Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik

TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE  İLİŞKİN YÖNETMELİK

yabanci_ogrenci_calisma_izni_simge1

              Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 2922 sayılı “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı  Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun” un uygulanması, Değerlendirme Kurulunun  toplanma, çalışma esas ve usulleri, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’ye  gelişleri, öğretim kurumlarını kabulleri, ayrılışları, ilgili kurum ve  kuruluşlar ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile diğer hususları  düzenlemektir.

              Madde 2 – Bu Yönetmelik, Türk Hükümetince çeşitli anlaşmalar çerçevesinde  yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi  imkanlarıyla her derece ve dalda öğrenim yapmak üzere Türkiye’ye gelen yabancı  uyruklu öğrencileri ve ilgili kurum ve kuruluşları kapsar.

              Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı öğrenciler bu  Yönetmelik kapsamı dışındadır.

              Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen:

              “Yabancı Uyruklu Öğrenci”, her derece ve daldaki eğitim kurumlarında öğrenim  gören veya Türkçe kurslarına katılan T. C. uyruğunda bulunmayan kişiyi,

              “Vize” milletlerarası seyahatlerde ülkelerin hudut kapılarından yabancıların  giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla yetkili makamlarca verilen ve  pasaportlara kaydedilen müsaadeyi,

              “Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesi”, öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelecek  yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere Dış  Temsilciliklerimizce verilen giriş müsaadesini,

              “Öğrenim Meşruhatlı Vize”, Türkiye’de ikamet müsaadesini haiz yabancı uyruklu  öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı’nca  verilen müsaadeyi,

              “İstizanlı Vize”, vize itasına yetkili makamlarca merkezden talimat alınarak  verilen vizeyi,

              “İkamet Tezkeresi“, yabancıların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin  verildiğini gösteren belgeyi,

              “Türkçe Kursları”, yabancı uyruklulara Türkçe öğretmek amacıyla yükseköğretim  kurumlarında açılan kursları,

              “Transfer”, Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlamış  yabancı uyruklu ögrencilerin, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının ara  sınıflarına naklen geçmesini,

              ifade eder.

Değerlendirme Kurulu’nun Toplanması ve Çalışması

              Madde 4 – Değerlendirme Kurulu, her yıl Mart ve Eylül aylarının ilk yarısında,  yılda iki defa olağan olarak toplanır. Kurul Başkanı veya Kurulda temsil edilen  diğer kurum ve kuruluşların isteği ve Başkanın uygun görmesi halinde de  olağanüstü toplanabilir.

              Kurulun sekreterya hizmetleri Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca  yürütülür.

              Kurulda görüşülecek konulara göre, gerektiğinde ilgili diğer bakanlık, kurum ve  kuruluşların temsilcileri de toplantılara çağrılabilir. Bunların oy hakkı  yoktur.

              Görüşmeler tutanakla tespit edilir. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit  olması halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

              Değerlendirme Kurulu Kararlarının Uygulanması

              Madde 5 – Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından onaylanan kararlar,  bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir ve ayrıca  Başbakanlığa sunulur.

              Kurum ve Kuruluşlar ile Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri

              Madde 6 – Değerlendirme Kurulu’nun tespit edeceği esaslar çerçevesinde kurum ve  kuruluşların yükümlülükleri:

              A) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yükümlülükleri;

              (1) Öğrenim yapmak için Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri öğretim  kurumlarına yerleştirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve ilk ve orta öğrenim  öğrencilerinin rehberlik hizmetlerini yürütmek,

              (2) Öğrencilerin durumunu izlemek, haklarında bilgi toplamak, toplanan bilgileri  değerlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmektir.

              B) İçişleri Bakanlığı’nın yükümlülükleri;

              (1) Geçerli pasaport ve giriş vizesi alarak Türkiye’de yapılacak sınavlara  katılmak üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerin pasaport ve giriş vizeleri ile  ilgili işlemleri yürütmek,

              (2) Yüksek öğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp lisans üstü öğrenim görmek veya  münhasıran Türkçe öğrenmek amacıyla yurdumuza gelmek isteyen yabancı uyruklu  şahısların, dış temsilciliklerce istizanlı bulunan vize taleplerini  sonuçlandırmak,

              (3) Yüksek öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans üstü öğrenim  yapmak isteyen yabancı uyruklularla, Türkiye’de bulunup uzun süreli ikamet  tezkeresi hamili olan yabancıların çocuklarından ilk ve orta öğrenim görmek  istiyenlerin ikametleriyle ilgili işlemleri yürütmek,

              (4) Yükseköğretim kurumlarına kaydı yapılan yabancı uyruklu öğrenciye “öğrenim  için geçerli meşruhatlı ikamet tezkeresi” verilmesini sağlamak,

              (5) İlk ve orta öğrenim için istizanlı vize talep edilenlere “öğrenim  meşruhatlı” vize ve ikamet tezkeresi verilmesi ile ilgili işlemleri  yürütmek,

              (6) Türkiye’de uzun süreli ikamet izni bulunan yabancılardan Türkçe kurslarına  devam etmek istiyenlere de valiliklerce “öğrenim meşruhatlı vize” verilmesini  sağlamaktır.

              C) Dışişleri Bakanlığı’nın yükümlülükleri;

              (1) Türkiye dışındaki merkezlerde sınava girip kazanan yabancı uyruklu  öğrencilerle öğrenim görmek amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancı uyruklu  öğrencilere istizanlı olarak “öğrenim meşruhatlı giriş vizesi verilmesini  sağlamak,

              (2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yurt dışında  açtığı sınavları düzenlemektir.

              D) Yükseköğretim Kurulu’nun yükümlülükleri;

              (1) Yabancı uyruklu öğrencilere rehberlik hizmetlerini sağlamak üzere gerekli  çalışmaları yürütmek,

              (2) Yükseköğretim Kurumlarında Türkçe kursları açılmasını sağlamak ve gerekli  düzenlemeleri yapmak,

              (3) Yükseköğretim programları arasında transferlerle, lisans üstü öğrenim için  Türkiye’ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilerin kabul muamelelerini  düzenlemek,

              (4) Burs ve diğer imkanlardan yararlandırılacak yabancı uyruklu öğrencilerin  yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmelerini sağlamak,

              (5) Türkiye’de ÖSYM’ce yapılan sınava müracaat eden öğrencilerin sınava  girmelerini ve sınavların yapılmasını sağlamaktır.

              E) Yükseköğretim Kurumlarının yükümlülükleri;

              (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve kayıt muamelelerini yapmak, “Yabancı  Öğrenciye Ait Bilgi – İşlem Formu’nu tanzim etmek,

              (2) Bünyesinde Türkçe kursu açmak, Türkçe kursu dahil, yabancı uyruklu  öğrencilerle ilgili bilgileri toplamak, değerlendirmek, rehberlik hizmetlerini  yürütmek, öğrencilerin durumlarında meydana gelecek değişiklikleri ilgili  makamlara bildirmektir.

              Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri

              Madde 7 – Yabancı Uyruklu Öğrenciler;

              (1) Lisans seviyesinde öğrenim görmek üzere “Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı  (YÖS)”na girecek öğrenciler, kendi ülkelerinde Türk makamlarınca açılacak  sınavlara katılmakla,

              (2) Her seviyede öğrenim yapmak veya Türkçe öğrenmek maksadıyla Türkiye’ye gelen  veya Türkiye’de bulunan yabancıların, Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri  yapmak ve belgeleri almakla,

              (3) Gerek lisans gerek lisans üstü öğrenim yapacak ve Türkçe kurslarına  katılacak yabancı uyruklu öğrenciler, rehberlik hizmetleri veren birimlere  başvurmakla,

              (4) Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim gördükleri kurumlarda rehberlik  hizmetleri veren birimlere şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili  değişiklikleri 15 gün içinde bildirmekle,

              (5) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak isteyen öğrenciler, ikamet  tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı müddetin sona ermesinden  itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla,  mahalli emniyet makamlarından yenisini almakla,

              (6) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybeden yabancı uyruklu  öğrencilerin ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini  almakla,

              (7) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştiren yabancı uyruklu  öğrenciler, bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse  naklettikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmekle,

              yükümlüdürler.

Çeşitli Hükümler

              Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlar

              Madde 8 – Yabancı uyruklu öğrenciler ve kurum ve kuruluşların yükümlülükleri ile  ilgili olarak bu Yönetmelikle düzenlenmeyen hususlar, Değerlendirme Kurulu  kararıyla düzenlenir.

              Öğrenim Vizesi İstenmeyecek Haller

              Madde 9 – İlgili kuruluşların öğrenimlerine izin vermesi kaydıyla orta ve yüksek  öğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans ve lisans üstü öğrenim  yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni  bulunan yabancıların çocuklarından ve lisans seviyesinde öğrenim görmek üzere  yabancı uyruklu öğrenci sınavına girecek olanlardan ve 3 ayı geçmeyen yaz  kurslarına katılanlardan öğrenim meşruhatlı vize aranmaz.

              Çalışma Yasağı ve İstisnası (1)

              Madde 10 – (Değişik : 6/1/1992 – 92/2594 K.)

              Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenimleri süresince gelir getiren herhangi bir  işte çalışamazlar. Ancak, lisans üstü öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler,  araştırma yaptıkları yükseköğretim kurumlarında ücret karşılığı  çalıştırılabilirler.

              Dayanak

              Madde 11 – Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim  Gören Yabancı Uyruklu Öğnencilere İlişkin Kanun’un 7 nci maddesine istinaden  hazırlanmıştır.

              Yürürlük

              Madde 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

              Yürütme

              Madde 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Almak İçin

Yorum yapın

1 + fifteen =

Ankara Danışmanlık