İçeriğe geç
Anasayfa » YAZILAR » TURİZM BELGELERİ » Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.03.2023 32134
MADDE 1-31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fikrasına (r) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“s) Tahsisli kamu taşınmazı: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki genel ve özel bütçeli kamu idareleri tarafından ön izin, kesin izin, tahsis, irtifak hakki, kullanma izni veya kiralama sözleşmesi ile turizm tesisi gerçekleştirilmek üzere yatırımcıların kullanımına bırakılan taşınmazları,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “ile kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi başvurusuna kadar işletme faaliyeti gösterilmeyeceğine ilişkin taahhüt” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendine “imza beyannamesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya üzerinde imza bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı örneği” ibaresi eklenmiş ve aynı fikraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“g) Talep edilen türün, yatırımın yer aldığı parsel/parsellerin kullanım amacı ile uyumlu olduğunu gösteren ilgili kurum veya kuruluştan alınan belge.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen” ibaresi “6 ncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi hariç diğer bentlerinde ve 7 nci maddede belirtilen” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir.
“(2) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliği kapsamında belgelendirilen yat limanlarında düzenlenen konaklama tesisleri için liman tesisleri faaliyete geçirilmeden konaklama tesisleri için kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi talebinde bulunulamaz. Bu tesislerin yatak kapasitesi ile varsa yatçı konaklama ünitesinin toplam yatak kapasitesi, bağlama kapasitesinin yüzde yirmisini ve altmış yatağı aşamaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiş ve onuncu fikrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Başvurularda, Bakanlıkça belirlenen tesisler için Kanun kapsamında alınması zorunlu tutulan sertifika ile Bakanlıkça zorunlu tutulan belgeler istenilebilir.”
“Bakanlıkça tahsis edilenler ve lüks çadır tesisleri dışında ilgili mevzuatları kapsamında diğer bakanlıklar tarafından düzenlenen sözleşmelere konu kırsal turizm tesisi, konaklamalı mesire yeri ve konaklamalı orman parkı tesisleri ile bu Yönetmelikte belirtilen türler dışındaki konaklama içeren diğer tesislerin konaklama ünitelerinin her birinin toplam alanı yirmi metrekareyi geçemez.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkrasının (c), (c) ve (d) bentlerinde sayılan belgeler istenilerek” ibaresi “birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen belge istenilerek” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bu Yönetmelikte” ibaresi “Bir, iki ve üç yıldızlı oteller hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “sınıfı bulunmayan tesislerde” ibaresi “sınıfı bulunmayan tesisler ile bir, iki ve üç yıldızlı otellerde” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına “Sınıflandırma çalışması ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir, iki ve üç yıldızlı oteller hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Yerleşme özellikleri ve konaklama birimlerinin düzenlenmesi” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(8) Konaklama hizmeti verilen tesisler, tek bir bağımsız bölüm olarak değerlendirilir ve bu tesislerin konaklama birimleri üzerinde şahsi hak sağlayan devre tatil hakkı tesis edilebilir. Ancak bu tesislerin konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu haklar tesis edilemez, bu tür tesislere turizm belgesi verilemez, bu sisteme kısmen veya tamamen geçen tesislerin belgeleri iptal edilir.
(9) Apart odaların toplam yatak sayısı, içinde yer aldıkları ve beraber işletildikleri konaklama hizmeti veren tesislerin apart odalar dahil toplam yatak sayısının yüzde yirmi beşini, dört ve beş yıldızlı otellerde yüzde kırkını aşamaz.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bir yıldızlı oteller” ibaresi “Bir ve iki yıldızlı oteller” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan. “soyunma odası,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (4) ve (6) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fikranın (b) bendinde yer alan “beş yıldızlı otellerde” ibaresi “beş yıldızlı oteller ve tatil köylerinde” şeklinde değiştirilmiştir.
“I) Yatak odaları; doğal ışık alacak şekilde ve banyolu olarak düzenlenir. Uygun tefriş elemanlarıyla rahat kullanım imkânı verebilecek şekilde dekore edilir. Odalarda teknik normlara uygun yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, yatak başucu sehpası veya benzeri düzenleme, genel aydınlatma, priz, gece lambası, çöp kutusu, elbise dolabı veya benzeri düzenleme, telefon, tül perde ve kalın perde veya benzeri düzenleme, nitelikli zemin kaplaması, bir ve iki yıldızlı oteller ile pansiyonlar hariç olmak üzere iklim koşullarına göre klima bulunur. Bir ve iki yıldızlı oteller, pansiyonlar ve oda sayısı otuzun altındaki apart otellerin odalarında telefon aranmaz. Yatak odalarında mutfak ve mutfak nişi düzenlenemez. Oda kapılarında elektronik kilidin bulunmaması hâlinde ilave kilit sistemi yapılır. Banyolarda, suyun yayılımını engelleyici önlemler alınır, vitrifiye, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, priz, çöp kutusu, sabun, şampuan ile el, banyo ve ayak havlusu bulundurulur.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve belgelendirme denetimi veya sınıflandırma çalışmasında bu sınıf için belirlenmiş puan barajını aşan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “on oda” ibaresi “beş oda” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fikrasında yer alan “ve belgelendirme denetimi veya sınıflandırma çalışmasında bu sınıf için belirlenmiş puan barajını aşan” ibaresi “en az on odalı” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fikrasında yer alan “ve belgelendirme denetimi veya sınıflandırma çalışmasında bu sınıf için belirlenmiş puan barajını aşan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “Odalarda” ibaresi “Genel mahallerde” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fikrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve beşinci fıkrasının (d) bendine “klima,” ibaresinden sonra gelmek üzere “odalarda internet hizmeti,” ibaresi eklenmiştir.
“f) Girişte rüzgarlık, hava perdesi, döner kapı veya benzeri düzenleme,”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “seksen” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aym Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Pansiyonlar, bu Yönetmelikte yer alan turizm tesisleri ve konaklama tesislerinin asgari niteliklerini sağlayan en az üç, en fazla yirmi beş odalı yönetimi basit tesislerdir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “uluslararası kabul gören sertifikasının” ibaresi “Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen mesleki yeterlilik belgesinin” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “hava perdesi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (5) numaralı alt bendinde yer alan “Tefriş, dekorasyon, donanım ve servis malzemelerinin; üstün kaliteli veya özel seri üretim olması ya da sanatçı veya yerel üretici tarafından tesise özel tasarlanarak üretilmiş olması veya özel tasarım ürünler olması;” ibaresi “Nitelikli tefriş, dekorasyon, donanım ve servis malzemeleri,” şekilde değiştirilmiş, (6) numaralı alt bendinde yer alan “uluslararası kabul gören sertifikasım” ibaresi “Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen mesleki yeterlilik belgesinin” şeklinde değiştirilmiş, (7) numaralı alt bendinde yer alan “konusunda eğitim almış olması” ibaresi “konusunda deneyimli veya eğitim almış olması” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(1) Kırsal turizm tesisleri; kırsal bölgelerde, dağ veya yaylalarda kurulan, yönetimi
basit, konaklama olanağı yanında, bulunduğu bölgedeki kırsal hayatı deneyimleme imkânı
sağlayan, yapılarda ana malzeme olarak yöresel inşaat malzemeleri kullanılan, tüm
cephelerinden en fazla iki katlı olarak görülen, en az beş, en fazla otuz odalı çiftlik evi, köy
evi, kır evi, yayla evi veya dağ evi tesisleridir. Tahsisli kamu taşınmazlarındaki kırsal turizm
tesislerinin konaklama ünitelerinin her birinin toplam alanı yirmi metrekareyi geçemez. Bu
tesislerde merkezi ısıtma sistemi veya klima aranmaz.”
“a) Müşterilere ağırlıklı olarak yöreye özgü yiyecek türlerinin sunulması,”
“(3) Yatak odaları doğal ışık alacak şekilde düzenlenir. Uygun tefriş elemanlarıyla rahat kullanım imkânı verebilecek şekilde dekore edilir. Odalarda yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, genel aydınlatma, priz, çöp kutusu, perde veya benzeri düzenleme bulunur. Banyolarda, vitrifiye, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, priz, çöp kutusu, sabun, şampuan ile el ve banyo havlusu bulundurulur. (4) Yatak odalarının adlandırılması ve kapasitelerinin hesabında 18 inci madde
hükümleri uygulanır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “üçer” ibaresi “iki” şeklinde, “Bungalov üniteleri taban alanı” ibaresi “Bungalov ünitelerinin her birinin toplam alanı” şeklinde ve “bungalov üniteleri taban alanı şartı” ibaresi “bungalov ünitelerinde toplam alan şartı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesindeki “bu Yönetmelikte tür ve nitelikleri belirtilmeyen,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK


Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 31/5/2019 Sayısı : 1134
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 1/6/2019 Sayısı : 30791
BİRİNCİ KISIM
Başlangıç Hükümleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm tesislerinin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi, bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması, kalitenin korunması, sürekliliğinin sağlanması ve yükseltilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; turizm tesislerine turizm belgesi verilmesine, bu tesislerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fiziki şartların ve işletmecilik esaslarının belirlenmesine, tanıtım, bilgilendirme ve uygulanacak fiyat tarifelerinin onaylanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ana turizm işletmesi belgesi: Bileşik tesis türlerinde ana işletmeciye verilen belgeyi,
b) Ana turizm yatırımı belgesi: Bileşik tesis türlerinde ana yatırımcıya verilen belgeyi,
c) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
ç) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
d) Belge sahibi: Adına turizm belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişileri,
e) Belgelendirme denetimi: Turizm yatırımı belgesinin kısmi turizm işletmesi belgesine veya turizm işletmesi belgesine, kısmi turizm işletmesi belgesinin turizm işletmesi belgesine çevrilmesi ile doğrudan turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimi,
f) Belgelendirme heyeti: Sınıfı bulunan tesislerde belgelendirme denetimini gerçekleştirmek üzere oluşturulan ve en az iki kontrolörden oluşan heyeti,
g) Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi: Kısmi turizm işletmesi belgeli veya turizm işletmesi belgeli konaklama tesislerinin; sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin artırılması, çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi, çevreye duyarlılık yönünde yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışma ve değerlendirme sonucunda düzenlenen belgeyi,
ğ) İşletmeci: Turizm tesisini kendi nam ve hesabına işleten gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Kanun: 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu,
ı) Kısmi turizm işletmesi belgesi: İşletmeye açılan bölümü, bu Yönetmelikte tür ve varsa sınıfı için tanımlanan asgari nitelikleri sağlayan, ayrıca sınıfı bulunması durumunda yapılacak belgelendirme denetiminde sınıfı için belirlenen puan barajını aşan turizm tesislerine, yapılacak olan diğer bölümü yatırım kapsamında tutularak işletme aşamasında verilen belgeyi,
i) Sektör temsilcisi: Sınıflandırma komisyonunda görevlendirilmek üzere Bakanlıktan kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgeli tesislerin işletmecileri veya genel müdürleri arasından Bakanlık tarafından uygun görülen temsilciyi,
j) Sınıflandırma çalışması: Bu Yönetmelikte sınıfı bulunan kısmi turizm işletmesi belgeli
veya turizm işletmesi belgeli tesislerin sınıfının, sınıflandırma komisyonu tarafından
değerlendirilmesini,
k) Sınıflandırma komisyonu: Sınıflandırma çalışmalarını yürütmek üzere Kanunda
belirtilen usule göre oluşturulan komisyonu,
l) Turizm belgesi: Ana turizm yatırımı belgesi, ana turizm işletmesi belgesi, turizm yatırımı
belgesi, kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesini,
m) Turizm işletmesi: Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler tarafından
birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,
n) Turizm işletmesi belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen turizm işletmelerine
işletme aşamasında verilen belgeyi,
o) Turizm tesisi: Ayrıntıları ve tamamlayıcı unsurları ile birlikte turizm yatırımı
kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyeti yapılan tesisleri,
ö) Turizm yatırımı: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen turizm tesislerini gerçekleştirmek
için yapılan yatırımı,
p) Turizm yatırımı belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen tesisler için yatırım
aşamasında verilen belgeyi,
r) Yıldız: Bu Yönetmelikte yer alan otel ve tatil köylerinin sınıflarının tanımlanmasında
münhasıran Bakanlık tarafından kullanılan terimi ve sembolü,
s) (Ek:16/3/2023-32134-C.K.-6969/1 md.) Tahsisli kamu taşınmazı: 10/12/2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki genel ve özel bütçeli kamu
idareleri tarafından ön izin, kesin izin, tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni veya kiralama
sözleşmesi ile turizm tesisi gerçekleştirilmek üzere yatırımcıların kullanımına bırakılan
taşınmazları,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi
Turizm belgesinin niteliği
MADDE 5- (1) Turizm yatırımı belgesi; yatırımın türü, sınıfı ve süresini gösteren, ibraz
edilen belgelerle yatırımcının beyanı üzerine Bakanlık tarafından düzenlenen belgedir. Bu belge,
imar planı yapımına veya değişikliğine dayanak teşkil etmez.
(2) Kısmi turizm işletmesi belgesi ve turizm işletmesi belgesi; turizm işletmelerinin bu
Yönetmelikte belirtilen nitelikleri sağladığını gösteren belgelerdir. Tesiste; fiziki ve işletmecilik
bütünlüğünün sağlanması kaydıyla, fiilen işleticinin kullanımında bulunan ve müşteriye hizmet
sunumu gerçekleştirilen tüm üniteler dikkate alınır. Tesis kapasitesi olarak değerlendirilen
üniteler, hizmet sunumu yapılan alanların tespitinden ibaret olup, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı
İmar Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
göre hak oluşturmaz.
Turizm yatırımı belgesi
MADDE 6- (1) Turizm yatırımı belgesi verilmesi için yapılan başvurularda aşağıda
belirtilen bilgi ve belgeler aranır:
a) Talebin gerçek kişi adına yapılması halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, tüzel
kişilik adına yapılması halinde ticaret sicil veya MERSİS numarası ve vergi sicil numaraları.1
b) Tesisin adı, yatırımın amacı, yeri, süresi, kapasitesi, tür ve sınıfına ilişkin beyanlar.2
c) Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi veya üzerinde imza
bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı örneği (…)(1)3
ç) İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge.
d) Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yapılması durumunda; yatırımcı, yatırım süresi, türü,
sınıfı ve kapasitesi konularında ilgili kurum veya kuruluşun uygunluk yazısı.
e) Özel konaklama tesisleri için yatırımın gerçekleştirileceği taşınmazın, korunması gerekli
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olduğuna ilişkin ilgili kurum veya kuruluştan alınacak
belge.
f) Termal tesisler ve sağlıklı yaşam tesisleri için ilgili kurum veya kuruluştan alınacak izin
yazısı veya belgesi.

1 8/4/2021 tarihli ve 31448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3793 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci
maddesiyle, (a) bendine “ticaret sicil” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya MERSİS numarası” ibaresi eklenmiş,
(c) bendine “başvuru sahibinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerçek kişi olması durumunda” ibaresi eklenmiş
ve aynı bentte yer alan “veya imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (g) bendinde yer alan “mal sahibinin
imza sirküleri veya imza beyannamesi” ibaresi “mal sahibi gerçek kişi ise imza beyannamesi, tüzel kişi ise MERSİS
numarası veya ticaret sicil numarası” şeklinde değiştirilmiştir.
2 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci
maddesiyle, bu bentte yer alan “ile kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi başvurusuna kadar işletme
faaliyeti gösterilmeyeceğine ilişkin taahhüt” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
3 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci
maddesiyle, bu bentte yer alan “imza beyannamesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya üzerinde imza bulunan
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı örneği” ibaresi eklenmiştir.

 


g) Tahsisli kamu taşınmazları hariç tapu örneği, talebin mülkiyet sahibi dışındaki gerçek
veya tüzel kişilerce yapılması halinde yatırıma konu taşınmazda talep edilen tesisin yapılmasına
izin veren sözleşme veya muvafakatname ile mal sahibi gerçek kişi ise imza beyannamesi, tüzel
kişi ise MERSİS numarası veya ticaret sicil numarası.(1)
ğ) (Ek:16/3/2023-32134-C.K.-6969/2 md.) Talep edilen türün, yatırımın yer aldığı
parsel/parsellerin kullanım amacı ile uyumlu olduğunu gösteren ilgili kurum veya kuruluştan
alınan belge.
(2) Özel tesislere, gastronomi tesislerine, apart otellere, pansiyonlara ve korunması gerekli
taşınmaz kültür varlığı olan yapılarda yer almayan özel konaklama tesislerine turizm yatırımı
belgesi verilmez.
(3) Turizm yatırımı belgeli tesislerin işletmeye açılma süresi, yatırım belgesi verilmesinden
itibaren iki yıla kadar olmak üzere, yatırımın özellikleri ve yatırıma başlama koşulları dikkate
alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. Bu süre, belge sahibinin talebi üzerine, başlangıçta verilen
yatırım süresini geçmemek kaydıyla bir defaya mahsus uzatılabilir. Yatırımın kamu taşınmazı
üzerinde yapılması durumunda, yatırım süresi ve bu sürenin uzatılması konusunda ilgili kurum
veya kuruluşun görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir.
(4) Turizm yatırımı belgeli tesislere ilişkin, işletmeye açılma süresi uzatımı, kısmi turizm
işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesi veya yatırım belgesi iptal işlemleri
devam ettiği sürece turizm yatırımı belgeli olarak kabul edilir.
(5) Bakanlık tarafından kabul edilebilir, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki
imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, yatırımcının talebi
üzerine, bu sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre boyunca yatırım süreleri
dondurulur.
(6) İşletme faaliyeti gösteren tesisler için turizm yatırımı belgesi talebinde bulunulamaz.
(7) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinde yer alan
konaklama tesisleri için planlarında belirtilen kullanım amacına aykırı başvurulara turizm
yatırımı belgesi düzenlenmez.
Turizm yatırımı belgesinden kısmi turizm işletmesi belgesine veya turizm işletmesi
belgesine geçiş
MADDE 7- (1) Turizm yatırımı belgeli tesisin kısmen veya tamamen işletmeye açıldığının
tespit edilmesi veya belge sahibi tarafından bildirilmesi halinde; belgede belirtilen süreye
bakılmaksızın yatırım süresi sona erer. Bu durumda, Bakanlık tarafından tesise kısmi turizm
işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesine esas süreç başlatılarak, belge
sahibinden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir:
a) Tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemler.
b) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı.
c) 29 uncu maddede belirtilen spor tesisleri için ilgili kurum veya kuruluştan alınacak
uygunluk yazısı veya belgesi.
ç) (Mülga:16/3/2023-32134-C.K.-6969/3 md.)
d) Termal tesisler ve sağlıklı yaşam tesisleri için ilgili kurum veya kuruluştan alınacak
işletme iznine esas yazı veya belge.
e) Personel eğitim tesisleri için ilgili kurum veya kuruluştan alınacak uygunluk yazısı veya
belgesi.
f) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığında yer alan özel konaklama tesisleri için
görsel ve yazılı doküman.
Kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi talebi
MADDE 8- (1) Turizm yatırımı belgesi alınmadan doğrudan kısmi turizm işletmesi belgesi
veya turizm işletmesi belgesi başvurularında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi hariç
diğer bentlerinde ve 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgelere ek olarak, tesis türüne göre
aşağıdaki belgeler istenir:4
a) Özel konaklama tesisi, özel tesis, gastronomi tesisleri için tesis özelliğine ilişkin görsel
ve yazılı doküman.
b) Gastronomi tesisleri için 26 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinin (6)
numaralı alt bendinde belirtilen nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.
(2) (Ek:16/3/2023-32134-C.K.-6969/4 md.) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliği kapsamında
belgelendirilen yat limanlarında düzenlenen konaklama tesisleri için liman tesisleri faaliyete
geçirilmeden konaklama tesisleri için kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi
talebinde bulunulamaz. Bu tesislerin yatak kapasitesi ile varsa yatçı konaklama ünitesinin toplam
yatak kapasitesi, bağlama kapasitesinin yüzde yirmisini ve altmış yatağı aşamaz.
Turizm belgesi işlemleri
MADDE 9- (1) (Değişik:RG-8/4/2021-31448-C.K.-3793/2 md.) Belgelendirilmeye ilişkin
tüm başvurular ile tüzel kişilerin talep ve bildirimlerine ilişkin diğer başvurular e-Devlet
üzerinden yapılır. Bu madde kapsamında olan ancak e-Devlet üzerinden yapılmayan fiziki
başvurular değerlendirilmeye alınmadan başvuru sahibine iade edilir.
(2) (Ek cümle:16/3/2023-32134-C.K.-6969/5 md.) Başvurularda, Bakanlıkça belirlenen
tesisler için Kanun kapsamında alınması zorunlu tutulan sertifika ile Bakanlıkça zorunlu tutulan
belgeler istenilebilir. Bakanlık tarafından başvuru evrakı incelenerek uygun görülmeyen
başvurular gerekçesi belirtilerek reddedilir.
(3) Başvuru evrakının incelenmesi sonucunda;
a) Yatırım belgesi talepleri ile turizm işletmesi belgesinden kısmi turizm işletmesi
belgesine geçiş taleplerinde evrak üzerinden yapılan incelemede, başvurusu uygun görülenler
belgelendirilir.

4 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü
maddesiyle, bu fıkrada yer alan “6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen” ibaresi “6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ğ)
bendi hariç diğer bentlerinde ve 7 nci maddede belirtilen” şeklinde değiştirilmiştir.

 

b) Turizm yatırımı belgeli tesislerin kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi
belgesine geçişlerinde, başvuru evrakı uygun görülenler denetim programına alınır. Yapılan
belgelendirme denetimi sonucunda giderilebilir eksiklik tespit edilmesi halinde belge sahibine bir
defaya mahsus olmak üzere süre verilir.
c) Doğrudan kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi taleplerinde,
başvuru evrakı uygun görülenler denetim programına alınır. Yapılan belgelendirme denetiminde
sadece evrak eksikliğinin bulunması durumunda, eksik evrakın tamamlanması için bir defaya
mahsus olmak üzere otuz gün süre verilir. Belgelendirme denetimi sonucunda uygun görülmeyen
veya verilen sürede uygun evrak gönderilmeyen başvurular gerekçesi belirtilerek reddedilir.
(4) (Değişik:RG-30/12/2021-31705-CK-5026/1 md.) Doğrudan kısmi turizm işletmesi
belgesi veya turizm işletmesi belgesi talepleri ile belgeli işletmelerin sınıflandırma taleplerinde;
ilk belgelendirme denetimi veya sınıflandırma çalışması sonucunda talebi uygun görülmeyenlere
yazılı tebligat yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapacakları ikinci talebin de
uygun görülmemesi halinde, ikinci belgelendirme denetimi veya sınıflandırma çalışmasının
sonucunun tebliğ tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe aynı tür için yapılacak yeni talep
değerlendirilmez. Bu hüküm, konaklama tesislerine ilişkin doğrudan kısmi turizm işletmesi
belgesi veya turizm işletmesi belgesi taleplerinde uygulanmaz.
(5) Kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlendikten sonra,
belge ile belgeye esas işyeri açma ve çalışma ruhsatının birer örneği ruhsatı düzenleyen kurum
veya kuruluşa gönderilir.
(6) Turizm işletmesi belgeli veya kısmi turizm işletmesi belgeli tesislerde ilave yapılaşma
ile kapasite değişikliği tespit edilmesi veya belge sahibi tarafından kapasite değişikliği talebinde
bulunulması halinde, belge sahibinden başkaca bilgi ve belge istenilmeksizin, işyeri açma ve
çalışma ruhsatını düzenleyen kurum veya kuruluşa bilgi verilerek belgelendirme işlemleri
yürütülür. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğine ilişkin yazının veya yeni tarihli işyeri
açma ve çalışma ruhsatının belge sahibi tarafından Bakanlığa sunulması halinde ilgili kurum veya
kuruluşa ayrıca bilgi verilmeksizin işlemler sürdürülür.
(7) İşyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen kurum veya kuruluş, ruhsata ilişkin her
türlü değişiklik veya iptal işlemini Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
(8) Bakanlık tarafından, yöre, yapı ve işlev özellikleri göz önünde bulundurularak, bu
Yönetmelikte belirtilen metrik limitlerin en fazla yüzde onu oranındaki uyumsuzluklar uygun
görülebilir.
(9) Turizm belgesi iptal edilen ve iptal işlemine yönelik dava süreci devam eden tesislere
ilişkin belge talepleri, dava sonuçlanmadan değerlendirilmez.
(10) (Ek:RG-10/1/2023-32069-CK-6661/1 md.) Tahsisli kamu taşınmazları üzerinde yer
alan tesislere, sözleşmelerinde belirtilen tesis türü dışında turizm belgesi verilmez. (Değişik
cümle:16/3/2023-32134-C.K.-6969/5 md.) Bakanlıkça tahsis edilenler ve lüks çadır tesisleri
dışında ilgili mevzuatları kapsamında diğer bakanlıklar tarafından düzenlenen sözleşmelere konu
kırsal turizm tesisi, konaklamalı mesire yeri ve konaklamalı orman parkı tesisleri ile bu
Yönetmelikte belirtilen türler dışındaki konaklama içeren diğer tesislerin konaklama ünitelerinin
her birinin toplam alanı yirmi metrekareyi geçemez.
Belge devri, işletmeci şerhi ve belge sahibi veya işletmeci bilgilerinin değişikliği
MADDE 10- (1) Turizm yatırımı belgesinin farklı gerçek veya tüzel kişilere devri talebinde
bulunulması veya belgeye konu yatırımın devredildiğinin Bakanlıkça tespiti halinde, 6 ncı
maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler istenilir.
(2) Kısmi turizm işletmesi belgesinin veya turizm işletmesi belgesinin farklı bir gerçek
kişiye veya şirkete devri veya ana faaliyet konusuna ilişkin işletmeci şerhi taleplerinde ya da
fiilen bu durumun gerçekleştiğinin tespiti halinde, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç),
(d) ve (f) bentleri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri ile 8 inci
maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler istenilir.
(3) Belge sahibi veya işletmeci şirketin ticaret ünvanının tadili veya değişikliği ya da şirket
türünün değişikliği durumunda, 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler ayrıca
istenilmeksizin, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen belge istenilerek turizm
belgesi güncellenir. Kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgeli tesislerin ana faaliyet
konusu dışında alt ünitelerinin işletmecilerinin belgeye şerh düşülmesi taleplerinde sadece 6 ncı
maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan belgeler istenilir.5
(4) İlgili kurum ve kuruluşun izniyle kamu taşınmazı üzerinde gerçekleştirilen işletmeler veya
yatırımlarda ilgili kurum veya kuruluşun görüşü üzerine yürütülen işlemler hariç olmak üzere
Bakanlık tarafından yürütülen idari işlemler belge devri taleplerinin değerlendirilmesini engellemez.
(5) Mahkeme kararı ile belgesi ihya edilen tesislere ilişkin belge devri talepleri, dava
sonuçlanıp karar kesinleşmeden değerlendirilmez.
Belgelendirme denetimi ve sınıflandırma çalışması
MADDE 11- (1) Turizm yatırımı belgesinin kısmi turizm işletmesi belgesine veya turizm
işletmesi belgesine geçişi veya kısmi turizm işletmesi belgesinin turizm işletmesi belgesine geçişi ile
doğrudan kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi taleplerinde tesisler; asgari
nitelikler, kapasite, fiziki özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi,
temizlik, bakım ve hijyen ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi ölçütler dikkate alınarak;
a) Bir, iki ve üç yıldızlı oteller hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte sınıfı bulunan tesislerde,
mahallinde belgelendirme heyeti tarafından puanlama sistemine dayalı değerlendirme formu
uygulamak suretiyle denetim yapılarak,6
b) Bu Yönetmelikte sınıfı bulunmayan tesisler ile bir, iki ve üç yıldızlı otellerde ise denetim
yapılarak,7
değerlendirilir.

 

5 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6 ncı
maddesiyle bu fıkrada yer alan “birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan belgeler istenilerek” ibaresi
“birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen belge istenilerek” şeklinde değiştirilmiştir.
6 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci
maddesiyle bu bentte yer alan “Bu Yönetmelikte” ibaresi “Bir, iki ve üç yıldızlı oteller hariç olmak üzere, bu
Yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.
7 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci
maddesiyle bu bentte yer alan “sınıfı bulunmayan tesislerde” ibaresi “sınıfı bulunmayan tesisler ile bir, iki ve üç
yıldızlı otellerde” şeklinde değiştirilmiştir.

 

(2) Sınıflandırma talebinde bulunulması veya Bakanlık tarafından gerekli görülmesi
halinde, bu Yönetmelikte sınıfı bulunan kısmi turizm işletmesi belgeli veya turizm işletmesi
belgeli tesislerin sınıfı; asgari nitelikler, kapasite, fiziki özellikler, kullanılan malzeme standardı,
işletme ve hizmet kalitesi, temizlik, bakım ve hijyen ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi
gibi ölçütler dikkate alınarak sınıflandırma komisyonunca puanlama sistemine dayalı
değerlendirme formu uygulamak suretiyle belirlenir.
(3) Sınıflandırma çalışması ve bir, iki ve üç yıldızlı oteller hariç olmak üzere sınıfı bulunan
tesislerde yapılan belgelendirme denetimi sonucunda tesislerin aldıkları puan ve aldıkları puana
karşılık gelen tür ve sınıfın bu Yönetmelikte yer alan asgari nitelikleri esas alınır.8
(4) Yapılan sınıflandırma çalışması sonucunda belge değişikliğinin gerekmesi durumunda,
belgesi düzenlenmeden yeni sınıflandırma talepleri değerlendirilmez.
Değerlendirme Kurulu
MADDE 12- (1) Değerlendirme Kurulu; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün bağlı
olduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ve Turizm
İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür
Yardımcısı, Kontrolörler Kurulu Başkanı ile Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme
Daire Başkanından oluşur.9
(2) Değerlendirme Kurulu gerekli gördüğü hallerde görüş almak üzere konusunda uzman
kişileri çağırabilir.
(3) Kurulun sekretarya hizmetleri Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire
Başkanlığınca yürütülür.10
(4) Değerlendirme Kurulu;
a) 42 nci madde kapsamında yer alan tesislere ilişkin turizm belgesi başvurularının denetim
programına alınması veya reddedilmesini,
b) 22 nci, 26 ncı ve 42 nci maddelerde belirtilen tesisler ile tahsisli kamu taşınmazında yer
alan günübirlik tesislere ilişkin turizm belgesi düzenlenmesi, iptali, devri ve ana faaliyet
konusunda işletmeci şerhi düşülmesi taleplerini,
c) 6 ncı maddenin beşinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin hususları,
ç) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü tarafından Kurulun gündemine alınması uygun
görülen konuları,

8 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci
maddesiyle bu fıkrada yer alan “Sınıflandırma çalışması ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir, iki ve üç yıldızlı
oteller hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.
9 8/4/2021 tarihli ve 31448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3793 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü
maddesiyle, bu fıkraya “Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “Turizm
İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığının bağlı olduğu” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan
“Kontrolörler Kurulu Başkan Yardımcısından” ibaresi “Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire
Başkanından” şeklinde değiştirilmiştir.
10 8/4/2021 tarihli ve 31448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3793 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü
maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Turizm İşletmeleri
Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

 

d) (Ek:RG-4/4/2020-31089-C.K-2360/1 md.) Gastronomi tesisi turizm işletmesi belgesi
başvurularının 26 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi kapsamında
yapılması halinde, tesisin denetim programına alınmasını veya reddedilmesini,
karara bağlamakla görevlidir.
(5) Değerlendirme Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurul, kararlarını üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile alır. Karşı oylar ayrıntılı gerekçelerle belirtilir. Kurul kararları Bakan
onayı ile yürürlüğe girer.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Turizm Tesislerinin Genel Asgari Nitelikleri
Yerleşme özellikleri ve konaklama birimlerinin düzenlenmesi (Değişik başlık: RG16/3/2023-32134-CK-6969/8 md.)
MADDE 13- (1) Tesisler; bu Yönetmelikte öngörülen ve kullanım amacına uygun
ölçülerde, kaliteli ve nitelikli tefriş ve donanım elemanları ile fonksiyonuna uygun dekore edilmiş
ve kullanım amacına uygun büyüklüğe sahip mahallerde ve yapılarda gerçekleştirilir. Turizm
tesisinin dış cephe, iç duvar, zemin, tavan, çatı kaplama malzemelerinin bakımlı ve nitelikli
olması gerekir.
(2) Yapının tamamı belge kapsamında değil ise; belge kapsamı dışındaki yerlerin müşteriyi
rahatsız etmeyen bir kullanımda olması, görünüşü bozmaması ve belgeli kısımdan ayrılması gerekir.
(3) Tesise ait ünitelerin aralarında yol, akarsu veya benzeri ayrımlar bulunan farklı
parsellerde yer alması durumunda, hizmet ve işletme birliği ile fonksiyonel bağlantı sağlanması
kaydıyla, tüm üniteler tek belge kapsamında değerlendirilir.
(4) Turizm belgesi, bu Yönetmeliğe göre belgelendirilebilen birden fazla tür veya sınıfın bir
araya gelerek oluşturdukları tesislere de verilebilir. Aynı turizm belgesi altında faaliyet gösteren
bu tür tesislerde verilen hizmetin aksamaması kaydıyla müşteri kullanımında olmayan mahaller
ortak olarak düzenlenebilir.
(5) Bitişik parsellerde yer alan ve müstakilen belgelendirilen tesislerin tesisat mahalleri ve
personel mahalleri, fonksiyonel kullanım imkânının sağlanması ve verilen hizmetin aksamaması
kaydıyla ortak olarak düzenlenebilir.
(6) Bahçesi olan tesislerde, bahçe özenle düzenlenir, aydınlatılır ve sürekli bakımı sağlanır.
(7) Tesislerde çevre aydınlatması sağlanır.
(8) (Ek:16/3/2023-32134-C.K.-6969/8 md.) Konaklama hizmeti verilen tesisler, tek bir
bağımsız bölüm olarak değerlendirilir ve bu tesislerin konaklama birimleri üzerinde şahsi hak
sağlayan devre tatil hakkı tesis edilebilir. Ancak bu tesislerin konaklama birimleri üzerinde devre
mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu haklar tesis edilemez, bu tür tesislere turizm
belgesi verilemez, bu sisteme kısmen veya tamamen geçen tesislerin belgeleri iptal edilir.
(9) (Ek:16/3/2023-32134-C.K.-6969/8 md.) Apart odaların toplam yatak sayısı, içinde yer
aldıkları ve beraber işletildikleri konaklama hizmeti veren tesislerin apart odalar dahil toplam
yatak sayısının yüzde yirmi beşini, dört ve beş yıldızlı otellerde yüzde kırkını aşamaz.
Mahallerin düzenlenmesi
MADDE 14- (1) Mahallerin düzenlenmesinde, tesis türünün bu Yönetmelikte yer alan
asgari niteliklerine ilişkin farklı düzenleme bulunmaması halinde, bu madde hükümleri uygulanır.
(2) Bir ve iki yıldızlı oteller, apart oteller ve pansiyonlar hariç olmak üzere, genel mahallere
hizmet verecek şekilde, kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvalet ve lavabo düzenlenir.1112
(3) Tesislerde ısıtma, merkezi sistem veya klima ile sağlanır. Tesisin bütün mekanlarında
yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlanır. Tesislerde devamlı sıcak ve soğuk su bulunur.
(4) Kapasitesi yüz kişinin veya yatağın üzerinde olan tesislerde jeneratör bulundurulur.
(5) Tesislerin bünyesinde yer alabilecek kapalı ve açık genel mahaller ve nitelikleri aşağıda
belirtilmiştir:
a) Çok amaçlı salon; servis bağlantısı bulunan, çeşitli organizasyon ve faaliyetler için
düzenlenebilen salonlardır.
b) Toplantı salonu; kürsü, perde, projektör, bilgisayar gibi toplantıya yönelik donanımları
bulunan salonlardır.
c) Tiyatro ve gösteri salonu; sahne, sanatçı soyunma odası, ışık ve ses düzeni ile seyir
imkânı sağlayan oturma düzeni bulunan salonlardır.
ç) Sinema salonu; eğimli oturma düzeni, gösterim, perde, sinevizyon ve ses düzeni bulunan
salonlardır.
d) Konferans salonu; en az ikiyüz kişilik kapasitesi olan ve ses sistemi, gösterim, sunuma
yönelik donanıma sahip salon, fuaye, fuaye veya salon ile bağlantılı en az iki çalışma odası
bulunan ve simultane tercüme ile sekreterlik hizmeti sunulan ünitelerdir.
e) Eğlence yerleri; tatil köyleri, dört ve beş yıldızlı oteller, tatil merkezleri ile turizm
kentleri bünyesinde yer alabilen; gürültüyü önlemek için gerekli önlemlerin alındığı,
havalandırma ve klima sistemi bulunan salon, bar düzenlemesi, dans pisti, yiyecek ve içecek
hazırlık ve bulaşık yıkama yerleri bulunan ünitelerdir. Bu üniteler, diskjokey mahalli olması
halinde diskotek; sahne, kadın ve erkek sanatçılar için hazırlık odaları, sanatçılar için ayrı bir
giriş düzenlenmesi halinde ise gece kulübü olarak adlandırılır.
f) Lokanta; tabldot, açık büfe veya alakart yemek servisinin kaliteli ve nitelikli tefriş,
dekorasyon, donanım ve servis malzemesi ile sunulduğu ünitelerdir. Lokantalarda; en az elli
kişilik yemek salonu, salon ile doğrudan bağlantılı mutfak bulunur. Mutfak; ikiyüz metrekareye
kadar yemek salonu bulunan lokantalarda salonun yüzde yirmibeşi, daha büyük yemek salonu
olanlarda ise en az elli metrekare olarak düzenlenir. Bu alana hazırlama, pişirme, bulaşık
bölümleri ve mutfak fonksiyonlarını yerine getiren diğer alanlar dâhildir. Salon ve servis
birimleri ayrı katlarda ise servis merdiveni veya monşarj bulunur. Mutfakla doğrudan bağlantısı
bulunmayan ilave yemek salonları düzenlenmesi halinde ayrıca servis mutfağı düzenlenir. Ancak

11 30/12/2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci
maddesiyle bu fıkrada yer alan “Genel mahallere hizmet verecek şekilde,” ibaresi, “Bir yıldızlı oteller, apart oteller
ve pansiyonlar hariç olmak üzere, genel mahallere hizmet verecek şekilde,” şeklinde değiştirilmiştir.
12 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9 uncu
maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bir yıldızlı oteller” ibaresi “Bir ve iki yıldızlı oteller” şeklinde değiştirilmiştir.

 

aynı kattaki salonlar için fonksiyonel düzenleme sağlanması kaydıyla tek bir servis mutfağı veya
mutfak bağlantısı yeterli görülebilir. Mutfak ve servis alanlarında; malzeme deposu, soğuk
saklama deposu veya soğuk dolap, sunulan yiyecek türlerine uygun hazırlık yerleri, ızgara,
kuzine, verilen yemek türlerine uygun pişirme donanımı, servis takımları için bulaşık makinesi,
soğuk sıcak sunuma ilişkin donanım yer alır. Lokantalarda, çevreyi ve müşteriyi rahatsız
etmeksizin canlı yemek müziği yapılabilir.
g) Alakart lokanta; ana lokantadan ayrı düzenlenen, alakart hizmet verilen ve (f) bendinde
belirtilen nitelikleri sağlayan lokantalardır. Tesis bünyesinde yer alan lokantaların mutfakları, her
birinin yemek salonuyla servis bağlantısı bulunması ve hizmeti aksatmayacak büyüklük ve
donanımı haiz olması kaydıyla ortak düzenlenebilir.
ğ) Kafeterya; garson servisi olmadan, yiyecek türlerinin servis bankosunda teşhir edilerek
müşteriye süratli yeme-içme hizmetinin sunulduğu ünitelerdir. Kafeteryalar, mutfak metrekaresi
dışında (f) bendinde belirtilen nitelikleri taşırlar. Tesis bünyesinde yer alan lokanta mutfakları,
kafeterya yemek salonuyla servis bağlantısı bulunması ve yeterli kapasite ve donanımı haiz
olması kaydıyla ortak düzenlenebilir.
h) Bar salonu; alkollü içecek ve atıştırmalık yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaya ve servis
malzemelerinin yıkanmasına yönelik donanıma sahip bar bankosu, canlı müzik veya müzik
yayını sistemi bulunan salonlardır.
ı) Pasta salonu; pastane hizmetine yönelik, pasta teşhir ve servis malzemeleri ile oturma
alanı ve düzeni bulunan salonlardır.
i) Kafe; ağırlıklı olarak çeşitli türlerde sıcak veya soğuk içecekler ile yanında atıştırmalık
yiyecek hizmeti sunulan, oturma alanı ve düzeni ile verilen hizmete uygun servis mutfağı
bulunan salonlardır.
j) Kahvaltı salonu; kahvaltı hizmeti vermeye yönelik yeterli donanıma sahip servis mutfağı
bulunan salonlardır.
k) Oturma alanı; oturma ve dinlenme amacıyla lobinin bir bölümünde düzenlenmiş mahal
veya lobiden ayrı düzenlenmiş salonlardır.
l) SPA; Türk hamamına ilave olarak buhar odası, kar odası, tuz odası, tuzlu buhar odası,
sıcak taş odası, sauna, masaj üniteleri, aletli masaj üniteleri, güzellik üniteleri, kapalı yüzme
havuzu, terapi ve bakıma yönelik solaryum, oksijen kapsülü gibi düzenlemeler ile en az kırk
metrekare büyüklükte jimnastik salonu ünitelerinden en az dört çeşidini içeren, kadın ve erkek
müşteriler için ayrı düzenlenen soyunma yeri ve dolapları, duş ve tuvalet düzenlemeleri bulunan
ünitelerdir. Bu mahaller SPA ibaresi kullanılmaksızın tesislerin bünyesinde münferiden de yer
alabilir.
m) Spor salonu; basketbol, voleybol gibi spor olanakları sağlayan ve kadın ve erkek için
ayrı düzenlenen soyunma yeri ve dolapları, duş ve tuvalet düzenlemeleri bulunan salonlardır.
Tesis bünyesinde fonksiyonel ulaşım imkânı bulunacak şekilde düzenlenmesi halinde soyunma,
duş ve tuvalet üniteleri ayrıca aranmaz.
n) Oyun salonu; bilardo, masa tenisi, bilgisayar ve konsol oyunları gibi eğlenceye yönelik
düzenlemelerden en az iki çeşidini içeren salonlardır.
o) Bowling salonu.
ö) Duvar tenisi salonu.
p) Çocuk oyun merkezi; çocuklara yönelik yemek mahalli, açık oyun alanı, çocuk bakım
odası ve tuvaletleri ile oynama, dinlenme ve eğlenme imkânı verilebilen ve salonu en az iki farklı
yaş grubuna göre ayrı ayrı düzenlenen ünitelerdir. Çocuklara yönelik tuvalet düzenlemesi ile
oynama, dinlenme ve eğlenme imkânı verilebilen salonu bulunması halinde ise bu ünite çocuk
oyun ünitesi olarak adlandırılır.
r) Açık spor alanı; açık alanlarda düzenlenen tenis kortu, basketbol, voleybol, futbol sahası
gibi spor alanlarıdır.
s) Binicilik tesisi; açık ve kapalı manej sahaları ile kadın ve erkek için ayrı düzenlenen
soyunma yeri, dolapları ve tuvalet düzenlemeleri bulunan ünitelerdir.
ş) Paintball sahası; açık veya kapalı alanlarda paintball oyununa imkân sağlayan, kadın ve
erkek için ayrı düzenlenen soyunma yeri ve dolapları bulunan mahallerdir.
t) Buz pateni pisti.
u) Golf sahası.
ü) Go-kart pisti.
v) Yüzme havuzları;
1) Açık yüzme havuzları; zemin ve duvarları uygun ve nitelikli malzeme ile kaplı,
çevresinde taşma oluğu veya aynı fonksiyonu yapan benzer sistem, suyunun devamlı temizliğini
sağlayan filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemi, çevresinde ve güneşlenme alanlarında kaymayı
önleyici zemin kaplaması ve düzenlemesi, içinde emniyet basamakları, derinliğin değiştiği her
kademede ölçü, çocuklar için en fazla elli santimetre derinlikte ayrı bir havuz, güvenlik ve hijyen
önlemlerinin Türkçe ve en az iki yabancı dilde belirtildiği levha, büfe hizmeti veya büfe
hizmetini de kapsayan bar mahalli, soyunma kabini, duş, kadın ve erkek müşteriler için ayrı
tuvalet düzenlemesi ile en az iki olmak üzere tesisteki havuz sayısı ve büyüklükleri dikkate
alınarak yeterli sayıda sertifikalı cankurtaran bulunan ünitelerdir. (Ek cümleler:RG-30/12/2021-
31705-CK-5026/2 md.) Müşterilerin önceden bilgilendirilmesi şartıyla, pazarlama ve işletme
politikası gereği sadece on iki yaş ve üzeri müşteri kabul eden konaklama tesislerinde çocuk
havuzu şartı aranmaz. Ancak bu tesislerin söz konusu pazarlama ve işletme politikasını
değiştirmeleri durumunda anılan politikaları uygulamaya geçmeden önce çocuk havuzu
yapmaları zorunludur.
2) Kapalı yüzme havuzları; (1) numaralı alt bentte belirtilen düzenlemelere ilave olarak
havuzun bulunduğu mahalde ısıtma ve havalandırma sistemi bulunan ünitelerdir.
3) Tesis bünyesinde açık ve kapalı havuzların en az birer adedinde ayrı çocuk havuzu
düzenlemesi yapılır. Çocuk havuzlarının yetişkin havuzuna bitişik olması durumunda havuzlar
arası geçişi önleyecek tedbirler alınır.
4) Birden fazla havuzu bulunan tesislerde, büfe hizmeti veya büfe hizmetini de kapsayan
bar mahalli, soyunma kabini, duş ile kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvalet düzenlemeleri
hizmeti aksatmayacak şekilde ortak kullanılabilir. Bu yan ünitelerin tesis bünyesinde fonksiyonel
ulaşım imkânı bulunacak şekilde havuz mahalline yakın düzenlenmesi halinde, havuz çevresinde
ayrıca aranmaz.
y) Eğlence havuzu; yüzme amaçlı kullanılmayan, kaydırak, şelale, dalga havuzu ve benzeri
eğlence amaçlı su aktivitelerinin gerçekleştirildiği havuz ve düzenlemelerdir. Eğlence havuzunun
faal olduğu zamanlarda düzeni ve emniyeti sağlamakla görevli personel bulundurulur. Çevresinde
kaymayı önleyici zemin kaplaması, suyunun devamlı temizliğini sağlayan sistem ile güvenlik ve
hijyen önlemlerinin Türkçe ve en az iki yabancı dilde belirtildiği levha aranır.
z) Satış üniteleri; esas olarak tesis müşterilerinin giyim, kuyum, hediyelik eşya ve günlük
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik düzenlenen, tesisle doğrudan bağlantısı olan dükkânlardır.
Türlere ilişkin maddelerde istisna bulunmaması durumunda, tesis müşterilerinden ziyade genel
kullanım için ve kapsamlı alışveriş faaliyetine yönelik düzenlenen mahaller belge kapsamında
değerlendirilmez.
aa) Erkek-kadın kuaförü; birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilen, fonksiyonuna uygun
donanıma sahip ve sertifikalı kişilerce hizmet verilen ünitelerdir.
bb) Açık yeme-içme üniteleri; kapalı mutfak alanı ile açık veya yarı açık yeme-içme alanı
bulunan lokanta ve kafeterya, içecek ve basit yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaya ve servis
malzemelerinin yıkanmasına yönelik donanıma sahip servis mutfağı veya bar bankosu bulunan
açık kafe, pastane, snack veya bar düzenlemeleridir.
cc) Açık eğlence üniteleri; sahne ve oturma düzeni, ses ve ışık sistemi ile sahne arkası
soyunma mahalleri bulunan açık gösteri alanı veya amfitiyatro; ışık ve ses düzeni, dans pisti,
diskjokey mahalli ve barı bulunan açık diskotek düzenlemesidir.
çç) Lunapark; tanımlanmış bir alanda eğlenceye yönelik dönme dolap, atlıkarınca, döner
salıncak gibi elektrik, elektronik ve mekanik araçlar ve oyuncaklardan en az beş adedinin
bulunduğu ünitelerdir.
dd) Hobi atölyesi; resim, seramik, ahşap boyama gibi hobilerin yapılmasına imkân veren
düzenlemeleri bulunan açık veya kapalı ünitelerdir.
ee) Sergi salonu; çeşitli sergiler için eserlere odaklı ışıklandırma düzenlemelerinin
yapılabileceği nitelikte; sergi panoları, kaideler, askı çubukları, camlı vitrin gibi donanıma sahip
salonlardır.
ff) Özel hizmet salonu; kişiye özel ayrıcalıklı hizmet veren, yeme-içme imkânı yanında
dinlenme, televizyon izleme, çalışma, okuma gibi hizmetlerin sağlandığı, servis bağlantısı
bulunan salonlardır.
gg) Çalışma odası; müşterilere yönelik düzenlenen, internet bağlantılı bilgisayar, tablet,
yazıcı gibi hizmetlerin sunulduğu mahallerdir.
ğğ) Kütüphane; görsel ve işitsel bilgi kaynaklarını okuma, seyretme veya dinleme imkânları
birlikte veya ayrı sunulan, mevcut kaynakların belli bir dizinde muhafazasına yönelik
düzenlemeleri bulunan ve en az altmış metrekare büyüklükte olan salonlardır.
(6) Müşterilerin yeme-içme, spor, eğlence gibi ihtiyaçlarını karşılayan ve bu maddenin
beşinci fıkrasında belirtilmeyen bir mahal düzenlenmesi halinde, ünitenin niteliğine göre ayrıca
değerlendirme yapılır.
(7) Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen mahallerin tesis kapasitesinde
değerlendirilebilmesi için aynı fıkrada belirtilen nitelikleri sağlamaları zorunludur.
(8) Kapasitesi kişi bazında tanımlanan ünitelerin kapasiteleri, salon veya mahallin
fonksiyonu dikkate alınarak, müşteri kullanımında olan alanın kişi başına 1,2 metrekareye
bölünmesiyle hesaplanır.
Personelin nitelikleri ve personele yönelik düzenlemeler
MADDE 15- (1) Bakanlık tarafından belgelendirilen veya belge talebinde bulunulan
tesislerde turizm alanında tecrübeli, eğitimli veya sertifikalı personel istihdam edilir. Tesislerde
sağlık, güzellik ve bakım, çocuk oyun merkezi veya ünitesi, masaj, su sporları ve eğlenceleri,
okçuluk, atıcılık, binicilik gibi üniteler bulunması durumunda, bu ünitelerde alanında sertifikalı
veya eğitimli personel çalıştırılır. Lunapark, eğlence havuzu gibi ünitelerde güvenlikten sorumlu
personel bulundurulur. Tesislerin tesisat, mekanik, elektrik, elektronik sistemlerinin bakımı
sertifikalı veya eğitimli kişilere yaptırılır veya bu niteliklere sahip personel istihdam edilir.
Turizm işletmelerinde görevli personelin hizmet standardını yükseltmek amacıyla eğitim için
gerekli önlemler işveren tarafından alınır ve uygulanır.
(2) Dört ve beş yıldızlı oteller, butik oteller, tatil köyleri ile yirmi oda ve üzeri kapasiteye
sahip diğer konaklama tesislerinde kadın ve erkek personel için ayrı soyunma yerleri, dolapları,
duş ve tuvalet ile oda sayısı altmış ve üzerinde olan tesislerde ayrıca personelin ortak oturma,
dinlenme ve yemek ihtiyaçları için ayrı bir mahal düzenlenir. Dört ve beş yıldızlı oteller, butik
oteller, tatil köyleri hariç, kapasitesi yirmi odanın altında olan konaklama tesislerinde ise personel
için tuvalet ve lavabo düzenlenir. Pansiyon ve apart otellerde, personel mahallinin düzenlenmesi
zorunlu değildir. Tesis bünyesinde personel lojmanı bulunması halinde kişi başı en az altı
metrekare alan esas alınır.13
(3) Tesisten ayrı parselde bulunan ve tahsisli kamu taşınmazında gerçekleştirilen personel
lojmanlarında personelin konaklamasının yanı sıra, yeme-içme, eğlence, dinlenme, spor ve
rekreasyon ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kafeterya, lokanta, yüzme havuzu, açık spor
alanları gibi düzenlemelere yer verilebilir. Bu lojmanlarda konaklama üniteleri ranzalı koğuş
veya yatakhane sisteminde düzenlenemez, yatak odaları kişi başı en az altı metrekare olmak
üzere en fazla iki kişilik olarak düzenlenir.
(4) Turizm işletmeleri personelinin, çalışmaları sırasında işlerine ve görev mahallerine
uygun, özel ve temiz kıyafet giymeleri zorunludur.
(5) İşletmelerde ilk yardım konusunda sertifikalı personel çalıştırılır.

13 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 10 uncu
maddesiyle bu fıkrada yer alan “soyunma odası,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.Tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri
MADDE 16- (1) Bakanlık tarafından düzenlenen plaket, tesis girişinde müşterinin kolayca
görebileceği bir yerde bulundurulur.
(2) Tesis tanıtımı Bakanlıktan alınan belgeye uygun olarak yapılır. Belgeli tesislerin işyeri
açma ve çalışma ruhsatında belirtilen isim ve türden farklı olarak belgelendirilmeleri halinde
turizm belgesinde belirtilen isim ve tür esas alınarak tanıtım yapılması zorunludur. Tesis
tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir; yanıltıcı olabilecek veya ülke
turizmini zedeleyecek tanıtımlarda bulunulamaz. Tesis tanıtımında, belgelendirildiği sınıfın
dışında algı yaratacak şekilde yıldız simgesini çağrıştıracak semboller kullanılamaz.
(3) Tesis isminde, kapasitesinde yer almayan ünitelere ilişkin terimler kullanılamaz.
(4) Belgeli tesisler, Bakanlık tarafından istenen her tür bilgi ve belgeyi zamanında ibraz
etmekle yükümlüdür.
(5) Belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifeleri Bakanlık tarafından onaylanır.
Sağlık, temizlik, güvenlik ve çevre korunmasına yönelik önlemler
MADDE 17- (1) Turizm tesislerinde, her türlü tesisatın tasarımında, kullanılan yapı
malzemelerinin seçiminde, suyun temizliğinde ve dezenfekte edilmesinde, yiyecek ve içecek
maddelerinin hazırlanmasında, depolanmasında ve saklanmasında insan ve çevre sağlığının
korunması ve geliştirilmesine yönelik hijyen ve sağlık kurallarına uyulur. Yiyecek ve içecekler,
saklama ve servis anında bozulmalarını önleyecek biçimde, uygun ısıda muhafaza edilir.
Tesislerde insan sağlığını tehdit eden hastalıkların oluşmasını önleyecek gerekli önlemler alınır.
Bulaşıcı hastalıkların tespit edilmesi halinde gerekli tedbirler alınarak yetkili makamlara derhal
bilgi verilir.
(2) Turizm tesislerinde, ilkyardım malzemeleri bulundurulur.
(3) Turizm tesislerinin hijyen, temizlik ve bakımları düzenli olarak sağlanır. Haşere ile
periyodik mücadele yürütülür. Meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda giderilmesi için
gerekli önlemler alınır.
(4) Sürdürülebilir turizm kapsamında turizm tesislerinde, çevrenin korunması ve çevreye
olan olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli önlemler alınır. Turizm tesisleri;
doğal varlıklar, biyolojik çeşitlilik, sosyal, kültürel ve tarihi değerler ile yöresel değerlerin
koruma ve kullanma dengeleri ile kaynakların sürdürülebilirliği gözetilerek işletilir. Atık
oluşumunun önlenmesi, önlemenin mümkün olmaması durumunda atığın en aza indirilmesi
sağlanır ve çevreye zarar vermesini önleyecek gerekli önlemler alınır. Atık sular ilgili mevzuatta
belirtilen standartlara uygun olarak arıtılmadan hiçbir şekilde açığa, akarsulara, göllere veya
denize akıtılamaz. Atıklar; akarsular, göller, denizler ve benzeri ortamlar ile çevrenin olumsuz
yönde etkilenmesine neden olacak yerlere bırakılamaz. Atıkların, toplanmasına kadar geçecek
süre içinde koku, pislik ve haşarat yapmayacak biçimde muhafazası veya sağlıklı yöntemlerle
bertarafı için gerekli önlemler alınır; geri dönüşümünün sağlanması amacıyla kağıt-karton, cam,
metal, plastik, organik, pil, elektronik atıklar, tıbbi atık, bitkisel veya mekanik yağlar ile diğer
geri kazanılabilir atık, türlerine göre ayrıştırılır. Müşteri konforu ve hijyen kuralları gözetilerek,
kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla su, enerji ve kimyasal madde
tüketiminin asgari düzeyde tutulmasına yönelik önlemler alınır ve sistemler kullanılır. Bu
konularda personele gerekli eğitim verilir.
(5) Turizm tesislerinin çevresinde, tesis girişlerinde ve genel kullanım alanlarında
müşterilerin ve personelin güvenliğinin sağlanmasına yönelik elektronik ve fiziki güvenlik
önlemleri alınır. Her türlü tesisat, elektrik ve mekanik donanımlarının standartlara uygun ve
nitelikli olması ve ayrıca bakımının düzenli yapılması zorunludur. Teras, balkon, merdiven, açık
koridorlar gibi dolaşım alanlarında; uygun malzeme ve ölçülerde korkuluk düzenlenir,
pencerelerde düşmeyi önleyecek önlemler alınır. Cam ve kaygan yüzeyler ile kot farkı olan
yerlerde uyarı işaretleri bulundurulur. Acil durumlar için eylem planı oluşturulur ve
uygulamasından sorumlu personel tanımlanır, personele gereken eğitim verilir ve müşterilerin
acil eylem planı konusunda bilgilendirilmesi sağlanır.
İKİNCİ KISIM
Tesis Türleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Konaklama Tesisleri
Konaklama tesislerinin asgari nitelikleri
MADDE 18- (1) Konaklama tesislerinde aşağıdaki asgari nitelikler aranır:
a) Yatak odalarının düzenlenmesine ilişkin esaslar:
1) (Değişik:16/3/2023-32134-C.K.-6969/11 md.) Yatak odaları; doğal ışık alacak şekilde
ve banyolu olarak düzenlenir. Uygun tefriş elemanlarıyla rahat kullanım imkânı verebilecek
şekilde dekore edilir. Odalarda teknik normlara uygun yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı,
çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, yatak başucu sehpası veya benzeri düzenleme,
genel aydınlatma, priz, gece lambası, çöp kutusu, elbise dolabı veya benzeri düzenleme, telefon,
tül perde ve kalın perde veya benzeri düzenleme, nitelikli zemin kaplaması, bir ve iki yıldızlı
oteller ile pansiyonlar hariç olmak üzere iklim koşullarına göre klima bulunur. Bir ve iki yıldızlı
oteller, pansiyonlar ve oda sayısı otuzun altındaki apart otellerin odalarında telefon aranmaz.
Yatak odalarında mutfak ve mutfak nişi düzenlenemez. Oda kapılarında elektronik kilidin
bulunmaması hâlinde ilave kilit sistemi yapılır. Banyolarda, suyun yayılımını engelleyici
önlemler alınır; vitrifiye, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, priz, çöp kutusu, sabun, şampuan
ile el, banyo ve ayak havlusu bulundurulur.
2) Banyo hariç; on metrekareye kadar olan odalar tek, daha büyük olanlar ise iki kişilik
olarak düzenlenebilir ve sadece müşterilerin talebi halinde ilave yatak konulabilir. Suit odalar, bir
adedi oturma bölümü olmak üzere, sabit malzeme ile fonksiyonel ayrımı yapılmış şekilde, en az
iki bölümden oluşur. Suit odaların yatak kapasitelerinin hesabında, banyo alanı dâhil altmış
metrekareye kadar olanlar iki yataklı, banyo alanı dâhil altmış metrekare üzerinde ve birden fazla
yatak odası bulunanlar dört yataklı olarak değerlendirilir. Suit odaların oturma bölümlerinde
içecek ve basit yiyecek ihtiyacını karşılayabilecek kapsamlı olmayan mutfak nişi düzenlenebilir.
Suit odalar, oturma bölümlerinin yatak odası şeklinde düzenlenmesi halinde aile odası olarak
adlandırılır. Suit odalar; oturma bölümlerine, yemek masası ve sandalyesi, ocak, davlumbaz,
buzdolabı, yeterli pişirme ve servis malzemesi ile bunların depolanacağı dolaplar bulunan mutfak
ilave edilmesi veya ayrı mutfak düzenlenmesi halinde apart oda olarak adlandırılır. Apart oda ve
aile odası kapasite hesabında yatak odaları dikkate alınır. Suit ve apart odalarda oturma bölümü
doğal aydınlatma olmaksızın düzenlenebilir.
3) Apart oteller hariç, konaklama tesislerinde yatak odalarının tümü suit oda ya da aile
odası şeklinde düzenlenebilir.
4) (Mülga:16/3/2023-32134-C.K.-6969/11 md.)
5) Taban döşemesi mevcut arazi seviyesinin aşağısında kalan ve yeterli doğal ışık almayan
katlarda müşteri yatak odası yapılamaz. Tesislerde aydınlığa bakan oda yapılabilir, ancak
aydınlığın dar kenarı iki metreden, alanı ise altı metrekareden az olamaz ve yatak odalarının
pencereleri mutfak, tuvalet gibi mahallerle aynı aydınlığa açılamaz.
6) (Mülga:16/3/2023-32134-C.K.-6969/11 md.)
b) Toplam kapasitesi seksen oda ve üzerinde olan tesisler ile dört ve beş yıldızlı oteller ve
tatil köylerinde en az bir oda olmak üzere toplam oda kapasitesinin yüzde biri oranında odada,
ayrıca tesis girişi, asansörler, genel tuvaletler ile en az bir adet yeme içme ünitesinde, günübirlik
tesisler, mola noktaları ile eğlence merkezlerinde ise kendi türlerinin asgari niteliklerinde
belirtilen şekilde erişilebilirlik düzenlemeleri yapılır. Bu düzenlemeler özel işaretlerle belirtilir.14
c) Müşterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısının; pansiyonlar, moteller, apart oteller, bir,
iki ve üç yıldızlı oteller ve özel konaklama tesisleri için üç kattan, dört yıldızlı oteller için iki
kattan, beş yıldızlı oteller ile butik oteller için ise bir kattan fazla olması durumunda müşteri
asansörü düzenlenir. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki yapılarda yer alan
tesisler ile yatak odası içerisinde birden fazla kat düzenlemesi bulunması durumu bu hükmün
dışındadır. Asansörlerde alarm tertibatı ile havalandırma düzeneği bulunur.
Oteller
MADDE 19- (1) Oteller; asli fonksiyonları müşterilerin konaklama ihtiyaçlarını sağlamak
olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme, toplantı, kutlama etkinlikleri, spor ve eğlenceye yönelik
üniteleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir. Oteller; bir, iki, üç, dört ve beş yıldızlı olarak
sınıflandırılır.
(2) Bir yıldızlı oteller, bu Yönetmelikte turizm tesisleri ve konaklama tesisleri için
belirlenmiş asgari niteliklere ilave olarak aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan otellerdir. Bu
otellerde;15
a) En az beş oda,16

14 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 11 inci
maddesiyle bu bentte yer alan “beş yıldızlı otellerde” ibaresi “beş yıldızlı oteller ve tatil köylerinde” şeklinde
değiştirilmiştir.
15 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 12 nci
maddesiyle bu fıkrada yer alan “ve belgelendirme denetimi veya sınıflandırma çalışmasında bu sınıf için belirlenmiş
puan barajını aşan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.b) Resepsiyon ile bekleme bölümünden oluşan lobi,
c) Oturma alanı ve bu alanda sıcak ve soğuk içecek hizmeti,
bulunur.
(3) İki yıldızlı oteller, bir yıldızlı otel niteliklerine ilave olarak aşağıda belirtilen nitelikleri
taşıyan en az on odalı otellerdir. Bu otellerde;17
a) (Mülga:16/3/2023-32134-C.K.-6969/12 md.)
b) Yönetim odası,
c) Odalarda televizyon,
ç) Odalarda saç kurutma makinesi,
d) Yatak katlarında kat hizmetleri ofisi veya dolap,
e) (Mülga:16/3/2023-32134-C.K.-6969/12 md.)
bulunur.
(4) Üç yıldızlı oteller, iki yıldızlı otel niteliklerine ilave olarak aşağıda belirtilen nitelikleri
taşıyan otellerdir. Bu otellerde;18
a) Kahvaltı salonu (yeterli büyüklükte oturma alanı ve servis mutfağı veya lokanta
bulunması durumunda bu mahaller kahvaltı verme amaçlı da kullanılabilir, yazlık tesislerde bu
amaçla kullanılan salonun bir kısmı açık olabilir),
b) İklim koşullarına göre genel mahallerde klima,
c) Odalarda en az bir sandalye veya koltuk ve valizlik,
ç) Odalarda kıymetli eşya kasası,
d) Genel mahallerde internet hizmeti,
e) Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti ile bu hizmete ilişkin çamaşır torbası ve fiyat listesi,
f) (Ek:16/3/2023-32134-C.K.-6969/12 md.) Girişte rüzgarlık, hava perdesi, döner kapı
veya benzeri düzenleme,
bulunur.
(5) Dört yıldızlı oteller, üç yıldızlı otellere ilave olarak aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan,
14 üncü maddede belirtilen ünitelerden tesisin bulunduğu yöre, müşteri profili, işletmecilik
özelliklerine göre tercihe bağlı olarak bünyesinde bulunduran, belgelendirme denetimi veya
sınıflandırma çalışmasında bu sınıf için belirlenmiş puan barajını aşan otellerdir. Bu otellerde;
a) İlave bir yönetim odası,
b) Tesis yatak kapasitesinin aynı anda en az yüzde otuzuna hizmet veren lokanta veya
lokantalar,

16 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 12 nci
maddesiyle bu bentte yer alan “on oda” ibaresi “beş oda” şeklinde değiştirilmiştir.
17 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 12 nci
maddesiyle bu fıkrada yer alan “ve belgelendirme denetimi veya sınıflandırma çalışmasında bu sınıf için belirlenmiş
puan barajını aşan” ibaresi “en az on odalı” şeklinde değiştirilmiştir.
18 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 12 nci
maddesiyle bu fıkrada yer alan “ve belgelendirme denetimi veya sınıflandırma çalışmasında bu sınıf için belirlenmiş
puan barajını aşan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendinde yer alan “Odalarda” ibaresi “Genel mahallerde”
şeklinde değiştirilmiştir.


c) Yatak katlarında kat hizmetleri ofisi (ayrık, yaygın ve az katlı yerleşimler şeklinde
düzenlenmiş tesislerde hizmetin aksamaması kaydıyla kat ofisinin her katta bulunması zorunlu
değildir),
ç) Bagaj odası ve bu mahalde emanet hizmeti ile bagaj taşıma hizmeti,
d) Odalarda ve genel mahallerde klima, odalarda internet hizmeti,19
e) Odalarda ve banyolarda; bornoz, diş temizlik kiti, traş kiti, tırnak törpüsü, cımbız, tırnak
makası, tek kullanımlık terlik, dikiş kiti, ayakkabı sileceği, ayakkabı cilası, duş bonesi, duş
köpüğü, duş jeli, vücut losyonu, saç kremi, makyaj temizleme pamuğu, kulak temizliği pamuğu,
hijyen poşeti, kutu kâğıt mendil, bloknot-kalem, uyku gözlüğü, şemsiye gibi toplam en az on
çeşit buklet malzemesi,
f) Kuru temizleme hizmeti ve bu hizmete ilişkin fiyat listesi,
g) Toplam personelin en az yüzde onbeşi oranında konusunda eğitim almış veya sertifikalı
personel,
ğ) Konusunda eğitimli veya en az beş yıl deneyim sahibi idari personel,
bulunur.
(6) Beş yıldızlı oteller, dört yıldızlı otellere ilave olarak aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan,
14 üncü maddede belirtilen ünitelerden tesisin bulunduğu yöre, müşteri profili, işletmecilik
özelliklerine göre tercihe bağlı olarak bünyesinde bulunduran, belgelendirme denetimi veya
sınıflandırma çalışmasında bu sınıf için belirlenmiş puan barajını aşan otellerdir. Bu otellerde,
a) En az altmış oda,
b) Kat sayısı itibarıyla müşteri asansörü zorunlu olanlarda servis alanları ile bağlantılı
servis asansörü (Müşteri asansörü zorunlu olmayan tesislerde servis merdiveni yeterli görülür,
konaklama üniteleri ayrık, yaygın ve az katlı yerleşimler şeklinde düzenlenen tesislerde servis
merdiveni veya asansörü ile ilgili esaslar tebliğ ile belirlenir),
c) Odalarda mini bar ile içecek türlerine uygun servis malzemesi,
ç) Odalarda sehpa ile sofa veya kanepe ya da kişi başına bir koltuktan oluşan oturma grubu,
d) Odalarda uluslararası kanal erişimi olan panel televizyon,
e) Odalarda ve banyolarda ilave en az beş çeşit buklet malzemesi,
f) Odalarda müşterinin sıcak içecek hazırlamasına imkân sağlayan donanım ve servis
malzemesi,
g) Odalarda boy aynası,
ğ) Yatak başucunda priz,
h) Yatak başucunda banyo hariç oda aydınlatmasının kontrolü imkânı,
ı) Banyolarda resepsiyonla bağlantılı telefon veya odalarda telsiz telefon,
i) Oda servisi hizmeti ve bu hizmete ilişkin bilgilendirme ile menü,
j) Yatak kat koridorlarında resepsiyonla bağlantılı telefon,

19 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 12 nci
maddesiyle bu bentte yer alan “klima,” ibaresinden sonra gelmek üzere “odalarda internet hizmeti,” ibaresi
eklenmiştir.

 


k) Toplam personelin en az yüzde otuzu oranında konusunda eğitim almış veya sertifikalı
personel,
l) Resepsiyondan ayrı bir mahalde konusunda eğitimli ve deneyimli personel tarafından
verilen müşteri ilişkileri ve danışmanlık hizmetleri,
m) Oda sayısının yüzde onu oranında otopark hizmetinin görevli personel aracılığıyla
sağlanmasına yönelik hizmet,
n) Müşteri girişinden ayrı personel ve malzeme girişi,
bulunur.
Tatil köyleri
MADDE 20- (1) Tatil köyleri; doğal güzellikler içerisinde, doğal ve yöresel değerlerin
korunmasına da özen gösterilerek nitelikli çevre düzenlemesi ile gerçekleştirilen, konaklama ve
yeme-içme hizmetinin yanında çeşitli spor veya eğlence hizmetlerinin de sağlandığı yaygın
yerleşim düzeninde, tüm cephelerinde en fazla üç katlı olarak görülen yapılardan oluşan
tesislerdir. Bu Yönetmelikte turizm tesisleri ve konaklama tesisleri için belirlenmiş olan asgari
niteliklere ek olarak aşağıda belirtilen nitelikleri sağlayan, 14 üncü maddede belirtilen
ünitelerden, tesisin bulunduğu yöre, müşteri profili, işletmecilik özelliklerine göre tercihe bağlı
olarak bünyesinde bulunduran, belgelendirme denetimi veya sınıflandırma çalışmasında sınıfı
için belirlenmiş puan barajını aşan tatil köyleri, dört ve beş yıldızlı olarak sınıflandırılır.
(2) Tatil köylerinde;
a) En az altmış oda,20
b) Tatil köyü sınırlarının emniyet altına alınması sağlanarak girişte kontrol ünitesi,
c) Oda sayısının yüzde onu oranında otopark,
ç) Müşterilere tesisin bütününü tanıtıcı ve tüm birimlere ulaşımını kolaylaştırıcı görsel
doküman gibi hizmet sunumu,
d) Diğer ünitelerin gürültü gibi rahatsız edici etkilerinden korunacak biçimde düzenlenmiş
müşteri yatak odaları,
e) Müşterilerin oda ve diğer ünitelere rahatça ulaşımını sağlayacak ve karanlıkta da
görülebilecek nitelikte yönlendirme işaretleri,
f) Resepsiyon ve bekleme bölümünden oluşan lobi (yazlık tesislerde bu amaçla kullanılan
mahallin bir kısmı açık olabilir),
g) Yönetim odaları,
ğ) Tesis yatak kapasitesinin aynı anda en az yüzde otuzuna hizmet veren lokanta veya
lokantalar,
h) Oturma alanı,
ı) Kat hizmetinin verilmesini sağlayacak sayıda kat ofisleri,
i) Konaklama bloklarında resepsiyonla bağlantılı en az bir telefon,

20 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 13 üncü
maddesiyle bu bentte yer alan “seksen” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiştir.j) Bagaj odası ve bu mahalde emanet hizmeti ile bagaj taşıma hizmeti,
k) Odalarda ve genel mahallerde klima,
l) Odalarda ve genel mahallerde internet hizmeti,
m) Odalarda sehpa ile en az bir sandalye veya koltuk,
n) Odalarda valizlik,
o) Odalarda televizyon,
ö) Odalarda saç kurutma makinesi,
p) Odalarda mini bar ile içecek türlerine uygun servis malzemesi,
r) Odalarda boy aynası,
s) Odalarda ve banyolarda, bornoz, diş temizlik kiti, traş kiti, tırnak törpüsü, cımbız, tırnak
makası, tek kullanımlık terlik, dikiş kiti, ayakkabı sileceği, ayakkabı cilası, duş bonesi, duş
köpüğü, duş jeli, vücut losyonu, saç kremi, makyaj temizleme pamuğu, kulak temizliği pamuğu,
hijyen poşeti, kutu kâğıt mendil, bloknot-kalem, uyku gözlüğü, şemsiye gibi toplam en az on
çeşit buklet malzemesi,
ş) Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti ile bu hizmete ilişkin çamaşır torbası ve fiyat tarifesi
veya müşteri kullanımına yönelik çamaşır makineleri,
t) Toplam personelin en az yüzde onbeşi oranında konusunda eğitim almış veya sertifikalı
personel,
u) Konusunda eğitimli veya en az beş yıl deneyim sahibi idari personel,
bulunur.
Butik oteller
MADDE 21- (1) Butik oteller; bu Yönetmelikte turizm tesisleri ve konaklama tesisleri için
belirlenmiş olan asgari nitelikleri sağlayan, deneyimli, konusunda eğitimli veya sertifikalı
personel ile kişiye özel yüksek standartta hizmet verilen, en az on, en fazla altmış odalı otellerdir.
(2) Butik otellerde;
a) Üstün kaliteli, özel tasarım seri üretim, sanatçı tarafından tesise özel tasarlanarak
üretilmiş veya antika ürünlerden oluşan tefriş, dekorasyon, donanım ve servis malzemeleri,
b) Alakart hizmet verilen lokanta,
c) Resepsiyon, lobi, yatak kapasitesinin yüzde yirmibeşi oranında oturma alanı,
ç) Yönetim odası,
d) Genel mahallerde klima,
e) Genel mahallerde ve odalarda kablosuz internet,
f) Beş yıldızlı otel odaları için belirlenen nitelikleri taşıyan müşteri yatak odaları,
g) Yatak katlarında kat hizmetleri ofisi veya dolap,
ğ) Oda banyolarında aydınlatmalı büyüteçli ayna,
h) Yatak odasını gece kullanımına hazırlama hizmeti,
ı) Oda servisi hizmeti ve bu hizmete ilişkin bilgilendirme ile menü,
i) Kat sayısı itibarıyla müşteri asansörü zorunlu olanlarda servis alanları ile bağlantılı servis
asansörü (Müşteri asansörü zorunlu olmayan tesislerde servis merdiveni yeterli görülür, konaklama
üniteleri ayrık, yaygın ve az katlı yerleşimler şeklinde düzenlenmiş tesislerde servis merdiveni veya
asansörü ile ilgili esaslar tebliğ ile belirlenir.),
j) Bagaj odası ve bu mahalde emanet hizmeti ile bagaj taşıma hizmeti,
k) Çamaşır yıkama, ütüleme, kuru temizleme ve terzi hizmeti ile bu hizmetlere ilişkin
çamaşır torbası ve fiyat tarifesi,
l) Görevli personel aracılığıyla sağlanan otopark hizmeti,
m) Tesis müşteri yatak kapasitesinin en az yüzde ellisine denk gelen sayıda deneyimli,
konusunda eğitimli veya sertifikalı personel ile konusunda eğitimli veya en az beş yıl deneyimli
idari personel,
n) En az elli kişi kapasiteli olmak üzere 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (a), (b), (c),
(ç), (g), (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen ünitelerden biri,
o) 14 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen ünitelerden en az biri (aynı fıkranın (k)
bendinde belirtilen ünite hariç),
bulunur.
Özel konaklama tesisleri
MADDE 22- (1) Özel konaklama tesisleri, ülke turizmine katkı sağlayan ve Bakanlık
tarafından desteklenmeleri uygun görülen, yer aldığı yapı veya bulunduğu bölge itibarıyla
aşağıda belirtilen özelliklerden en az birini taşıyan nitelikli tesislerdir:
a) Mimari özgünlük.
b) Tarihi değer.
c) Doğaya ait özellik.
ç) Yerel, ulusal veya başka uluslara ait kültürleri yansıtan yapı, tefriş veya dekorasyon.
(2) Özel konaklama tesislerinde, toplam yatak kapasitesinin en az yüzde yirmisi oranında
deneyimli veya konusunda eğitimli veya sertifikalı personel ile nitelikli hizmet sunulması gerekir.
(3) Özel konaklama tesisleri, bu Yönetmelikte turizm tesisleri ve konaklama tesisleri için
belirlenmiş olan asgari nitelikleri sağlar. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığında yer alan
işletmelerde ise bu niteliklere ilişkin olarak yapının özelliğine göre değerlendirme yapılır.
Moteller
MADDE 23- (1) Moteller, bu Yönetmelikte yer alan turizm tesisleri ve konaklama
tesislerinin asgari niteliklerini sağlayan, yerleşim merkezleri dışında, karayolu güzergâhı veya
yakın çevrelerinde inşa edilen, motorlu araçlarıyla yolculuk yapanların konaklama, yeme-içme ve
araçlarının park ihtiyaçlarını karşılayan en az on odalı tesislerdir.
(2) Motellerde;
a) Tesisin kolayca bulunmasını ve görülmesini sağlayan yol ve yön işaretleri, otopark ile
diğer hizmet tesislerini gösteren işaretler,
b) Yeterli aydınlatma ile iyi bir çevre düzenlemesi,
c) Resepsiyon ve kapasiteye yeterli bekleme bölümünden oluşan lobi,
ç) Kahvaltı salonu (yeterli büyüklükte oturma alanı ve servis mutfağı veya lokanta
bulunması durumunda bu mahaller kahvaltı verme amaçlı da kullanılabilir, yazlık tesislerde bu
amaçla kullanılan salonun bir kısmı açık olabilir),
d) Yönetim odası,
e) Genel mahallerde sıcak ve soğuk içecek ve basit yiyecek hizmeti,
f) Genel mahallerde kablosuz internet hizmeti,
g) Satış ünitesi,
ğ) Oda sayısının yüzde sekseni oranında otopark,
bulunur.
(3) Motellerde trafik gürültüsüne karşı gerekli önlemler alınır.
Pansiyonlar
MADDE 24- (1) (Değişik:16/3/2023-32134-C.K.-6969/14 md.) Pansiyonlar; bu
Yönetmelikte yer alan turizm tesisleri ve konaklama tesislerinin asgari niteliklerini sağlayan en
az üç, en fazla yirmi beş odalı yönetimi basit tesislerdir.
(2) Pansiyonlarda;
a) Giriş holü,
b) Oturma, yemek ve kahvaltı ihtiyacını karşılayabilecek kapalı mahal (yazlık tesislerde bir
kısmı açık olabilir),
c) Yemek ihtiyacının işletme tarafından verilmemesi durumunda, pansiyon mutfaklarında
ihtiyacı karşılayacak sayıda; buzdolabı, pişirme ve ızgara donanımı, bulaşık yıkama, hazırlık ve
malzeme istif yerleri, servis malzemeleri ve dolapları,
bulunur.
Apart oteller
MADDE 25- (1) Apart oteller; bu Yönetmelikte yer alan turizm tesisleri ve konaklama
tesislerinin asgari niteliklerini sağlayan, müşterinin kendi yeme ve içme ihtiyacını
karşılayabilmesi için gerekli teçhizatla donatılan, otel olarak işletilen ve tüm odaları 18 inci
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen apart oda şeklinde düzenlenen en az on odalı
tesislerdir.
(2) Apart otellerde;
a) Resepsiyon ve bekleme bölümünden oluşan lobi (yazlık tesislerde bu amaçla kullanılan
mahallin bir kısmı açık olabilir),
b) Yönetim odası,
c) Apart odalarda;
1) Tefriş elemanlarında standart beraberliği,
2) Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti verilmemesi halinde otomatik çamaşır makinesi.
ç) (Mülga:16/3/2023-32134-C.K.-6969/15 md.)
bulunur.
İKİNCİ BÖLÜM


Gastronomi Tesisleri

MADDE 26- (1) Gastronomi tesisleri; yemek kültürünün bir turizm ürünü haline getirilerek
müşteriye sunulduğu, yöresel, geleneksel, ulusal veya uluslararası özellik taşıyan mutfak ile
yiyecek içecek servisinin yapıldığı, ülke turizmine katkı sağladığı değerlendirilen ve bu
yönleriyle Bakanlık tarafından desteklenmeleri uygun görülen yeme-içme tesisleridir.
(2) Gastronomi tesisleri aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:
a) Aşağıda belirtilen niteliklerden en az bir tanesinin sağlanması gerekir.
1) İşletmenin, seri üretim ve hazır yemek haricinde, yeme-içme alanında yerel, bölgesel,
ulusal ya da uluslararası yazılı ve görsel basında marka bilinirliği veya ün sahibi olması.
2) İşletmenin (1) numaralı alt bentteki nitelikleri sağlayan bir işletmenin kullanım hakkını
içeren franchise, işletmecilik anlaşması veya benzeri sözleşmeye dayanan bir hakka sahip olması.
3) Başvuru sahibi gerçek kişinin veya başvuru sahibi tüzel kişi ise hâkim ortağının veya
ortaklarının hisselerinin yüzde ellibirinden fazlasına sahip olduğu diğer şirketin; belge talebinde
bulunulan işletme haricinde (1) veya (2) numaralı alt bentte sayılan niteliklere sahip ayrı bir
işletmesinin olması.
4) Başvuru sahibi gerçek kişinin veya tüzel kişinin hâkim ortağının veya hisselerin
çoğunluğuna sahip ortaklarının gastronomi dalında; ulusal veya uluslararası örgün eğitim
kurumlarından diplomasının veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen mesleki yeterlilik belgesinin bulunması. 21
5) (Ek:RG-4/4/2020-31089-C.K-2360/2 md.) Tesisin, yoğun turizm faaliyetlerinin
bulunduğu bir bölgede yer alması.
b) (a) bendine ilave olarak bu tesislerde;
1) Mutfak alanı en az yirmibeş metrekare olmak kaydıyla, 14 üncü maddenin beşinci
fıkrasının (f) bendinde belirtilen niteliklere sahip alakart hizmeti verilen lokantanın bulunması,
2) Açık alandan girişi olan işletmelerde, girişte rüzgârlık, döner kapı veya benzeri
düzenlemenin bulunması,22
3) Kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvalet ve lavabo düzenlemesinin bulunması,
4) Yemek salonunda klima sisteminin bulunması,
5) Nitelikli tefriş, dekorasyon, donanım ve servis malzemeleri, başka uluslara ait mutfaklara
yönelik olarak faaliyet gösterilmesi durumunda o ülkenin kültürünü yansıtacak şekilde kaliteli ve
nitelikli olması veya bu kültüre ait unsurların bulundurulması,23

21 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 16 ncı
maddesiyle bu bentte yer alan “uluslararası kabul gören sertifikasının” ibaresi “Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen mesleki yeterlilik belgesinin” şeklinde değiştirilmiştir.
22 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 16 ncı
maddesiyle bu bentte yer alan “hava perdesi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
23 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 16 ncı
maddesiyle bu bentte yer alan “Tefriş, dekorasyon, donanım ve servis malzemelerinin; üstün kaliteli veya özel seri
üretim olması ya da sanatçı veya yerel üretici tarafından tesise özel tasarlanarak üretilmiş olması veya özel tasarım
ürünler olması;” ibaresi “Nitelikli tefriş, dekorasyon, donanım ve servis malzemeleri,” şekilde değiştirilmiştir.

 

6) Mutfak şefinin gastronomi alanında; ulusal veya uluslararası örgün eğitim kurumlarından
diplomasının veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme
kuruluşlarınca düzenlenen mesleki yeterlilik belgesinin veya ödülünün bulunması ya da yerel,
ulusal veya uluslararası tanınırlığının olması; başka bir ulusa ait mutfağa yönelik olarak faaliyet
gösterilmesi durumunda, bu alanda eğitimli mutfak şefinin istihdam edilmesi,24
7) Çalışan personelin en az yüzde yirmisinin konusunda deneyimli veya eğitim almış
olması,
25
8) Menüdeki ürünlerin içeriklerinin ve bu içeriklerin alerjen özelliklerinin, vejetaryen veya
vegan tüketimine uygunluklarının, inanç hassasiyetine yönelik içerik taşıyıp taşımadığı
hususlarının, biri Türkçe olmak üzere en az iki dilde belirtilmesi,
9) Ulusal, yöresel ve geleneksel mutfakla hizmet verilmesi durumunda; yiyecek
malzemelerinin en az beş çeşidinin yöresel ürünlerden seçilmesi, geleneksel usul veya geleneksel
usulün modern yöntemlerle yorumlanarak pişirilmesi ve sunumu, anlatımı ve menüde açıklanması,
10) Başka bir ulusa ait mutfağa yönelik olarak faaliyet gösterilmesi durumunda, yiyecek
malzemelerinin sunumu yapılan mutfağa özgü ürünlerle geleneksel usul veya geleneksel usulün
modern yöntemlerle yorumlanarak pişirilmesi ve sunumu, anlatımı ve menüde açıklanması,
11) Dünya mutfağına yönelik olarak faaliyet gösterilmesi durumunda; başlangıç, ara sıcak,
ana yemek ve tatlı çeşitlerinden en az üçer adet olacak şekilde kaliteli malzemelerle ürünlerin
hazırlanması ve uygun servis malzemeleriyle müşteriye sunulması, anlatımı ve menüde
açıklanması,
12) Sunulan yiyecek ürünlerinin işletme tarafından hazırlanması,
nitelikleri aranır.
(3) (Mülga:16/3/2023-32134-C.K.-6969/16 md.)
(4) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığında yer alan işletmelerde, 14 üncü maddenin
beşinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen mahallerin metrik ölçüleri ve mutfak ile yemek salonu
arasında servis bağlantısı hususlarında, yapının niteliğine göre değerlendirme yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Tesisleri
Termal tesisler
MADDE 27- (1) Termal tesisler; doğal tedavi edici unsurların sağlık amaçlı kullanıldığı
kaplıca, içmece ve talassoterapi gibi üniteleri içeren, konaklamalı veya konaklamasız olarak
düzenlenen tesislerdir. Termal tesisler, konaklamalı termal tesisler veya konaklamasız termal
tesisler adı altında belgelendirilir.

24 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 16 ncı
maddesiyle bu bentte yer alan “uluslararası kabul gören sertifikasının” ibaresi “Mesleki Yeterlilik Kurumu
tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen mesleki yeterlilik belgesinin” şeklinde
değiştirilmiştir.
25 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 16 ncı
maddesiyle bu bentte yer alan “konusunda eğitim almış olması” ibaresi “konusunda deneyimli veya eğitim almış
olması” şeklinde değiştirilmiştir.a) Konaklamalı termal tesisler; bu Yönetmelikte tanımlanan konaklama tesisleri ile birlikte
işletilip belgelendirilen ve bünyesinde yer aldıkları konaklama tesislerinin tür ve sınıfı belirtilerek
isimlendirilen termal tesislerdir.
b) Konaklamasız termal tesisler; bünyesinde satış ünitesi ve 14 üncü maddenin beşinci
fıkrasının (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen yeme-içme ünitelerinden en az birini bulunduran,
konaklama yapılmayan termal tesislerdir.
Sağlıklı yaşam tesisleri
MADDE 28- (1) Sağlıklı yaşam tesisleri; bünyesinde Sağlık Bakanlığı tarafından
tanımlanan sağlık merkezi ile dört veya beş yıldızlı otel bulunan konaklama tesisleridir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Spor Tesisleri
Spor tesisleri
MADDE 29- (1) Spor tesisleri; bu Yönetmelikte turizm tesisleri için belirlenmiş olan asgari
nitelikleri sağlayan, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde,
olimpik spor türlerinden en az bir tanesinin ana faaliyet olarak kurgulandığı, bunun yanında
çeşitli spor dallarının uluslararası normlara uygun alanlarda gerçekleştirildiği, ayrıca bu
aktivitelerin tamamlayıcı diğer bölümlerle desteklendiği tesislerdir.
(2) Bu tesislerde;
a) Resepsiyon, giriş ve emanet bölümünden oluşan giriş tesisleri,
b) Yönetim odaları,
c) Satış üniteleri,
ç) Tesisin çevreden tecridini sağlayan çit, duvar, yeşillik gibi malzeme,
d) Uluslararası standartlarda ana saha,
e) Isınma ve antrenman sahaları,
f) Kadın ve erkek sporcular için ayrı düzenlenmiş soyunma yeri ve dolapları, duş ve tuvalet
düzenlemeleri,
g) Saha bakım üniteleri ve depolar,
ğ) Personel için soyunma yeri ve dolapları, duş ve tuvalet düzenlemeleri,
h) Dinlenme ve rekreasyon alanları,
ı) Otopark,
i) En az yüz kişilik kapalı kapasiteyi sağlayacak şekilde, 14 üncü maddenin beşinci
fıkrasının (f), (ğ), (ı) ve (i) bentlerinde düzenlenen yeme-içme tesislerinden en az bir adedi,
bulunur.
Golf tesisleri
MADDE 30- (1) Golf tesisleri; bu Yönetmelikte turizm tesisleri için belirlenmiş olan asgari
nitelikleri sağlayan, golf sporunun uluslararası normlara uygun olarak gerçekleştirildiği
tesislerdir.
(2) Golf tesislerinde;
a) Çevre özelliğine göre doğal veya yapay çit, duvar, yeşillik gibi tecrit elemanlarıyla
emniyet altına alınmış golf sahası,
b) En az bir adet onsekiz delikli golf parkuru,
c) Golf oyuncularının eğitimi ve ısınması için kullanılmak üzere ayrı bir ısınma ve pratik
yapma alanı,
ç) Aşağıda belirtilen üniteleri bulunan kulüp binası;
1) Resepsiyon, emanet hizmetleri ve bekleme yerini kapsayan giriş bölümü,
2) En az yüz kişilik lokanta,
3) Golf malzemelerinin muhafazasına yönelik düzenleme ile kadın ve erkek golf oyuncuları
için ayrı düzenlenen soyunma yeri ve kilitli dolapları, duş ve tuvalet düzenlemeleri,
4) Satış ünitesi,
5) Otopark,
6) Yönetim odası,
7) Personel için soyunma yeri ve dolapları, duş ve tuvalet düzenlemeleri,
8) Arazi bakım üniteleri, depolar ve golf arabaları için otopark,
bulunur.
(3) Golf tesislerinde; golf alanlarını daraltmamak koşuluyla bu Yönetmelikte tanımlanan
konaklama tesisleri ile yeme-içme, eğlence ve spor ünitelerine yer verilebilir.
Kış sporları mekanik tesisleri
MADDE 31- (1) Kış sporları mekanik tesisleri; kayakçıların kayak yapması amacıyla farklı
noktalar arasında taşınmasına yönelik, teleferik, telesiyej, teleski, tele kabin gibi mekanik
düzenlemelerden oluşan tesislerdir.
(2) Bu tesislerde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; güneşlenme ve seyir
noktaları, idare ünitesi, genel tuvaletler, korunak ve servis üniteleri ile teleski türü hariç olmak
üzere alt, üst veya ara istasyonlarda büfe hizmeti düzenlenir. Kullanıcıların mekanik
düzenlemelerden kaynaklanabilecek tehlikelere karşı güvenliklerini sağlayacak önlemler
işletmece alınır.
(3) Kış sporları mekanik tesislerinin yer aldığı kayak pistlerinde alınacak güvenlik
önlemleri ilgili Valilik tarafından belirlenir ve denetlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kongre ve Rekreasyon Tesisleri
Kongre ve sergi merkezleri
MADDE 32- (1) Kongre ve sergi merkezleri; bu Yönetmelikte turizm tesisleri için
belirlenmiş olan asgari nitelikleri sağlayan kongre, toplantı, sergi ve performans faaliyetlerinin
gerçekleştirildiği tesislerdir.
(2) Kongre ve sergi merkezlerinde;
a) En az bin kişiye hizmet verebilecek büyüklükte bölünebilir bir kongre salonu,
b) Dört adet en az elli kişilik toplantı salonu,
c) Salonlarla fuayeler ve servis alanları arasında bağlantı,
ç) Salonlarda amacına uygun araç-gereç ve donanım,
d) Simültane tercüme odaları ve hizmeti,
e) Teknik imkânlarla donatılmış basın merkezi,
f) Kapalı sergi ve açık/kapalı fuar alanları,
g) Yeme-içme hizmeti ve mutfak,
ğ) Yönetim odaları,
h) Personel lavabo ve tuvaletleri,
ı) Tüm mahallerde havalandırma ve klima sistemi,
i) Malzeme depoları,
j) Kapasitesinin yüzde beşi oranında otopark,
k) Ana girişten ayrı malzeme girişi,
bulunur.
Eğlence merkezleri
MADDE 33- (1) Eğlence merkezleri; bu Yönetmelikte turizm tesisleri için belirlenmiş olan
asgari nitelikleri sağlayan, eğlence ve rekreasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan ve
müşterinin aktif katılımının sağlandığı tesislerdir.
(2) Eğlence merkezlerinde;
a) En az yüzelli kişilik olmak üzere, 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (f) bendinde
belirtilen niteliklere sahip lokanta,
b) En az beşyüz kişi kapasiteyi sağlayan, 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (c) veya (ç)
bentlerinde belirtilen salon veya salonlar,
c) En az yüz kişilik olmak üzere, 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (h) bendinde
belirtilen salon,
ç) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mahallerin toplam kapasitelerinin yüzde yirmisi oranında
otopark,
d) Satış üniteleri,
e) Yüzme veya eğlence havuzu,
f) En az ikiyüzelli metrekare bağımsız alanı olan sergi salonu,
g) 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (o), (ö), (r), (s), (ş) ve (t) bentlerindeki ünitelerden
en az iki çeşidi,
ğ) Aşağıda sayılan ünitelerden en az üç adedi;
1) Elektronik, bilgisayar, ses, ışık gibi teknolojilerin kullanılarak simülasyon, animasyon
gibi sanal ortamların yaratılmasına veya gösterilerin yapılmasına imkân sağlayan teknik
donanımı haiz en az üç ünite,
2) Kay-kay, bisiklet ve benzeri aktiviteler için gösteri alanı,
3) El sanatları atölyeleri ve bunların satışına ilişkin üniteler,
4) Lunapark,
5) Doğa müzesi,
6) Su altı canlılarının bilgilendirme ve gösteri amaçlı sergilendiği dev akvaryum,
7) Müşteriler için katılım ve canlı izleme imkânının sağlandığı film stüdyoları,
8) En az beşyüz kişilik açık hava tiyatrosu,
h) Tesis bünyesindeki ünitelerden en az üç adedinde ve müşteri tuvaletlerinde bedensel
engelliler için gerekli düzenlemeler,
bulunur.
(3) Eğlence merkezlerinin bünyesinde konaklama tesisi yer alması halinde, ikinci fıkraya ek
olarak aşağıda belirtilen nitelikler aranır:
a) Tesisin yer aldığı taşınmazın en az beşyüz bin metrekare alana sahip olması.
b) Tesisin yer aldığı taşınmazın sahil şeridine sınırının olmaması.
c) Konaklama tesisinin en az beşyüz yataklı beş yıldızlı otel olarak düzenlenmesi.
(4) Eğlence merkezlerinin bünyesinde üçüncü fıkraya uygun olarak konaklama tesisi yer
alması halinde, genel kullanıma da açık ve kapsamlı alışveriş faaliyetine yönelik satış üniteleri
düzenlenebilir. Bu durumda satış ünitelerinin bağımsız bölüm toplam brüt alanı, taşınmazın
toplam alanının yüzde yirmisini geçemez, bu konuda ilgili kurum veya kuruluş yazısı esas alınır.
Günübirlik tesisler
MADDE 34- (1) Günübirlik tesisler; tahsisli kamu taşınmazı üzerinde yer alan, yeme-içme,
dinlenme, eğlence ve spor imkânlarından birkaçını sağlayan ve konaklama yapılmayan
tesislerdir.
(2) Günübirlik tesislerde;
a) Giriş tesisleri, idare odası ve en fazla iki adet satış ünitesi,
b) Tesisin kıyıda yer almaması durumunda çit, duvar, yeşillik gibi malzeme ile çevreden
tecridi ile açık alanların kullanıma uygun düzenlenmesi,
c) Otopark hizmeti,
ç) Kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler ve müşteri tuvaletleri ile tesis bünyesindeki
ünitelerde bedensel engelliler için gerekli düzenlemeler,
d) Personel için soyunma yerleri, dolapları, duş ve tuvalet,
e) 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (f), (ğ), (ı) ve (i) bentlerinde düzenlenen yeme-içme
tesislerinden en az bir adedi,
f) 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (m), (n), (o), (ö), (r), (s), (ş), (t), (u), (ü), (v), (y) ve
(çç) bentlerinde belirtilen spor, eğlence ve oyun imkânını sağlayan ünitelerden en az bir adedi,
bulunur.
(3) Günübirlik tesislerin, aynı belge altında bu Yönetmelikte yer alan türlerden bir veya
birkaçıyla birlikte yer alması halinde; ikinci fıkranın (a), (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen
düzenlemeler, ortak kullanıma uygun ve günübirlik tesisin işleyişine de hizmet verecek şekilde
bulunuyorsa ayrıca aranmaz.
(4) 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının
Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin ek 2 nci maddesi kapsamında kalan
günübirlik tesislerde;
a) İkinci fıkranın (c) ve (d) bentlerinde belirtilen mahaller aranmaz,
b) İkinci fıkranın (a) bendinde yer alan mahaller açık mahal olarak düzenlenebilir,
c) İkinci fıkranın (e) bendinde sayılan mahaller yerine 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının
(bb) bendinde belirtilen yeme-içme ünitelerinden biri düzenlenebilir,
ç) Müşteriler için soyunma kabini, emanet dolapları ile duş bulunur.
ALTINCI BÖLÜM
Kırsal Turizm Tesisleri
Kırsal turizm tesisleri
MADDE 35- (1) (Değişik:16/3/2023-32134-C.K.-6969/17 md.) Kırsal turizm tesisleri;
kırsal bölgelerde, dağ veya yaylalarda kurulan, yönetimi basit, konaklama olanağı yanında,
bulunduğu bölgedeki kırsal hayatı deneyimleme imkânı sağlayan, yapılarda ana malzeme olarak
yöresel inşaat malzemeleri kullanılan, tüm cephelerinden en fazla iki katlı olarak görülen, en az
beş, en fazla otuz odalı çiftlik evi, köy evi, kır evi, yayla evi veya dağ evi tesisleridir. Tahsisli
kamu taşınmazlarındaki kırsal turizm tesislerinin konaklama ünitelerinin her birinin toplam alanı
yirmi metrekareyi geçemez. Bu tesislerde merkezi ısıtma sistemi veya klima aranmaz.
(2) Kırsal turizm tesislerinde;
a) (Değişik:16/3/2023-32134-C.K.-6969/17 md.) Müşterilere ağırlıklı olarak yöreye özgü
yiyecek türlerinin sunulması,
b) Kırsal hayata uygun, özgün ve nitelikli tefriş ve dekorasyon,
c) Balkon, veranda ve teras gibi düzenlemeler,
ç) Kitap okuma ve dinlenme imkânı sağlayan mahal düzenlemesi,
d) Tesis çevresindeki doğal ve kültürel değerler ile çevrenin korumasına yönelik genel
bilgilendirme,
e) Her beş oda için bir adet olmak üzere ortak kullanıma uygun müşteri duş, tuvalet ve
lavabo mahalli,
f) Kış, doğa veya çim sporlarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi halinde gerekli
malzeme ve teçhizatın kiralanabilmesi imkânı ve bunların muhafazası için depo ile bu sporların
öğretilmesine yönelik en az bir adet sertifikalı eğitici personel,
(3) (Ek:16/3/2023-32134-C.K.-6969/17 md.) Yatak odaları doğal ışık alacak şekilde
düzenlenir. Uygun tefriş elemanlarıyla rahat kullanım imkânı verebilecek şekilde dekore edilir.
Odalarda yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan,
genel aydınlatma, priz, çöp kutusu, perde veya benzeri düzenleme bulunur. Banyolarda, vitrifiye,
armatür, batarya, duş donanımı, ayna, priz, çöp kutusu, sabun, şampuan ile el ve banyo havlusu
bulundurulur.
(4) (Ek:16/3/2023-32134-C.K.-6969/17 md.) Yatak odalarının adlandırılması ve
kapasitelerinin hesabında 18 inci madde hükümleri uygulanır.
bulunur.
Kampingler, konaklama amaçlı mesire yerleri ve konaklamalı orman parkları (Değişik
başlık:RG-10/1/2023-32069-CK-6661/2 md.)
MADDE 36- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-4/4/2020-31089-C.K-2360/3 md.)
(1) Kampingler; deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle
müşterilerin kendi imkânlarıyla geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını
karşıladıkları en az on ünitelik tesislerdir. Kampinglerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Kamping alanı; kamping iç ve dış güvenliklerini sağlayan çit, duvar, yeşillik gibi
düzenlemeler ile çevreden tecrit edilerek aydınlatılır. Kampingde yer alan her türlü yapı, doğayla
uyumlu hafif yapı malzemesinden ve tek katlı olarak inşa edilir. Kamping alanı drene edilerek
ağaçlandırılır. Boş alanlar çimlendirilir. Geceleme birimlerini rahatsız etmeyecek şekilde okuma,
dinlenme, spor, eğlence, yeme-içme gibi amaçlar için gerekli düzenlemeler yapılır. Araç yolları,
arazi ve iklim şartlarına uygun olarak toz kaldırmayacak şekilde düzenlenir.
b) Kampinglerde; kampçı ünitesi başına hesaplanacak alan seksen metrekaredir. Kampçı
ünitesi; çadır, çadır-araba, karavan, motokaravan veya bungalovdan oluşabilir. Bungalovlar dahil
her ünite iki kişiliktir. Bungalov ünite sayısı, toplam kampçı ünitesi sayısının yüzde yirmisini
aşamaz ve bu ünitelerde mutfak düzenlemesi yapılamaz. Bungalov ünitelerinin her birinin toplam
alanı yirmi metrekareyi geçemez. (Ek cümle:RG-10/12/2022-32039-CK-6511/1 md.) Kamu
eliyle işletilen kampinglerde ise bungalov ünitelerinde toplam alan şartı aranmaz, bu tesislerin
işletme hakkı devredilemez veya kiralanamaz.26
c) Girişte otopark, resepsiyon, emanet ve telefon hizmeti verilen düzenlemeler yapılır.
ç) Müşterek kullanım tesisleri ile konaklamaya ayrılan alanın zemini kullanım amacına
uygun biçimde düzenlenir. Bu tesislerde;
1) Her on kampçı ünitesi için en az bir kadın ve bir erkek tuvaleti, duş ve lavabo ile
lavaboların yanında priz,
2) Her on kampçı ünitesi için en az bir adet çamaşır yıkama makinesi ve ütüleme yeri,
3) Her beş kampçı ünitesi için birer adet yemek hazırlama, pişirme, bulaşık yıkama mahalli
ile kilitli soğutucu dolaplar bulunan üstü kapalı bir mahal,
bulunur.
d) Kampçılara aşağıdaki hizmetler sağlanır:
1) Satış ünitesi.
2) Karavanların tuvalet ve atık su tanklarının boşaltılacağı uygun mahaller.
3) Kampçı ünitelerine elektrik hizmeti.
4) Kampçılara sıcak-soğuk kullanma suyu ve sağlıklı içme suyu hizmeti.
e) Kampinglerde, yerli ve yabancılara ait karavan veya motokaravanların bakım, onarım ve
kışlaması için gerekli düzenlemeler yapılabilir.

26 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 18 inci
maddesiyle bu bentte yer alan “üçer” ibaresi “iki” şeklinde, “Bungalov üniteleri taban alanı” ibaresi “Bungalov
ünitelerinin her birinin toplam alanı” şeklinde ve “bungalov üniteleri taban alanı şartı” ibaresi “bungalov
ünitelerinde toplam alan şartı” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Konaklama amaçlı mesire yeri/konaklamalı orman parkı türündeki tesisler; orman
rejimine tabi olan, konaklamalı mesire yeri veya konaklamalı orman parkı olarak tahsis edilmiş
kamu taşınmazı üzerinde yer alan ve aşağıdaki bentlerde belirtilen istisnalar haricinde birinci
fıkrada belirtilen diğer nitelikleri sağlayan tesislerdir:27
a) Konaklama ünitelerinin tamamı bungalov şeklinde düzenlenebilir, ancak bu durumda
bungalov ünitelerinin sayısı otuzu geçemez.
b) Konaklama ünitelerinin, bungalovların yanı sıra çadır, çadır-araba, karavan veya
motokaravandan oluşması durumunda, bungalov ünite sayısı, en fazla otuz olmak kaydıyla
toplam kampçı ünitesi sayısının yüzde yirmisini geçemez.
c) Konaklama ünitelerinin tamamının bungalovlardan oluşması ve tesis bünyesinde 14 üncü
maddenin beşinci fıkrasının (f), (ğ) ya da (bb) bentlerinde belirtilen yeme-içme ünitesi veya
ünitelerinin düzenlenmesi halinde, birinci fıkranın (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde sayılan
mahaller aranmaz.
ç) (Ek:RG-10/1/2023-32069-CK-6661/2 md.) Bu tesisler, tahsis koşulunda belirtilen
konaklama amaçlı mesire yeri veya konaklamalı orman parkı türüne göre belgelendirilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Bileşik Tesisler
Turizm kentleri
MADDE 37- (1) Turizm kentleri; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak ilan
edilen yerlerde, plan kararlarıyla sınırları belirlenen, bu Yönetmelikte tanımlanan ve müstakilen
belgelendirilebilen türlerin bir veya birkaçıyla birlikte kültür, eğitim, eğlence, ticaret, konut ve
her türlü teknik ve sosyal altyapı alanlarından bir veya daha fazlasını kapsayan ve tek bir ana
yatırımcıya tahsis edilen yerleşimlerdir.
(2) Turizm kentlerinde; ana yatırımcı adına ana turizm yatırımı belgesi, ana kısmi turizm
işletmesi belgesi ve ana turizm işletmesi belgesi düzenlenir. Turizm kentlerinin kamu
taşınmazları üzerinde yer alması halinde, planlar ile oluşan parseller üzerinde yapılan veya
yapılacak olan tesislerin, adına tahsis yapılan ve lehine bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı
tesis edilen ana yatırımcı tarafından üçüncü şahıslara kiralanması veya işlettirilmesi ya da bu
parseller üzerinde lehine tapuda tesis edilen üst hakkının devredilmesi durumunda, bu yatırımcı
veya işletmeciler adına ana turizm yatırımı belgesi, ana kısmi turizm işletmesi belgesi ve ana
turizm işletmesi belgesi altında ayrı ayrı belge düzenlenebilir. Bu fıkra hükümleri; özel
mülkiyette yer alan turizm kentleri ile, özel mülkiyette yer alanlar da dahil olmak üzere turizm
kompleksleri ve tatil merkezleri hakkında da uygulanır.
(3) Bu tesislerin asgari nitelikleri ile belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar tebliğle
belirlenir.

27 10/1/2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci
maddesiyle bu fıkrada yer alan “mesire yerleri; orman rejimine tabi olan, konaklamalı mesire yeri olarak tahsisli”
ibaresi “mesire yeri/konaklamalı orman parkı türündeki tesisler; orman rejimine tabi olan, konaklamalı mesire yeri
veya konaklamalı orman parkı olarak tahsis edilmiş” şeklinde değiştirilmiştir.Turizm kompleksleri
MADDE 38- (1) Turizm kompleksleri, aşağıda belirtilen tanımlardan biri çerçevesinde
gerçekleştirilen tesislerdir:
a) Kongre ve sergi merkezi ile buna ilave olarak, golf tesisleri, eğlence merkezleri, termal
tesisler, sağlıklı yaşam tesisleri, apart otel ve en az yüz adet yatın barınabileceği yat limanı
türlerinden en az üç çeşidini bünyesinde bulunduran tesislerdir. Kongre ve sergi merkezi ile
seçenekli türlerden en az ikisinin tamamlanarak işletmeye hazır hale getirilmesi durumunda tesise
kısmi turizm işletmesi belgesi verilebilir.
b) Bünyesinde konaklama tesisi olarak en az beşyüz yatak kapasiteli olmak kaydıyla beş
yıldızlı otel veya beş yıldızlı tatil köyüne ilave olarak, kongre ve sergi merkezi veya eğlence
merkezi bulunan tesislerdir. Tesiste en az ikiyüzelli adet yatın barınabileceği yat limanı yapılması
durumunda, ilave olarak apart otel yapılabilir. Komplekste bulunması zorunlu olan ünitelerden
birinin tamamlanarak işletmeye hazır hale getirilmesi durumunda tesise kısmi turizm işletmesi
belgesi verilebilir.
Tatil merkezleri
MADDE 39- (1) Tatil merkezleri; müşterilerin konaklama, yeme-içme, eğlence, dinlenme
ve spor ihtiyaçlarını karşılayan, kuruluş yeri veya işletme özelliği gereği yardımcı ve tamamlayıcı
birimleri de bünyelerinde bulundurabilen, imar planlarında turizm kullanımına ayrılan alanlarda,
her otelin bütünü için ayrı mülkiyet, irtifak ve intifa haklarına imkân tanıyan tesislerdir.
(2) Bu tesislerin asgari nitelikleri ile belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar tebliğle
belirlenir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diğer Tesisler
Mola noktaları
MADDE 40- (1) Mola noktaları; bu Yönetmelikte turizm tesisleri için belirlenmiş olan
asgari nitelikleri sağlayan, karayollarında seyahat edenlerin dinlenme, yeme-içme ve benzeri
ihtiyaçlarını yirmidört saat süreyle karşılayan, karayolları güzergâhı ve yakın çevresinde bulunan
ve konaklama yapılmayan tesislerdir.
(2) Mola noktaları aşağıdaki nitelikleri taşır:
a) Tesisin çit, duvar, yeşillik gibi malzeme ile çevreden tecridi.
b) Yönetim odası.
c) Çocuk bakım odası.
ç) Satış ünitesi.
d) Telefon imkânı ve cep telefonu şarj ünitesi.
e) Otopark.
f) En az elli kişilik olmak kaydıyla 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (f), (ğ), (ı) ve (i)
bentlerinde düzenlenen yeme-içme tesislerinden en az bir adedi.
g) Bedensel engelliler için tesis bünyesindeki ünitelere erişim imkânı, tuvalet ve lavabo.
(3) Bu tesislerde alkollü içki satışı yapılamaz.
Personel eğitim tesisleri
MADDE 41- (1) Personel eğitim tesisleri; turizm sektörünün eğitilmiş personel ihtiyacını
karşılamak üzere, her seviyedeki personelin eğitiminin çeşitli programlar çerçevesinde teorik ve
uygulamalı olarak birlikte veya ayrı ayrı yaptırıldığı en az yüzyirmi öğrenci kapasiteli eğitim ve
uygulama tesisleridir.
(2) Bu tesislerde uluslararası normlara uygun olarak bir tanesi ön büro, yiyecek ve içecek
servisi, kat hizmetleri ve yiyecek üretimi dalları arasından seçilmek üzere turizm ile ilgili en az
üç konuda teorik ve uygulamalı eğitim yapılır.
(3) Personel eğitim tesisleri bünyesinde lokantalı en az iki yıldızlı otel, yönetici personel
eğitimi için ise lokantalı en az üç yıldızlı otel niteliklerini taşıyan uygulama oteli bulunur.
(4) Eğitim bölümünde; teorik eğitimin yapılacağı yeterli sayı ve büyüklükte dershaneler,
buna bağlı mutfak, yemek salonu, yatak odası ve banyosu gibi örnek pratik yapma yerleri ile
eğitim görenler için ortak oturma, dinlenme ve yemek yeme ile kadın ve erkekler için ayrı
soyunma, duş ve tuvalet mahalleri düzenlenir. Eğitim bölümü ve uygulama oteli ayrı binalarda
gerçekleştirilir. Ancak kullanımları ayrı olmak kaydıyla, aynı binalardaki tesislere de belge
verilebilir. Eğitim görenler, uygulama otelinin müşteri yatak odalarında konaklatılamaz.
(5) Bu tesislerdeki eğitim, ilgili kurumun hazırladığı programlar çerçevesinde yürütülür.
Özel tesisler
MADDE 42- (1) Özel tesisler; turizm alanında faaliyet gösteren, özellik arz eden ve
Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen işletmelerdir.28
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Turizm Belgesinin İptali
Turizm belgesinin iptali
MADDE 43- (1) Kanunun belge iptaline ilişkin maddesinde açıklanan nedenlerden en az
birinin gerçekleştiğinin tespit edilmesi durumunda tesislerin belgesi iptal edilir.
(2) (Mülga:16/3/2023-32134-C.K.-6969/20 md.)
(3) (Mülga:16/3/2023-32134-C.K.-6969/20 md.)
(4) (Mülga:16/3/2023-32134-C.K.-6969/20 md.)
(5) (Mülga:16/3/2023-32134-C.K.-6969/20 md.)
(6) (Mülga:16/3/2023-32134-C.K.-6969/20 md.)
(7) (Mülga:16/3/2023-32134-C.K.-6969/20 md.)
(8) (Mülga:16/3/2023-32134-C.K.-6969/20 md.)

28 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 19 uncu
maddesiyle bu maddesindeki “bu Yönetmelikte tür ve nitelikleri belirtilmeyen,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


(9) (Mülga:16/3/2023-32134-C.K.-6969/20 md.)
(10) (Mülga:16/3/2023-32134-C.K.-6969/20 md.)

İKİNCİ BÖLÜM
Tebliğler
Tebliğler ile düzenlenecek hususlar
MADDE 44- (1) Aşağıda belirtilen hususlar Bakanlık tarafından hazırlanacak tebliğlerde
düzenlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır:
a) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar.
b) Turizm belgesi başvurularında istenilen bilgi ve belgeler ile verilecek sürelere ilişkin
hususlar.
c) Turizm belgesi, plaket ve alt plaketin hazırlanması ve bu belgelerde yer alacak hususlar.
ç) Sınıflandırma çalışması ve belgelendirme denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ile
formları.
d) İklim koşullarına göre klima sistemi istenilen illerin belirlenmesi.
e) Turizm kentleri, tatil merkezleri ile eğlence merkezleri belgelendirilmesine ve asgari
niteliklerine ilişkin usul ve esaslar.
f) Ayrık yerleşim düzenlerinde servis merdiveni veya asansörü bulundurulmasına ilişkin
esaslar.
g) Turizm belgeli tesislere ilişkin belge devri ve belgeye işletici şerhi düşülmesine ilişkin
taleplerde uyulacak usul ve esaslar.
ğ) Bedensel engelli düzenlemelerine ilişkin esaslar.
h) Geçici 2 nci maddede belirtilen belgenin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar.
ı) Özel tesislerin belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar.
i) Turizmin çeşitlendirilmesi ile çevre, doğa, kültür, sanat ve ülke turizminin tanıtılmasına
önemli katkı sağlayan ve üstün hizmetleri olan turizm belgeli işletmelerin takdir edilmesine
ilişkin hususlar.
j) Tesislerde personel ve müşteri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar.
k) Sürdürülebilir turizm ve çevre korumasına ilişkin hususlar.
l) Yönetmeliğin uygulanmasında ihtiyaç duyulacak diğer konular.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 45- (1) 10/5/2005 tarihli ve 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.
Daha önce belgelendirilen tesisler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce belgelendirilen
turizm işletmelerinin müşteri asansörü, servis asansörü, servis merdiveni, oda sayısı ve metrik
limitleri, erişilebilirlik düzenlemeleri ile 19 uncu maddenin altıncı fıkrasının (h) bendi dışındaki
niteliklerinin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Yönetmelik
hükümlerine uygun hale getirilmesi zorunludur. Bu tesislere ilişkin tür ve/veya sınıf değişikliği
talepleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten önce belgelendirilen turizm yatırımları için bir yıllık süre, bu yatırımların kısmi turizm
işletmesi belgesine veya turizm işletmesi belgesine bağlandıkları tarihte başlar.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata göre belgelendirilen, ancak
bu Yönetmelik hükümlerine göre belgelendirilemeyen türlere ilişkin turizm yatırımı, kısmi turizm
işletmesi veya turizm işletmesi belgeleri; bu tesislerin belgelendirildikleri tarihte yürürlükte olan
mevzuattaki tür ve varsa sınıfına göre belgelendirilebilir olmaları kaydıyla geçerlidir.
(3) Mülga 7/12/2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanunu ile 22/2/2005 tarihli ve 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen turizm işletmesi
belgeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı yerine geçer. Bu şekilde işyeri açma ve çalışma ruhsatı
ile belgelendirilmeyen tesislerde; ilave yapılaşma, belge sahibi değişikliği, ana faaliyet
konusundaki işletmeci değişikliği durumunda işyeri açma ve çalışma ruhsatı istenir. Verilen
sürede istenilen uygun evrakın Bakanlığa gönderilmemesi halinde Kanunun 34 üncü maddesi
uyarınca tesisin belgesi iptal edilir.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kısmi turizm işletmesi veya
turizm işletmesi belgesi başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine
göre sonuçlandırılır.
Geçiş dönemi turizm belgesi
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamına giren tesislere geçiş dönemi
turizm yatırımı veya geçiş dönemi turizm işletmesi belgesi düzenlenir.
Başvurularda geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süre ile
e-Devlet sistemi dışında yapılacak başvurular da Bakanlık tarafından değerlendirilir.
Yürürlük
MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür

BAŞLAT
1
Nasıl yardımcı olabiliriz.
Merhaba.
Danışmanlık hizmeti almak istediğiniz konuyu yazın lütfen.
Ankara Danışmanlık