Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzinleri

TÜRK SOYLU YABANCILARIN ÇALIŞMA  İZİNLERİ

TÜRKİYE’DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE,  KAMU VEYA ÖZEL KURUM, KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE DAİR  KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

              Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’de ikamet eden Türk soylu yabancıların,  yurt içinde ihtiyaç duyulan meslek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine, Türk  Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatı hariç olmak üzere, kamu veya özel  kurum, kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin esas ve usulleri  saptamak suretiyle uygulamaya yön vermektir.

             Madde  2 – Bu Yönetmelik, Türk soylu yabancıların,Türkiye’de serbestçe çalışmalarına,  kamu veya özel kurum, kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine yabancı  çalışma izni verilmesine, mesleki kuruluş ve sosyal güvenlik  kuruluşları ile ilişkilerine, hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine ait esas  ve usul hükümlerini kapsar.

Türk Soylu Yabancılara Verilmesine Ait Esaslar ve İzlenecek Usul

              İzin Verilebilme Şartları:

              Madde 3 – Bu Yönetmelik uyarınca kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği  belirtilen veya Türk vatandaşı olma şartı aranan meslek, sanat ve işlerde Türk  soylu yabancıların çalışma veya çalıştırılabilmelerine izin verilebilmesi için:

                  1) İçişleri Bakanlığınca kendilerine ikamet izni verilmiş olmak,

                 2) Belirli meslek ve sanatlar için, özel kanunlarda aranan nitelikleri  taşıdığını yetkili Türk makamlarından alacağı belgelerle kanıtlamış olmak,

              3) Eğitim durumunu gösteren yabancı okul veya fakültelerden verilmiş  diplomalarının denkliğini Milli Eğitim Bakanlığına onaylatmış bulunmak,

              4) O mesleği yapmasında güvenlik açısından herhangi bir sakınca bulunmamak ve  durumu Bakanlar Kurulunca tesbit edilmiş esaslara uygun olmak,

              5) Yabancılar için açılacak özel kütüklerde nüfus kayıtlarını tesis ettirdiğini  belgelendirmek,

              6) Mesleki kuruluşlara kayıtlı olmanın zorunlu bulunması halinde üyeliğini  belgelendirmek,

              7) Yabancı ülkelerden alınmış kalfalık, ustalık veya dengi belgelerin Çıraklık  Kurulunun görüşü alınarak denkliğine Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilmiş  olmak,

              Şarttır.

TÜRK SOYLU YABANCILARIN ÇALIŞMA  İZİNLERİ

              İzin İçin Başvurma:

             Madde 4 – Bu Yönetmelik uyarınca, kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde çalışmasına veya meslek ve sanatını serbestçe yapmasına izin verilebilmesi için, oturulan yer mülki idare amirliğine bir dilekçe ile başvurulması ve bu dilekçeye üçüncü maddede gösterilen belgelerden gerekli olanların eklenmiş olması şarttır. Dilekçede yapılacak iş açıkça belirtilir.

              İllerde Emniyet Müdürlükleri, İlçelerde Emniyet Amirlikleri veya Emniyet  Komiserliklerince, varsa eksiklikler tamamlattırıldıktan sonra, emniyet  noktasından da ilgilinin durumu incelenir ve hazırlanan dosya Valilik görüşünü  belirten bir yazı ile İçişleri Bakanlığına gönderilir.

              Resmi Kurum ve Kuruluşların İzin Talebinde Bulunması:

              Madde 5 – Resmi kurum ve kuruluşlar da bağlı oldukları Bakanlık kanalı ile  çalıştırmak istedikleri meslek personeline izin verilmesini isteyebilirler. Bu  takdirde dördüncü maddede sözü edilen dosya, bu kurum veya kuruluşlarca  hazırlanarak bağlı oldukları Bakanlık aracılığı ile İçişleri Bakanlığına  gönderilir.

              İzin Verilmesi:

              Madde 6 – İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde dosya incelenir, varsa  eksiklikleri tamamlattırılır. Dışişleri ve ilgili Bakanlıkların da görüşü  alındıktan sonra izin dileği hakkında karar verilir. Dileğin olumlu karşılanması  halinde yabancı çalışma izni verilerek, ilgili yerlere bildirilir.

              İzin Süresi ve Uzatılması:

              Madde 7 – Bu Yönetmelik uyarınca ilgiliye,Türkiye’deki ikamet durumuna göre,  belirli bir iş için iki yıla kadar çalışma izni verilebilir ve bu izin aynı  sürelerle uzatılabilir. İznin uzatılmasına ilişkin başvurular verilmiş iznin  bitiş tarihinden iki ay önce yapılır. Yapılan işin değiştirilmek istenmesi  halinde de yeniden izin alınır.

              Verilen İznin Sona Ermesi veya Geri Alınması:

              Madde 8 – Verilen izin süresinin, yukarıdaki maddelerde belirtilen esaslar  çerçevesinde uzatılması için başvurulmaması nedeniyle sona ermesi veya iznin  geri alınması hallerinde, ilgili resmi veya özel kurum veya kuruluşlar, iznin  bittiği veya geri alındığı tarihten itibaren ilgilinin işine son verilerek  ilişiğini keser ve mahalli emniyet makamlarına derhal bilgi verirler.

              Ancak, ilgili, izninin uzatılması için yetkili makamlara başvurduğunu ve henüz  bir sonuç alamadığını belgelendirdiği takdirde,yetkili makamlarca bu istekle  ilgili işlem sonuçlandırılıp tebligat yapılıncaya kadar,kişinin çalıştırılmasına  devam edilir ve bu durum yazılı olarak ilgili makamlara bildirilir.

              Mesleki Kuruluşlara Girme:

              Madde 9 – Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre, kendilerine serbest çalışma veya  bir kurum veya bir kuruluşta çalıştırılabilmeleri için izin isteminde  bulunanlar, mevzuatta o mesleğin yapılması için bir mesleki kuruluşa üye olma  zorunluluğu bulunduğu hallerde, üye olduklarını kanıtlayan belgeleri verdikleri  takdirde kendilerine yabancı çalışma izni verilebilir.

              Mesleki kuruluşlar, kayıt için başvuranları, Türk vatandaşlarına uygulanan  şartlarla üye kaydederler.

          Bu  kişiler o meslek kuruluşunun genel kurullarına katılamayacakları gibi yönetim ve  denetim kurulları gibi organlarına da seçme ve seçilme hakları yoktur.   Ancak meslek kuruluşlarına girmiş olmanın üyelere sağladığı bütün  haklardan  Türk vatandaşları gibi yararlanırlar. Bunlar diğer üyelerin tabi  olduğu bütün yükümlülüklere ve şartlara aynen uymak mecburiyetindedirler.

              Mesleki kuruluşlardan çıkarılmış olmaları halinde, Türk vatandaşları için doğan  sonuçlar bu üyeler içinde aynen geçerlidir.

TÜRK SOYLU YABANCILARIN ÇALIŞMA  İZİNLERİ

              Tabi Olacakları Mevzuat:

              Madde 10 – Bu yönetmelik hükümlerine göre kendilerine serbestçe çalışma veya  kamu veya özel kurum,kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilme izni verilenler;  personel, sosyal güvenlik, çalışma, çalıştırma, ücret, vergi, izin, sosyal  haklar, sağlık kuruluşlarında tedavi ve işyeri statülerine ilişkin diğer  konularda, aynı işlerde çalışan Türk vatandaşlarına uygulanan mevzuat  hükümlerine tabidirler. Bunlar, Türk vatandaşı olmamaları nedeniyle yukarıda  belirtilen konularda farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

              506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü maddesinin II nci fıkrasının A  bendi hükmü saklıdır.

              Türk Vatandaşı Olma Şartının Aranmaması:

              Madde 11 – Bu Yönetmelik esaslarına göre, kendilerine çalışma veya  çalıştırılabilme izni verilenler, bu izin süresince, sadece Türk vatandaşlarına  hasredilen işleri de yapabilirler. Bunlar Doktorluk, Hemşirelik, Avukatlık,  Mühendislik gibi meslekleri serbestçe veya kamu veya özel kurum, kuruluş veya  işyerlerinde yapabilmek veya memur olabilmek için genel veya özel kanunların  aradığı Türk vatandaşı olma şartından istisna edilirler.

              Ancak bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerinde veya Güvenlik Teşkilatlarında  çalıştırılamazlar.

              Kamu Kurum, Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilme Şartları:

              Madde 12 – Çalıştırılabilmelerine izin verilen Türk Soylu yabancıların, kamu  veya özel kurum, kuruluş ve işyerlerine alınabilmeleri, ilgili mevzuat hükümleri  uyarınca, o göreve atanabileceklerde aranacak niteliklerin ilgilide bulunması ve  atama için öngörülen usül ve formalitelerin yerine getirilmiş olmasına  bağlıdır.

              Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş Türk soylu yabancılar, kamu veya özel  kurum, kuruluş ve işyerlerinde personel ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan  yarışma ve yeterlik sınavlarına, Türk vatandaşları gibi, girme hakkına  sahiptirler. Ancak bunların atanmaları yabancı çalışma izni verilmiş olmasına  bağlıdır.

              Özel Kuruluşlarda Çalıştırılabilme Şartları:

              Madde 13 – Özel kuruluş ve işyerlerinde çalıştırılabilme şartları, çalışma  mevzuatının öngördüğü usul ve esaslara tabidir.

              Serbest Çalışma Şartları:

              Madde 14 – Bu yönetmelik uyarınca serbest yabancı çalışma izni verilmiş olan Türk soylu  yabancıların işyeri kurabilmeleri, muayenehane, büro ve yazıhane açabilmeleri  Türk vatandaşlarına uygulanan hükümlere tabidir.

              Mevzuatın öngördüğü izinleri almamış ve formaliteleri yerine getirmemiş olmaları  halinde işyeri açamazlar.

              Kişisel Hal Durumları ve Nüfus Kayıtları:

              Madde 15 – Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olan Türk soylu yabancılar, yabancı  nüfus kayıtlarını  tesis  ettirmekle  yükümlüdürler.  Bunlara  ait  nüfus kayıtları,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Nüfus  İşlemler Şubesinde açılacak özel kütüklerde tutulur. Nüfus kayıtlarının tesisi  için hazırlanmış özel formlar ilgililerce, ellerindeki belgelere göre  doldurularak imza edildikten sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne  gönderilirler. Bu formun doldurulmasına esas olan belgelerin noterden onaylı  örneklerinin de evraka eklenmiş olması gereklidir.

              Merkezde tutulan yabancılara ait nüfus kayıtları, kişinin Türk vatandaşı  olduğuna karine teşkil etmez ve vatandaşlık için bir hak bahşetmez.

              İlgilinin resmi kurum ve kuruluşlarda tutulacak dosya ve sicilleri bu  kayıtlardan çıkarılıp verilecek örnekler esas alınarak düzenlenir.

              İlgililer, medeni ve şahsi hallerinde meydana gelecek her türlü değişiklikleri,  nüfus mevzuatı ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca  çıkartılacak Yönergede belirtilecek esas ve usüllere göre, nüfus idarelerine  bildirmek ve nüfus kayıtlarına işletmekle yükümlüdürler.

              Diğer Bakanlık ve Kuruluşlarca Tutulacak Dosyalar:

              Madde 16 – Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla işyerleri bu Yönetmelik uyarınca  çalıştırdıkları yabancılar hakkında,mevzuatın öngördüğü dosya ve kayıtları tutup  yürütürler.

              Siyasi Haklarının Olmaması:

              Madde 17 – Bu Yönetmelik uyarınca, Türk vatandaşları gibi, serbest çalışma veya  kamu veya özel kurum, kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine izin  verilen Türk soylu yabancıların siyasi hiç bir hakları yoktur. Bunlar herhangi  bir siyasi partiye üye olamazlar. Seçimlerde oy kullanamazlar. Siyasi Partiler  lehinde veya aleyhinde propağanda yapamazlar. Bu amaçla yapılan çalışmaların hiç  bir kademe ve aşamasında görev alamazlar.

              Sendikalara Üye Olma:

              Madde 18 – Çalışma veya çalıştırılabilmelerine izin verilen Türk soylu  yabancılar mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde çalıştıkları resmi veya özel  kuruluş ve işyerleriyle ilgili sendikalara üye olabilirler.

              Yürürlük:

              Madde 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

              Yürütme:

              Madde 20 – Bu Yönetmelik hükümleri Bakanlar Kurulunca yürütülür.

Yabancı Çalışma İzni Almak İçin

Yabancıya Çalışma İzni Almak İçin

Yorum yapın

14 − fourteen =

Ankara Danışmanlık