde çalışmaya başlamadan önce emniyet makamlarından çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almaları zorunludur.

Bu çerçevede yabancıların dış temsilciliklerimizden muteber bir çalışma vizesi alarak gelip müracaat etmeleri, yasal süreler içinde Türkiye’de bulunuyor olmaları, belirttikleri iş yerinde çalışacaklarının anlaşılması ve illerince de adlî, idarî ve siyasî açıdan sakınca bulunmaması kaydı ile çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi tanzim edilecek ve bu konuda Bakanlıktan ayrıca bir talimat beklenilmeyecektir.

Bu iznin tanzim edilebilmesi için çalışma izninin bulunması esastır.

2. Mesleki Hizmetlerde Çalışacak Yabancıların İlgili Meslek Kuruluşlarına Üye Olmaları

Mesleki hizmetlerle (mühendis, mimar ve şehir plancıları) ilgili çalışma iznine bağlı ikamet izin verilmesinde, ilgili meslek odasına üyelik koşulu aranacağından, bu yabancılara ikamet tezkeresi tanzim edilmesi sırasında kendilerinden bu belge istenecektir.

3. Yabancı Çalışma Amaçlı İkamet Tezkerelerinin Harç İşlemleri

Söz konusu izinlerin harç işlemleri, 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine göre yürütülecektir.

4. Geçerli İkamet Tezkeresi Bulunanların Tezkerelerine Yabancı Çalışma İzni Bilgilerinin Kaydı

Herhangi bir sebeple ikamet tezkeresi almış ve temdit edilebilirliği mümkün ikamet tezkeresine sahip olan yabancılardan aynı zamanda çalışma izni de alanların tezkereleri üzerine çalışma izni ile ilgili bilgiler kaydedilecek, ayrıca ikinci bir ikamet tezkeresi tanzim edilmeyecektir.

Yabancılara Çalışma İzni:

Yabancı bir kişinin Türkiye’de herhangi bir kurumda çalışması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yabancıya düzenlenen belgeye yabancılara çalışma izni denir.

Yabancı Çalışma izni Türleri: 
– Süreli çalışma izni; Yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir.
Süresiz çalışma izni: Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmadan ve çalışma bakanlığının uygun görüşü doğrultusunda; belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmadan süresiz çalışma izni verilebilir.
Bağımsız çalışma izni; Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olan yabancılara, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşuluyla bağımsız çalışma izni verilebilir.
İstisnai çalışma izni; Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, yabancılara, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

Peki Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır:

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye de yasal olarak çalışabilmeleri için çalışma izni almaları gereklidir. Ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların Çalışma izni müracaatı için hazırlanması için gerekli belgeler:

  • İşverenin kimlik fotokopisi
  • İşverenin e-devlet şifresi
  • Yabancının pasaport sureti
  • Yabancının oturma izninin fotokopisi
  • Yabancının 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • İş sözleşmesi

Şirketlerde çalışacak yabancıların hazırlaması gereken belgeler sektörlerine göre değişiklik göstermektedir.

Çalışma İzni Süreleri:

Çalışma iznine ilk defa müracaat ediliyorsa 1 senelik, sonraki sene yeniden aynı yerde çalışılacaksa 2 senelik ve sonrasında 3 senelik talep etme hakkı doğmaktadır.

Ankara  Danışmanlık 23 yılık tecrübesiyle, Yabancı sermeyeli şirket kuruluşları, Hazine Müsteşarlığı Yatırım teşvik belgesi proje işlemleri, Turizm Bakanlığı belgelendirme işlemleriyle, iso danışmanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancı Çalışma İzni işlemleriyle, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, TAPDK, Dış Ticaret Müsteşarlığı İzinleriyle eve buna benzer konularda dosya hazırlama işlemlerin takibi hizmeti vermektedir.

Ankara Danışmanlık

Türkiyede Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır

Ankara  Danışmanlık 23 yılık tecrübesiyle, Yabancı sermeyeli şirket kuruluşları, Hazine Müsteşarlığı Yatırım teşvik belgesi proje işlemleri, Turizm Bakanlığı belgelendirme işlemleriyle, iso danışmanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancı Çalışma İzni işlemleriyle, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, TAPDK, Dış Ticaret Müsteşarlığı İzinleriyle eve buna benzer konularda dosya hazırlama işlemlerin takibi hizmeti vermektedir.

Ankara Danışmanlık

Yabancı çalışma izni almak için.

Ankara Danışmanlık