Türkiye de Oturma İzni

 Türkiye’de Oturma İzni

Türkiye’de Çalışmak Üzere Yabancı Oturma  İzni : 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri  Hakkında Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; iş tutmak maksadıyla  Türkiye`ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir  ay zarfında ve her halükârda çalışmaya başlamazdan evvel ikamet tezkeresi almış  bulunmalıdırlar. Bu durumda, Türkiye’ye çalışmak amacıyla yurtdışından  alarak gelmiş olan yabancıların, en geç 30 gün  içerisinde ve çalışmaya başlamazdan evvel ikamet tezkeresi alması  gerekmektedir.

Uzun süreli ikamet hakkı bahşeden vizelerle gelip,  yukarıda öngörülen süreler içinde müracaat ederek ikamet tezkeresi almayan  yabancılardan, Türkiye’den çıkışları sırasında, 492 sayılı Harçlar Kanununa  istinaden her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanmak  suretiyle yürürlüğe giren harç miktarlar üzerinden hesaplama yapılarak, ihlalde  bulundukları tarihteki harç miktarının bir kat fazlası alınmak suretiyle cezalı  oturma harcı ve ikamet tezkeresi bedeli tahsil edilmektedir.

Türkiye de Oturma İzni

İlk defa oturma izni alacaklar : İlk defa  oturma izni alacak yabancılar, vize veya vize muafiyet süresi  içerisinde başvuru yapmak zorundadırlar.

İkamet tezkeresi almış olup da süresini uzatımı yapacak  yabancılar :

Bu yabancıların tezkere süresinin bitiminden itibaren  izinlerini on beş gün içerisinde uzatabilme hakları mevcuttur. Bu itibarla  Türkiye’de ikamet tezkeresi alan ve oturumunun sona ermesinden  itibaren on beş gün içerisinde yurdumuzdan çıkış yapan  yabancılardan kat’i suretle cezalı ikamet harcı ve defter  bedeli alınmamaktadır. Bu nedenle ilgililerin fazladan ceza ödememeleri için  zamanında başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İkamet tezkerelerinin Yenilenmesi ve Sürelerinin  Uzatılması :

a- Türkiye’de oturma  İzni yenilemek veya süresini uzatmak isteyen  yabancılar bu tezkerede yazılı sürenin sona ermesinden itibaren  on beş gün içerisinde Emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaat ederek  yenisini almaya veya süresini uzattırmaya yükümlüdür. b- Süresi biten ikamet  tezkereleri üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.

c- Yabancının konumu değişmiş olsa dahi  (adres, iş, statü, medeni hal ve ikamet tezkeresini aldığı ilden başka bir ile  nakil v.b. durumlardaki değişiklikler) kendisine oturma izni verilecek ise  uzatımının aynı tezkere üzerinde yapılması gerekmektedir.

Oturma İzni Harçları

yabanci-calisma-ikamet-vize-harc-tutarlari

       Türkiye’de  Çalışma İzni

Türkiye'de Yabancı Çalışma İzni Şartları

Yorum yapın

2 × 2 =

Ankara Danışmanlık