Yabancı Çalışma İzni İçin Yabancıya Süre

Yabancı Çalışma izni İçin Yabancıya Süre

Yabancı Çalışma izni almak isteyen yabancı işçilerden istenilen eksik belgenin 15 gün içerisinde tamamlanmaması halinde yabancı işçilerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yabancı Çalışma izni almak isteyen yabancılar daha önce tüm başvurularını yazılı olarak Yönetmelikte belirlenen mercie dilekçe ile yaparken, yeni Yönetmelik ile Bakanlığa yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte Bakanlığa ulaştırılması gerekiyor.

Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve Bakanlık, yurt dışından yapılacak Yabancı Çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri elektronik ortamda yürütecek. Daha önce 3 gün olan belgelerin Bakanlığa ulaştırılma süresi ise 10 güne çıkarıldı. Buna göre yabancının temsilciliğe başvuru tarihini takip eden 10 işgünü içinde işverence elektronik başvurunun yapılması ve başvuru için istenilen belgelerin Bakanlığa ulaştırılması gerekiyor. Başvuru için istenilen belgelerin yapılan elektronik başvuruyu takip eden 6 işgünü içinde ise Bakanlığa ulaştırılması gerekecek.

ÇALIŞMA SÜRESİ SONA EREN YABANCI 45 GÜN İÇİNDE TEKRAR BAŞVURU YAPABİLECEK

Yabancı Çalışma izni uzatma başvurusu bulunan yabancılar, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren 45 günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilecek. Bu süre içerisindeki çalışma kanuni çalışma olarak kabul edilecek ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri aynı şekilde devam edecek. Uzatma başvurusu bulunanlar ise elektronik ortamda İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

EKSİK BELGE 15 GÜN İÇİNDE TAMAMLANMAZ İSE BAŞVURU İŞLEMDEN KALDIRILACAK

Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının Bakanlıkça tespiti halinde, eksikliğin tamamlanması istemiyle başvuru sahibine bilgi verilecek. Bu durumda kişiye tanınacak 30 günlük süre, eksik belgenin Bakanlığa intikal ettiği tarih itibarıyla başlayacak. Yabancı Çalışma izin başvurusunun bu Yönetmelikte öngörülen usul veya esaslara uygun olarak yapılmaması ya da istenilen eksik belgenin 15 gün içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru dosyası işlemden kaldırılacak. Bakanlığın yapacağı değerlendirmeler dikkate alınmak üzere, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerin hükümleri de dikkate alınmak suretiyle başvurulan iş için ülke içinde 4 haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunup bulunmadığı Türkiye İş Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek.

SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ ALAN YABANCI İŞYERİ ADRESİ DEĞİŞİRSE 15 GÜN İÇİNDE BUNU BİLDİRECEK

Yönetmelik gereği, süresiz çalışma izni, ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılacak. Süresiz Yabancı Çalışma izni alan yabancının çalıştığı işyerinin veya işyeri adresinin değişmesi halinde, yabancı işçi en geç 15 gün içerisinde durumu Bakanlığa bildirecek.. Bakanlık gönderilen bilgi ve belgelere göre mevcut süresiz çalışma izin belgesinde gerekli değişiklikleri yaparak ilgili mercilere bildirecek.

Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların çalışma izin başvurularında daha önceki Yönetmelikte de olduğu gibi ikamete ilişkin süre koşulu aranmayacak. En az 3 yıl evli kalması gereken çiftlerin evliliklerinin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının tespit edilmesi halinde çalışma izin belgesi geçerliğini kaybedecek.

İLK BAŞVURULARDA YABANCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan yabancılardan istenilen belgeler arasında, Yabancı Personel Başvuru Formu; Türkiye’den yapılacak başvurular için müracaat tarihinde geçerli en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi; Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti; Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar ile Bakanlığın gerekli gördüğü diğer mesleklerde çalışacak yabancılardan Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, pilot olarak istihdam olunacak yabancılar için pilot lisansı örneği; Yabancı sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için, Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen iş sözleşmesi ve yeminli mütercim onaylı bonservis; Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi”; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının yeterliliğini gösterir belge yer alıyor.

                    Yabancı Çalışma İzni İçin

Teşvik Belgesi Süre Uzatımı

Yorum yapın

3 × 2 =

Ankara Danışmanlık